Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää keskiviikkona 26.3.2008 
Helsingissä pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat   
asiat:                                     

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat  
Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen               

Tilivuoden voiton käyttäminen ja osingonjako                  
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.                    

Osingon maksaminen                               
Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty joko Suomen   
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai VPC:ssä       
rekisteröityjen                                 
osakkeiden osalta VPC:n pitämään omistajaluetteloon. VPC huolehtii       
osingonmaksusta VPC:ssä                             
rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank
Trust                                      
Company Americas huolehtii osingonmaksusta Deutsche Bank Trust Company     
Americasin                                   
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain   
dollareina.                                   

Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 31.3.2008. Hallitus 
esittää                                     
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 10.4.2008.        

Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitus­johtajan vastuuvapaudesta       

Hallituksen jäsenten lukumäärä                         
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen valittavaksi    
yhdeksän (9) jäsentä.                              

Tilintarkastajien lukumäärä                           
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi (1)       
tilintarkastaja.                                

Hallituksen jäsenten palkkiot                          
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan  
vuosipalkkioita                                 
seuraavasti:                                  


Puheenjohtaja 		135 000 euroa                          
Varapuheenjohtaja 	     85 000 euroa 
Jäsenet 			60 000 euroa                             

Nimityskomitea esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta  
hankittavina                                  
Stora Enson R-sarjan osakkeina.                         

Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:  
Talous- ja tarkastuskomitea:                          
Puheenjohtaja		20 000 euroa                           
Jäsenet			14 000 euroa                             

Palkkiokomitea                                 
Puheenjohtaja		10 000 euroa                           
Jäsenet			6 000 euroa                              

Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden    
puheenjohtajalle tai                              
jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
	                                        
Tilintarkastajien palkkiot                           
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan   
laskun mukaan.                                 

Hallituksen jäsenten vaali                           
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavan  
varsinaisen                                   
yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Claes Dahlbäck,
Dominique                                    
Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja 
Marcus                                     
Wallenberg ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Juha Rantanen.    

Tilintarkastajien vaali                             
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tarjouskilpailun jälkeen yhtiön     
tilintarkastajaksi valitaan                           
KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun  
asti.                                      

Muut asiat                                   
Nimityskomitean nimeäminen                           
Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka   
tehtävinä olisi                                 
valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten      
lukumäärää, (b) hallituksen                           
jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten     
palkkioita sekä (d)                               
hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.         
Nimityskomiteassa on neljä                           
jäsentä:                                    
hallituksen puheenjohtaja                            
hallituksen varapuheenjohtaja                          
kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2008 mukaisesti kaksi suurinta 
osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden).                  

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa    
esityksensä hallitukselle vuoden 2009 yhtiökokousta varten viimeistään     
31.1.2009. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä.
Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan
3 000 euron vuosipalkkio.                            

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten,  
että vähennettäisiin tilintarkastajien määrää yhteen KHT-yhteisöön, viittaukset 
vähimmäis- ja enimmäispääomaan sekä osakkeiden enimmäislukumäärään poistetaan ja
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa muutetaan.   
Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtäisiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia.   

Toimitusjohtajan katsaus uudelleenjärjestelyistä                
Toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä toimitusjohtaja Jouko Karvinen antaa   
selonteon koskien uudelleenjärjestelyitä mukaan lukien Summan paperitehtaan,  
Anjalan paperikoneen 1 sekä Kemijärven sellutehtaan sulkemiset, Norrsundetin  
sellutehdasta koskeva suunnitelma sekä muut henkilöstövähennykset.       

Yhtiökokousasiakirjat                              
Vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjat ja muut asiakirjat kokouksessa käsiteltävistä 
asioista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 12.3.2008 yhtiön internet
sivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors. Jäljennökset mainituista   
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Vuosikertomus on   
12.3.2008 alkaen nähtävillä osoitteessa www.storaenso.com/investors.      

Osallistumisoikeus ja tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon       
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2008 merkitty 
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet osakkeet on tilapäisesti       
rekisteröitävä osakasluetteloon jäljempänä esitetyllä tavalla.         

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen                        
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Kanavaranta 1, viimeistään tiistaina     
18.3.2008 ennen klo 12.00 Suomen aikaan.                    

Ilmoittautuminen voi tapahtua myös:                       
puhelimitse	02046 21245                            
		02046 21224                                  
		02046 21210                                  
		02046 21327                                  
telefaksilla	02046 21359                            
kirjeitse		Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki       
internetissä	www.storaenso.com/agm                       

VPC:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla   
ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.                        

Valtakirjat                                   
Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisen yhteydessä 
yhtiölle.                                    
                                        
Tilapäinen rekisteröinti osakasluetteloon                    
VPC-rekisteröidyt osakkeet                           
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity VPC:n pitämään        
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja  
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa VPC:lle asiasta tilapäistä    
osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus VPC:lle tulee tehdä      
kirjallisena viimeistään perjantaina 14.3.2008 kello 12.00 Ruotsin aikaa. VPC:n 
kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla      
ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.                        

ADR-todistukset                                 
ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa    
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company
Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin     
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.             

Muut hallintarekisteröidyt osakkeet                       
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa        
osallistumisestaan omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden   
mukaisesti.                                   


Liite                                      

Juha Rantanen, s. 1952, on Outokumpu Oyj:n toimitusjohtaja. Hänellä on laaja  
kokemus kansainvälisten yhtiöiden johtamisesta, suomalaisesta teollisuudesta ja 
yleisestä hallitustyöskentelystä. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana   
Ahlström konsernissa ja Borealis A/S:ssa. Nykyiset luottamustoimet ovat:    
Moventaksen hallituksen varapuheenjohtaja, Euroopan Trilateral -komission jäsen,
Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n vaalivaliokunnan jäsen, Suomen        
Metallinjalostajien hallituksen jäsen, Euroferin (European Confederation of Iron
and Steel Industries) varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry:n hallituksen 
jäsen ja vaalivaliokunnan puheenjohtaja, Finpron hallituksen puheenjohtaja ja  
Keskinäinen työvakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.          

Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta ja
hänellä on MBA-tutkinto International Management Institutesta Genevestä.    
Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on 
saatavilla Stora Enson kotisivuilta osoitteesta:                
http://bmt.storaenso.com                            
Kopioi linkki selaimeesi ja seuraa polkua: Images > Corporate > People >    
Management > Juha Rantanen                           Stora Enso Oyj                                 


pp.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa