Delårsrapport Zenergy AB (publ) Januari – juni 2016

Väsentliga händelser under kvartalet

Under andra kvartalet genomförde Zenergy en företrädesemission. Företrädesemissionen fulltecknades. Totalt tecknades, utöver ersättning till garanter och finansiell rådgivare, 6 187 308 units varav 3 470 036 units med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) och 2 717 272 units utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades därmed till ca 161 %. Idag har Zenergy totalt ca 3 500 aktieägare.

Andra kvartalet har präglats av en intensiv offertgivning till huvudsakligen kommuner men även byggherrar för att i första hand tillgodose det stora behovet av hyreslägenheter för unga vuxna liksom olika studentboende lösningar. Efterfrågan inom segmentet Zenergy ZIP-Bostäder i modulformat är stor. Statliga medel ställs till kommunernas förfogande, Näringsdepartementet avser lämna statsbidrag för byggande av små hyresrättslägenheter.

Arbetet med CE-märkningen av ZIP-Elementet fortgår. Detta arbete tar betydligt mycket längre tid än vad vi beräknat. Såväl Lunds Tekniska Högskola som två externa byggmaterialexperter deltar i detta arbete. Certifieringsarbetet sker genom Statens Provningsanstalt, SP.

Under andra kvartalet vann Zenergy två upphandlingar, dels att leverera kontorsmoduler under augusti för uthyrning till Växjö Energi liksom en offentliga upphandling som det kommunala fastighetsbolaget Stångåstaden AB i Linköping genomfört gällande leveranser av Zenergy ZIP-bostäder ”Compact Living Units” (Attefalls modell) för tillfälliga/permanenta boenden.

Värdet av dessa båda upphandlingar uppgår till 10 MSEK.

Under andra kvartalet köpte Zenergy fabriken i Skillingaryd genom förvärv av bolaget Wattenskärteknik i Skillingaryd AB för 5,6 MSEK kontant. I samband med köpet övertog Zenergy AB ett lån på fastigheten som uppgår till 12,8 MSEK genom Swedbank.

Genom köpet av den nya fabriken i Skillingaryd reduceras Zenergys månatliga kostnader parallellt med att produktionskapaciteten ökas. Zenergy har även en option med kommunen att förvärva ytterligare cirka 10 000 m2 mark för expansion av kapaciteten med avställningsytor för service och rekonditionerings-moduler. Hyresavtalet av den tidigare fabriken i Lovsjö löpte ut den 30 juni 2016.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Efter kvartalets utgång vann Zenergy ytterligare två upphandlingar för leveranser av Zenergy ZIP-Bomoduler under 2016 till Varberg respektive Halmstad. Det totala värdet av dessa båda upphandlingar uppgår till 31 MSEK med en option på ytterligare 7 MSEK.

VD kommentar

Andra kvartalet var åter ett kvartal som präglades av intensivt arbete med att bearbeta marknaden liksom fortsatt arbete med att anpassa nya fabrik i Skillingaryd till våra behov. Många och omfattande offerter och upphandlingar med stora förväntningar liksom många plötsliga förändringar under upphandlingarna. Ett kvartal fyllt av möjligheter och förhoppningar som delvis inte ännu efterlämnat önskade resultat. LOU upphandlingsprocesserna är mycket krävande och mycket oförutsägbara med många överklaganden och överprövningar som förorsakar kostnader och fördröjningar av projekten.

Det råder en fortsatt stor efterfrågan på bostäder och skollokaler i modulformat. Zenergy står med en ny organisationsstruktur, ett antal nya medarbetare liksom med en ny och ändamålsenlig fabrik väl rustade för att bearbeta och leverera efterfrågade produkter till marknaden. Kapaciteten i vår nya fabrik vid maximalt nyttjande är beräknad uppgå till 2000 moduler per år, vilket motsvarar ca 60 000 m2 bostäder och moduler. Vi har duktiga, erfarna och motiverade medarbetare och samarbetspartners på plats i och omkring organisationen. Vi har under kvartalet ställt om hela IT strukturen i och med implementeringen av det nya affärssystemet Monitor.

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna skall ha tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter och byggnadsingenjörer har vi tagit fram ett attraktivt boendekoncept som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet.

En stor utmaning har varit att skapa en rymlig och ljus lägenhet som uppfyller alla tillgänglighetskrav. Tydliga balkongmotiv skapar spänning vilket gör det möjligt att ha stora glasytor som släpper in mycket dagsljus. Glasytorna kopplar samman interiören med utomhusmiljön och förhöjer känslan av en rymlig och trivsam lägenhet. Zenergys bostäder skall vara högkvalitativa och attraktiva för moderna människor.

Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder. Vi tillverkar även produkter ändamålsenliga för skolor, förskolor, äldreboende, kontor eller byggbodar.

