YIT STARTAR ETT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT Ö

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE 2003-10-03 kl. 10.00 1 (2)

YIT STARTAR ETT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT ÖKA LÖNSAMHETEN FÖR BUILDING SYSTEMS -VERKSAMHETEN I SVERIGE

YIT inleder ett åtgärdsprogram som syftar till att göra den i somras förvärvade verksamheten YIT Building Systems lönsam även i Sverige från år 2004 och framöver. Redan när företagsförvärvet offentliggjordes med ett börsmeddelande den 4 juli 2003 nämndes det att åtgärder av detta slag skulle behövas.

De viktigaste punkterna i åtgärdsprogrammet omfattar en sänkning av de fasta kostnaderna och en anpassning av förlustbringande verksamheter så att de motsvarar marknadsläget. Avsikten är att de aktuella åtgärderna skall ge besparingar på totalt omkring 20 miljoner euro på årsbasis. Effekterna av dessa åtgärder ger genomslag redan år 2004 men de beräknas att ge full effekt år 2005. Målet är att vända verksamheten tillbaka till lönsam tillväxt.

Reduceringen av fasta kostnader berör i huvudsak tjänstemän, hyreskostnader och IT- och administrativa system. Även andra fasta kostnader och möjliga synergier kommer att analyseras i syfte att skapa ytterligare besparingar i år.

Marknaden för Building Systems har försämrats i Sverige, med försvagad efterfrågan på flera orter. Därför är det nödvändigt att Building Systems anpassar sina förlustbringande verksamheter så att de bättre motsvarar efterfrågan.

Åtgärdsprogrammet kommer att beröra totalt omkring 400 medarbetare i bolaget. Det i slutet av augusti förvärvade bolaget YIT Building Systems AB hade omkring 2 850 anställda; omkring 40 av dessa har redan tidigare blivit uppsagda. Personalminskningen berör samtliga enheter runt om i landet. Förhandlingarna med de fackliga organisationer kommer att inledas omedelbart. Mer detaljerad information om hur åtgärdsprogrammet fortskrider kommer att ges löpande under året.

Kostnaderna för anpassning av verksamheten, som uppskattas till omkring 10 miljoner euro, kommer till största delen att belasta resultatet för år 2003. YIT kommer att satsa aktivt på utveckling av verksamheterna i Sverige med målet att bli den ledande installatören på marknaden.

Detta åtgärdsprogram berör inte verksamheten inom YIT:s svenska dotterbolag Calor AB.

YIT CORPORATION ABP

Veikko Myllyperkiö informationschef

Närmare upplysningar ges av:

Verkställande direktör Juhani Pitkäkoski, YIT Building Systems Oy, tel +358 20 433 3738, juhani.pitkakoski@yit.fi

Vice verkställande direktör Sakari Toikkanen, YIT Building Systems Oy, tel +358 20 433 2336, sakari.toikkanen@yit.fi

Verkställande direktör Kari Kallio, YIT Building Systems AB, tel +46 70 595 3219, kari.kallio@calor.se

Prenumerera