Bambuser – en pionjär inom mobil livevideo – avser att noteras på Nasdaq First North

Bambuser AB (publ) (”Bambuser” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att ansöka om notering på Nasdaq First North. I anslutning därmed genomförs en nyemission om cirka 24 MSEK (”Erbjudandet”). Ett informationsmemorandum avseende Erbjudandet offentliggörs idag.

Sedan 2007 har Bambuser utvecklat mjukvara för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt att streama livevideo från mobiltelefoner. Med bolagets B2B-plattform Iris (irisplatform.io) tar nu bolaget nästa steg och erbjuder företag, varumärken och utvecklare möjligheter att integrera bolagets ledande teknologi i sina egna appar och/eller i sin arbetsmiljö. Sedan 2014 har Bambuser fokuserat på B2B, Business-to-Business, för att få större spridning av bolagets produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland kunderna finns bland annat Associated Press, Aftonbladet, NRK, MittMedia, och Deutsche Welle. I slutet av 2016 färdigställdes plattformen Iris som nu erbjuder två konkurrenskraftiga och världsledande produkter för mobil livevideo, Iris Flow och Iris Dev.

“Mobil livevideo händer nu - i dubbel bemärkelse! Mobil livevideo ökar lavinartat och drivs på i enorm takt av sociala medieplattformar. Det ger oss ett kvitto på att vi är rätt positionerade med våra produkter.” säger Hans Eriksson, VD Bambuser.

Styrelsen för Bambuser har beslutat att ansöka om upptagande till handel av aktierna i Bambuser på Nasdaq First North. Under förutsättning att ansökan godkänns beräknas första dag för handel infalla den 5 maj 2017.


Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Mobil livevideo är en teknik som utan dröjsmål kan tillgängliggöra ljud och bild från en plats till flera tittare på olika platser och väntas förändra affärsflöden i en mängd branscher. Bambuser ser nu, utöver mediaföretag, en stor potential för mobil livevideoteknik även i en rad B2B-företag. Mot bakgrund av den snabbt ökande mängden livevideo, inte minst hos mediaföretagen och i sociala medier, bedömer Bambuser att tiden är mogen för att kapitalisera på sitt erbjudande och sin tekniska erfarenhet. Mobil livevideo, där Bambuser är en pionjär, bedöms spela en nyckelroll i denna snabbt framväxande marknad. Därmed vill bolaget nu intensifiera sin strävan mot att bli en stor och lönsam aktör inom detta segment. Erbjudandet syftar till att skapa resurser för säljfrämjande åtgärder, marknadsbearbetning, fortsatt produktutveckling samt att stärka Bolagets finansiella ställning.

”Vi har tidigare i år förstärkt styrelsen med Ingrid Bojner och Christer Thordson, två mycket meriterade personer som tillför värdefull kompetens inom strategiskt förändringsarbete, försäljning och marknadsföring samt affärsjuridik. Jag är också stolt över att kunna inkludera Avicii Music AB bland våra större aktieägare.” tillägger Hans Eriksson, VD Bambuser.


Erbjudandet i korthet

• Erbjudandet omfattar högst 2.600.000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar ca 17 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

• Priset per aktie uppgår till 9,20 SEK per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om 115 MSEK före Erbjudandet. Vid full teckning tillförs Bolaget 24 MSEK före emissionskostnader.

• Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

• Teckningsperiod pågår under perioden 11 april – 25 april 2017.

• Minsta teckningspost är 600 aktier.

• Ett informationsmemorandum med fullständiga villkor offentliggörs idag den 11 april 2017 på Bolagets hemsida (bambuser.com/ir). I samband med informationsmemorandumets offentliggörande publiceras även anmälningssedlar och sammanfattning av informationsmemorandum på Bolagets hemsida.

• Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är 5 maj 2017, förutsatt att Bolagets ansökan godkänns.


Tecknings- och garantiåtaganden

Vissa befintliga aktieägare och externa investerare, bl.a. LMK Forward AB har åtagit sig att, på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet om motsvarande 9 MSEK, motsvarande 37,5 procent av Erbjudandet. Bolaget har därutöver, mot sedvanlig garantiprovision om sex procent, erhållit garantiåtaganden uppgående till 9 MSEK, motsvarande 37,5 procent av Erbjudandet från dessa parter. Erbjudandet omfattas därmed till 75 procent, motsvarande 18 MSEK, av tecknings- och garantiåtaganden.


Rådgivare

Remium Nordic är finansiell rådgivare till Bambuser och Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Advisor.


Om Bambuser

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för livevideo. Sedan 2007 har Bolaget utvecklat en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt att streama livevideo från mobiltelefoner och webbkameror till internet. Bambusers genombrott inträffade under 2010, då Bolagets tjänst användes för att rapportera om oroligheterna i Egypten under parlamentsvalet. Året efter producerades videos via Bambuser och användes i ett flertal tv-sändningar världen över under den s k arabiska våren. Idag är Bambusers tjänst installerad i fler än 50 miljoner telefoner och har under åren nått 100-tals miljoner nyhetskonsumenter via bolag som CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews etc. Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att få större spridning av bolagets produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland kunderna finns bland annat bolag som Associated Press, Aftonbladet, NRK, MittMedia, och Deutsche Welle.


Viktig Information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bambuser. Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) och inget prospekt kommer att upprättas i samband med Erbjudandet. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i det informationsmemorandum som offentliggörs av Bolaget. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Detta meddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, ”planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


Kontaktinformation

Hans Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)768-822 502

E-post: hans@bambuser.com

Subscribe

Media

Media

Quotes

Mobil livevideo händer nu - i dubbel bemärkelse! Mobil live-video ökar lavinartat och drivs på i enorm takt av sociala medieplattformar. Det ger oss ett kvitto på att vi är rätt posi-tionerade med våra produkter.
Hans Eriksson, VD Bambuser