Potentialen för våra produkter är stor. För att kunna visa potentiella kunder vårt Zenergy ZIP-Bomodul koncept har vi för avsikt att köpa mark centralt beläget i Skillingaryd och bygga ett modulkvarter bestående av ett tjugotal hyresrätter huvudsakligen tvåor och treor med en boa på totalt 1050 m2. Vi har erhållit en markanvisning i centrala Skillingaryd på ca 3000 m2, byggstart så snart bygglov beviljats.  Behovet av hyresrättslägenheter i Vaggeryds kommun är mycket stor.

Zenergys affärsmodell

Zenergy jobbar med fyra parallella affärsområden som alla använder sig av Bolagets unika och innovativa ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla BBR-krav. BBR står för Boverkets byggregler och är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. Genom Zenergys stora flexibilitet och möjligheter att bygga stora volymer på kort tid kan Zenergy bidra med att lösa den akuta bristen på boenden för t ex unga vuxna, studenter eller nyanlända.

Zenergy ZIP-Lokaler är avsedda för kontor, skolor, förskolor. Zenergy ZIP-Byggbodar börjades byggas 2009 och vann pris för Bästa Energibod 2013. ZIP-elementet är stommen även i våra byggbodar. Det gör att vi kan leverera smarta, energieffektiva och brandsäkra lösningar för byggbranschen. Vi har flexibla modullösningar för dom flesta former av byggarbetsplatser med våra 14 basmodeller.

Zenergy ZIP-Element består av en extremt isolerande kärna av PIR som på båda sidor är laminerad med högkvalitativa Magnesiumskivor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går mycket fort att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor. Så snart CE-märkningen är klar planeras marknadsbearbetningen genom byggvaruhandeln startas.

Aktien

Zenergy har handlats på AktieTorget sedan den 7 december 2015.
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy AB

Resultaträkning

Rörelseintäkter

Rörelseintäkten uppgick till cirka 10.8 mkr andra kvartalet 2016, vilket är cirka 20 procent lägre än andra kvartalet 2015. Totalt för perioden (Q1-Q2 2016) uppgick rörelseintäkten till 29.5 mkr, vilket är cirka 5.1 procent lägre än perioden 2015.

Kostnader

Bolagets omkostnader under andra kvartalet 2016 uppgick till cirka 5.8 mkr mot 2.8 mkr andra kvartalet 2015. Kostnaderna för perioden 2016 uppgick till 10.4 mkr mot 5.6 mkr under samma period 2015. Den totala omkostnadsökningen om cirka 86 % kan huvudsakligen härledas till kostnader för två fabriker med dubbel hyra och därmed högre driftskostnader, flyttkostnader till nya fabriken, ökade personalkostnader, deltagande vid Nordbyggmässan, kostnader för nytt ERP system med uppstart och utbildningar, högre advokatkostnader på grund av LOU upphandlingar som ger en total omkostnadsökning på ca 4.8 mkr jämfört med samma period 2015.

Resultat

Under andra kvartalet 2016 rapporterades ett resultat om cirka -4.9 mkr att jämföras med resultatet från samma period 2015 på cirka ‑1.3 mkr. Resultatförsämringen på cirka -3.6 mkr förklaras av ökade omkostnader enligt ovan redovisning. Resultatet under perioden 2016 uppgår till -6.9 mkr mot -1.9 mkr för samma period 2015.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar ökade från 1.6 mkr för perioden 2015 till 5.9 mkr för perioden 2016. Ökningen kan härledas till renovering av personalbostad, byggnation av ZIP-Bomodul-2016 till Nordbyggmässan samt div installationer och förbättringsarbeten i nya fabriken.

Finansiella anläggningstillgångar ökade från 50 tkr under perioden 2015 till 5.7 mkr under perioden 2016. Ökningen avser förvärv av företaget Wattenskärteknik i Skillingaryd AB i vilket fabriksfastigheten ligger.

Skulder

Bolagets skulder uppgick vid perioden 2015 till 13.7 mkr och uppgår i perioden 2016 till 13.6 mkr.

Rörelsekapital

Under andra kvartalet 2016 uppgår förändringen av rörelsekapitalet till -5.7 mkr och motsvarande förändring 2015 uppgick till 3.5 mkr. För perioden 2016 uppgår förändringen av rörelsekapitalet till ‑4.9 mkr och motsvarande förändring 2015 uppgick till 3.1 mkr.

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 19.0 mkr på balansdagen perioden 2016 jämfört med 3.8 mkr vid balansdagen perioden 2015. Därutöver har Bolaget en beviljad checkkredit om totalt 3.0 mkr vilket inte var nyttjat per balansdagen perioden 2016. Utöver beviljad checkkredit har Bolaget en kreditlimit på 10.0 mkr varav 5.3 mkr var utnyttjat per balansdagen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4.2 mkr under andra kvartalet 2016 och för perioden 2016 uppgick den till -5.3 mkr. Motsvarande kassaflöde för 2015 var -0.7 mkr för andra kvartalet och -0.7 mkr för perioden 2015.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Göteborg den 26 augusti 2016

Styrelsen Zenergy AB (publ)

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar