Årsrapport januari - december 2000

Årsrapport januari - december 2000 · Koncernens omsättning uppgick till 293.5 MSEK (267.0 MSEK) en ökning med 10 %. · Koncernens rörelseresultat uppgick till 3.9 MSEK (13.3 MSEK) · Koncernen har under året ändrat huvudinriktning från renodlad TV- producent till innehållsproducent för rörliga och interaktiva media. · Sämre resultatutveckling än väntat i Q4. · Danska TV-studioverksamheten har genererat ett stort underskott under år 2000. · Omstrukturerings- och integrationsarbetet har haft negativ påverkan på resultatet. · Koncernöversikt Från TV-producent till innehållsproducent Under året har koncernen genomfört en ändring av verksamhetens inriktning. Från att ha varit ett renodlat TV-produktionsbolag till att nu vara en innehållsproducent i alla medier som erbjuder möjlighet till att använda rörliga bilder och interaktivitet. Verksamheten bedrivs numera i de tre affärsområdena Broadcast, New Media och Relations. Detta innebär att jämte TV-kanalerna fokuseras även på kunder som distribuerar underhållning, samt varumärken och företag som vill kommunicera interaktivt med sin målgrupp, erbjuda en upplevelse eller förmedla ett budskap. Dessutom har inspelningsteknik och studios särskilts från TV-produktionen och drivs numera som en separat verksamhet under namnet TV- och Filmsupport. Finansiell ställning Omsättningen uppgick till 293.5 MSEK (267.0 MSEK) vilket är 10 % ökning jämfört med 1999. Under 1999 bidrog det nu avyttrade företaget Primetec med en omsättning på 46.4 MSEK. De förvärvade bolagen Juritzen AS och Piece AB bidrog med 36.6 MSEK till koncernens omsättning under år 2000. Rörelseresultatet uppgick till 3.9 MSEK (13.3 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2.5 MSEK (7.1 MSEK). Resultatet är belastat med goodwillavskrivningar på 1.3 MSEK. Omstrukturerings- och integrationsarbetet i koncernen har haft en negativ resultateffekt på ca 8 MSEK. Merparten har uppkommit i fjärde kvartalet. Den danska verksamheten har belastat rörelsen med ca 8 MSEK. I rörelseresultatet ingår en reavinst på 13.9 MSEK vilken uppstod i samband med försäljningen av Primetec i januari 2000. Affärsområdena New Media och Relations (MTV Spider och MTV Piece) redovisar ett negativt rörelseresultat med 3 MSEK. Koncernens soliditet uppgick vid rapporteringsperiodens slut till 54.9 %, jämfört med 52.3 % vid utgången av 1999. Likvida medel och outnyttjade krediter uppgick vid årsskiftet till 49.0 MSEK. Koncernens investeringar i maskiner inventarier och rättigheter uppgick under året till 16.3 MSEK (10.8 MSEK). Främst har investeringar gjorts i ny digital teknik i syfte att ytterligare effektivisera produktionen samt möjliggöra en fortsatt utveckling av kompetens när det gäller interaktiva underhållningar och kommunikationssätt. Viktiga händelser under år 2000 · Försäljning av teknikbolaget Primetec AB. · Kinnevik säljer sina aktier till företagets ledning och 6:e AP Fonden. · Förvärv av relations- och eventbolaget Piece AB. · Förvärv av det norska produktionsbolaget Juritzen AS · MTV Produktion och Götafilm lanserar samarbete kring stort dramaprojekt där minst 5 långfilmer och 5 TV-serier ska produceras. · Stora nya produktionsavtal, "Vita Lögner" för TV3 och "TV 2 Hjälper dig" för TV 2 i Norge. De nya avtalen sträcker sig över två år. · Försäljning av den egenutvecklade konvergensprodukten "chatdating.net" till RAI i Italien. · Produktion av framgångsrika "Mullvaden" för TVN i Polen. · Utvecklingsavtal tecknat på interaktiva underhållningsprodukter med Klubbhuset.se Åtgärder för att förbättra lönsamheten 2001 Samtliga kostnader för fusionerna mellan MTV Produksjon och Juritzen samt MTV Events och Piece är tagna under år 2000. Dessa engångskostnader har medfört att de nya sammanslagna bolagen MTV Piece och MTV Juritzen har goda förutsättningar att visa bra resultat under 2001. I MTV Spider har nedskrivningar fordringar och förskjutningar av pågående projekt inneburit att resultatet belastats med ca 3.5 MSEK i 4:e kvartalet. Personalstyrkan på MTV Spider i Göteborg har minskats med 20 % till förmån för nyanställningar i Stockholm och Oslo. I Köpenhamn och Göteborg har tekniken för TV-inspelningar och efterbearbetning separerats från den innehållsproducerande verksamheten. Syftet är dels att kunna erbjuda faciliteter till andra aktörer på marknaden för att kunna öka omsättningen samt för att förbereda för strukturaffärer. Samtidigt har personalstyrkan för den tekniska enheten reducerats för att minska fasta kostnader. Broadcast Affärsområdet Broadcast genererar ett fortsatt överskott, trots stora förluster i den danska verksamheten. Omsättningen i affärsområdet Broadcast uppgick till 243.0 MSEK (213.0 MSEK) vilket är en ökning med 15% jämfört med 1999. Omsättningsökningen beror delvis på att MetropolTV har konsoliderats i sin helhet efter förvärvet av Juritzen AS. MTV Produktion har under året levererat många framgångsrika TV- produktioner till de flesta skandinaviska TV-kanalerna och till TVN i Polen. Bland de mest uppmärksammade produktionerna återfinns Vita Lögner, Gladiatorerna, Mullvaden och Fångarna på fortet. Tack vare förvärvet av Juritzen fick koncernen tillgång till två nya programgenrer: Fakta och Dokumentär. TV2 Hjälper dig är en av de mer kända produktionerna. Under året har Göteborgsdramat startats ihop med Götafilm, vilket beräknas resultera i minst 5 långfilmer och 5 miniserier för TV under de närmaste åren. Under året har MTV Produktion också varit samproducent till långfilmen Festival som hade premiär den 16 februari 2001. New Media Affärsområdet innefattar dotterbolaget MTV Spider och har omsatt 22 MSEK (8 MSEK) vilket är en ökning med 175 %. Verksamheten inriktas på att vara ledande på interaktiva medier och rörliga bilder i digitala medier. Tillsammans med Semcon har MTV Spider producerat Volvos interaktiva förarhandböcker och "Volvo on Call" på CD- rom. E-motion är fortsatt en viktig del för verksamheten och under året har tolv musikvideor och fyra reklamfilmer producerats. Efterfrågan på interaktiv underhållning växer fort och MTV Spider har bildat en arbetsgrupp som har till syfte att etablera ett flertal interaktiva och konvergerande produkter tillsammans med strategiska partners. Först ut är Klubbhuset.se för vilka MTV Spider producerar två interaktiva underhållningsprodukter. Under år 2000 påbörjades etableringen av New Media i Oslo och Stockholm. Relations Affärsområde Relations omfattar MTV Piece som är en sammanslagning av MTV Events och det förvärvade bolaget Piece. Affärsområdet omsatte under året 35.5 MSEK (10 MSEK). Verksamheterna är nu fullt integrerade och sysselsätter ett tiotalpersoner i Stockholm. MTV Piece erbjuder evenemang och innehållsstarka interaktiva möten mellan människor. Kunderna är i huvudsak större internationella företag. Verksamhetens största kund är Ericsson där en stor internationell roadshow, Get insp(w)ired, har genomförts under året. Ett flertal nya uppdrag är under produktion och bland verksamhetens kunder återfinns GB Glace, SEB, Absolut Company med flera. Utsikter för 2001 MTV Produktion räknar med att fortsätta växa under år 2000. Det är affärsområdena New Media och Relations som kommer att visa den kraftigaste tillväxten. MTV Produktion kommer att fortsätta söka efter bra förvärv i syfte att växa, få tillgång till nya kunder och förbättra lönsamheten. Koncernens orderbok är större än någonsin och inspelningar av Vita Lögner planeras till Q2 och Q 4 2001. Resultatet i Q1 kommer att vara resultatmässigt sämre än normalt då vissa åtgärder för att öka lönsamheten i framförallt Danmark släpar in i Q1. Finansiell ställning koncernen Resultaträkning för koncernen (MSEK) Jan-dec Jan-dec 2000 1999 Nettoomsättning 293,5 267,0 Rörelsens kostnader -289,6 -253,7 Rörelseresultat 3,9 13,3 Finansnetto -1,4 -6,2 Resultat efter finansnetto 2,5 7,1 Skatt -2,4 -0,1 Minoritetens andel av årets -0,4 0 resultat Resultat efter Skatt -0,3 7,0 Balansräkning för koncernen (MSEK) 2000-12-31 1999-12-31 Tillgångar Immateriella 18,4 16,6 anläggningstillgångar Goodwill 41,3 4,7 Materiella 37,2 40,9 anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 3,4 4,3 Kundfordringar 47,3 49,2 Övriga omsättningstillgångar 34,7 57,8 Likvida medel 28,7 2,7 Summa Tillgångar 211,0 176,2 Eget kapital och skulder Eget kapital 115,7 92,0 Minoritetsintressen 0,2 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 26,0 24,0 Avsättningar för skatt 2,9 0,6 Kortfristiga skulder Övriga Leverantörsskulder 17,3 12,9 Övriga kortfristiga skulder 48,9 46,7 Summa Eget kapital och skulder 211,0 176,2 Nyckeltal jan-dec jan-dec 2000 1999 Rörelsemarginal, % 1,3 5,0 Vinstmarginal, % Neg 2,7 Soliditet, % 54,9 52,3 Vinst per aktie Neg 1,29 Eget kapital per aktie 19,09 16,70 Antal aktier 6 062 507 5 506 950 Kassaflödesanalys 2000 Helår Helår 2000 1999 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 2 333 7 161 Justering för poster som inte ingår i 3 419 23 605 kassaflödet 5 752 30 766 Betald skatt 742 - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 6 494 30 766 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager - 54 456 Förändring av övriga fordringar 27 696 - 11 735 Förändring av kortfristiga - 11 803 - 11 994 skulder Kassaflöden från den löpande verksamheten 22 333 7 493 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag - 907 Sålda 19 280 dotterbolag Inköp av materiella - 8 695 - 4 718 anläggningstillgångar Inköp av - goodwill Inköp av immateriella - 7 609 - 6 121 anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella - 587 anläggningstillgångar Kassaflöde från 1 482 - 10 839 investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 705 9 090 Ökning/minskning av kortfristiga finansiella 2 366 skulder Upptagna lån - - Amortering - 897 - 9 470 av skuld Aktieägartillskott/koncernbidrag - - Utbetald - - utdelning Kassaflöde från 2 174 - 380 finansieringsverksamheten Årets 25 989 - 3 726 kassaflöde Likvida medel vid årets början 2 673 6 399 Kursdifferens i likvida medel 77 - Likvida medel vid periodens slut 28 739 2 673 Aktieutdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för 2000. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 26 april 2001 kl. 10.00 i MTV Spiders lokaler i Göteborg. Kommande rapporteringstillfällen Årsredovisning finns tillgänglig på bolagets huvudkontor och börjar distribueras den 12 april 2001. Kvartalsrapport för första kvartalet 2001 lämnas den 26 april 2001 Kvartalsrapport för andra kvartalet 2001 lämnas den 24 augusti 2001 Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2001 lämnas den 9 november 2001 Bokslutskommuniké för år 2001 lämnas den 15 februari 2002 (preliminärt datum) Årsredovisning Styrelsen har beslutat att i likhet med föregående år inte trycka en traditionell årsredovisning för 2000. Istället kommer en interaktiv version att ges ut i form av en CD-rom För de som önskar kan en skriftlig version skrivas ut direkt från www.mtv.se eller erhållas från bolaget. En engelsk tryckt förenklad version kommer även den att vara tillgänglig på begäran. Jonsered den 22 februari 2001 Olle Langenius VD MTV Produktion AB För ytterligare information kontakta: Olle Langenius Susanna Laursen VD MTV Produktion Ekonomichef MTV Produktion Mobil 0704 - 31 21 77 tel 031-721 21 00 tel: 031 - 721 21 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00290/bit0001.pdf

Dokument & länkar