KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Virallinen yhtiökokouskutsu on ruotsin kielellä; käännetyissä versiossa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäiseen.

Sotkamo Silver ABn (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. kesäkuuta 2016 klo. 10:00 osoitteessa Blasieholmen Restaurang & Konferens, Blasieholmsgatan 4C, Tukholma, Ruotsi. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo. 09:30.

 

Osallistuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään lauantaina 31 toukokuuta 2016.

Ilmoitus yhtiökokoukseen osallistumisesta on tehtävä yhtiölle viimeistään maanantaina 3. kesäkuuta 2016 osoitteeseen Sotkamo Silver AB, Yhtiökokous, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, puhelimitse +46 708 666799 tai sähköpostitse agnetha.pernerklint@silver.fi. Ilmoituksessa on mainittava nimi, henkilötunnus tai yrityksen Y-tunnus ja puhelinnumero.

 

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai muun omaisuudenhoitajan kautta hallintarekisteriin on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, rekisteröitävä osakkeet omalle nimelleen. Uudelleenrekisteröintiä pyydetään omaisuudenhoitajalta ja sen on oltava tehtynä Euroclear Sweden AB:n osakasluettelossa viimeistään perjantaita 31. toukokuuta 2016. Osakkeenomistajan, joka haluaa tällaista uudelleenrekisteröimistä, on pyydettävä sitä omaisuudenhoitajaltaan hyvissä ajoin ennen tätä päivämäärää

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n hallintarekisteriin, on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, pyydettävä tilapäistä merkitsemistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakkeenomistajaluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa merkinnän tilapäiseen osakasluetteloon on ilmoitettava tästä omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen perjantaita 31. toukokuuta 2016 kello 10:00 Suomen aikaa, jolloin tällainen merkintä voidaan viimeistään tehdä.

 

Asiamiehet ym.

Osakkeenomistajien, joita edustaa asiamies, on annettava kirjallinen päivätty valtakirja asiamiehelle. Valtakirja on voimassa korkeintaan yhden vuoden myöntämisestä, ellei siinä erikseen ole mainittu pidemmästä voimassaolosta, kuitenkin enintään viisi vuotta myöntämisestä. Oikeushenkilön myöntämään valtakirjaan on liitettävä myös rekisteriote tai vastaava. Alkuperäinen valtakirja ja rekisteriotteet tulee lähettää hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: Sotkamo Silver AB, Yhtiökokous, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm. Valtakirjakaavake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, www.silver.fi, ja lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Liite. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen (ruotsiksi ja englanniksi)

Saatavilla suomeksi 10.5. 2016 yhtiön internet sivuilta: www.silver.fi

 

Hallituksen ehdotus asialistaksi

1.    Kokouksen avaaminen.

2.    Kokouksen puheenjohtajan valinta.

3.    Äänestyslistan valmistelu ja hyväksyminen.

4.    Esityslistan hyväksyminen.

5.    Valitaan yksi tai kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

6.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen..

7.    a)    Päätös uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä

7.    b)    Päätös osakepääoman pienentämisestä ilman osakkeiden määrän  pienentämistä

7.    c)    Päätös uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä.

7.    d)    Päätös hyväksyä yhtiön hallituksen ehdotus panna toimeen osakkeiden ja  merkintäoptioiden uusmerkintä merkintäyksikköinä. Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä merkintäyksiköitä.

7.    e)    Päätös toteuttaa rahastoanti.

7.     f)    Päätös osakepääoman pienentämisestä ilman osakkeiden määrän  pienentämistä.

8.    .Kokouksen päättäminen.   

 

Virallinen yhtiökokouskutsu on ruotsin kielellä; käännetyissä versiossa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäiseen.

Tukholma, toukokuussa 2016

Hallitus

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507