Delårsrapport Januari - Juni 2018

April - juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 20,5 MSEK (19,4).

 • EBITDA uppgick till 1,8 MSEK (1,1).

 • Kassa öde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 1,9 MSEK (-0,5).

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (-0,3).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (-0,14).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,20 SEK (-0,01).

Januari - juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 41,9 MSEK (37,8).

 • EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,7).

 • Kassa öde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 2,5 MSEK (-1,7).

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (-1,1).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,33 SEK (-0,47).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,31 SEK (-0,13).

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

På årsstämman i maj 2018 utsågs Ann-Catrin Månsson till ny styrelseledamot.

VD-kommentar

Under det andra kvartalet 2018 fortsatte den positiva utvecklingen inom Wonderful Times Group (WTG) och vi har nu kunnat notera tre på varandra följande kvartal med försäljningstillväxt, stigande EBITDA-resultat, starkare kassa öde och förbättrade marginaler – jämfört med motsvarande perioder föregående år. Under det första halvåret 2018 har EBITDA-resultatet fördubblats jämfört med samma period 2017. Det är min fasta förhoppning att denna utveckling kommer att leda till ett helårsresultat på EBITDA-nivå för 2018 som blir det bästa i bolagets historia.

Med denna starka utveckling i ryggen har vi under det gångna kvartalet nått resultat i vår strävan att omförhandla våra krediter – som nu ligger hos en av de större a ärsbankerna och därmed löper med en lägre ränta än tidigare eftersom de har formen av en normal checkkredit. Tillsammans med den överenskomna konverteringen av samtliga utestående konvertibler, till ett totalt nominellt värde om 10 miljoner kronor, kommer detta att leda till att WTG:s nansierings- kostnader sjunker drastiskt från 2019 och framåt. Visst resultat av de omförhandlade krediterna kommer att kunna ses redan under det andra halvåret 2018, även om den fulla e ekten inte uppnås förrän under nästa år.

Den svenska marknaden, liksom marknaden i övriga delar av världen, för barnprodukter och leksaker präglas alltjämt av en tu situation för de traditionella butikskanalerna. Under våren gick Toys-R-Us i konkurs i USA och era nordiska kedjor kämpar med vikande försäljning. Samtidigt ökar försäljningen på nätet och i dagligvaruhandeln, vilket återigen visar att den medvetna satsning på dessa kanaler som vi initierade för ett par år sedan var helt rätt.

Att WTG är en av de största och starkaste aktörerna på den svenska marknaden bör gynna oss när inköpsgruppering- arna nu blir större och växer sig starkare.

Vårt fokus på säkerhet för de produkter som ingår i vårt sortiment har också aktualiserats under det gångna kvartalet – med uppmärksamhet för produktgruppen squishies där höga halter av potentiellt skadliga ämnen konstaterats. Vi ser vår kompetens på detta område som en klar konkurrensfördel och ämnar intensi era detta arbete framgent.

Med de starka resultat vi nu ser för WTG räknar styrelsen alltjämt med att kunna föreslå stämman 2019 att fatta beslut om en utdelning för 2018, vilket i sådana fall skulle bli den första i bolagets historia. Målsättningen är sedan att kunna fortsätta att dela ut pengar till våra trogna aktieägare under kommande år.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka er - våra aktieägare, anställda och kunder för ett mycket gott samarbete under det gångna kvartalet. Mitt budskap till er är att WTG står starkt när vi nu går in i årets resultatmässigt viktigaste period.

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar