HÖJNINGEN AV YIT:S AKTIEKAPITAL TILL FÖLJD AV AKTIETECKNINGEN MED

HÖJNINGEN AV YIT:S AKTIEKAPITAL TILL FÖLJD AV AKTIETECKNINGEN MED
STÖD AV C-OPTIONER FRÅN ÅR 2002

Antalet YIT-aktier som tecknats med stöd av C-optionsrätterna från år 2002 under perioden efter den senaste handelsregisteranmälan den 23 augusti 2004 och senast den 30 november 2004 är 114.134 st.
Den höjning av aktiekapitalet som skett till följd av de ovan nämnda aktieteckningarna, 114.134 euro, har antecknats i handelsregistret den 9 december 2004.

Efter höjningen är YIT:s aktiekapital 61.292.854 euro och antalet aktier är 61.292.854 st. Det nominella värdet per aktie är en euro.

De nya aktierna ger sina ägare fullständiga rättigheter som aktieägare i bolaget från registreringsdagen den 9 december 2004 och aktierna upptas till fri handel på Helsingfors Börs parallellt med de äldre aktierna. Avsikten är att handeln med de nya aktierna skall inledas den 10 december 2004.

Totalt 450 000 C-optioner har emitterats. Varje C-option berättigar sin innehavare att teckna två aktier i YIT Corporation Abp. Det totala antalet aktier som kan tecknas med C-optionerna är högst 900.000, vilket gör att aktiekapitalet totalt kan öka med högst 900.000 euro.

Av C-optionsrätterna från år 2002 hade senast den 30 november 2004 totalt 246.104 stycken använts för aktieteckning. Med de utestående C-optionsrätterna kan ytterligare högst 653.896 st aktier tecknas.

Teckningstiden är uppdelad i perioder enligt följande:

1 april - 30 november 2004 1 april - 30 november 2005 1 april - 30 november 2006

Aktieteckningen tas emot på alla bankkontor med förmögenhetsförvaltning inom Nordea Bank Finland Abp.

Höjningarna av aktiekapitalet i anledning av aktieteckningarna sker år 2005 enligt planerna med följande tidtabell:

Aktieteckning senast Anteckning i De nya aktierna handelsregistret noteras från 30 april 6 maj 9 maj 15 juni 27 juni 28 juni 12 augusti 19 augusti 22 augusti 30 november 5 december 7 december

YIT Corporation Abp

Jaakko Mäkynen Finansdirektör

För närmare uppgifter kontakta: Finansdirektör Jaakko Mäkynen, tel. +358 20 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi Administrativ chef Marja Salo, tel. +358 20 433 2470, marja.salo@yit.fi

Distribution: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera