HÖJNINGEN AV YIT:S AKTIEKAPITAL TILL FÖL

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE    2004-08-23  kl. 10.00 

HÖJNINGEN AV YIT:S AKTIEKAPITAL TILL FÖLJD AV AKTIETECKNINGEN MED STÖD AV C-OPTIONER FRÅN ÅR 2002

Antalet YIT-aktier som tecknats med stöd av C-optionsrätterna från år 2002 under perioden efter den senaste handelsregisteranmälan den juni 28 2004 och senast den 13 augusti 2004 är 18.780 st. Den höjning av aktiekapitalet som skett till följd av de ovan nämnda aktieteckningarna, 18.780 euro, har antecknats i handelsregistret den 23 augusti 2004.

Efter höjningen är YIT:s aktiekapital 61.178.720 euro och antalet aktier är 61.178.720 st. Det nominella värdet per aktie är en euro.

De nya aktierna ger sina ägare fullständiga rättigheter som aktieägare i bolaget från registreringsdagen den 23 augusti 2004 och aktierna upptas till fri handel på Helsingfors Börs parallellt med de äldre aktierna. Avsikten är att handeln med de nya aktierna skall inledas den 24 augusti 2004.

Totalt 450 000 C-optioner har emitterats. Varje C-option berättigar sin innehavare att teckna två aktier i YIT Corporation Abp. Det totala antalet aktier som kan tecknas med C-optionerna är högst 900.000, vilket gör att aktiekapitalet totalt kan öka med högst 900.000 euro.

Av C-optionsrätterna från år 2002 hade senast den 13 augusti 2004 totalt 131.970 stycken använts för aktieteckning. Med de utestående C-optionsrätterna kan ytterligare högst 768.030 st aktier tecknas.

Teckningstiden är uppdelad i perioder enligt följande:

1 april - 30 november 2004 1 april - 30 november 2005 1 april - 30 november 2006

Aktieteckningen tas emot på alla bankkontor med förmögenhetsförvaltning inom Nordea Bank Finland Abp.

Enligt planerna skall höjningen av aktiekapitalet i anledning av aktieteckningarna år 2004 ske med följande tidtabell:

Aktieteckning Anteckning i De nya aktierna noteras senast handelsregistret från 30 november 9 december 10 december

YIT Corporation Abp

Jaakko Mäkynen FinansdirektörFör närmare uppgifter kontakta: Finansdirektör Jaakko Mäkynen, tel. +358 20 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi Administrativ chef Marja Salo, tel. +358 20 433 2470, marja.salo@yit.fi

Distribution: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera