Safello publicerar Bokslutskommuniké för 2022

Report this content

Stockholm den 24 februari 2023 | Idag publicerar Safello Group AB (“Safello”) bolagets bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig på safello.com/ir. I det fjärde kvartalet såg Safello en stark handelsvolym relativt kryptomarknaden globalt. Kassaflödet förbättrades kraftigt under kvartalet och uppgick till -0,4 MSEK jämfört med -9,7 MSEK under motsvarande period föregående år.  Safello har under 2022 anpassat kostnadsbasen till en nästintill kassaflödesneutral nivå, och ser möjligheter till ytterligare förbättringar under 2023. 

Sammanfattning av fjärde kvartalet (oktober-december 2022) 

 • Nettoomsättningen minskade med -32% och uppgick till 145,2 MSEK (215,0). 
 • Bruttoresultatet minskade med -10% och uppgick till 8,0 MSEK (8,9). Uttagsavgifter bidrog med 2,2 MSEK (0,0).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-6,2). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 MSEK (-7,2).
 • Periodens resultat uppgick till -2,9 MSEK (-7,2). 
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier (20 449 600 aktier) uppgick till -0,14 kronor (-0,35) i kvartalet.
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier efter potentiell utspädning (21 440 668 aktier) uppgick till -0,14 kronor (-0,34).
 • Antalet exekverade ordrar minskade med -17% till 56 884 stycken (68 303).

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen minskade med -16% och uppgick till 634,9 MSEK (757,9). 
 • Bruttoresultatet minskade med -12% och uppgick till 32,4 MSEK (36,9).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,4 MSEK (-11,2). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,5 MSEK (-14,7).
 • Periodens resultat uppgick till -21,5 MSEK (-14,8). 
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier (20 449 600 aktier) uppgick till -1,05 kronor (-0,76).
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier efter potentiell utspädning (21 440 668 aktier) uppgick till -1,00 kronor (-0,72).
 • Antalet exekverade ordrar i perioden minskade med -3% till 232 802 stycken (239 191).
 • Koncernen hade vid utgången av det fjärde kvartalet en kassa på 21,3 MSEK (jämfört med 31,9 MSEK per 31 december 2021) och i tillägg 18 BTC (18) och 110 ETH (110) i likvida kryptotillgångar. 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 24 november utsågs Safello till Sveriges 11:e snabbast växande teknikföretag när Deloitte tillkännagav topplistan Sweden Technology Fast 50.
 • Safello lanserade den 5 december tjänsten “Institutional Custody Services” och onboardade samtidigt Quantum Leben AG som det första finansiella institutet till plattformen. I samband med lanseringen introducerade Safello en custody avgift som tillämpas för tjänsten. Onboardingen av Quantum Leben är ett strategiskt steg för att möta en ny kundgrupp samt möjliggöra nya intäktsflöden. 
 • Den 6 december ingick Safello ett marknadsföringsavtal med försäkringsdistributören Hubins. Avtalet innefattar marknads- och kommunikationsaktiviteter kopplade till Hubins försäkringsförmedling av kapitalförsäkringar med möjlighet att investera i kryptovalutor inom kapitalförsäkringen.
 • Den 21 december öppnade försäkringsförmedlaren Hubins möjligheten att investera i riktiga kryptotillgångar inom en kapitalförsäkring. Den nya investeringsmöjligheten använder Safellos plattform för hantering och förvaring av kryptotillgångar. Möjligheten att investera i riktiga kryptotillgångar inom en kapitalförsäkring är en unik produkt som konkurrerar med börshandlade produkter med Bitcoin och Ethereum som underliggande tillgång. I jämförelse med till exempel certifikat så innebär riktiga kryptotillgångar inom en kapitalförsäkring en minskad motpartsrisk och ökad transparens.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 12 januari adderade Safello tre nya kryptovalutor till utbudet: USDC, Algorand och Uniswap. Safello är den första svenska kryptomäklaren att erbjuda USDC, som är en så kallat stable coin, till sina kunder. I samband med lanseringen möjliggörs även uttag och insättning av de befintliga kryptovalutorna Polygon och Chainlink. 
 • Den 22 februari utsåg Safello Viktoria Berglund Blohmé till Head of Finance. Johan Edin lämnar rollen som CFO. Förändringen träder i kraft i augusti 2023.
   

– Givet rådande marknadsklimat har Safello ett starkt kvartal i ryggen. Samtidigt har vi både levererat innovativa lösningar, som Institutional Custody Service, och tagit stora steg mot kassaflödesneutralitet, säger Frank Schuil, vd och medgrundare av Safello.

Idag klockan 13.00 presenterar Safello delårsrapporten och genomför en Q&A. Presentationen hålls på engelska och livesänds på Safellos LinkedIn och YouTube

Av miljö- och kostnadsskäl har Safello Group AB beslutat att inte skriva ut rapporten. En utskrift kan distribueras till aktieägarna på begäran.

###


Denna information är sådan som Safello Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:00 den 24 februari 2023.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO, ir@safello.com


Certified Adviser
Amudova AB är Safellos certified adviser. Tel: 08-546 017 58. E-mail: info@amudova.se

Safello är Sveriges ledande kryptomäklare med över 300 000 användare. Företaget vill göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa, sälja och lagra krypto i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello är verksamt i Sverige och är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com