YIT:s DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 200

BÖRSMEDDELANDE       2004-05-04 kl. 8.00

YIT:s DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2004: OMSÄTTNINGEN FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1,5 MILJARDER EURO, FÖRBÄTTRAT RESULTAT

Omsättningen ökade med 61 procent

YIT-koncernens omsättning under årets första hälft ökade jämfört med samma period föregående år med 61 procent och var 1 504,4 miljoner euro (1-6/2003: 932,1 Me). Omsättningsökningen berodde i stor utsträckning på att koncernens verksamhet utökats med Building Systems. Denna verksamhet som tillhört ABB erbjuder i Norden, Baltikum och Ryssland byggnads- och fastighetstekniska tjänster samt tjänster för industrin. Omsättningen ökades också av att den fritt finansierande bostadsproduktionen ökat i Finland.

Den internationella verksamhetens andel av koncernens omsättning steg från 19 procent till 39 procent. Av omsättningen uppstod 61 procent i Finland, 29 procent i de övriga nordiska länderna, 5 procent i Baltikum och 3 procent i Ryssland.

Service- och underhållsfunktionernas andel av omsättningen ökade från 22 procent till 32 procent.

Rörelsevinsten betydligt bättre än under samma tid i fjol

Alla segment gav vinstresultat. Koncernens rörelsevinst före avskrivningarna av goodwill och koncerngoodwill (EBITA) var 75,1 miljoner euro (63,5 Me) eller 5,0 procent (6,8 %) av omsättningen.
Rörelsevinsten (EBIT) var 60,2 miljoner euro (57,9 Me) och rörelsevinstprocenten 4,0 (6,2 %). Om vi bortser från posterna av engångskaraktär (24,3 Me) ökade rörelsevinsten med 79 procent.
Resultatet före extraordinära poster och skatt var 52,9 miljoner euro (51,5 Me). Avkastningen på sysselsatt kapital för tolvmånadersperioden fram till periodens utgång var 16,5 procent (20,4 %).

Resultatet per aktie var 0,57 euro (0,61 e). Det egna kapitalet per aktie var 6,66 euro (6,43 e). Soliditeten var 28,1 procent (34,8 %).

Orderstocken över en och en halv miljard

Koncernens icke intäktsförda orderstock vid periodens utgång var 44 procent mer värd än ett år tidigare och steg till 1 569,8 miljoner euro (1 091,8 Me). Vid årsskiftet var orderstockens värde 1 490,1 miljoner euro. Den internationella orderstockens värde mer än fördubblades och blev 626,6 miljoner euro (256,9 Me). En del av koncernens service- och underhållsverksamhet är så beskaffad att den inte kan räknas in i orderstocken.

Alla segment uppvisar positivt resultat

- Tack vare det stora strategiska företagsköpet i fjol blev YIT det största nordeuropeiska företaget för fastighetstekniska tjänster, i omsättning räknat, berättar koncernchef Reino Hanhinen.
Integrationsprocessen har i alla länder avancerat enligt planerna.
Resultatet för segmentet Fastighetstekniska tjänster har nu förbytts till plusförtecken och den gynnsamma utvecklingen väntas fortgå.
Bolagen som verkar i Sverige går samman i oktober och bildar bolaget YIT AB.

- Det operativa resultatet för Byggtjänsternas del ökade avsevärt jämfört med motsvarande period i fjol. Den effektiva tjänste- och produktionskedjan, som målmedvetet utvecklats under flera år, har lett till gott resultat i och med att efterfrågan på bostäder fortsätter på god nivå såväl i Finland som i de baltiska länderna och i Ryssland, säger Hanhinen vidare.

Marknadsläget

BNP-tillväxten ökar enligt de ekonomiska prognoserna både i år och nästa år, och väntas i alla de nordiska länderna nå 2,5 - 3 procent.
Den positiva ökningen av de privata hushållens disponibla inkomster i kombination med de låga räntorna höjer konsumtionsnivån och ökar efterfrågan på bostäder. En ökning av exporten har småningom kommit i gång och investeringarna beräknas skjuta fart mot slutet av detta år och under år 2005.

I Norden kommer flera stora investeringar i trafikinfrastruktur igång i år och nästa år, likaså blir det stora investeringar i industri, petrokemi och i energisektorn, allt sådant som är av potentiellt stort intresse för YIT:s Fastighetstekniska tjänster och Tjänster för industrin. Finlands femte kärnkraftverk är det största projektet i energisektorn under de närmaste åren. I de baltiska länderna och i Ryssland ökar BNP och investeringarna dubbelt så snabbt som i Norden.
Det ekonomiska uppsvinget har stärkt medelklassen i dessa länder, så efterfrågan på moderna bostäder har stigit. De baltiska länderna anslöt sig till EU i början av maj, vilket ytterligare förbättrar de ekonomiska utsikterna.

Över 60 procent av omsättningen inom YIT-segmenten Fastighetstekniska tjänster, Tjänster för industrin och Datakomtjänster består av service- och underhållsuppdrag; dessa utvecklas stadigt och är okänsliga för konjunkturfluktuationer. YIT Byggtjänster är ett mer investeringsdominerat segment; särskilt bostadsbyggandet i Finland har stor nytta av det nuvarande systemet med euroräntor.

Utsikter för hela året 2004

YIT:s omsättning kommer att öka betydligt i och med att Fastighetstekniska tjänster genererar omsättning under hela året medan efterfrågan på bostäder såväl i Finland som i Ryssland förblir stark samt genom att industrins investeringar i Norden enligt prognoserna kommer att börja öka mot slutet av året. Resultatet före extraordinära poster och skatt beräknas bli väsentligt bättre än för år 2003. Segmentet Fastighetstekniska tjänster beräknas bidra positivt till YIT:s resultat per aktie för hela året 2004.

Utgivning den 5 augusti, följande delårsrapport

På torsdagen den 5 augusti håller YIT en presskonferens kl. 10.00 (finsk tid) och ett informationsmöte för investeringsanalytiker och portföljförvaltare kl. 13.00 (finsk tid) på YIT:s huvudkontor, adress Panuvägen 11, 00620 Helsingfors.

Delårsrapporten för januari-september publiceras den 2 november 2004.
Delårsrapporterna trycks inte utan de utges i form av börsmeddelanden och visas på bolagets webbplats, www.yit.fi. Utskrifter av delårsrapporterna kan beställas på adressen YIT Corporation Abp, Koncerninformation, PB 36, 00621 Helsingfors eller fax +358 20 433 3746.

YIT CORPORATION ABPReino Hanhinen Koncernchef

Närmare upplysningar ges av Koncernchef Reino Hanhinen, tfn +358 20 433 2454, reino.hanhinen@yit.fi Vice VD Esko Mäkelä, tfn +358 20 433 2258, esko.makela@yit.fi Informationschef Veikko Myllyperkiö, tfn +358 20 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi Chef för investerarrelationer Petra Thorén, tfn +358 20 433 2635, petra.thoren@yit.fi

BILAGOR Delårsrapport för januari - juni 2004 Resultat- och balansräkning för koncernen, finansieringsanalys, nyckeltal och ansvarsförbindelser, likaså omsättningen, rörelsevinsten och orderstocken för de olika segmenten samt koncernens utveckling kvartalsvis.

Distribution: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fiDELÅRSRAPPORT FÖR YIT CORPORATION ABP 1 JANUARI - 30 JUNI 2004

YIT:s KONCERNSTRUKTUR

Efter förvärvet av Building Systems uppdelades koncernens verksamhet i början av september 2003 i fyra segment: Fastighetstekniska tjänster (Building Systems), Byggtjänster, Tjänster för industrin samt Datakomtjänster.

Segmentet Byggtjänster bildades av YIT Byggnads och segmentet Datakomtjänster av YIT Primatel. F.d. YIT Installation delades upp i två nya segment. Segmentet Tjänster för industrin sammanställdes av enheterna YIT Industria Ab och YIT Service Ab, vilka ingått i YIT Installation, samt av det delägda bolaget Oy Botnia Mill Service Ab.

Segmentet Fastighetstekniska tjänster bildades av den förvärvade verksamheten Building Systems samt av YIT Installations divisioner Skandinavien och Fastighetsteknik. Till segmentet anslöts i början av år 2004 YIT Rapido Fastighetstjänster, som tidigare hörde till YIT Byggnads Ab, samt den verksamhet med fastighetsnät som tidigare förekommit inom YIT Primatel Ab. De förvärvade affärsfunktionernas omsättning mellan den 29 augusti och årets slut 2003 var 335,1 miljoner euro. YIT Rapido Fastighetstjänster omsatte 27,7 miljoner år 2003 euro och fastighetsnätsverksamheten 11,4 miljoner euro.

De nedan presenterade sifferuppgifterna - till den del de beskriver omsättningen och orderstocken år 2003 - baseras på pro forma-kalkyler när det gäller Fastighetstekniska tjänster och Tjänster för industrin. Verksamheten inom det förvärvade Building Systems är med i uppgifterna från och med den 29 augusti 2003.

OMSÄTTNINGEN UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET EN OCH EN HALV MILJARD EURO

YIT-koncernens omsättning under årets första hälft ökade jämfört med samma period föregående år med 61 procent och var 1 504,4 miljoner euro (1-6/2003: 932,1 Me). Av denna omsättning uppstod 43 procent inom Fastighetstekniska tjänster, 47 procent inom Byggtjänster, 6 procent kom från Tjänster för industrin och 4 procent från Datakomtjänster.

Omsättningen enligt segment (miljoner euro)

1-6/2004 1-6/2003 Förändring % Fastighetstekniska 652,9 156,5 *) tjänster Byggtjänster 726,0 624,4 16 Tjänster för industrin 91,9 103,8 -11 Datakomtjänster 55,2 56,4 -2 Övrigt -21,6 -9,0 *) YIT-koncernen totalt 1 504,4 932,1 61

*) Förändringen över 100 %

YIT:s servicekedja täcker investeringarnas hela livscykel. Avsikten med denna livscykelstrategi är att förbättra serviceförmågan, öka affärsverksamheten och ge ett jämnare intäktsflöde. En allt större andel av koncernens omsättning kommer genom uppdrag som gäller service och underhåll av industri, fastigheter, datakommunikationsnät och traditionell infrastruktur. Under den granskade perioden steg denna verksamhets omsättning till 481,6 miljoner euro (205,9 Me), vilket utgör 32 procent (22 %) av hela omsättningen.

Den internationella verksamhetens andel av koncernens omsättning var 581,8 miljoner euro (181,6 Me) eller 39 procent (19 %). Av omsättningen noterades 61 procent i Finland, 29 procent i de övriga nordiska länderna, 5 procent i Baltikum och 3 procent i Ryssland.

YIT har valt en strategi som går ut på att byggfunktionerna stärks i Baltikum och Ryssland, medan de fastighetstekniska tjänsterna och telekommunikationsverksamheten därtill stärks i alla de nordiska länderna.

BETYDLIGT BÄTTRE RÖRELSEVINST ÄN FÖR ETT ÅR SEDAN

Rörelsevinsten före avskrivningarna av goodwill och koncerngoodwill (EBITA) var 75,1 miljoner euro (63,5 Me) eller 5,0 procent (6,8 %) av omsättningen. Rörelsevinsten (EBIT) var 60,2 miljoner euro (57,9 Me) och rörelsevinstprocenten 4,0 (6,2 %).

Rörelsevinsten för jämförelseperioden hade höjts av en försäljningsvinst på 30,0 miljoner euro som uppstod vid försäljningen av Makroflex, men denna vinst hade också belastats av en utgift på 5,7 miljoner euro som YIT bokförde som en förlust efter ett beslut av Helsingfors tingsrätt i februari 2003 i ett tvistemål. Målet gällde de år 1999 slutförda sanerings- och ombyggnadsarbetena i den Helsingforsfastighet där SOK tidigare hade sitt huvudkontor. YIT har överklagat beslutet. Om engångsposterna under referensperioden inte medtas, var rörelsevinstens ökning 79 procent.

Rörelsevinsten (EBIT) enligt segment (miljoner euro)

1-6/2004 1-6/2003 Förändring % Fastighetstekniska 0,3 - tjänster Byggtjänster 56,9 57,3 -1 Tjänster för industrin 2,3 - Datakomtjänster 3,5 0,7 *) (YIT Installation) - 5,5 Övrigt -2,8 -5,6 -50 YIT-koncernen totalt 60,2 57,9 4

*) Förändringen över 100 %

Resultatet före e.o. poster och skatt var 52,9 miljoner euro (51,5 Me). Resultatet efter skatt var 35,0 miljoner euro (35,5 Me) Avkastningen på sysselsatt kapital för tolvmånadersperioden fram till periodens utgång var 16,5 procent (20,4 %).

Resultatet per aktie var 0,57 euro (0,61 e). Det egna kapitalet per aktie var 6,66 euro (6,43 e). Soliditeten var 28,1 procent (34,8 %).

UTSLAG AV FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN I KVARSKATTEMÅLET

Helsingfors förvaltningsdomstol bestämde i ett utslag den 25 maj 2004 att YIT skall betala den kvarskatt på 10,9 miljoner euro för skatteåret 1997 som pålagts bolaget i mars 2002, jämte dröjsmålskostnader. Till följd av domstolsbeslutet betalades 11,9 miljoner euro i juni. Den skatteåterbäring som med stöd av ett beslut av koncernskattecentralens besvärsnämnd utbetalades till bolaget i början av år 2003 har inte intagits i YIT Corporation Abp:s resultat för vare sig år 2002 eller 2003. YIT har hos högsta förvaltningsdomstolen ansökt om besvärstillstånd med anledning av domstolens utslag.

ORDERSTOCKEN VÄRD ÖVER EN OCH EN HALV MILJARD EURO

Koncernen har stark marknadsställning. Den icke intäktsförda orderstocken vid periodens utgång var 44 procent mer värd än ett år tidigare och steg till 1 569,8 miljoner euro (1 091,8 Me). Vid årsskiftet var orderstockens värde 1 490,1 miljoner euro. Den internationella orderstocken mer än fördubblades och blev 626,6 miljoner euro (256,9 Me) och var nu 40 procent av (24 %) av den totala orderstocken. Orderstockens bidragsbestånd är gott. En del av koncernens service- och underhållsverksamhet är så beskaffad att den inte kan upptas i orderstocken.

Orderstocken enligt segment (miljoner euro)

6/2004 6/2003 Förändring % Fastighetstekniska 566,5 145,6 *) tjänster Byggtjänster 810,6 784,9 3 Tjänster för industrin 73,5 71,3 3 Datakomtjänster 119,2 90,0 32 YIT-koncernen totalt 1 569,8 1 091,8 44

*) Förändringen över 100 %

KONCERNENS FINANSIELLA LÄGE FORTSATT GOTT

Koncernens finansiella situation förblev god under den granskade perioden. Mängden räntebärande krediter vid periodens utgång var 279,8 miljoner euro (170,1 Me) och nettoskulderna 243,1 miljoner euro (139,5 Me). Den ökade nettoskulden var en följd av köpet av Building Systems, genom att YIT i samband med köpet betalade 191 miljoner euro till ABB. Nettofinansieringskostnaderna var 7,3 miljoner euro (6,4 Me) eller 0,5 procent (0,7 %) av omsättningen. De likvida medlen vid periodens utgång var 36,8 miljoner euro (30,6 Me).

Andelen lån med fast ränta av koncernens hela låneportfölj var 56 procent (86 %). 68 procent (64 %) av lånen hade upptagits direkt på kapital- och penningmarknaden.

Summan av alla de leverantörsfordringar för byggperioderna som sålts till finansieringsbolag var vid periodens utgång 212,3 miljoner euro (145,3 Me). De till finansieringsbolagen erlagda räntorna för dessa fordringar, 2,9 miljoner euro (2,4 Me), är medtagna bland nettofinansieringskostnaderna. Orsaken till att de försålda leverantörsfordringarna ökat är att den fritt finansierade bostadsproduktionen ökat betydligt.

Koncernens balansomslutning vid periodens utgång var 1 587,6 miljoner euro (1 176,3 Me). Orsakerna till den starka ökningen är köpet av Building Systems, den starkt ökade grynderproduktionen av bostäder och de därmed sammanhängande inköpen av byggtomter.
INVESTERINGAR OCH FÖRETAGSKÖP

Bruttoinvesteringarna i fasta tillgångar i balansräkningen var i januari-juni 17,0 miljoner euro (14,2 Me) eller 1,1 procent (1,5 %) av omsättningen. Investeringarna i byggmateriel var 3,1 miljoner euro (3,7 Me) och i datateknik 2,9 miljoner euro (2,1 Me). De övriga investeringarna i produktionsmedel var 1,4 miljoner euro (0,5 Me).
Mängden övriga investeringar, inklusive koncerngoodwillvärdet för köpta företag, var 9,6 miljoner euro (7,9 Me). Goodwillvärdet som uppstått i samband med köpet av Building Systems avskrevs under perioden med 8,9 miljoner euro och koncernvärdet med 0,8 miljoner euro.

YIT Kiinteistötekniikka Oy ingick den 22 juni 2004 avtal om att av Kvaerner Masa-Yards köpa den 40 procents andel som detta bolag ägde i YIT Shipins Oy. YIT Shipins Oy hade grundats år 1997 så att ABB Installaatiot Oy tecknade 60 procent av aktierna medan Kvaerner Masa- Yards Oy tecknade 40 procent. ABB:s aktieinnehav i Shipins övertogs av YIT i samband med köpet av Building Systems sommaren 2003. YIT Shipins inriktar sig på totalleveranser av elinstallationer för fartyg. Bolagets årliga omsättning är ca 10 miljoner euro och antalet anställda omkring 130.

I maj ökade YIT sin andel i bolaget ZAO YIT Ramenje till 51 procent.
Bolaget bedriver bostadsproduktion i Moskvas omgivningar.

ÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN

YIT Building Systems Ab:s svenska dotterbolag YIT Building Systems AB och YIT Calor AB sammanslås och bildar tillsammans bolaget YIT AB.
Samgången skall vara genomförd före utgången av september.

ANTALET ANSTÄLLDA

Under den granskade perioden hade koncernen i medeltal 21 700 (12 606) anställda. Antalet vid periodens utgång var 21 952 (13 087). Av YIT:s anställda arbetar 55 procent i Finland, 36 procent i de övriga nordiska länderna och 9 procent i Baltikum och Ryssland.

De anställda enligt segment den 30 juni 2004

Antal Andel av koncernens personal Fastighetstekniska tjänster 12 310 56 % Byggtjänster 5 030 23 % Tjänster för industrin 2 925 13 % Datakomtjänster 1 386 6 % Koncerntjänster 301 2 % YIT-koncernen totalt 21 952 100 %

Antalet anställda landsvis den 30 juni 2004

Antal Andel av koncernens personal Finland 12 171 55 % Sverige 4 163 19 % Norge 2 547 12 % Danmark 1 090 5 % De baltiska länderna 1 177 5 % Ryssland 804 4 % YIT-koncernen totalt 21 952 100 %

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Aktiekapitalet i YIT Corporation Abp var i den granskade periodens inledning 61 046 750 euro och antalet emitterade aktier var 30 523 375. Med beslut av bolagsstämman ändrades aktiernas nominella värde den 23 mars från två till en euro, med andra ord fördubblades antalet aktier. Till följd av att aktieteckningar gjordes med C- optioner från år 2002 höjdes aktiekapitalet den 6 maj med 35 130 euro och den 28 juni med 78 060 euro. Vid periodens utgång var aktiekapitalet 61 159 940 euro och antalet aktier 61 159 940.

Under den granskade perioden omsattes 222 855 st. C-optioner från år 2002, till medelpriset 19,48 euro/st.

Under perioden företog bolaget inga aktieemissioner, inte heller emitterade bolaget några konvertibla skuldebrevslån eller optionslån.
Vid periodens utgång hade styrelsen inga gällande fullmakter att företa emission av aktier, konvertibla skuldebrevslån eller optionslån.

Under perioden innehade bolaget inga egna aktier, inte heller hade styrelsen fullmakt att förvärva egna aktier. Dotterbolagen ägde inga aktier i moderbolaget.

MARKNADSVÄRDET HAR STIGIT TILL ÖVER EN MILJARD EURO

Aktiens medelkurs under perioden var 15,68 euro (8,01 e). Den högsta kursen under perioden var 17,53 euro (8,90 e) och den lägsta 13,51 euro (7,01 e). Avslutskursen vid periodens slut var 16,74 euro (8,50 e). Värdet av de omsatta aktierna under perioden var 356,6 miljoner euro (85,0 Me) och mängden omsatta aktier var 22 740 475 (10 617 014). Värdena i detta stycke har omräknats så att de motsvarar det nya, fördubblade antalet aktier.

Aktiestockens marknadsvärde steg på ett år till mer än det dubbla och var vid periodens utgång 1 023,8 miljoner euro (497,1 Me).

ANTALET AKTIEÄGARE HAR ÖKAT KRAFTIGT

Mängden registrerade aktieägare var i periodens början 4 928 (3 271) och vid dess slut 6 613 (3 540). Mängden privata investerare ökade under det första halvåret med ca 1 500.

Enligt innehavarregistren var i början av perioden 19,9 procent (22,1 %) av aktierna i utländsk ägo, och vid periodens utgång 24,3 procent (20,2 %). De övriga utländska aktieägarna innehade 1,5 procent (3,3 %) av aktierna vid periodens utgång, varför det internationella ägandet totalt var 25,8 procent (23,5 %) av hela aktiestocken.

Fidelity International Limiteds andel av aktierna och röstetalet i YIT sjönk till 4,92 procent den 28 april 2004. Tapiolagruppens andel minskade till 4,98 procent den 22 juni 2004.

IBRUKTAGNING AV BOKFÖRING ENLIGT IAS/IFRS

YIT-koncernen inledde i december 2001 förberedelserna inför övergången till bokföring enligt IAS-standard. Det projekt som då inleddes gick ut på att utreda vilka skillnader som föreligger mellan den finländska bokföringspraxis som bolaget tillämpar och IAS- principerna. Förberedelser inleddes inför upprättandet av bokslut enligt den kommande standarden IFRS. Utbildningen av bokföringspersonalen inleddes på våren 2003 och i november samma år inleddes ett systemprojekt för kalkylering av ändringarna.

YIT kommer att utarbeta sina rapporter enligt IAS/IFRS från inledningen av år 2005. Bland förberedelserna kan nämnas att det under det första och andra kvartalet år 2004 uträknades IFRS- jämförelsetal enligt gällande standard för balansräkningen från den 1 januari 2004. Före årets utgång skall också delårsboksluten år 2004 konverteras så att de uppfyller IFRS-kraven.

De viktigaste ändringarna i beräkningsprinciperna är att den dubbla omsättning som uppstått i grynderentreprenader avskaffas, likaså blir det ändringar i den partiella resultatföringen och i bokföringen av tioåriga ansvarsförbindelser. IAS säger att intäkter och kostnader till inga delar får bokföras två gånger, utan en grynderentreprenad skall ses som en enda helhet. Den partiella resultatföringen görs enligt principen färdigställandegrad multiplicerad med försäljningsgrad, medan nuvarande praxis går ut på att projektbidraget bokförs i resultatberäkningen antingen enligt färdigställandegraden eller enligt försäljningsgraden, beroende på vilkendera som är lägre. Tioåriga ansvarsförbindelser bokförs enligt IAS i form av avsättningar i balansräkningen, medan de nuvarande reglerna anger att de skrivs som kostnader enligt utfall. De förändringar som sker i resultatföringen av grynderentreprenader kommer att leda till att de räntebärande skulderna i balansräkningen ökar, medan de verkar sänkande på balansomslutningen. I den inledande balansräkningen den 1 januari 2004 beaktas den kalkylmässiga långfristiga skuld som uppstår i samband med att arbetspensionsförsäkringens invaliditetsdel behandlas som en förmån.
Skulden verkar sänkande på det egna kapitalet. En närmare beskrivning av reformerna kommer att ges i nästa årsredovisning.

MARKNADSSITUATIONEN

Det ekonomiska uppsvinget har kommit i gång i världen och det spås leda till ökad export och tilltagande investeringar även i Norden.
Den årliga tillväxten av de nordiska ländernas sammanräknade BNP åren 2004 - 2006 ökar till 2 - 3 procent, en starkare ökning än i eurozonen som helhet. I de baltiska länderna och i Ryssland är ökningen av BNP och investeringarna omkring dubbelt så stark som i Norden. Hoten mot det ekonomiska uppsvinget är framför allt råoljans och vissa råmaterials snabba prisutveckling och den inflationsrisk och de ränteeffekter som den för med sig, likaså en eventuell försämring av USA-dollarns kurs och den bromsande effekt som denna medför för den europeiska ekonomiska utvecklingen.

Finland

YIT:s omsättningsutveckling stöds av den fortsatt starka efterfrågan på bostäder och lokaler för kommersiell service i Finlands tillväxtcentra. I Finland kompenserar det livliga bostads- och affärsbyggandet för det bortfall på bygg- och fastighetsteknikmarknaden (värme, vatten, ventilation, el, automation och underhåll) som är en följd av den svaga situationen inom kontors- och industribyggandet. Den kraftiga nedgången av industriinvesteringarna under de senaste två åren väntas bottna ut i år, så att investeringarna mot slutet av året och nästa år bör stiga som en följd av den måttfulla allmänna uppgången. En broms för uppsvinget är dock den stärkning av euron som skedde i början av detta år.

VTT, som företräder Finland inom Euroconstruct, ställer prognosen att husbyggandet i Finland ökar med 4,5 procent i år och med 2,9 procent nästa år. VTT spår att bostadsinvesteringarna i år ökar med 10,5 procent, medan de övriga husbyggnadsinvesteringarna bibehålls på fjolårsnivån. Volymen för bostadsinvesteringar år 2005 bibehålls på samma nivå som i år och antalet påbörjade bostäder väntas bli 33 000.
De övriga husbyggnadsinvesteringarna ökar med 4 procent. VTT spår att antalet påbörjade bostäder år 2006 minskar till 30 500 till följd av höjningen i räntenivå. Även mark- och vattenbyggnationen går upp, tack vare flera pågående storprojekt. Byggprojekten för offentliga tjänster och kontorshus minskar fortfarande i år. VTT bedömer att byggnadsrenoveringarna under den närmaste tioårsperioden kommer att öka med 3-4 procent årligen. Näringslivets forskningsinstitut ETLA bedömer att byggproduktionen i Finland åren 2004-2008 ökar med i medeltal 3,4 procent per år, vilket är snabbare än under föregående femårsperiod. Mark- och vattenbyggandet väntas växa snabbare än husbyggandet på grund av de stora infrastrukturella projekten i trafik- och energiförsörjningssektorn.

Näringslivets centralförbund säger i sin konjunkturbarometer i juni att industrins konjunkturförväntningar ytterligare höjts.
Orderingången är redan nu på normal nivå och ytterligare stärkning väntas. Enligt en investeringsförfrågan vars resultat publicerades i juni kommer fabriksindustrin i år att minska sina investeringar med 1,5 procent. En konjunkturöversikt som producerats av finansministeriet i maj visar att totalinvesteringarna i fjol minskade med 2,3 procent. I år ökar de med 1,8 procent och nästa år med 2,5 procent. Under de därpå följande fem åren kommer den nationella ekonomins investeringar att i medeltal öka med 3,7 procent årligen. Finansministeriet spår att BNP i år går upp med 2,5 procent och nästa år med 2,8 procent.

Underhållsmarknaden för industri, fastigheter och infrastruktur växer i takt med att företagen fortsätter med "outsourcing" av underhållsfunktionerna. Marknaden för byggande och underhåll av datakommunikationsnät växer inte ännu i år, men vi kan räkna med att operatörerna i framtiden fortsätter med att ge ut sina fältarbeten till fristående entreprenörer, vilket ökar YIT:s potentiella marknad.

Sverige

Det går uppåt för Sveriges industri tack vare exporten. Exporten ökade i fjol med 5,9 procent. Nordea räknar med en exportökning i år med 7,6 procent och med 6,8 år 2005. Enligt prognosen blir BNP- ökningen i år 2,7 och nästa år 3 procent. Euroconstruct bedömde i juni att antalet bostäder som börjar byggas i Sverige i år stannar på fjolårsnivån 23 000 bostäder, medan antalet under de närmaste två åren ökar till 25 000. Det övriga husbyggandet når i år bottennivå och väntas börja stiga mot slutet av året. Redan i fjol märktes en liten ökning av påbörjade byggen för industri och utbildning.
Reparationer och byggnadsrenoveringar ökar stadigt med omkring 2 procent årligen. Värdet av husbyggnationen kommer i år att öka med 1,3 och nästa år med 3,5 procent, enligt Euroconstruct.

Det svenska statistikcentret har företagit en investeringsenkät där företagen uppger att de tänker öka sina investeringar i år med 10 procent. Nordeas prognos visar att de totala investeringarna i år ökar med 3,5 och nästa år med 6,5 procent. I den konjunkturbarometer som Konjunkturinstitutet (KI) publicerade i slutet av juni fortsätter industrins konjunkturutsikter att förbättras. En indikator som anger industrins förväntningar visar nu det mest optimistiska värdet på tre och ett halvt år. För byggandets del tyder konjunkturerna på en spirande återhämtning. Antalet nya order har stigit och branschen bedömer att orderingången under de närmaste månaderna ökar ytterligare. I sin konjunkturbarometer i juni spår KI en BNP-ökning som i år är 2,9 och nästa år 2,7 procent. Exportökningen blir enligt KI i år 7,3 och nästa år 7,0 procent. De fasta investeringarna ökar i år med 2,1 och nästa år med 6,8 procent. Flera beslut föreligger redan om inledandet av stora industriinvesteringar. Industrins höga kapacitetsutnyttjandegrad och de goda möjligheterna till finansiering är till stöd för investeringarna. Den verkliga ökningen av bygginvesteringarna kommer dock att ske först under årets andra hälft.

Norge

Det norska statistikcentret SSB säger i sin ekonomiska översikt 1/2004 från mars att den norska ekonomin sedan sommaren 2003 haft konjunkturuppgång. Det norska finansministeriet har skrivit upp sin BNP-prognos för kontinentala Norge i år till 3,2 procent, och ministeriet bedömer att tillväxten fortsätter i samma takt även under år 2005. Investeringarna ökar i samma takt som BNP och den privata konsumtionen ökar med omkring 5 procent. Den norska centralbankens sänkning av styrräntan från 7 till 1,75 procent under de senaste två åren är till gott stöd för konsumtionen och investeringarna.
Prognosesenteret bedömer att styrräntan på sin höjd kan stiga till 2,5 procent fram till utgången av år 2005. Att räntehöjningen blir måttfull får stöd av att inflationstakten i år minskat till 2,5 procent och nästa år till 2 procent. En investeringsenkät som SSB låtit göra visar att investeringarna kommer att vända till en svag uppgång inom energiförsörjning och industri. Likaså ökar servicesektorn sina anläggningsinvesteringar. SSB bedömer utgående från investeringsenkäten att olje- och gasinvesteringarna årligen ökar med 4 procent i perioden 2004-2006.

Prognosesenteret, som är Norges representant i Euroconstruct, bedömer att antalet bostäder som i år börjar byggas hålls på fjolårsnivån ca 23 000 bostäder, och att detta antal nästa år ökar till 24 200 bostäder. SSB rapporterade i slutet av juli att antalet påbörjade nya bostäder under året fram till slutet av maj redan var uppe i 10 306, vilket är 1 800 fler än under motsvarande period år 2003. Allt som allt uppgår de i januari-maj 2004 påbörjade husbyggnadsprojekten till 2,7 miljoner vånings-m2; det är 14,5 procent mer än under motsvarande period år 2003. De påbörjade byggnaderna av annat slag än bostadsbyggnader hade en sammanlagd areal som var 17,1 procent större än under de fem första månaderna i fjol. Enligt SSB:s statistik över orderingången hade företagen i husbyggnadsbranschen i slutet av årets första kvartal en orderstock som var 9 procent större än ett år tidigare. Orderstocken för bostäder var 26 procent större än föregående år, men för andra byggnader än bostäder hade orderstocken minskat. Däremot hade orderingången för reparations- och underhållsarbeten lett till nästan 30 procent större orderstock. Det norska statistikcentrets konjunkturbarometer gav i april positiva utvecklingsutsikter för exporten och spådde ökande orderingång för den industri som tillverkar investeringsvaror.

Danmark

Nordea spådde i sin översikt i juni att den danska ekonomins uppsving hade börjat, med privatkonsumtionen och fasta investeringar som främsta drivkrafter. Skattelättnader åren 2004-2007 utökar den disponibla inkomsten. Medelvärdena för BNP-ökning i de ekonomiska forskningsanstalternas prognoser ligger för i år på 2,2 och nästa år på 2,4 procent. Privatkonsumtionen stiger i år med 3,4 och nästa år med 2,8 procent. Euroconstruct bedömer att de fasta investeringarna åren 2004-2006 tilltar med 4 procent årligen i genomsnitt. Även exporten beräknas öka under de två närmaste åren. Dansk Byggeri, det danska arbetsgivarförbundet för byggbranschen, bedömde i juni att utsikterna för i år och nästa år är stabila. Arealen i de bostadsbyggnader som börjar byggas stiger både i år och nästa år med 3 procent. Den fritt finansierade bostadsproduktionen håller bostadsproduktionsnivån stabil tack vare privathushållens gynnsamma inkomstutveckling och de låga räntorna. I år inleds byggandet av 23 500 och nästa år av 24 500 nya bostäder. Kontors- och industribyggandet minskar. Renoveringstakten ökar i år med 3 procent och obetydligt nästa år. Aktiviteterna koncentreras till regionerna Köpenhamn och andra större städer.

Baltikum och Ryssland

I de baltiska länderna och i Ryssland ökar både BNP och investeringarna klart snabbare än i Norden. De baltiska ländernas inträde i EU i maj kommer att hålla investeringarnas tillväxttakt vid tvåsiffriga procenttal både i år och nästa år. EU-stöden och andra förmåner som medlemskapet för med sig kommer att stärka de nya medlemsländernas ekonomiska tillväxt i flera år framöver. Nordea beräknar att investeringstillväxten i Ryssland i år och nästa år blir 15 resp. 12 procent. Att medelklassens ekonomi stärkts har lett till betydligt ökad efterfrågan på fritt finansierade bostäder i Moskvas omgivningar, S:t Petersburg, Tallinn och Vilnius.

RESULTATUTVECKLINGEN I DE OLIKA SEGMENTEN

FASTIGHETSTEKNISKA TJÄNSTER

Omsättningen för Fastighetstekniska tjänster var 652,9 miljoner euro (156,5 Me). Service- och underhållsuppdragens andel av segmentets omsättning var 59 procent. 36 procent av omsättningen skapades i Sverige, 33 procent i Finland, de baltiska länderna och Ryssland, 23 procent i Norge och 8 procent i Danmark.

Fastighetstekniska tjänster nådde en rörelsevinst före avskrivningarna av goodwill och koncerngoodwill (EBITA) på 12,4 miljoner euro. Avskrivningarna av goodwill och koncerngoodwill efter förvärvet av Building Systems var 9,7 miljoner euro. Segmentets rörelsevinst (EBIT) blev 0,3 miljoner euro.

Orderstockens värde vid periodens utgång var 566,5 miljoner euro (145,6 Me). I slutet av perioden hade segmentet 12 310 anställda: 4 152 i Sverige, 4 111 i Finland, 2 547 i Norge, 1 090 i Danmark och 410 i Baltikum och Ryssland.

Bolagen i Sverige bildar YIT AB

De två dotterbolagen i Sverige, YIT Building Systems AB och YIT Calor AB, hade en sammanräknad omsättning på 239,0 miljoner euro. 49 procent av denna omsättning bestod av service- och underhållsuppdrag.

Orderstocken var värd 193,6 miljoner euro.

Den svenska ekonomin har vänt till en uppgång, med exporten som drivande kraft. Det föreligger redan beslut om flera stora industriinvesteringar; industrins höga kapacitetsutnyttjandegrad och de goda möjligheterna att få finansiering är till stöd för ökande investeringar. Inom byggandet visar konjunkturerna på en begynnande återhämtning. Antalet nya order har ökat och branschen bedömer att ökningen fortsätter under de närmaste månaderna. Antalet påbörjade nya bostäder beräknas i år stanna på föregående års nivå, 23 000, men att takten ökar under de närmaste två åren till nivån 25 000 bostäder. Det övriga husbyggandet kommer i år att bottna ut och en ökning är att vänta före årets utgång.

Integrationsprocesserna efter företagsförvärvet har avancerat enligt planerna och åtgärderna är nu slutförda. YIT Building Systems AB och YIT Calor AB sammanslås i slutet av september och de bildar ett bolag som får namnet YIT AB. Efter sammanslagningen kommer hela verksamheten i Sverige att bedrivas av det nya bolaget. Bolagen har haft nära samarbete för utveckling av kostnadseffektiviteten och projektstyrningen. De har också förbättrat sin kundservice genom satsningar på gemensamma erbjudanden och på utveckling av nya affärskoncept.

Under det andra kvartalet tog YIT hem ett kontrakt för leverans av ett nytt säkerhetssystem för riksdagens byggnader i Stockholm.
Projektet präglas av ytterst hög säkerhetsstandard och det baseras på en YIT-lösning som heter OnGuard.

NCC har gett YIT uppdraget att sköta installationen av vatten- och luftkonditioneringssystemen samt gasinstallationerna för utbyggnaden av universitetssjukhuset i Linköping. Projektet pågår till hösten 2006. Tack vare det långvariga samarbetet med NCC har YIT också fått beställning på alla de tekniska installationerna för kraftvärmeverket Ryaverken.

Stora Enso beställde av YIT alla rörledningsinstallationer och isoleringsarbeten till den nya fabriken i Skoghall. Svenska Luftfartsverket har beställt en ombyggnad av ljussystemet på flygplatsen Landvetter. Båda dessa projekt pågår till hösten 2005.

Intensivt inom bostadssanering och Facility Management i Finland

YIT Kiinteistötekniikka Oy:s omsättning i Finland, Baltikum och Ryssland var under perioden 215,1 miljoner euro. Andelen service- och underhållsuppdrag av omsättningen var 66 procent. Orderstocken vid periodens utgång var värd 205,9 miljoner euro. Under perioden vände orderstockens utveckling och blev svagt stigande efter en jämn period under årets början.

I marknadssituationen i Finland har inga betydande förändringar skett jämfört med läget i början av året. Allmänt var situationen ansträngd och några snabba förändringar ställs inte heller i utsikt.
Affärsbyggnader byggdes, men efterfrågan på kontors- och offentliga byggnader var fortfarande dålig. Nyproduktionen av bostäder var fortsatt stark och blir sannolikt också bestående, liksom saneringen av bostäder. På marknaden för fastighetsservice och -underhåll (Facility Management) var efterfrågan god i alla marknadssegment. För den offentliga sektorns del räknar vi med en ökning av leveranserna med livscykelansvar.

Den baltiska marknaden utvecklas i takt med den kontinuerliga ekonomiska tillväxten och den stabilitet som EU medfört. Marknaden för fastighetsteknik i Ryssland utvecklas positivt.

Under årets andra kvartal inleddes leveranserna av byggnadsteknik till bl.a. inremedicinska sjukhuset i Åbo och hotellet Aleksandra som kooperativet Keskimaa låter bygga i Jyväskylä. Avtal har ingåtts om elektrifieringsarbeten för Outokumpu Stainless Oy, Stora Enso Abp:s fabrik i Summa och ett kryssningsfartyg för Birka Line, likaså om moderniseringen av fartyget Finnjet. Vidare har kontrakt gjorts med Citycon Oyj, Tapiola Oy och Pilkington Oy om Facility Management. I Litauen har ett byggnadstekniskt avtal ingåtts med VP Market om utbyggnad av köpcentret Akropolis i Vilnius; utbyggnaden gör centret till det största i hela Baltikum. YIT har nu med VP Market ingått underhållsavtal som gäller 140 köpcentra i hela landet.

Bland betydande projekt som slutförts under perioden kan nämnas byggnadstekniken för riksdagens annex i Helsingfors och luftkonditioneringen för LEIPA Georg Leinfelder GmbH i Tyskland. Ett viktigt samarbetsprojekt inom YIT var TietoEnator Oyj:s kontorsbyggnad i Klovis i Esbo.

I form av interna samprojekt inleddes arbetena med Kartanonkoski skola i Vanda, en så kallad fransk entreprenad där köparen beställer fullständig realisering av projektet. Ett internordiskt YIT-projekt var projektet för Stora Enso i Kvarnsveden i Sverige. I S:t Petersburg inleddes byggnadstekniskt koncernsamarbete för bostadsproduktion tillsammans med segmentet Byggtjänster.

Bland pågående projekt kan nämnas byggandet av YIT Centra i Rovaniemi, Jyväskylä och Åbo och ett stort antal bostadsbyggen på olika håll i Finland, däribland ett lägenhetshotell, Ylläs Chalets.
Ett betydande YIT-projekt är byggandet av ett kontorshus i Helsingfors för Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet.

I Norge växer underhållsmarknaden

YIT Building Systems AS hade en omsättning på 148,4 miljoner euro.
Service- och underhållsuppdragens andel av omsättningen var 73 procent. Orderstockens värde var 80,2 miljoner euro.

Prognosesenteret, som företräder Norge i Euroconstruct, bedömer att antalet nya bostäder som börjar byggas i år kommer att stanna på fjolårsnivån ca 23 000 bostäder och att antalet nästa år stiger till 24 200. Marknaden för nya affärslokaler är 6 procent mindre än år 2003. Fortfarande ligger kontorshusbyggandet lågt, eftersom det finns mängder av lediga kontorslokaler. I Oslo står 10 procent av kontorslokalerna outhyrda, vilket innebär nästan en miljon m2 ledig areal.

Marknaden för modernisering och upprustning är stigande, särskilt tack vare projekt inom den offentliga sektorn. I moderniseringsarbetena beaktas numera livscykelkostnaderna.
Underhållsmarknaden har enorm tillväxtpotential, vilket är till stöd för YIT:s strategi.

Under årets andra kvartal har YIT ingått avtal om de tekniska leveranserna i samband med utbyggnaden av Framo Engineerings huvudkontor. I Svinesund på gränsen mellan Norge och Sverige sköter YIT elinstallationerna för en ny tullbyggnad. Internationella Foster Wheeler Company har av YIT beställt en ny ångpanna jämte kringutrustning. Prior, Norges ledande leverantör av ägg och fågelkött, har av YIT beställt en uppsättning luftkonditionerings- och elsystem.

Ibruktagningen av det patenterade el- och luftkonditioneringssystemet ClimaCeil i hela koncernen gick vidare, särskilt i Danmark. De evenemang för industrikunder som segmentet hållit tillsammans med YIT- segmentet Tjänster för industrin slutfördes. Utvecklingsarbetet, bl.a. med universitetet Carnegie Mellon, fortsatte.

I Danmark har ekonomins uppsving börjat

YIT A/S hade under perioden 51,3 miljoner euro i omsättning. Av denna omsättning bestod 35 procent av service- och underhållsuppdrag.
Orderstockens värde var 86,8 miljoner euro.

Nordea spådde i sin översikt i juni att den danska ekonomins uppsving hade börjat, med privatkonsumtionen och fasta investeringar som främsta drivkrafter. Räntenivån är låg, inflationen likaså, regeringen har infört skattelättnader och nya lånealternativ har lanserats på marknaden. Den internationella ekonomin expanderar också. Ett klart ekonomiskt uppsving är att vänta åren 2004 och 2005.
Det höga oljepriset oroar dock privathushållen. Likaså finns det osäkerhet beträffande stora industriprojekt på grund av landets valutakurs gentemot USA-dollarn.

Arealen för de under årets första kvartal inledda byggprojekten har ökat med 7 procent. För bostädernas och affärsbyggnadernas del var ökningen 5 procent, för kultur- och undervisningslokalernas del hela 16 procent (Dansk Byggeri). Byggandet av privata småhus har också ökat. Marknaden för fastighetstjänster och -underhåll (Facility Management) har ytterligare ökat, eftersom företagen går in för kostnadssänkningar och gärna ger ut dessa tjänster på entreprenad.

I april fick YIT av Århus Shipyard en beställning på elinstallationerna till tre 146 meter långa fartyg. Ett nytt ramavtal har ingåtts med mobilteleoperatorn Orange. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har åter igen beställt en luftkonditioneringsinstallation.

Det interna samarbetet inom YIT i form av Facility Management- tjänster har intensifierats. Utbildningsprogrammet som gäller personer i ledande ställning har avancerat planenligt.

BYGGTJÄNSTER

Omsättningen för segmentet Byggtjänster steg med 16 procent jämfört med samma period föregående år och blev 726,0 miljoner euro (624,4 Me). Underhållsverksamhetens andel av omsättningen var 2 procent (3 %) och de internationella uppdragens andel 17 procent (13 %) av omsättningen. I omsättningen ingår 107,8 miljoner euro (111,2 Me) som räknats dubbelt, i form av försäljning av aktielägenheter som koncernen själv producerat.

Rörelsevinsten blev 56,9 miljoner euro (57,3 Me). I referensperiodens rörelsevinst ingår 24,3 miljoner euro i form av engångsposter.
Orderstocken var 3 procent mer värd än ett år tidigare och steg nu till 810,6 miljoner euro (784,9 Me). Segmentet hade vid periodens utgång 5 030 anställda.

Under perioden fortsatte den utveckling som innebär att tyngdpunkten för verksamheten förskjuts från anbudsentreprenader till byggande av typen grynderentreprenad. Orderstocken för grynderentreprenader ökade, särskilt internationellt.

God efterfrågan på bostäder på hela marknadsområdet

I Finland stabiliserades bostadshandeln mot periodens slut, från rekordnivån under årets tidiga månader och följde den normala säsongvariationen. Efterfrågan var fortsatt god i hela landet.
Särskilt livlig var bostadshandeln i kommunerna omkring Helsingfors.
Antalet fritt finansierade bostäder som YIT sålde under perioden var 1 382, vilket är 312 fler än under motsvarande period i fjol.
Efterfrågan underblåstes av konsumenternas starka tilltro till den egna ekonomin och av den fortsatt låga räntenivån.
I Finland inledde Byggtjänster under perioden byggandet av 1 453 (1 503) fritt finansierade bostäder. Vid periodens utgång var 3 115 (2 706) bostäder med fri finansiering under byggnad, och 1 551 (991) sådana ägarbostäder blev färdigställda under perioden. Antalet färdiga men osålda bostäder den sista juni var 134.

Inom de internationella operationerna fortgick den ökning av bostadsbyggandet som anges i koncernstrategin. Under det första halvåret inleddes byggandet av 2 821 (247) fritt finansierade nya bostäder i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. 110 (0) bostäder blev färdiga. Vid periodens utgång var antalet fritt finansierade bostäder under byggnad 3 562 (973). Totalt såldes 538 (203) bostäder.
Antalet färdiga men osålda bostäder vid periodens slut var tre.

I Ryssland har bostadspriserna under det gångna året stigit betydligt. I Moskvaregionen och i S:t Petersburg har priserna gått upp med omkring en tredjedel.

I Finland beräknas flyttningsrörelsen inom landet, konsumenternas tro på positiv utveckling av den egna ekonomin och den låga räntenivån bestå. I Ryssland och i de baltiska länderna beräknas den starka ekonomiska tillväxten och den stora efterfrågan på nybyggda bostäder bestå. Marknadsutsikterna för bostadsbyggandet beräknas fortgå på god nivå i alla de regioner där YIT har verksamhet. Koncernen kan svara på efterfrågan tack vare ett gott bestånd av bra byggtomter.

YIT:s BESTÅND AV BYGGTOMTER 2004-06-30

Byggrätter och plan Kapital som läggningsmöjligheter bundits i , tusental vånings- tomtbeståndet, m2 miljoner euro Finland Bostadstomter 1 362 224 Kontorstomter 847 54 Totalt 2 209 278 Baltikum och Ryssland Bostadstomter 489 19 Totalt 2 698 297

Övrigt husbyggande

I Finland var de stora mängderna lediga kontorslokaler en broms för igångsättningen av nya kontorshusbyggen. Efterfrågan på lokaler för handel och logistik hölls på skälig nivå. Kontorshusprojekten gavs ut på entreprenad efter anbudsförfarande, och konkurrensen var skarp både för nybyggande och för renoveringsprojekt. Industrins svaga benägenhet att investera gjorde att det var dåligt med byggandet av nya fabriksbyggnader.

Bland husbyggnadsprojekt som YIT under årets andra kvartal tog hem efter anbudsförfarande kan nämnas en utbyggnad av VTI Technologies Oy:s lokaliteter och den tredje etappen av Technopolis i Vanda, social- och hälsocentralen i Näse i Borgå, totalsaneringen av hälsocentralen i Kervo, en nybyggnad för Asunto Oy Oulun Lyötynportti på uppdrag av TA-Asunnot Oy samt den femte etappen i byggandet av sågverket Laukalne i Lettland för Stora Enso.

Under det andra kvartalet genomfördes också försäljningen av olika YIT Centra. Fastigheterna ifråga i Rovaniemi, Uleåborg, Jyväskylä, Kouvola och Villmanstrand, såldes till Suomibolagen men YIT fortsatte att verka i byggnaderna som hyresgäst.

Mer infrastrukturbyggande än i fjol

Marknadens totalvolym för mark- och vattenbyggande var under perioden större än ett år tidigare, men priskonkurrensen var fortfarande skarp. Marknadssituationen för bergbyggande väntas få positiv utveckling i samband med att olika nya stora projekt avancerar till anbudsfasen.

Till de nya uppdrag som under perioden hemtagits i anbudskonkurrens hör stabiliseringsarbeten för Helsingfors’ nya hamn i Nordsjö, kompostanläggningen Kujala, de underjordiska konstruktionerna för sydvästra Finlands fängelse samt för statliga Senatfastigheter pålning, mark- och grundarbeten för byggnaden Kaaritalo.

Inom underhållet av allmänna vägar befäste YIT sin position som marknadsledande företag i den privata sektorn. YIT sköter vägunderhållet i nio vägdistrikt på uppdrag av Vägförvaltningen.

Tillsammans med Vägaffärsverket igångsattes förberedelserna för organiserandet av det konsortium som skall delta i förvalsförfarande om byggandet av motorväg E18 med en privatfinansieringsmodell.

Utvecklingsverksamhet

Till de mera betydande utvecklingsprojekten och -åtgärderna hörde bl.a. utveckling och omorganisering av inköpsfunktionerna, införandet av ett elektroniskt system för kundfeedback samt stärkning av produktmärket och servicekonceptet YIT Koti, så att denna "brand" kan vidgas och tas i bruk i den internationella verksamheten. Inom infrabyggandet infördes ett för YIT Byggnads specifikt utbildningsprogram som skall leda till yrkesexamen i bergsbygge och underhåll, med tanke på framtida brist på arbetskraft i branschen.

TJÄNSTER FÖR INDUSTRIN

Omsättningen för segmentet Tjänster för industrin var 91,9 miljoner euro (103,8 Me).Omsättningen minskade med 11 procent jämfört med referensperioden, närmast till följd av att industrin dragit ned på sina investeringar. För underhållets vidkommande var marknaden gynnsam. Underhållsfunktionerna stod för 65 procent av omsättningen, och uppdragen utanför Finland stod för 7 procent.

Rörelseresultatet var 2,3 miljoner euro. Orderstocken vid årets utgång var värd 73,5 miljoner euro (71,3 Me), varav 8,5 miljoner euro bestod av uppdrag utanför Finland. Vid periodens utgång hade segmentet 2 925 anställda.

Hemmamarknaden präglades av smärre underhålls- och moderniseringsprojekt

Till följd av det svaga investeringsläget var det allmänt rätt dåligt med projektverksamheten under perioden. Verksamhetens tyngdpunkt lades i stället vid smärre uppdrag av underhållskaraktär. Industrins investeringsbehov stiger klart mot slutet av detta år, på grund av vissa projekt som redan offentliggjorts.

Till de största av de under perioden avslutade projekten hörde VEPA 2003 för Stora Ensos fabrik i Veitsiluoto och rörledningarna till renoveringen av WARMA, ett träsliperi i Varkaus.
Industrins Kraft Ab hade flera nedkörningar av kärnreaktorer i underhållssyfte. YIT gjorde tre viktiga projektleveranser till kraftverksbolaget, moderniseringsprojekt benämnda Lauhde, TIMO och Kannake. Därtill företog YIT underhållsarbeten med timdebitering.

Till de viktigaste uppdragen för varvsindustrin hörde prefabrikationen av rörledningar för bilfärjan Color och isbrytaren Fesco som Kvaerner Masa-Yards bygger på varven i Åbo och Helsingfors.

Efterfrågan på underhåll jämn

Uppdragen som gällde industriunderhåll fortgick normalt med tanke på tidpunkten. Under perioden företogs stora mängder underhåll under tider när anläggningarna stod stilla, både i skogsindustrin och i kärnkraftverken. Efterfrågan på "outsourcing"-uppdrag var jämn.

Under årets andra kvartal ingicks ett kompanjonskapsavtal med Vacon Oyj om service och underhåll i Finland av frekvensomvandlare.
Samarbetet med Vacon har pågått sedan 1998. YIT har redan med stöd av ett tidigare samarbetsavtal service- och underhållsverkstäder för Vacon frekvensomvandlare i Imatra, Jyväskylä, Kemi, Lahtis, Björneborg, Åbo, Vanda och Varkaus. En följd av det nya avtalet är att underhållsuppdragen sedan den 1 juni 2004 också utfördes i Vasa och Tammerfors.

Ett kompanjonskapsavtal om underhåll har ingåtts med Raisio Chemicals, om underhållit i fabrikerna i Lappo och Kaipiainen.
Totalansvaret för underhållsfunktionerna vid Raisio Chemicals fabriker och för utvecklingen av detta underhåll övertas den 1 september 2004 i Kaipiainen, medan verksamheten som redan tidigare i kraft av det gamla avtalet bedrivits i Lappo nu fortsätter med partnerskapsavtal.

Det rikstäckande ramavtalet om underhåll av rörledningar, som gällt mellan YIT och UPM-Kymmene, förlängdes. Med Stora Enso förlängdes de årsavtal som gällt separat för varje fabriksort. Med flera andra betydande beställare ingicks årsavtal om underhåll.

Beställningar inför investeringsprojekt som påbörjas

I anslutning till framtida större investeringsprojekt har YIT tagit hem en beställning på underjordiska rörledningar inför Fortums Dieselprojekt, rörledningar till Stora Ensos Summafabriks PM2 som började byggas i juni samt rören på rörbryggan till M-reals BTCMP- anläggning i Kaskö.

Särskilt stark har orderingången varit från kraftverksindustrin i Sverige. Alstom Power Sweden AB har beställt rörledningar i anslutning till förnyandet av en högtrycksturbin åren 2004 - 2006.
Demag Delaval Industrial Turbomachinery AB (SIEMENS) har beställt rören till ett gaskombikraftverk i Riga. För Billerud Karlsborg AB, Stora Enso Norrsundets Bruk och SCA Packaging Obbola AB företar YIT byte av ångpannornas tryckkomponenter.

Andra viktiga beställningar för export är konstruktion, tillverkning och leverans av rören för det inre kretsloppet och högtrycksrören för en sodapanna för Andritz Oy i Cacia i Portugal; Kvaerner Power Oy har för leveranser till USA och Brasilien beställt ringkamrar och komponenter för högtrycksrörsystemen, medan Foster Wheeler beställt rör för det inre kretsloppet till en fabrik i Kina.

Utvecklingsarbete inför kommande projekt

Förberedelserna inför anbudsprocessen för Finlands femte kärnkraftverk var intensiva under hela våren och de första stora anbudsförfrågningarna inväntas för kalkylering. YIT har med tanke på eventuella leveranser till Olkiluoto 3 höjt sin kapacitet att prefabricera högtrycksrörledningar.

Tyngdpunktsområdena för utvecklingsverksamheten är automatisk svetsning och effektivisering av projektstyrningssystemet.Under våren hölls evenemang under devisen "Together we can do it" med anställda inom Botnia Mill Service på olika håll i Finland.
Evenemangen är en förlängning av det utvecklingsarbete vars syfte varit att på olika orter skapa en arbetsgemenskap som fungerar och samarbetar bra.

DATAKOMTJÄNSTER

Det första halvåret 2004 har inneburit en förbättring jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Omsättningen i januari-juni var 55,2 miljoner euro (56,4 Me, omräknat jämförbart referensvärde 50,7 Me). Det omräknade referensvärdet är 9 procent större än för ett år sedan. Av omsättningen baserades omkring 75 procent (60 %) på långvariga kundkontrakt medan 25 procent (40 %) bestod av projektartad produktion. Rörelsevinsten var 3,5 miljoner euro (0,7 Me). Orderstocken vid periodens utgång var 119,2 miljoner euro (90,0 Me). Segmentet hade 1 386 anställda i slutet av perioden.

Den viktigaste bidragande faktorn för den stigande omsättningen och orderstocken har varit den växande mängden bredbandsanslutningar samt den goda efterfrågan på datatekniska installationer i samband med leveranserna. Eftersom investeringsuppdragen för byggande av mobiltelenät allt mer förbytts till smärre ombyggnadsuppdrag har den relativa andelen order som bygger på långvariga kundkontrakt ökat i totalomsättningen.

Resultatutvecklingen var bättre än förra året. Det är en följd av att uppdragsvolymen ökat och av att segmentet utvecklat och effektiviserat sin verksamhet.

Fortsatt ökning av mängden bredbandsanslutningar

Efterfrågan på bredbandsnät och -anslutningar samt på den datatekniska närservice som erbjuds i samband med uppkopplingen ökar.
Denna utveckling väntas stå sig under den närmaste tiden.

I samband med övergången till bredband har även investeringarna i fasta telekommunikationsnät ökat i viss mån. När antalet anslutningar stiger, ökar också behovet av nätunderhåll. Effekterna av denna utveckling väntas bli skönjbara redan under nästa period.

Ökad orderingång för installationstjänsterna

Under perioden har nya kundavtal ingåtts med teleoperatörer. De nya avtalen utökar kundkretsen och utökar därmed ordervolymen för YIT:s installationstjänster.

Den skarpa konkurrensen i telekommunikationsbranschen gör att operatörerna allt mer tvingas koncentrera sig på sina kärnområden, något som på sikt leder till "outsourcing" av installationstjänsterna. Hittills har underhållsuppdragen inte givits ut på entreprenad, men konkurrensläget väntas leda till en utveckling i denna riktning.

Vår bedömning är att operatörerna och leverantörerna av datatekniska system ännu i år kommer att införa nya arrangemang som väntas vara av betydelse för installationsmarknaden. Förändringarna kommer att påverka marknaden signifikant först med några års fördröjning, när de skyddssystem som ofta hör samman med arrangemangen löpt ut.

Mobilnätsmarknaden är i recession

Mobilnätsmarknaden är i recession på grund av den ytterst skarpa konkurrensen operatörerna emellan och till följd av den väntade teknologiska omvälvningen. Investeringarna i 3G-nät väntas inte leda till någon betydande efterfrågetopp. Utvecklingen fortsätter i form av nätevolution, en långsam omläggning som styrs av tjänsternas utveckling och behoven av nätkapacitet.

Nya serviceenheter och effektivisering av verksamheten

Under årets första hälft har utvecklingsarbetet i hög grad inriktats på utvecklingen av nya serviceenheter inom de tekniska lokalstödstjänsterna samt på åtgärder som främjar öppnandet av marknaden för telenätsinstallationer.

En av tyngdpunkterna för YIT:s interna samarbete har varit en utveckling som gör att gemensamma kundrelationer kan utnyttjas. Under årets början inriktade vi oss på kunder som bedriver verksamhet på flera orter och på den offentliga förvaltningen. Utvecklingsarbetet sker både på bolagsnivå och på lokalplanet.

Den datatekniska plattformen för YIT Datakomtjänster har moderniserats i syfte att göra tjänsteprocesserna effektivare och för en höjning av servicenivån. För utveckling av den operativa verksamheten har ett projekt inletts i samarbete med Tekes; avsikten med detta projekt är att göra produktionsstyrningen av fälttjänsterna och logistiken effektivare. Samarbetet med olika läroinrättningar har utökats i syfte att trygga tillgången på ny arbetskraft under de kommande åren.

Vi deltar också i ett projekt som drivs av Lapplands och Uleåborgs universitet samt Tekes. Projektet syftar till att få till stånd ökad användning av både trådlösa och kabelanslutna kommunikationstekniska hjälpmedel i äldreomsorgen, vilket bör leda till att de äldre längre kan klara sig på egen hand i sina egna hem.

UTSIKTER FÖR HELA ÅRET 2004

YIT:s omsättning kommer att öka betydligt i och med att Fastighetstekniska tjänster genererar omsättning under hela året medan efterfrågan på bostäder såväl i Finland som i Ryssland förblir stark samt genom att industrins investeringar i Norden enligt prognoserna kommer att börja öka mot slutet av året. Resultatet före extraordinära poster och skatt beräknas bli väsentligt bättre än för år 2003. Segmentet Fastighetstekniska tjänster beräknas bidra positivt till YIT:s resultat per aktie för hela året 2004.
Helsingfors den 4 augusti 2004

StyrelsenKONCERNBOKSLUT 30 JUNI 2004 (oreviderat)

RESULTATRÄKNING (milj. euro)

1-6/2004 1-6/2003 förändr., 1-12/2003 % Omsättning 1 504,4 932,1 61 2 389,7

- andelen internationell 581,8 181,6 *) 672,5 verksamhet - försäljning av aktier i den egna produktion 107,8 111,2 -3 243,1 Rörelseintäkter och - -1 421,0 -860,3 65 -2 253,3 kostnader Av- och nedskrivningar -8,3 -8,3 -17,7 Rörelsevinst före avskrivningar av goodwill och 75,1 63,5 18 118,7 koncerngoodwill (EBITA) i procent av omsättningen 5,0 % 6,8 % 5,0 % Avskrivningar av goodwill -14,9 -5,6 *) -20,1 och koncerngoodwill Rörelsevinst (EBIT) 60,2 57,9 4 98,6 i procent av omsättningen 4,0 % 6,2 % 4,1 % Finansiella intäkter och kostnader, netto -7,3 -6,4 14 -14,2 Vinst före extraordinära 52,9 51,5 3 84,4 poster i procent av omsättningen 3,5 % 5,5 % 3,5 % Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 Vinst före skatt 52,9 51,5 3 84,4 i procent av omsättningen 3,5 % 5,5 % 3,5 % Räkenskapsperiodens vinst 35,0 35,5 -1 48,4 i procent av omsättningen 2,3 % 3,8 % 2,0 %

*) Förändringen över 100 %

Projekten har upptagits i resultaträkningen enligt färdigställandegrad eller försäljningsgrad, beroende på vilken som är lägre. Efter övergången till bokföringspraxis enligt IAS vilket sker i början av år 2005 sker den partiella intäktsföringen enligt principen färdigställandegrad multiplicerad med försäljningsgrad.

I posten Räkenskapsperiodens vinst har den kalkylerade skatteskulden och minoritetsandelen av avskrivningsdifferensen beaktats. Inkomstskatten har beaktats proportionellt till den granskade periodens längd, utgående från den kalkylerade skatten för hela räkenskapsperioden.

RESULTATRÄKNING (det andra kvartalet jämförs med det föregående)

milj. euro 4-6/2004 1-3/2004 förändr., % Omsättning 791,3 713,1 11 - andelen internationell 314,6 267,2 18 verksamhet - försäljning av aktier i den egna produktion 43,7 64,1 -32 Rörelseintäkter och - -747,2 -673,8 11 kostnader Av- och nedskrivningar -4,3 -4,0 8 Rörelsevinst före avskrivningar av 39,8 35,3 13 goodwill och koncerngoodwill (EBITA) i procent av omsättningen 5,0 % 5,0 % Avskrivningar av goodwill -7,6 -7,3 4 och koncerngoodwill Rörelsevinst (EBIT) 32,2 28,0 15 i procent av omsättningen 4,1 % 3,9 % Finansiella intäkter och -3,6 -3,7 -3 kostnader, netto Vinst före extraordinära 28,6 24,3 18 poster i procent av omsättningen 3,6 % 3,4 % Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Vinst före skatt 28,6 24,3 18 i procent av omsättningen 3,6 % 3,4 % Räkenskapsperiodens vinst 18,6 16,4 13 i procent av omsättningen 2,4 % 2,3 %

BALANSRÄKNING (milj. euro) 2004-06-30 2003-06-30 förändr, 2003-12-31 % TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar - Goodwill 159,7 0,5 *) 168,9 - Övriga immateriella 12,4 8,7 43 11,8 tillgångar Koncerngoodwill 77,9 69,3 12 78,0 Materiella tillgångar 65,2 57,1 14 66,8 Placeringar - Egna aktier 0 7,2 0 - Övriga placeringar 8,5 7,4 15 7,9 Omsättningstillgångar 402,3 396,5 1 380,8 Fordringar 824,8 599,0 38 781,0 Finansiella värdepapper 0,9 10,7 -92 11,9 Kassa och bank 35,9 19,9 80 48,4 Summa tillgångar 1 587,6 1 176,3 35 1 555,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital 61,2 59,6 3 61,0 Övrigt eget kapital 346,2 323,3 7 347,3 Minoritetens andel 3,6 2,2 64 3,4 Avsättningar 22,8 8,8 *) 27,3 Långfristigt främmande 240,9 114,6 *) 210,9 kapital Kortfristigt främmande 912,9 667,8 37 905,6 kapital Summa eget kapital och 1 587,6 1 176,3 35 1 555,5 skulder

*) Förändringen över 100 %

FINANSIERINGSANALYS (milj. euro)

1-6/2004 1-6/2003 förändr., 1-12/2003 % Rörelsens kassaflöde Vinst före extraordinära 52,9 51,5 3 84,4 poster Korrektivposter 21,9 -12,2 30,7 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 74,8 39,3 90 115,1 Förändring i rörelsekapital -41,8 -46,7 -10 25,4 Rörelsens kassaflöde före finansieringsposter och 33,0 -7,4 140,5 skatt Betalda räntor -9,4 -9,0 4 -14,7 Influten utdelning 0 0 0,3 Erhållna räntor 1,5 0,9 67 2,7 Betalda skatter -17,3 -12,7 36 -31,2 Rörelsens kassaflöde 7,8 -28,2 97,6 Investeringarnas kassaflöde Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -16,8 -15,4 9 -230,5 Vinst vid avyttring av materiella och immateriella 4,1 33,5 -88 37,5 tillgångar Investeringar i placeringar -0,6 0 -2,4 Vinst/förlust vid avyttring 0,8 0,1 *) 1,4 av placeringar Investeringarnas kassaflöde -12,5 18,2 -194,0 Finansieringens kassaflöde Aktieemission mot betalning 0,7 0,7 9,5 Inköp av egna aktier 0 0 12,4 Förändring i lånefordningar 1,9 0,1 *) 0,1 Förändring av kortfristiga 12,2 19,6 -38 23,6 lån Upplåning i form av 45,4 15,1 *) 117,7 långfristiga lån Amortering på långfristiga -42,3 -7,6 *) -19,2 lån Dividendutdelning -36,8 -26,3 40 -26,3 Finansieringens kassaflöde -18,9 1,6 117,8 Förändring av likvida medel -23,6 -8,4 *) 21,4 Likvida medel i början av 60,3 38,9 55 38,9 perioden Likvida medel vid periodens 36,7 30,5 20 60,3 utgång

*) Förändringen över 100 %

NYCKELTAL

6/2004 6/2003 förändr. 12/2003 , % Resultat/aktie, euro 0,57 0,61**) -7 0,82**) Resultat/aktie, euro, efter 0,57 0,61**) -7 0,82**) utspädning Eget kapital/aktie, euro 6,66 6,43**) 4 6,69**) Aktiens medelkurs under 15,68 8,01**) 96 10,35**) perioden, euro Aktiens kurs vid periodens 16,74 8,50**) 97 13,45**) utgång, euro Aktiestockens marknadsvärde vid periodens utgång, milj. 1 023,8 497,1 *) 821,1 euro Vägt medeltal av det emissionskorrigerade antalet 61 058 5 8362**) 5 59 104**) utestående aktier, 1 000 st Vägt medeltal av det emissionskorrigerade antalet utestående aktier, 1 000 st, 61 622 58 890**) 5 59 248**) efter utspädning Emissionskorrigerat antal utestående aktier vid 61 160 58 478**) 5 61 047**) periodens utgång, 1 000 st Räntebelagda nettoskulder vid 243,1 139,5 74 204,4 periodens utgång, milj. euro Avkastning på sysselsatt 16,5 % 20,4 % 16,8 % kapital, % Soliditet, % 28,1 % 34,8 % 28,3 % Skuldsättningsgrad, % 59,1 % 36,9 % 49,6 % Bruttoinvesteringar i bestående tillgångar, milj. 17,0 14,2 20 232,9

euro i procent av omsättningen 1,1 % 1,5 % 9,7 % Orderstock vid periodens utgång, milj. euro 1) 1 569,8 1 091,8 44 1 490,1 - varav utländska order, milj. 626,6 256,9 *) 569,5 euro Medeltal anställda 21 700 12 606 72 16 212

*) Förändringen över 100 % **) Fördubbling av antalet aktier som skedde den 26 mars 2004 har iakttagits.
1) Den icke intäktsförda delen av bindande, hemtagna order.

ANSVARSFÖRBINDELSER (milj. euro)

6/2004 6/2003 förändr. 12/2003 , % Beviljade inteckningar i lån - För egna förbindelser 29,3 29,9 -2 29,8 Övriga säkerheter givna för egen del - Pantsatta värdepapper 0 0,2 0,2 Leasingsansvar 49,0 18,5 *) 50,7 Övriga ansvar - Återköpsansvar 166,6 107,4 55 7,3 - Ansvar för externa skulder som beviljades till bolag som 35,0 0 44,5 räknas till omsättningstillgångar - Övriga ansvar 0,6 0,5 20 1,2 Borgen - För intressebolag 0,8 1,1 -27 0,7 - För andra 2,1 8,5 -75 9,0 Inteckningar beviljade av bolag som räknas till omsättningstillgångar för 2,1 2,1 2,1 koncernbolags och egen del Derivatavtal 2) - Värde för objektnyttigheter -- Avtal om ränteutbyte (swap) 20,0 0 20,0 -- Valutaterminavtal 48,3 14,2 *) 70,8 - Gängse värde -- Avtal om ränteutbyte (swap) 19,7 0 19,7 -- Valutaterminavtal 47,9 14,3 *) 72,1

*) Förändringen över 100 % 2) Derivatavtalen har övervägande gjorts i avsikt att skydda valutalån och valutaflödet i vissa projekt.

OMSÄTTNINGEN PER SEGMENT (milj. euro)

I början av september 2003 uppdelades YIT-koncernens verksamhet i fyra segment: Fastighetstekniska tjänster, Byggtjänster, Tjänster för industrin och Datakomtjänster. Byggtjänster består av YIT Byggnads Ab och Datakomtjänster av YIT Primatel Ab. Det som var YIT Installation delades upp i två segment: Fastighetstekniska tjänster och Tjänster för industrin. Uppgifterna som beskriver omsättningen och orderstocken år 2003 baseras på pro forma-kalkyler till den del de gäller Fastighetstekniska tjänster och Tjänster för industrin.
Verksamheten inom det förvärvade Building Systems finns med i uppgifterna från och med den 29 augusti 2003.

1-6/2004 1-6/2003 förändr. 1-12/2003 , % Fastighetstekniska tjänster 652,9 156,5 *) 681,0 Byggtjänster 726,0 624,4 16 1 398,5 Tjänster för industrin 91,9 103,8 -11 209,7 Datakomtjänster 55,2 56,4 -2 130,0 Övriga poster -21,6 -9,0 *) -29,5 YIT-koncernen totalt 1 504,4 932,1 61 2 389,7

*) Förändringen över 100 %

RÖRELSEVINST FÖRE AVSKRIVNINGAR AV GOODWILL OCH KONCERNGOODWILL (EBITA) PER SEGMENT (milj. euro)

1-6/2004 1-6/2003 förändr. 1-12/2003 , % Fastighetstekniska tjänster 12,4 -7,1 Byggtjänster 57,8 58,3 -1 111,1 Tjänster för industrin 2,6 9,7 Datakomtjänster 5,1 2,3 *) 14,0 (YIT Installation) 8,5 Övriga poster -2,8 -5,6 -50 -9,0 YIT-koncernen totalt 75,1 63,5 18 118,7

*) Förändringen över 100 %

RÖRELSEVINST (EBIT) PER SEGMENT (milj. euro)

1-6/2004 1-6/2003 förändr. 1-12/2003 , % Fastighetstekniska tjänster 0,3 - -19,7 Byggtjänster 56,9 57,3 -1 107,8 Tjänster för industrin 2,3 - 8,8 Datakomtjänster 3,5 0,7 *) 10,7 (YIT Installation) - 5,5 Övriga poster -2,8 -5,6 -50 -9,0 YIT-koncernen totalt 60,2 57,9 4 98,6

*) Förändringen över 100 %

ORDERSTOCK PER SEGMENT VID PERIODENS UTGÅNG (milj. euro)

6/2004 6/2003 förändr. 12/2003 , % Fastighetstekniska tjänster 566,5 145,6 *) 502,3 Byggtjänster 810,6 784,9 3 817,7 Tjänster för industrin 73,5 71,3 3 67,2 Datakomtjänster 119,2 90,0 32 102,9 YIT-koncernen totalt 1 569,8 1 091,8 44 1 490,1

*) Förändringen över 100 %

KONCERNENS UTVECKLING KVARTALSVIS I/2003-II/2004

I/ II/ III/ IV/ I/ II/ 2003 2003 2003 2003 2004 2004 Omsättning, milj. euro 431,5 500,6 503,6 954,0 713,1 791,3 Rörelsevinst (EBIT), 6,9 51,0 27,9 12,8 28,0 32,2 milj. euro i procent av omsättningen 1,6 10,2 5,5 1,3 3,9 4,1 Finansiella intäkter och kostnader, netto -3,6 -2,8 -4,0 -3,8 -3,7 -3,6 Vinst före skatt, mil 3,3 48,2 23,9 9,0 24,3 28,6 euro i procent av omsättningen 0,8 9,6 4,7 0,9 3,4 3,6 Balansomslutning vid periodens utgång, milj. euro 1 067,7 1 176,3 1 323,9 1 555,5 1 520,0 1 587,6 Resultat/aktie, euro **) 0,03 0,58 0,25 -0,04 0,27 0,30 Eget kapital/aktie **) 5,85 6,43 6,73 6,69 6,36 6,66 Aktiens kurs vid 7,35 8,50 11,00 13,45 15,40 16,74 periodens utgång **) Marknadsvärde vid periodens utgång, milj. 428,6 497,1 662,6 821,1 940,1 1 023,8 euro Kassaflöde från rörelsen,12,5 -40,7 58,3 67,5 20,2 -12,4 milj. euro Avkastning på sysselsatt kapital av senaste 12 17,0 20,4 18,5 16,8 20,8 16,5 månader, % Soliditet, % 34,7 34,8 33,2 28,3 27,7 28,1 Räntebärande nettoskuld 122,4 139,5 246,9 204,4 220,5 243,1 vid periodens utgång, milj. euro Skuldsättningsgrad, % 35,6 36,9 60,6 49,6 56,3 59,1 Bruttoinvesteringar, 5,1 9,1 173,4 45,3 6,1 10,9 milj. euro Orderstock vid periodens utgång, milj. euro 1 008,3 1 091,8 1 416,5 1 490,1 1 478,2 1 569,8 Antal anställda vid 12 459 13 087 22 144 21 939 21 654 21 952 periodens utgång

**) Fördubbling av antalet aktier som skedde den 26 mars 2004 har iakttagits.

OMSÄTTNINGEN PER SEGMENT (milj. euro)

I/ II/ III/ IV/ I/ II/ 2003 2003 2003 2003 2004 2004 Fastighetstekniska 80,8 75,7 85,4 439,1 316,9 336,0 tjänster Byggtjänster 280,6 343,8 337,0 437,1 338,3 387,7 Tjänster för 48,4 55,4 50,0 55,9 42,7 49,2 industrin Datakomtjänster 25,5 30,9 36,6 37,0 24,4 30,8 Övriga poster -3,8 -5,2 -5,4 -15,1 -9,2 -12,4 YIT-koncernen totalt 431,5 500,6 503,6 954,0 713,1 791,3

Uppgifterna som gäller Fastighetstekniska tjänster och Tjänster för industrin för år 2003 under årets tre första kvartal är pro forma- kalkyler. I värdet för Fastighetstekniska tjänster för det fjärde kvartalet ingår omsättningen för den köpta verksamheten för årets sista tertial.

RÖRELSEVINST (EBIT) PER SEGMENT (milj. euro)

I/ II/ III/ IV/ I/ II/ 2003 2003 2003 2003 2004 2004 Fastighetstekniska -19,7***) -1,3 1,6 tjänster Byggtjänster 9,5 47,8 21,6 28,9 30,1 26,8 Tjänster för 8,8***) -0,1 2,4 industrin Datakomtjänster -1,7 2,4 5,5 4,5 0,6 2,9 (YIT Installation) 1,8 3,7 1,8 Övriga poster -2,7 -2,9 -1,0 -2,4 -1,3 -1,5 YIT-koncernen 6,9 51,0 27,9 12,8 28,0 32,2 totalt

***) 7,3 milj. euro har för årets tre första kvartal upptagits i rörelsevinsten för YIT Installation.

ORDERSTOCK PER SEGMENT (milj. euro)

I/ II/ III/ IV/ I/ II/ 2003 2003 2003 2003 2004 2004 Fastighetstekniska 133,5 145,6 419,9 502,3 557,2 566,5 tjänster Byggtjänster 699,3 784,9 868,7 817,7 735,6 810,6 Tjänster för 81,0 71,3 62,6 67,2 76,0 73,5 industrin Datakomtjänster 94,5 90,0 65,3 102,9 109,4 119,2 Övriga poster 1 008,3 1 091,8 1 416,5 1 490,1 1 478,2 1 569,8

Prenumerera