TODETUT JA TODENNÄKÖISET MINERAALIVARANNOT LISÄÄNTYIVÄT MERKITTÄVÄSTI 3,5 MILJOONASTA TONNISTA 6 MILJOONAAN TONNIIN

Sotkamo Silverin Hopeakaivoksella merkittävä todettujen ja todennäköisten (measured and indicated) mineraalivarantojen lisäys, tonnimääräinen kasvu oli 70% ja hopean määrän kasvu 57%, kun cut-off-rajana (kaikki pitoisuudet rajan yläpuolella) on käytetty 50 g/t hopeaa.

Uuden varantomallin perusteella hopean määrä varantomallin sisällä on lisääntynyt 10,3 miljoonasta unssista 16,2 miljoonaan unssiin ja mineraalivarantojen määrä on kasvanut 3,5 miljoonasta tonnista 6 miljoonaan tonniin.

Varannon kasvu johtuu geologian ja mallin uudelleentulkinnasta, joka pohjautuu hopearikkaita uusia lävistyksiä tuottaneen mittavan vuonna 2013 toteutetun soijaporausohjelman tuloksiin. Erityistä huomiota tulkinnassa on kiinnitetty geologisen jatkuvuuden huomiointiin, mikä on johtanut suurempien korkeita hopeapitoisuuksia sisältävien mineralisoituneiden kokonaisuuksien muodostumiseen. Näistä voidaan laatia louhintasuunnitelma siten että rikkaimmat malmiot louhitaan ensimmäisinä vuosina osana kokonaissuunnitelmaa. Hopeaesiintymä tunnetaan kairausten perusteella noin 550 metrin syvyyteen, geofysikaalisten mittausten perusteella muodostuma jatkuu sen välittömänä jatkeena ainakin 1500-2000 metrin syvyyteen.

Mineraalivarantojen päivitys pohjautuu vuonna 2013 toteutettuun soijaporausohjelmaan  ja arviointi on tehty  JORC –ohjeistuksen (2004) mukaan. Louhintasuunnitelma ja malmivarat päivitetään Q1/2014 tämän mineraalivarantoarvion pohjalta.

Allaolevassa taulukossa esitetään Sotkamon Hopeakaivoksen kokonaismineraalivaranto 15.1.2014  päivityksen mukaisesti, cut-off rajana on käytetty 50 g/t hopeaa.

 

“ Olen erittäin tyytyväinen näihin erinomaisiin tuloksiin. Merkittävä mitatun ja osoitetun mineraalivarannon kasvu antaa hyvät lähtökohdat louhintasuunnitelman ja malmivarojen päivitykselle jonka odotan valmistuvan Q1/2014 aikana”, sanoo Sotkamo Silver:in konserninjohtaja Timo Lindborg.  

 

Tukholma, Tammikuu 28, 2014

SOTKAMO SILVER AB (publ.)

Timo Lindborg, CEO

 

Konsultti,  FT Jyrki Parkkinen, Eurogeologi, omaa statuksen (“Qualified Person”) järjestelmän  “The European Federation of Geologists” (EFG) puitteissa ja on laatinut tämän mineraalivarantoarvion. FT Parkkisella ei ole riippuvuussuhdetta yhtiöön eikä hän omista Sotkamo Silverin osakkeita.

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Tilaa

Multimedia

Multimedia