Delårsrapport för januari - september 2001

Delårsrapport för januari - september 2001 · Omsättningen för perioden uppgick till 190.4 MSEK (195.4 MSEK). · Omsättningen i det tredje kvartalet var 54.3 MSEK ( 78.7 MSEK). · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för niomånadersperioden till - 12.2 MSEK ( 28.0 MSEK, inkl reavinst om 13.9 MSEK) och för kvartal 3 till - 9.2 MSEK ( 6.5 MSEK). · Resultatet efter avskrivningar, finansiella kostnader och skatt var för hela perioden - 28,5 MSEK ( 12.2 MSEK, inkl reavinst om 13.9 MSEK). · Största skandinaviska TV-ordern om 230 MSEK gick till MTV Juritzen AS som producerar nyhetssändningar för SBS-ägda TVNorge i fem år. · Programmet för neddragning av de fasta kostnader med 30 MSEK på årsbasis är genomfört och ger full effekt under första kvartalet 2002 . · Ytterligare neddragningar av de fasta kostnaderna med 10 MSEK på årsbasis är under genomförande. · ** ** ** 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept Helår MSEK 2001 2000 2001 2000 2000 Nettoomsättning 54.3 78.7 190.4 195.4 293.5 EBITDA* -9.2 6.5 -12.2 28.0 19.6 Rörelseresultat -13.1 2.4 -27.0 15.5 3.7 Resultat efter -13.9 3.0 -28.5 12.2 2.3 finansiella poster och skatter * Rörelseresultat före ned- och avskrivningar ** Inkl reavinst vid försäljning av dotterbolag om 13,9 MSEK Koncernbeskrivning MTV-produktions kärnverksamhet är TV-produktion. Affärsområdet Broadcast utgörs av produktionsbolag i Sverige, Norge och Danmark. MTV International säljer koncernens program och rättigheter på den internationella marknaden och har nu kunder i över 35 länder. Affärsområdet New Media producerar interaktivt innehåll för näringslivet. Affärsområdet Relationship marketing producerar relationsskapande möten mellan näringslivet och deras kunder, t ex genom mässor och evenemang. Studior och inspelningsteknik ligger i bolagen TV & Filmsupport. I tillägg äger MTV Produktion en skola för högre TV-utbildning, IHTV, till 66 %, och 51% av GöteborgsDramat. Väsentliga händelser under tredje kvartalet MTV Juritzen får norsk stororder på 230 MSEK MTV Produktion AB:s norska dotterbolag MTV Juritzen AS tecknade i september ett avtal med SBS gällande produktion av nyhetssändningar för TVNorge under fem år. Avtalet gäller perioden 2002 - 2006. Ordern är värd 46 miljoner svenska kronor per år. Totalt omfattar hela avtalet 230 MSEK, vilket sannolikt är den största enskilda ordern hittills i den skandinaviska TV-branschen. MTV Juritzen AS ska inom ramen för avtalet leverera två nyhetssändningar, om totalt 30 minuter, på vardagar, samt en tiominuters nyhetssändning alla helgdagar året runt. Sändningarna startar den 1 januari 2002. Fortsatt oro i marknaden Omvärldsfaktorer och en fortsatt svag annonskonjunktur har en negativ effekt på marknaden. Beställda order har avbokats med kort varsel vilket har drabbat såväl det svenska produktionsbolaget som MTV Spider och MTV Piece. Kostnadsreduktionsprogrammet utökat Ett stort kostnadsreduktionsprogram har genomförts i koncernen med målet att minska de fasta kostnaderna med 30 MSEK på årsbasis. Detta är nu genomfört och programmet beräknas ge full effekt under första kvartalet 2002. Utöver det vidtas nu åtgärder som sänker de fasta kostnaderna med ytterligare ca 10 MSEK på årsbasis. Finansiellt resultat Omsättningen för de första nio månaderna uppgick till 190.4 MSEK (195.4 MSEK), av vilken affärsområdet Broadcast svarade för ca 80 procent. Omsättningen i kvartal 3 uppgick till 54.3 MSEK (78.7 MSEK). Den försvagade annonskonjunkturen, en allmän nedgång i marknaden samt avbokningen av höstens produktion av Vita Lögner samt ett antal andra produktioner ligger bakom den låga omsättningen. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för de nio första månaderna till -12.2 MSEK (28.0 MSEK inkl. reavinst om 13.9 MSEK vid försäljningen av dotterbolaget Primetec). För kvartal 3 uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till -9.2 MSEK (6.5 MSEK). Genomförandet av kostnadsreduktionsprogrammet, den vikande marknaden samt avbokningar av planerade projekt är de viktigaste anledningarna till det negativa resultatet i det tredje kvartalet. Avskrivningarna i koncernen uppgick till 14.9 MSEK (12.5 MSEK), varav goodwillavskrivningarna uppgick till 3.4 MSEK. Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick för perioden till - 27.0 MSEK (15.5 MSEK inkl reavinst om 13.9 MSEK). Räntenetto och övriga finansiella poster uppgick till -1.6 MSEK (-0.8 MSEK). Resultatet efter finansnetto och beräknad skatt. uppgick till -28.5 MSEK (12.2 MSEK). I jämförelsesiffrorna från föregående år ingår den reavinst som uppstod vid försäljning av Primetec AB med 13.9 MSEK. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 47.8 procent, jämfört med 54.9 procent vid årsskiftet och 58,1 procent vid samma period föregående år. Kassaflödet under årets första nio månader var -25.0 MSEK. Periodens investeringar uppgick till 14.5 MSEK. Koncernens investeringar i maskiner och rättigheter under perioden uppgick till 14.5 MSEK (5.0 MSEK). Investeringar har gjorts i strukturförändringar i syfte att få en effektivare organisation, med tydligare närvaro i Stockholm, och en mer lönsam utveckling, samt för att stärka rättighetssidan. Likvida medel och outnyttjade krediter uppgick vid periodens slut till 15,8 MSEK Vinsten per aktie var negativ för perioden och 2.02* för motsvarande period föregående år. *inkl reavinst om 13.9 MSEK. Eget kapital per aktie var 14.20 (18.73) Antal anställda För kvartal 3 var medelantalet anställda i koncernen 146 st jämfört med 241 st för motsvarande kvartal föregående år. Skatt Koncernens har taxerade skattemässiga underskott om cirka 7.2 MSEK. Sammanfattning av affärsområdena TV-produktion Affärsområdets omsättningen för de första nio månaderna uppgick till 146.5 MSEK (166.6 MSEK). Omsättningen för TV-produktionsverksamheten i det tredje kvartalet var 46.0 MSEK. Utvecklingen för det danska bolaget har äntligen vänt efter en lång period av förluster. De tidigare nedskärningarna har nu börjat ge effekt. Produktioner som Grisk och Tvekampen för TV 3 gör att man redovisar en för kvartalet god omsättning och ett positivt rörelseresultat. Både det norska och det svenska produktionsbolaget har haft en förhållandevis låg omsättning. För det svenska bolagets del beror det framför allt på att TV 3 i juni avbokade sin order på ytterligare en säsong av Vita Lögner, vilken skulle ha spelats in under hösten. Extra kostnader för den inställda ordern har belastat resultatet med - 1.5 MSEK. Samtidigt har kostnadsreduktionsprogrammet ännu inte gett effekt. För närvarande produceras Upp till bevis för SVT, Blåsningen guld för TV 3, Mullvaden och Popstars för Kanal 5 samt En ängels tålamod, Gladiatorerna och Robotwars för TV 4. Det norska bolaget har under kvartalet tagit den största enskilda ordern hittills i den skandinaviska TV-marknaden. MTV Juritzen kommer att producera dagliga nyhetssändningar för SBS-ägda TVNorge i fem år, med premiär den 1 januari 2002. MTV Juritzen producerar för närvarande Idrottsgalan, Muldvarpen och Popkorn för TVNorge, TV2 hjelper deg för TV2 samt sport för Canal +. MTV International har tidigare huvudsakligen representerat egenutvecklade rättigheter. Nu säljer man även internationella format och strategin är att bli ett oavhängigt distributionsbolag. På mässan i Cannes såldes optioner på tio format till kunder i ett flertal länder. TV & Filmsupport Sedan den 1 januari 2001 har studior och inspelningsteknik skiljts från innehållsproduktionen och ligger nu i två separata bolag i Danmark och Sverige med det egna varumärket TV & Filmsupport. Antalet kunder ökar stadigt, och teknikbolagen visar för kvartalet en vinst på ca 1 MSEK, trots kundförluster på ca 0.6 MSEK. Långt gångna förhandlingar pågår just nu med Danmarks Radio angående hyra av TV & Filmsupports studioanläggning i Köpenhamn. Ordern kommer att ge TV & Filmsupport Aps en betydande beläggning av resurserna under 3.5 år vilket bidrar till möjligheten att driva den danska studioverksamheten med överskott. New Media & Relations Omsättningen uppgick för niomånadersperioden till 39.2 MSEK (42.8 MSEK). Externa faktorer har kraftigt påverkat marknaden för nya medier. Avbokningar av beställda order och en avvaktan hos kunderna att satsa på nyutvecklade produkter ligger bakom den låga omsättningen i det tredje kvartalet. GöteborgsDramat Efterbearbetningen av GöteborgsDramats första film, "Bäst i Sverige" pågår för närvarande. Samtidigt pågår intensiv manusutveckling av ytterligare sex projekt. Två av dem beräknas komma i produktion under 2002. IHTV Institutet för högre TV-utbildning omsatte i det tredje kvartalet ca 2.0 MSEK och visar ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Utsikter för 2002 TV-marknadens återhållsamhet, på grund av inbromsningen i annonskonjunkturen, ser ut att bestå ännu en tid liksom det rådande konjunkturläget. För att möta den situationen har anpassar nu MTV Produktion sin kostnadsstruktur till den förväntade efterfrågan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00170/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar