ITAB Industri AB (publ) genomför kapacitetsneddragning inom legoformsprutning

ITABs formsprutningsföretag i Sverige har haft en negativ utveckling till följd av sviktande volymer och en allt hårdare prispress. Den fortsatta utflyttningen av produktion till lågkostnadsländer har dessutom medfört betydande överkapacitet inom svensk legoformsprutning. Med anledning av detta har ITAB beslutat att avveckla verksamheten i Bladhs Plast Västervik. Enheten har huvudsakligen haft inriktning mot tillverkare inom konsumentsektorn. Under de senaste åren har Bladhs Plast Västervik drabbats hårt av att några större kunder genomfört omlokalisering av sin produktion till lågkostnadsland. Detta har inneburit en kraftig minskning av omsättningen, vilket i sin tur lett till betydande förluster. På grund av den stora överkapaciteten i Sverige har den förlorade volymen inte gått att ersätta. Intensivt rationaliseringsarbete har inte heller kunnat bromsa upp förlusttrenden. Vår bedömning är att läget inte kommer att förbättras. Nedläggningen sker successivt under första halvåret 2005 och berör samtliga anställda, 37 personer. Kunderna kommer fortsättningsvis att betjänas från ITABs övriga formsprutningsföretag. Avvecklingskostnaden, inklusive nedskrivning av fastighet, beräknas uppgå till 18 Mkr och den årliga besparingen till ca 9 Mkr. Merparten av kostnaden kommer att belasta rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2004. ITAB utvecklar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter. Koncernen sysselsätter 430 personer och omsättningen uppgår till ca 450 Mkr.

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar