YIT KÖPER AV ABB DESS VERKSAMHET BUILDIN

BÖRSMEDDELANDE  2003-07-04  kl 09.00  1(4)

YIT KÖPER AV ABB DESS VERKSAMHET BUILDING SYSTEMS I NORDEN, DE BALTISKA LÄNDERNA OCH RYSSLAND

YIT Corporation Abp ("YIT") har i dag i ett avtal med ABB Ltd ("ABB") köpt dess affärsverksamheter Building Systems, inriktade på fastighetsteknik, fastighets- och industritjänster, i Finland, Sverige, Norge, Danmark, de baltiska länderna och Ryssland.
Företagsköpets värde är 203 miljoner euro. Det kontantbelopp som erläggs preciseras när företagsköpet genomförs, så att det från transaktionsvärdet avdras den negativa skillnaden mellan skulderna och tillgångarna som transfereras i de transaktioner som genomförs som köp av affärsverksamheter. För att affären skall gå i lås förutsätts det att den godkänns av konkurrensmyndigheterna. Det beräknas att affären kan slutföras före den 1 september 2003.

Omsättningen för verksamheten inom Building Systems affärsverksamheterna år 2002 var ca 1 130 miljoner euro. Det justerade operativa resultatet före finansiella poster, skatt och avskrivna affärsvärden (EBITA), med korrigeringar för ABB- koncernens interna transaktioner var omkring 40 miljoner euro.
Kalkylerna har gjorts utgående från de värden som stått till YIT:s förfogande. Värdena för Building Systems baseras på lokal bokföringspraxis, GAAP. Värdet för företagsköpet motsvarar en EV/EBITA multipel på ca 5 (EV = Enterprise Value, hela bolagets värde). Antalet anställda i maj 2003 var 9 080.

Den nu köpta verksamheten kommer tillsammans med YIT:s nuvarande divisioner YIT Fastighetsteknik i Finland och Calor AB i Sverige att utgöra YIT:s största division, YIT Building Systems.
Divisionen utgör en central del av YIT:s kärnverksamhet, en del vars tekniska och ekonomiska prestanda vidareutvecklas enligt de strategiska riktlinjerna. På de lokala marknaderna medför affären inte ökad kapacitet, varför konkurrensläget bibehålls.

YIT och den förvärvade nordiska Building Systems affärsverksamheten har verksamhetsformer som ömsesidigt kompletterar varandra. Det finns ytterst få överlappande verksamheter. Den värme-, vatten- och sanitetstekniska kompetens som kännetecknar YIT:s fastighetstekniska verksamheter i Finland och i Sverige kompletteras av den el- och luftbehandlingsexpertis som Building Systems affärsverksamheten står för. I Norge och i Danmark öppnar företagsköpet upp helt nya marknader för YIT.
Företagsköpet förstärker YIT:s marknadsposition. YIT kan erbjuda sina kunder ännu bättre och mer täckande tjänster för fastigheternas hela livscykel. YIT:s servicenät täcker nu hela Norden.

Fastighetsteknikens andel av byggkostnaderna och av uppdragen för renovering och underhåll av fastighetsbeståndet ökar ytterligare.
En allt större del av de fastighetstekniska anläggningarna och systemen består av automation samt av data- och kommunikationsteknologi. Därför är just fastighetstekniken för YIT ett betydande strategiskt tillväxtområde både i Finland och i de övriga nordiska länderna.

Den känslighet för konjunkturväxlingar som förekommer i YIT:s omsättning och resultat har målmedvetet minskats genom att systematiskt öka service- och underhållsfunktionerna inom koncernens olika verksamhetsområden. När den nu aktuella affären realiserats förväntas underhållsverksamhetens andel av koncernens hela omsättning stiga till omkring 30 procent beräknat på basen av omsättningsfördelningen för i fjol. Under det första kvartalet 2003 var dess andel av YIT:s hela omsättning 25 procent.

– YIT kommer efter den här affären att vara ett betydande, genuint nordiskt tjänsteföretag, med lokala dotterbolag som betjänar våra kunder med lokala krafter överallt på över 500 orter i Norden, i Baltikum och i Ryssland, säger YIT:s koncernchef Reino Hanhinen.

YIT-koncernens omsättning efter företagsköpet

År 2002 hade YIT-koncernen en omsättning på 1 763 miljoner euro.
Den nu förvärvade nordiska Building Systems affärsverksamheten omsatte i fjol ca 1 130 miljoner euro. Om vi räknar samman uppgifterna för YIT och den förvärvade verksamheten Building Systems för år 2002 ser vi att omsättningen för YIT-koncernen så som den hade sett ut om sammanslagningen redan hade skett, omkring 2 890 miljoner euro, skulle ha fördelats divisionsvis på följande sätt: Fastighetstekniska tjänster ca 1 520 miljoner euro; 52 %, Byggtjänster 1 086 miljoner euro; 37 %, Tjänster för industrin 230 miljoner euro; 8 % och Telekom- och datanät 78 miljoner euro eller 3 % (Primatel kosoliderats i YIT-koncernen juni-december 2002).
Sammanräkningen av dessa värden har företagits för att ge läsaren en uppfattning om den nya helheten.

Landsvis skulle omsättningen med de sammanräknade värdena för år 2002 fördelas som följer: Finland 1 670 miljoner euro, övriga Norden 1 040 miljoner euro, Baltikum 110 miljoner euro, Ryssland 40 miljoner euro och övriga länder 20 miljoner euro.

Antalet anställda stiger till närmare 21 700 personer

– Ett viktigt motiv som medverkade till vårt köp var den positiva teknologiska imagen hos ABB Building Systems och dess anställdas yrkeskompetens, konstaterar koncernchef Reino Hanhinen. För YIT:s nyckelresultat spelar personalen och den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten avgörande roller. Förutsättningarna för en lyckad integration av personalen och affärsverksamheterna är utmärkta, eftersom YIT har erfarenhet av framgångsrika integrationsprocesser i samband med tidigare företagsköp.

YIT hade 12 600 anställda i slutet av maj 2003. När företagsköpet genomförts stiger antalet koncernanställda till 21 680. Det förvärvade Building Systems har 9 080 anställda, fördelade enligt följande: Finland 2 300, Sverige 2 900, Norge 2 700, Danmark 950, Baltikum 200 och Ryssland 30.

De ekonomiska konsekvenserna av företagsköpet

YIT kommer att finansiera sitt företagsförvärv med lån. Som en följd av detta kommer nyckeltalet för bolagets soliditet att sjunka. YIT har för avsikt att senast år 2006 få upp soliditeten till den strategiska målsättningsnivån. YIT:s strategiska målsättningar är 40 % soliditet, tillväxt 5 – 10 % årligen, 18 % avkastning på sysselsatt kapital och dividendutdelning 30 – 50 % av resultatet efter skatt och minoritetsandelar. Företagsköpets inverkan på resultatet per aktie beräknas vara positiv från och med år 2004. Verksamheten Building Systems kännetecknas av ett bra kassaflöde, små investeringsbehov och god avkastning på sysselsatt kapital.

YIT bedömer att synergifördelarna av företagsköpet blir årligen omkring 10 miljoner euro från och med år 2004. Fördelarna nås främst inom anskaffningar, administration och datateknik samt vid överföringen av teknologi mellan de tidigare enheterna och de nya.
– Med våra ökade resurser kan vi erbjuda våra kunder innehållsmässigt mera omfattande totalleveranser och stora projekt i Norden samt närregioner, konstaterar koncernchef Reino Hanhinen.

Kostnaderna för integrationsarbetet beräknas bli omkring 6 miljoner euro år 2003 och 2004. Dessa integrationskostnader består övervägande av datateknik, omläggningar av den visuella företagsbilden och personalutbildning. I Sverige kommer åtgärderna för att nå lönsamhet i bolaget att fortsätta. Målet är att verksamheten skall uppvisa vinstresultat år 2004.

Köpet av Building Systems-verksamheterna i Finland, Norge, Danmark, Estland och Lettland sker i form av förvärv av affärsverksamheten. I Sverige, Ryssland och Litauen köps hela aktiestocken i de lokala bolagen. Köpet av verksamheten ger ett skatteavdragsgillt affärsvärde på omkring 180 miljoner euro.
Affärsvärdet avskrivs på tio år, utom i Danmark där avskrivningstiden sju år gäller. Det beräknas att Building Systems skall konsolideras med YIT-koncernen den 1 september 2003.

Koncernstrukturen och organisationen

Företagsköpet leder till förändringar i YIT:s koncernstruktur.
Koncernens affärsverksamhet uppdelas i fyra divisioner: Fastighetstekniska tjänster, Byggtjänster, Tjänster för industrin samt Telekomtjänster.

Den nu köpta verksamheten kommer tillsammans med YIT:s nuvarande divisioner YIT Fastighetsteknik i Finland och Calor AB i Sverige att utgöra YIT:s största division Fastighetstekniska tjänster, vars moderbolag blir YIT Building Systems Ab. Till divisionen ansluts även YIT Rapido Fastighetstjänster Ab och de fastighetsnätsverksamheten som ingår i YIT Primatel Ab. Dessa fastighetstekniska tjänster kommer att vara YIT:s största division både mätt i omsättning och om vi ser på antalet anställda. För Byggtjänster ansvarar YIT Byggnads Ab. Investerings- och underhållstjänsterna för industrin erbjuds av YIT Industria Ab och YIT Service Ab. För Telekomtjänsterna står YIT Primatel Ab.

Verkställande direktör för YIT Building Systems Ab blir YIT Installation Ab:s nuvarande VD, jur.kand. Juhani Pitkäkoski (45) och vice VD blir YIT:s nuvarande direktör för företagsplanering, tekn.lic. Sakari Toikkanen (35). Ledningen för YIT Building Systems Ab kommer att vara stationerad på YIT:s huvudkontor i Kottby, Helsingfors.

Divisionen YIT Building Systems’ verksamheter kommer att delas upp nationellt i separata enheter för Sverige, Finland, Norge och Danmark. De baltiska och ryska verksamheterna intas i den finska enheten. Calor AB:s nuvarande VD, civ.ing. Kari Kallio (53), ansvarar för Building Systems verksamheten i Sverige. Det finländska dotterbolaget YIT Fastighetsteknik Ab får till VD chefen för ABB Oy:s division för husteknik och fastighetstjänster, ing. Antti Rantanen (57) och till vice VD YIT Hubers Ab:s nuvarande VD, dipl.ing. Pekka Hämäläinen (51). Som VD för det norska dotterbolaget YIT Building Systems AS tillträder ABB Building Systems Norways nuvarande chef civ.ing. Arne Malonæs (45) och det danska dotterbolaget YIT Installation AS får till VD den nuvarande chefen för ABB Building Systems Denmark, civ.ing. Leo G Sørensen (50).

På VD-posten för YIT Byggnads Ab fortsätter dipl.ing. Ilpo Jalasjoki (52). För Tjänster för industrin svarar dipl.ing. Raimo Poutiainen (49), som även fortsätter på sin post som VD för YIT Industria Ab. Likaså fortsätter YIT Service Ab:s nuvarande VD dipl.ing. Juha Moisio (49) på sin post och som VD för YIT Primatel Ab fortsätter dipl.ing. Hannu Leinonen (41). Till ny chef för YIT:s företagsplanering har utsetts YIT Byggnads Ab:s nuvarande planeringsdirektör dipl.ing., förv.dr. Juha Kostiainen (38).
Pitkäkoski, Jalasjoki, Poutiainen, Leinonen och Kostiainen samt vice VD Esko Mäkelä och informationschef Veikko Myllyperkiö rapporterar alla till koncernchef Reino Hanhinen.

Närmare upplysningar om koncernens uppbyggnad och organisationen land för land hittas på webbplatsen med adress www.yit.fi.

Informations- och pressmöten 2003-07-04

Presskonferenser om företagsköpet genomförs i Helsingfors kl.
11.00 (finsk tid), Scandic Hotel Simonkenttä, Simonsgatan 9.

Ett informationsmöte för börsanalytiker och placerare hålls kl.
13.00-14.00 finsk tid i Helsingfors, Scandic Hotel Simonkenttä, Simonsgatan 9. Presentationen som framställs på engelska av koncernchef Reino Hanhinen och av vice verkställande direktör Esko Mäkelä kan ses öliveö (med webcasting) kl. 13.00 finsk tid på adressen www.yit.fi. En telefonkonferens anordnas i samband med webcasting programmet. Materialet som framförs samt motsvarande framförande på finska och svenska jämte material finns också tillgängligt på adressen www.yit.fi.

YIT CORPORATION ABP

Veikko Myllyperkiö Informationschef

YIT erbjuder investerings- och underhållstjänster för boende, verksamhetsmiljöer, offentlig sektor, industri och datakommunikation. Koncernens tjänster täcker projektens hela livscykel i alla verksamhetssektorer. YIT:s huvudmarknader är – utöver Finland – Skandinavien, de baltiska länderna och Ryssland.
YIT har till internationaliseringsstrategi valt att stärka YIT Building Systems’ marknadsposition i Norden, medan YIT Byggnads och YIT Primatel stärker sin ställning på den baltiska och ryska marknaden. YIT-aktien har varit noterad på Helsingfors Fondbörs sedan 1995-09-04. Aktien är uppförd på börsens huvudlista i kategorin Övriga tjänster.Det nordiska Building Systems är en totalleverantör av fastighetstekniska tjänster och system, inriktade på fastigheternas hela livscykel. De av enheten erbjudna fastighetstjänsterna tryggar högklassigt fastighetsunderhåll och kontorstjänster som är totalekonomiskt fördelaktiga. Building Systems levererar data- och datakommunikationsteknologi samt tjänster och systemleveranser för industrin lokalt i alla de nordiska länderna samt i Baltikum och i Ryssland.

Närmare upplysningar ges av: Koncernchef Reino Hanhinen, YIT Corporation Abp, tfn +358 20 433 2454, reino.hanhinen@yit.fi Vice verkställande direktör Esko Mäkelä, YIT Corporation Abp, tfn +358 20 433 2258, gsm +358 40 826 1199, esko.makela@yit.fi Informationschef Veikko Myllyperkiö, YIT Corporation Abp, tfn +358 20 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi Företagsplaneringschef Sakari Toikkanen, YIT Corporation Abp, tfn +358 20 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi Verkställande direktör Juhani Pitkäkoski, YIT Installation Ab, tfn +358 20 433 3738, juhani.pitkakoski@yit.fi Chefen för investerarrelationerna Petra Thorén, YIT Corporation Abp, tfn +358 20 433 2635, gsm +358 40 764 5462, petra.thoren@yit.fi Närmare upplysningar även på adressen: www.yit.fi

DISTRIBUTION: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera