Stora Enso aikoo sulkea Reisholzin ja Berghuizerin tehtaat

STORA ENSO OYJ   Pörssitiedote 4.10.2006 klo 13.00

Stora Enso aikoo sulkea Reisholzin ja Berghuizerin tehtaat
Summan ja Uetersenin tehtaat jatkavat toimintaansa parantaessaan 
edelleen taloudellista tulostaan

Stora Enso aikoo sulkea Reisholzin tehtaan Saksassa ja 
Berghuizerin tehtaan Alankomaissa. Suunnitellut sulkemiset 
edellyttävät paikallisia neuvotteluita. Summan tehdas Suomessa 
ja Uetersenin tehdas Saksassa jatkavat toimintojaan, mutta 
niiden täytyy edelleen parantaa taloudellista tulostaan.

Nämä neljä tehdasta ovat olleet seurannan alla lokakuusta 2005 
lähtien, jolloin Stora Enso ilmoitti tuotantoyksiköiden 
suorituskyvyn arvioimisohjelmasta (APR). Kuluneen vuoden aikana 
tehtaat ovat toteuttaneet useita kilpailukyvyn kohentamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Toteutettujen toimenpiteiden tuloksia 
ja tehtaiden suorituskykyä on arvioitu useilla taloudellisilla 
ja toiminnallisilla mittareilla, joista tärkeimpiä ovat pitkän 
aikavälin kannattavuus ja strateginen sopivuus. 

Reisholzin ja Berghuizerin tehtaiden suunnitellut sulkemiset 
perustuvat kannattamattomuuteen
Reisholzin tehdas on osa Stora Enson painopaperitulosryhmää ja 
se on suunniteltu suljettavaksi vaiheittain vuoden 2007 loppuun 
mennessä. Tehtaan suunniteltu sulkeminen perustuu sen 
kannattamattomuuteen. Nousevat energia- ja puuhinnat Saksassa 
ovat myös vaikuttaneet päätökseen. Reisholzin tehdas tuottaa 
superkalanteroitua (SC) aikakauslehtipaperia ja sen vuotuinen 
tuotantokapasiteetti on 215 000 tonnia. Tehtaan palveluksessa on 
378 henkilöä.

Berghuizerin tehdas on osa Stora Enson hienopaperitulosryhmää ja 
se on suunniteltu suljettavaksi vuoden 2007 aikana. Tehtaan 
suunniteltu sulkeminen perustuu sen kannattamattomuuteen. 
Berghuizerin tehdas tuottaa päällystämätöntä hienopaperia (esim. 
kopio- ja toimistopaperia) ja sen vuotuinen tuotantokapasiteetti 
on 235 000 tonnia. Tehtaan palveluksessa on 297 henkilöä. 

Stora Enso aikoo toimittaa Reisholzin ja Berghuizerin tehtaiden 
asiakkaille tuotteita sen muilta tehtailta. 

Stora Enso kirjaa vuoden 2006 kolmannelle neljännekselle 
kokonaisuudessaan 270 milj. euron varaukset ja alaskirjaukset 
liittyen suunniteltuihin sulkemisiin. Varauksista noin 180 milj. 
eurolla on kassavaikutus. Kassavaikutukset toteutuvat 
toimenpiteiden tapahtuessa. Realisoitavissa olevasta 
varallisuudesta saatavan tulon odotetaan kompensoivan 
merkittävän osuuden kassavaikutuksesta. 

Reisholzin ja Berghuizerin tehtaiden yhteinen ulkoinen 
liikevaihto oli 142 milj. euroa vuoden 2006 kuudelta 
ensimmäiseltä kuukaudelta. Tehtaiden yhteinen liikevoitto 
samalta ajalta oli hieman negatiivinen. Käyttöpääoma kesäkuun 
2006 lopussa oli 30 milj. euroa. 

Summan tehdas on parantanut taloudellista tulostaan 
paikallisesti sovittujen sopimusten avulla
Summan tehdas on osa Stora Enson painopaperitulosryhmää ja se on 
parantanut taloudellista tulostaan. Paikallisesti on sovittu mm. 
käyttäjäkunnossapidosta ja kunnossapitoresurssin käytöstä 
yhdessä muiden Kymenlaakson tehtaiden kanssa. Lisäksi palkkojen 
jäädytykset ja palkkarakenteiden muutokset ovat vähentäneet 
kustannuksia. Tehtaalla on myös vaiheittain siirrytty 
sanomalehtipaperin tuotannosta korkealaatuisempien tuotteiden 
kuten erikoissanomalehtipaperin, kirjapaperin ja 
aikakauslehtipaperin valmistamiseen. 

Uetersenin tehdas jatkaa yhdistetyllä tuotetarjonnalla Oulun 
tehtaan kanssa
Uetersenin tehdas on osa Stora Enson hienopaperitulosryhmää ja 
sillä on yhdessä Oulun tehtaan kanssa keskeinen rooli graafiset 
paperit (päällystetyt hienopaperit) liiketoiminta-alueen 
tuotetarjonnassa. Uetersenin tehdas sijaitsee lähellä suuria 
asiakasryhmiä, mutta se on myös parantanut taloudellista 
tulostaan. Tulosparannukseen tähtääviin toimenpiteisiin kuuluu 
henkilöstövähennyksiä ja muutoksia paikallisiin 
työehtosopimuksiin.

Summan ja Uetersenin tehtaiden arvioidaan jatkavan toimintojaan 
ilman uusia investointeja ainakin useamman seuraavan vuoden 
ajan.

“Summan ja Uetersenin tehtailla viime aikoina suoritettu työ on 
parantanut kannattavuutta, mutta tulosparannusta tarvitaan 
edelleen,” sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä. 
”Analyysi konsernin tuotevalikoiman ja tuotantorakenteen 
yhteensopivuudesta konsernin strategiaan jatkuu. Olemme 
sitoutuneet edelleen parantamaan tulosta jatkamalla, ei vain 
näiden kahden vaan kaikkien yksiköiden tuloksen tarkkaa 
seurantaa, jotta saavuttaisimme pääomatuottotavoitteemme.”


Stora Enson toisen vuosipuoliskon 2006 tulos ja kolmannen 
neljänneksen 2006 kertaluonteiset erät
Stora Enson kolmannen neljänneksen liikevoittoon odotetaan 
kohdistuvan negatiivisia vaikutuksia, joita aiheuttavat 
suhteellisen korkeat huoltoseisokkeihin liittyvät kulut, 
markkinoista johtuvat tuotannonrajoitukset päällystetyn 
aikakauslehtipaperin liiketoiminta-alueella sekä Ranskan 
Corbehemin tehtaan työkiistasta aiheutuvat kulut. Kiista johtuu 
kahden koneen sulkemisesta tehtaalla. Neljännellä neljänneksellä 
vaikutukset markkinoista johtuvista tuotannonrajoituksista ja 
Ranskan Corbehemin tehtaan työkiistasta aiheutuvista kuluista 
jatkuvat, Port Hawkesburyn tehtaan vaiheittaisesta 
uudelleenkäynnistämisestä aiheutuvien negatiivisten vaikutusten 
lisäksi. 

Stora Enso kirjaa seuraavat kertaluonteiset erät kolmannen 
neljänneksen 2006 tulokseensa. 

-	186 milj. euron myyntivoitto (sisältää lisäosingon) 
Portugalissa sijaitsevan Celbin sellutehtaan myynnistä. 
Kauppa saatiin päätökseen elokuussa.
-	47 milj. euron arvonalennus ja uudelleenjärjestelyvaraus 
Saksassa sijaitsevan Wolfsheckin tehtaan myynnistä. Kauppa 
saatiin päätökseen syyskuussa.
-	7 milj. euron uudelleenjärjestelyiden lisävaraus Corbehemin 
tehtaalla Ranskassa. Varaus liittyy sosiaalikuluihin ja 
aiemmin ilmoitettuun koneiden sulkemiseen.
-	Stora Enso Timberin 21 milj. euron arvonalentuminen ja 3 
milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus, jotka liittyvät 
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin 
Saksassa ja Virossa sekä Stora Enso Timberin 
myyntiverkoston uudelleenjärjestelyyn. 
-	noin 20 milj. Kanadan dollarin (14 milj. euron) työsuhteen 
päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvä varaus Port 
Hawkesburyn tehtaalla Kanadassa. Varaus liittyy uuteen 
työehtosopimukseen sekä päätökseen käynnistää tehdas 
uudelleen.
-	270 milj. euron varaukset ja alaskirjaukset liittyen 
Berghuizerin ja Reisholzin tehtaiden suunniteltuihin 
sulkemisiin.

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +358 2046 21450
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 
+44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors  

PUHELINKONFERENSSI MEDIALLE JA ANALYYTIKOILLE
Puhelinkonferenssi median edustajille ja analyytikoille 
järjestetään tänään klo 15.00 Helsingin aikaa (13.00 Lontoon 
aikaa). Puhelinnumerot ovat seuraavat: +44 (0)20 7806 1955 
Euroopassa ja +1 718 354 1388 Yhdysvalloissa.

Puhelinkonferenssia voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast) 
osoitteessa www.storaenso.com/investors.

MUU OHEISMATERIAALI
Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa 
www.storaenso.com/investors klo 14.00 Helsingin aikaa (12.00) 
Lontoon aikaa.

Kartta, jossa näkyy seurannan alla olevien tehtaiden sijainnit 
on saatavilla osoitteessa: 
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=20061004
Kopioi yllä oleva linkki selaimeesi. 

Televisiolähetyksiin soveltuvaa videomateriaalia Stora Ensosta 
on saatavilla osoitteessa www.thenewsmarket.com/storaenso. 
Videota voi esikatsella ja sen voi tilata joko digitaalimuodossa 
tai nauhalla. Rekisteröinti ja video ovat ilmaisia medialle.

Aiemmat Stora Enson suorituskyvyn parantamisohjelmia koskevat 
tiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.storaenso.com/press

-1.9.2006: Stora Enso sai päätökseen Wolfsheckin tehtaan myynnin
- 23.8.2005: Stora Enso myy Wolfsheckin tehtaan ARQUESille
-8.8.2005: Stora Enso sai päätökseen Celbin sellutehtaan ja 
Advance Agron osakkeiden myynnin 
-31.7.2006: Stora Enso sai päätökseen Pankakosken tehtaan 
myynnin
-21.7.2006: Stora Enso myy Pankankosken tehtaan kansainvälisille 
sijoittajille
- 8.6.2006: Stora Enso myy Celbin sellutehtaan Altrille
- 31.3.2006: Stora Enso sai päätökseen Grycksbon tehtaan myynnin
- 22.3.2006: Stora Enso Timber käynnistää toiminnan Veitsiluodon 
sahalla uudelleen pienemmällä tuotantomäärällä
- 2.3.2006: Stora Enso myy Grycksbon tehtaan ja Linghedin sahan
- 21.12.2005: Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelmat 
aikataulustaan edellä
- 27.10.2005: Stora Enso käynnistää kaksi ohjelmaa parantaakseen 
tuloskehitystään
- 23.8.2005: Stora Enso tutkii mahdollisuutta myydä Grycksbon 
tehdas
- 20.6.2005: Stora Enso Timberin yt-neuvottelut Veitsiluodon 
sahalla päätökseen
- 3.5.2005:  Stora Enso Timber aloittaa yt-neuvottelut 
Veitsiluodon sahalla


STORA ENSO OYJp.p. Jussi Siitonen		Leena Bergqvist

Tilaa