Kommuniké från årsstämma i Zenergy AB (publ) den 8 maj 2017

Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, har hållit årsstämma måndagen den 8 maj 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till stämmans förfog­ande stående medel i ny räkning. Ingen utdelning ska ske.

Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Styrelsen ska oförändrat bestå av fyra bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Olle Magnusson, Michael Lindström, Jan Bengtsson och Göran Gustafsson. Michael Lindström omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Roger Mattsson som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 275 000 kronor, varav 125 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att ändra bolagsordningen, innebärande dels höjning av gränserna för aktiekapitalet till lägst 3 300 000 kronor och högst 13 200 000 kronor och gränserna för antalet aktier till lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier, dels ändring av säte från Göteborg till Skillingaryd.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning eller med annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån.

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Zenergy-koncernen (”Incitamentsprogram 2017/2020”) genom emis­sion av högst 748 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, och godkännande av dels överlåtelse av sådana optioner, dels styrelseledamoten, tillika verkställande direktören, Olle Magnussons deltagande i programmet, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Teckningsoptionerna ska endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Zenergy ZIPRENT AB och teckning ska ske senast den 25 juli 2017. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och införandet av Incitamentsprogram 2017/2020 är att möjliggöra för Zenergy-koncernen att rekrytera, bibehålla och motivera ledande befattningshavare.

Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Zenergy ZIPRENT AB ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Zenergy-koncernen, varvid ledande befattningshavare (max 6 personer) inte får erbjudas fler än 83 000 teckningsoptioner och annan nyckelperson (max 5 personer) inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner.

Överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2017/2020 ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat av en oberoende välrenommerad värderingsman enligt ”Black & Scholes”-formeln.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 november – 30 november 2020 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på AktieTorget under perioden 28 augusti – 27 september 2017, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. Vi fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 164 560 kronor.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.zenergysystem.se

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se 

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar