Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022

Report this content

SAMMANFATTNING FÖR HELÅRET 2022 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättning ökade med 117 procent till 17,92 (8,26 MSEK) 

• Rörelseresultatet uppgick till -3,44 MSEK ( -0,04 MSEK) 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,27 MSEK (-0,45 MSEK) 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,01 SEK)

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET 2022 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättning ökade med 128 procent till 4,67 MSEK (2,05 MSEK)

• Rörelseresultatet uppgick till -2,03 MSEK (-1,56 MSEK)

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,47 MSEK (-1,68 MSEK)

• Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (−0,03 SEK).

Nettoomsättningen för koncernen ökade under kvartal fyra med 128 procent till 4,67 MSEK (2.05 MSEK) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. På helåret ökade nettoomsättning med 117 procent till 17,92 MSEK (8,26 MSEK). Koncernens resultat på -7,27 MSEK (-0,04 MSEK) kan till stor del härledas till ned- och avskrivningar i dotter- och intressebolag.

Ett markant bättre 2022

Det är mycket glädjande att med vårt målinriktat fokus; att på vår WXM-plattform producera nya engagerande produkter, har burit frukt och med erfarenheterna gjort vårt talangfulla och kreativa team starkare. Vid årets slut hade koncernen dubblerat antalet inkomstbringande produkter till fyra och Gold Town Games moderbolags omsättning ökat till 19,8 MSEK (11,2 MSEK).

Fler produkter på vår plattform utvecklar funktionaliteten och skapar synergieffekter för alla produkter på plattformen. Så nu, mitt i kvartal ett 2023, när koncernens femte produkt, Baseball Franchise Manager, inleder sin soft launch implementeras den Draft-funktion som initialt utvecklats för Blitz Football Manager.

Möjligheter och utmaningar

Med Gold Town Games samlade erfarenheter är vi förberedda och kan agilt förvalta möjligheter och hantera utmaningar som uppstår under året. Inom koncernens alla bolag sker en kontinuerlig översyn av kostnader och även möjligheten att skapa utrymme för ytterligare inkomstkällor. Exempel på detta är dotterbolaget Grand Pikes löpande uppdrag att sköta, drift, underhåll och LiveOps av spelet Battle Camp och att Gold Town Games Publishing utför externa konsultuppdrag.

Ny produkt och marknad

Uppdraget att producera Cricket Star Manager(CSM) till CS Games är genomfört till 75 procent och produkten inleder en fas med extern testning, validering och finjusteringar. För Gold Town Games innebär produktion av CSM att WXM-plattformen utvecklas och blir kompatibel med Web3-teknologi. Det återstående arbetet för att färdigställa produkten beräknas fortsätta under våren med estimerad leverans kvartal två och i och med det öppnas en ny marknad; att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt producera blockchain-relaterade produkter.

Fler användare lika med ökade intäkter

Vår målsättning 2023 är att förädla våra produkter. Med ett metodiskt och hållbart sätt förbättra spelmekanik, teknik och spetsa kommnunikationen till användaren med grafik ökar produktens kvalitet, attraktionskraft och förmåga att engagera användaren. Först ut är en uppdaterad version är Blitz Football Manager. När den lanseras under kvartal två tydliggörs det till vilken nivå vi önskar ta alla produkterna.

Marknadsmässigt vill vi under kommande år minst nå en fördubbling av dagliga aktiva användare i spelen. Spelens kvalitet är viktig för att nå det men vi måste också förbättra våra processer för anskaffning av nya användare. Detta kommer vi att göra genom att fokusera extra på organisk trafik genom influencers och fortsatt optimering av produktens exponering på marknadsplatserna.

Sammanfattningsvis har föregående år varit lärorikt och utvecklingen positiv, vårt team är mer erfaret och har spetsats med talang, vi har ökat omsättningen och organisatoriskt har vi även visat att vi kan hantera drift, underhåll och utveckling av flera titlar parallellt. 

Men vi är verkligen inte nöjda här! Under 2023 vill vi förbättra vår tillväxtkurva med framförallt antalet dagliga aktiva användare och se en tydlig förbättring av engagemanget i spelen. När vi lyckats med våra målsättningar kommer en intäktsökning i produkten att följa.  

Tack för visat intresse!

 

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 19 medarbetare producerar och publicerar sportmanagerspel på plattformen WXM. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Marknadsmässigt vill vi under kommande år minst nå en fördubbling av dagliga aktiva användare i spelen.
Pär Hultgren