YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen        
yhtiökokoukseen torstaina 29.3.2007 kello 16.00 Hotel Palaceen, Eteläranta 10, 
Helsinki.                                    

Käsiteltävät asiat                               
Yhtiökokouksessa käsitellään                          
Pankin yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat 
asiat.                                     
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.              
Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:            
Osakepääomaa koskevat määräykset (3 §, 1 ja 2 momentti) sekä osakkeenomistajan 
oikeuksia arvo-osuusjärjestelmässä koskeva kuvaus (3 §, 4 momentti) poistetaan. 
3 §:n otsikko muutetaan kuulumaan "Arvo-osuusjärjestelmä". Ehdotus perustuu   
uuden osakeyhtiölain säädöksiin.                        
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa (4 §) muokataan,
pääasiassa vastaamaan uuden osakeyhtiölain sisältöä.              
Hallintoneuvostoon ja hallitukseen valittavien henkilöiden enimmäisikä     
korotetaan 65 vuodesta 67 vuoteen.                       
Määräys puheenjohtajan valtuudesta kutsua kokoon hallintoneuvoston kokous (9 §, 
6 momentti) poistetaan. Ehdotus perustuu siihen, että puheenjohtajalla on    
kyseinen oikeus lain perusteella.                        
Hallintoneuvoston valiokuntia koskevaa kuvausta (9 §, 7 momentti) täydennetään 
hallintoneuvoston puhemiehistöä koskevalla erillisellä määräyksellä.      
Ehdotuksella pyritään aikaansaamaan tarkempi kuvaus hallintoneuvoston      
vallitsevista toimintamuodoista.                        
Määräys hallintoneuvoston oikeudesta nimittää toimitusjohtaja ja vapauttaa tämä 
tehtävistään (10 §, kohta 7) korvataan maininnalla hallituksen vastaavasta   
oikeudesta (12 §). Ehdotus pohjautuu uuden osakeyhtiölain säädöksiin.      
Määräys yhtiökokouksen oikeudesta antaa ohjeita tilintarkastajien vastuunjaosta 
(16 §) poistetaan.                               
Määräykset luottorajoituksista (17 §) poistetaan. Ehdotus perustuu siihen, että 
rajoituksia ei enää lain mukaan tarvitse tehdä yhtiöjärjestyksen määräyksillä. 
Määräys hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan oikeudesta olla läsnä     
hallintoneuvoston kokouksissa sovitetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain    
säädöksiä.                                   
Käytetty terminologia muutetaan vastaamaan uutta osakeyhtiölakia.        

Osingonjakoehdotus:                               
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,40 euroa     
osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä  
tiistaina 3.4.2007 merkitty pankin osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että  
osinko maksetaan Suomen Arvo­paperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti torstaina  
12.4.2006.                                   

Kokousasiakirjat                                
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, tilintarkastuskertomuksesta ja      
hallintoneuvoston esitys näistä sekä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen   
muutokseksi ovat 16.3.2007 alkaen nähtävinä pankin pääkonttorissa,       
Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään   
viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Asiakirjat julkaistaan   
lisäksi pankin kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tulostietoja sekä
kohdassa Tietoa konsernista, Yhtiöjärjestys.                  

Osallistumisoikeus                               
Osakeyhtiölaissa oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen annettujen säännösten  
mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on  
viimeistään 19.3.2007 merkitty pankin osakasluetteloon.             

Ilmoittautuminen                                
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
pankkiin viimeistään tiistaina 27.3.2007 ennen klo 16.00, puheli­mitse 010 247 
6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai sähkö­postilla annika.lothner@aktia.fi. 
Asiamiehiä pyydetään mahdolli­suuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa    
pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207,
00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksi­numeroa tai        
sähköpostiosoitetta. Hallinta­rekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee    
viipymättä ilmoittaa osallis­tumisestaan yhtiö­kokoukseen            
omai­suu­den­hoitajalleen tämän anta­mien ohjeiden mukaisesti.         


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ                             
Hallitus

Tilaa