Bokslutskommuniké Januari - December 2022 Abelco Investment Group AB (publ)

Report this content

Nedgång av de listade tillgångarna i koncernen, men vinst i moderbolaget

Koncernen i sammandrag

(TKR om inget annat anges) 2022-07-01 – 2022-12-31 2021-07-01 – 2021-12-31 2022-01-01 – 2022-12-31 2021-01-01 – 2021-12-31
Summa nettoomsättning 1 665 2 291 5 581 4 802
Resultat före skatt -30 817 51 513 -105 654 -9 300
Periodens resultat efter skatt -35 585 51 709 -110 422 -9 104
Periodens kassaflöde 3 675 -15 422 1 912 -4 962
Resultat efter skatt per aktie, kr * -0,018 0,028 -0,056 -0,005
Eget kapital per aktie, kr * 0,061 0,105 0,061 0,105
Antal aktier 1 970 656 553 1 825 261 557 1 970 656 553 1 825 261 557

Kommentar till finansiella rapporten

 • Moderbolaget Abelco Investment Group ABs resultat visar en vinst på SEK 8,4 Mkr på helåret.
 • Resultatet på koncernnivå påverkas dock av icke avyttrade listade tillgångars aktiepris vid periodens slut, vilket bidrar till negativt resultat om 110 Mkr. Detta är dock ej likviditetspåverkande.
 • Koncernens omsättning ökade något genom en högre debitering av rådgivning till portföljbolagen.
 • Periodens kassaflöde påverkades av avyttringar vilket resulterar i ett kassaflöde om 1,9 Mkr på helåret.
 • I koncernen finns en bokföringsteknisk post om nedskrivning av skattefordran (6,6mkr), denna post har ej en likvid påverkan på bolaget.

Väsentliga händelser under perioden

 • Abelco Investment Group genomför en företrädesemission och tillförs ca 8 MSEK före emissionskostnader
 • VD Johan Rooth ökar innehavet i Abelco Investment Group
 • RightBridge Ventures handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickern RIGHTB
 • iCandy visar ett intäktsrekord under det tredje kvartalet om 9 MAUD
 • RightBridge Ventures förvärvar cirka 80% av e-sportsorganisationen Tricked
 • iCandy förvärvar ytterligare 16,3% från AIS i bolaget Storms
 • Abelco Investment Group amorterar 1,5 MSEK och refinansierar resterande lånestruktur

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Portföljbolaget iCandy redovisar intäkter om upp till 7,7 miljoner AUD för det fjärde kvartalet.
 • Abelco Investment Group godkänner omstruk- turering genom transaktion av ASEAN Fintech Group.

VD har order – Vi är också en stark organisation

Året 2022 upplevde vi en mycket utmanande global affärsmiljö samt en marknad med sjunkande aktiekurser för våra innehav. Konkurrensen har så klart blivit hårdare, konsumenterna har blivit mer krävande. En ekonomi som har fortsatt varit volatil till följd av inflationen och det pågående krig som utspelas inom Europas gränser.

Men, vi är också en stark organisation, vi har passionerade och dedikerade personer i våra portföljbolag, och vi har byggt upp en robust och hållbar affärsmodell. Vi har också ett brett utbud av produkter och tjänster, samt en stark närvaro på en mängd olika marknader som är växande framfart.

Året som gått har kanske präglats av listningen av RightBridge samt tillväxten i iCandy, även om dessa listade innehav visat ett negativt aktiepris för året, tycker jag att bolagens substans har blivit betydligt starkare. iCandy har gått från att vara en liten spelstudio med en mindre omsättning, till att vara ett fullskaligt spel- och webbolag där den årliga omsättningen nu börjar takta upp mot ca 350 Mkr. RightBridge har på nästan 1,5år gått från starten till att nu innefatta ca 7 bolag och är nu inne i en konsolideringsfas där synergier skall tillsättas. RightBridge söker inom esport och gaming tillhörande intäktströmmar som man kan addera bolagen och bygger ett hus där man kan vara navet inom branschen. Vi ser att de listade innehaven har en revansch gällande deras värderingar för året 2023, men den globala volatila marknaden måste komma i gång för att investerarna skall vilja ta del av marknaden igen.

Dagens utmaningar ger också möjligheter som liknar inget annat vi tidigare har upplevt. Pwc’s årliga VD undersökning visar att framtidstron på utveckling och tillväxten kommer komma från små- och medelstora entreprenörsdrivna bolag, både globalt och i Sverige. Där skall Abelco finnas som ett nav, detta för att vara i pole position. Vi lever i en tid av förändring och post-covid, med inflationsförändringar, disruptiv teknik och ett osäkert geopolitiskt läge. Förändringen i omvärlden innebär nya typer av ekvationer som behöver lösas. Den snabba förändringen och trenderna i samhällsutvecklingen kräver att vi har fantasi och förmåga att belysa saker från olika perspektiv. Det innebär att vi tillför fler perspektiv och skapar förtroende samt långsiktiga hållbara värden för marknaden.

Det finns också anledning att reflektera över de nya arbetssätt och den teknikutveckling som vi tidigare såg som främmande och futuristisk. Den digitala resa vi alla har gjort under pandemin är nu en helt naturlig del av det nya normala. Flexibilitet är ett ledord som kommer vara än viktigare i framtiden, och just viljan till nytänkande och förändring tror jag blir markören framöver.

Resultatet

Som tidigare sagt så tynger resultat av den nedgången vi haft i icke sålda listade tillgångar. Vi såg en nedgång på de listade tillgångarna på ca 110 Mkt och gör då ett minusresultat. Detta är dock ej likviditetspåverkande.

Det här är Abelco Investment Group

Abelco är ett investmentbolag och ”venture-builder” som investerar eller bygger bolag i de digitaliserade tillväxtsektorerna med ett primärt fokus inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech.

Abelco vill ge bolagen verktyg och expertis vilket sedan är tänkt ge bolagen en tillväxt och då skapa solida bolag som sedermera kan komma att noteras eller säljas. Därtill kan Abelco genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag (så kallade ventures) för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.

Vi tittar mycket på själva bolagen, entreprenörerna och produkterna samt bedömer möjligheten för respektive team att leverera inom de trender och miljöer bolagen befinner sig i. Våra bolag har en hemmamarknad i Skandinavien eller i Sydostasien, där Abelco är verksamma med kontor i Stockholm, Singapore och Kuala Lumpur. Våra portföljbolag skall kunna nå en bred internationell marknad.

Det fjärde kvartalet i utvalda portföljbolag

Ägandet baseras på det faktiska antalet röster och kapital Abelco Investment Group innehar i vartdera bolaget per den 31 december 2022.

iCandy Interactive
iCandy visar under det fjärde kvartalet fortsatt starka intäkter om 7,7 miljoner AUD jämfört med 0,36 miljoner AUD 2021. Intäkterna kvartal till kvartal visade på en minskning om 1,3 miljoner AUD. Under kvartalet har iCandy ökat sitt ägande i portföljbolaget Storms och innehar nu 100% av aktierna efter att AIS och SK Telecom nyttjat sina optioner. Bolagets återköpsprogram som godkändes under det första halvåret har per den 31 januari nyttjats till 20% där styrelsen för iCandy forstatt uppfattar bolaget undervärderat och kommer att förbli engagerad till återköpsprogrammet. Abelco äger ca 14,23% av iCandy Interactive

RightBridge Ventures

RightBridge Ventures har haft ett händelserikt kvartal som inleddes med att bolaget handlas på Nasdaq under eget namn med tickern RIGHTB. Bolagen inom RightBridge Ventures portfölj tagit flera kliv framåt, där bland annat 1337 Esport tecknat ett kommersiellt avtal med Game Round, KNACKS ledde Dr.Pepper Northern Europe esport Academy och Team Singularity tecknade ett medieavtal med MAS Innovation. RightBridge Ventures genomförde under november månad en sammanläggning av aktier (25:1). RightBridge Ventures har under kvartalet förvärvat 80% av den danska e-sportsorganisationen Tricked. Abelco äger ca 31,32% av RightBridge Ventures
 

ASEAN Fintech Group

Efter periodens slut tecknade Abelco avtal om transaktion genom omstrukturering av bolaget, för att omlokalisera ASEAN Fintech Group till Indonesien för ytterligare tillväxt samt utforska en potentiell möjlig listning av bolaget i landet. Abelco äger ca 20% av ASEAN Fintech Group (efter transaktion PT Prime Digital Nusantara)


QuickBit

Quickbit har under det andra kvartalet (QuickBit har brutet räkenskapsår) fortsatt sin geografiska expansion genom att lansera sitt konsumenterbjudande i Nederländerna, den fjärde tillgängliga marknaden för QuickBits kryptorelaterade tjänster. I slutet av kvartalet lanserades bolaget QuickBit Checkout, den första produkten inom bolagets B2B-erbjudande och utgör en universell betallösning som gör det möjligt för e-handlare att få betalt i ett urval av kryptovalutor från konsumenter. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 81,6 mEUR, en ökning kvartal till kvartal med 20% men en minskning YoY med 7,4% vilket QuickBit menar förklaras av en fortsatt lägre aktivitet hos merchants. Abelco äger ca 3,2% av QuickBit
 

Vopy

Vopy har under det fjärde kvartalet genomfört en emission som inbringade företaget 13,3 Mkr motsvarande en teckningsgrad om 52,5%. Abelco deltog inte i emissionen, men kvarstår som ägare och är spända att se vad bolaget framöver kan åstadkomma. Bolaget har tecknat två MoU-avtal med indiska företag som gäller en strategisk bankpartner samt kreditlösning till indiska dagligvarubutiker. Abelco äger ca 2,75% av Vopy


iSecrets

iSecrets fjärde kvartal präglas av både black Friday samt julen vilket innebär bolagets starkaste kvartal intäktsmässigt. iSecrets har under kvartalet arbetat med att ytterligare expandera verksamheten, där bolaget efter avslutat kvartal lanserat sina produkter på marknadsplatser i Norge, Danmark och Finland. Arbetat med den nya B2B produkten fortgår där iSecrets efter avslutat kvartal genomfört tester bland annat till delar av RightBridge portfölj. Även fast bolaget har genomfört stora kostnadsbesparingar har utvecklingen av de nya produkterna medfört kostnader vilket kommer påverka årsresultatet negativt. Kostnadsbesparingarna kommer dock komma bolaget till gagn under 2023. Abelco äger ca 45,73% av iSecrets


Baitlove

Baitlove har under det fjärde kvartalet fortsatt arbetet med att stärka sin portfölj med produkter och tjänster där arbetet fortgår med att bygga och befästa det community som Baitlove har skapat hittills. Målsättningen för Baitlove är att bli ett ledande sportfiske-community med bas i Sverige. Baitlove har sedan omstarten hösten 2021 nått de internt uppsatta målen och visar bra traction, där bland annat Baitlove.com nått över 550 000 besökare, Baitlove Pod har över 350 000 streams och tjänsten Baitlove News har levererat över 2 500 artiklar. Abelco äger ca 15% av Baitlove


Cloudaron

Cloudarons senaste halvårsrapport (brutet räkenskapsår) för perioden som slutade den 30 september 2022 visade en omsättning om 108,3 Mkr, en ökning med 89% motsvarande 51,1 Mkr för jämförande period 2021. Där Malaysia är den marknad med störst ökning mot 2021. Utvecklingen är bolagets aktiekurs under 2022 har ökat med ca 19% men där aktien visar en svag likviditet. Abelco avvaktar situationen, men ser över innehavet och en möjlig framtida avyttringsmöjlighet. Abelco äger ca 5,3% av Cloudaron

Likviditet och finansiering

Koncernen hade vid periodens utgång 7,9 Mkr (6 Mkr) i likvida medel. Per den 31 december 2022 hade koncernen räntebärande skulder om 35,4 Mkr (36,9 Mkr) varav 8,5 Mkr i moderbolaget.
 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2022 uppgick koncernens egna kapital till 119,3 (192,5). Aktiekapitalet är fördelat på 1 970 656 553 aktier med ett kvotvärde om 0,015282. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.


Aktien

Abelco Investment Groups aktie handlas på NGM SME under symbolen ABIG och innehar ISIN SE0003617075.


Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Inom koncernen upptas de helägda dotterbolaget FiPL Ltd Pte för reglerna inom IFRS.

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Hållbarhetsupplysningar

Bolagets syn på företagsansvar och hållbarhet är att styra sin verksamhet på ett sätt som ger positiva resultat för alla intressenter och maximerar ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde samtidigt. Genom att göra detta accepterar Abelco Investment Group det ansvar som följer av detta, som går utöver båda strikta juridiska skyldigheter och ekonomiskt resultat. Transparens, önskan om rättvis affär och positiva kopplingar till samhället ligger till grund för de dagliga aktiviteter och företagsansvarsmetoder.

Verkligt värde MKR

Innehav Registreringsland 2022-12-31 2021-12-31
iCandy Interactive Ltd (i) Australien 70,5 166,7
Cloudaron Pte (ii) Malaysia 9,9 7,6
QuickBit AB (iii) Sverige 3,7 15,8
RightBrdige Ventures Group AB (iv) Sverige 16,1 N/A

Värderingsprinciper

Värderingsprincipen för Abelcos finansiella tillgångar listas utifrån två parametrar. Verkligt värde på de noterade innehaven samt anskaffningsvärde på övriga. Verkligt värde upprättas i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3, Kapitel 12 för innehaven QuickBit och RightBridge Ventures Group. De noterade innehaven iCandy Interactive Ltd och Cloudaron Pte ligger under det helägda dotterbolaget FiPL Ltd Pte och upptas för reglerna inom IFRS för verkligt värde.

 1. Det verkliga värdet för iCandy Interactive Ltd (ett ASX-noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2022.
 2.  Det verkliga värdet för Cloudaron Pte (ett Bursa-Leap noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2022.
 3. Det verkliga värdet för QuickBit AB (ett NGM-noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2022.
 4. Det verkliga värdet för RightBridge Ventures Group AB (ett First North Growth Market noterat företag) baseras på dess senast handlade aktiepris för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2022.

Kommande rapporttillfällen

Abelco lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

4 april 2023                        Kvartalsredogörelse Q1

30 maj 2023                       Årsstämma

30 augusti 2023                 Halvårsrapport

4 oktober 2023                   Kvartalsredogörelse Q3

28 februari 2024                 Bokslutskommuniké

Abelco Investment Group AB (publ), den 27 februari 2023
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 536 77 33

Kenneth Arnström, Styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Kenneth.arnstrom@abelco.se
Telefon: +46 70 092 95 55

 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group är ett investmentbolag. Bolaget investerar i olika tillväxtbolag, med störst inriktning mot IT-sektorn samt gaming. En stor del av investeringarna återfinns inom Norden och Sydostasien, där bolagets investerings- och venture modeller används som grund för affärsverksamheten. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27-02-2022.
 

Prenumerera