Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 23 maj 2018

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR) höll onsdagen den 23 maj 2018 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017. 

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2017. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 46 411 336 kronor överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Claes Nylander, Jonas Tornerefelt, Lars Svensson, Anders Ferntoft. Johannes Fabó samt Carina Qvarngård valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes Nylander.

Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 186 000 kronor till styrelsens ordförande och med 93 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till policy för utseende av och instruktion för valberedning som sammanfattningsvis innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre, till röstetalet, största ägarna per den 30 september varje år, samt styrelsens ordförande.

Bemyndigande att utge teckningsoptioner

Styrelsen beslutade att dra tillbaka förslaget avseende teckningsoptioner på grund av formaliafel.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 23 maj, kl. 16.30.

Prenumerera

Dokument & länkar