Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009

Liikevoitossa selkeä parannus, vahva liiketoiminnan rahavirta kolmantena    
peräkkäisenä neljänneksenä - ajoissa aloitetut kustannusleikkaukset tuottavat  
tulosta                                     
STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.7.2009 klo 9.00                

49 milj. euron liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 
lähinnä kiinteiden ja kuitukustannusten 276 milj. euron (13           
kateprosenttiyksikön) vähennyksestä verrattuna viime vuoden vastaavaan     
neljännekseen                                  
189 milj. euron liiketoiminnan rahavirta käyttöpääoman ja nettovelan      
pienenemisestä kolmantena peräkkäisenä neljänneksenä              
418 milj. euron kassavaikutukseton alaskirjaus NewPagen uudelleenrahoituksesta 
yhdessä Cerberuksen kanssa; 19,9 %:n omistusosuus NewPagessa säilytettiin    
Rakenteelliset ulkoiset kustannukset aiheuttavat jatkuvia tappioita Suomessa,  
kapasiteetin lisärajoitukset välttämättömiä                   

Yhteenveto toisen neljänneksen tuloksesta                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot      |      |  4-6/09 |  1-3/09 |   4-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | Milj.  |  2 184,8 |  2 130,5 |  2 871,8 |
|               | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman kertaluonteisia | Milj.  |   190,4 |   134,3 |   262,6 |
| eriä ja käyvän arvon     | EUR   |      |      |      |
| muutoksia          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman      | Milj.  |   48,5 |    3,0 |    94,4 |
| kertaluonteisia eriä ja   | EUR   |      |      |      |
| käyvän arvon muutoksia    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)      | Milj.  |  -209,4 |   -0,9 |    71,3 |
|               | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja ilman | Milj.  |   47,2 |   -82,1 |    31,7 |
| kertaluonteisia eriä     | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      | Milj.  |  -370,6 |   -48,1 |    30,4 |
|               | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos ilman    | Milj.  |   44,9 |   -60,2 |    27,5 |
| kertaluonteisia eriä     | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       | Milj.  |  -368,3 |   -36,1 |    28,6 |
|               | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ilman   | EUR   |   0,06 |   -0,08 |    0,04 |
| kertaluonteisia eriä     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)      | EUR   |   -0,46 |   -0,05 |    0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake (CEPS)   | EUR   |   0,24 |   0,10 |    0,26 |
| ilman kertaluonteisia eriä  |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia  | %    |    2,8 |   -1,6 |    2,8 |
| eriä             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia  | %    |    2,3 |    0,1 |    3,6 |
| eriä ja käyvän arvon     |     |      |      |      |
| muutoksia          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen:                         
”Kolme kuukautta sitten odotimme, että vuoden 2009 toinen neljännes olisi    
erityisen vaikean ensimmäisen neljänneksen toisinto. Valitettavasti olimme   
oikeassa siinä, että kysyntä on pysynyt heikkona. Kova työmme hyvän hintatason 
ylläpitämiseksi, osittain tiukkojen tuotannonrajoitusten avulla tuotti tulosta. 
Paperin ja kartongin hinnat nousivat jonkin verran vuositasolla, kun taas    
puutuotteiden ja markkinasellun hinnat laskivat selvästi.            

Myös kahden viime vuoden aikana tekemämme kustannusleikkaukset tuottavat nyt  
tulosta. Viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kokonaiskustannukset 
laskivat toisella neljänneksellä noin 280 miljoonaa euroa (13          
kateprosenttiyksikköä) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.     
Kululeikkaus koostui suurelta osin kiinteiden kustannusten 109 milj. euron   
vähenemisestä ja 83 miljoonaa euroa alhaisemmista puuraaka-aineen, sellun ja  
keräyskuidun kustannuksista. Merkittävä osa puukustannusten putoamisesta on   
seurausta korkeiden kustannusten suomalaisten yksiköiden tuotannonrajoituksista 
ja valmistuksen siirtämisestä alhaisimpien kustannusten tuotantolaitoksiin.   

Kaikkien näiden toimenpiteiden seurauksena ja huolimatta tuotannon 17 prosentin 
supistumisesta toisen neljänneksen 49 miljoonan euron liikevoitto ilman     
kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli selkeästi parempi kuin    
ensimmäisen neljänneksen 3 miljoonaa euroa, vaikkakin edelleen aivan liian   
huono. Myös 189 miljoonan euron liiketoiminnan rahavirta ja 81 miljoonan euron 
investointien jälkeinen rahavirta pysyivät vakaina kolmantena peräkkäisenä   
neljänneksenä. Tämän seurauksena nettovelka pieneni jälleen erittäin vaikeasta 
kysyntätilanteesta huolimatta.                         
                                        
Yhdessä Cerberuksen kanssa laadittu NewPagen uudelleenrahoitussuunnitelma muutti
toisen neljänneksen liikevoiton kertaluonteiset erät mukaan lukien       
liiketappioksi ilman kassavaikutusta. Samalla tämä kuitenkin osoittaa, että   
päätöksemme kaksi vuotta sitten irrottautua Pohjois-Amerikan toiminnoista oli  
oikea, sillä nyt voimme jatkaa tuotantokannan optimointia ja strategisen kasvun 
vaihtoehtojen tarkastelua.                           

Odotamme kysynnän jatkuvan heikkona vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana. 
Alhaisempi kustannustasomme auttaa meitä tuloksen puolustamisessa tiettyjen   
paperilaatujen hintapainetta vastaan. Organisaation tehostamiseen ja kiinteiden 
kulujen 250 miljoonan euron lisävähennykseen tähtäävä, huhtikuussa julkistettu 
Next Step -ohjelma etenee ajallaan ja kustannusleikkaustavoitteiden mukaisesti. 
Kaikki jo toteutetut ja ilmoitetut toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä     
ratkaisemaan ulkoisia kustannusongelmia, jotka ovat tehneet eräistä       
tuotantolaitoksistamme erityisesti Suomessa kannattamattomia. Konsernin Suomen 
ulkopuolella tekemä voitto on menetetty kolmena peräkkäisenä neljänneksenä   
suurelta osin tai jopa kokonaan Suomessa. Tämän vuoksi suunnittelemme      
tuotannonrajoitusten lisäksi kapasiteetin pysyvää sulkemista sellaisissa    
liiketoiminnoissa, joissa emme usko nopeaan elpymiseen ja positiivisen tuloksen 
tekemisen mahdollisuuteen. Näistä suunnitelmista ilmoitetaan erikseen vuoden  
2009 kolmannella neljänneksellä suunnitelmien valmistuttua.           

Me emme ole odottaneet parempia aikoja, vaan olemme ennakoiden aloittaneet   
korjausliikkeiden tekemisen, mikä on osoittautunut ehdottomasti parhaaksi    
mahdolliseksi toimintamalliksi. Emme sano koskaan olevamme valmiita ja tehneemme
kaiken - päinvastoin, nyt aiomme toimia entistäkin ripeämmin.”         

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Konsernin tuotteiden markkinoilla kilpailun odotetaan pysyvän haastavana, koska 
talouden välitöntä paranemista ei ole näkyvissä. Mainontamenojen ennusteita on 
korjattu edelleen alaspäin, sillä mainontaan käytetään yhä pienempi osa BKT:stä 
ja painettavat mainokset menettävät edelleen markkinaosuuttaan mainontaan    
käytettävästä kokonaisrahamäärästä.                       

Vaikka supistumisvauhti on hidastumassa, kysynnän odotetaan pysyvän       
edellisvuotta heikompana sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja      
hienopaperin osalta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Sanoma- ja     
aikakauslehtipaperimarkkinoiden kysynnän ennustetaan kuitenkin paranevan    
kausiluonteisesti jonkin verran kolmannella neljänneksellä edelliseen      
neljännekseen verrattuna. Nestepakkauskartongin kysynnän ennakoidaan pysyvän  
edellisvuoden tasolla, mutta muiden pakkaustuotteiden kysynnän odotetaan    
heikkenevän. Puutuotteiden kysyntänäkymät pysyvät heikkoina, mikä johtuu    
rakennusmarkkinoiden taantumasta kaikkialla Euroopassa, Japanissa ja      
Yhdysvalloissa.                                 

Euroopassa joihinkin graafisiin paperilaatuihin kohdistuu hintapaineita.    
Kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkausten hintojen odotetaan pysyvän  
suurelta osin muuttumattomina. Tuotannonrajoitukset ovat parantaneet      
puutuotteiden kysynnän ja tarjonnan välistä tasapainoa. Joidenkin puutuotteiden 
hintojen odotetaan nousevan.                          

Kiinassa talous elpyy ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän    
ennakoidaan olevan edellisvuotta vahvempaa. Päällystämättömän          
aikakauslehtipaperin hintojen odotetaan vakaantuvan. Päällystetyn hienopaperin 
markkinakysynnän ennustetaan paranevan edelleen ja hintojen jatkavan hidasta  
nousuaan. Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntään 
odotetaan kausiluonteista parannusta syksyllä. Hintojen odotetaan vakaantuvan. 

Stora Enso ennustaa edelleen kustannusdeflaationsa ilman sisäisiä toimenpiteitä 
olevan noin 4 % koko vuoden 2009 osalta, ja pääasiallisena edistäjänä ovat   
alentuneet kuituraaka-ainekustannukset (puu, keräyspaperi ja ostettu sellu).  

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa konsernin kaikkien tuotteiden kysyntä oli merkittävästi heikompaa.  
Sanomalehtipaperin hinnat Euroopassa sekä aikakauslehtipaperin, päällystetyn  
hienopaperin ja kuluttajapakkauskartonkien markkinahinnat paikallisissa     
valuutoissa olivat korkeammat. Päällystämättömän hienopaperin ja        
teollisuuspakkausten markkinahinnat olivat jonkin verran alemmat ja       
sanomalehtipaperin hinnat Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla sekä       
puutuotteiden hinnat selvästi alemmat. Tuottajien varastot olivat selvästi   
pienemmät puutuotteissa, jonkin verran pienemmät aikakauslehtipaperissa ja   
hieman pienemmät sanomalehtipaperissa ja hienopaperissa.            

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni ja 
hinnat olivat alhaisemmat.                           

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä oli selvästi heikompaa 
ja pysyi ennallaan päällystetyn hienopaperin osalta. Molempien laatujen hinnat 
laskivat.                                    

Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa painopapereiden ja päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni    
edelleen, päällystämättömän hienopaperin kysyntä pysyi suhteellisen vakaana ja 
kuluttajapakkauskartonkien, teollisuuspakkausten ja puutuotteiden kysyntä elpyi 
hieman lähinnä kausiluonteisista tekijöistä johtuen. Markkinahinnat       
paikallisissa valuutoissa nousivat jonkin verran sanomalehtipaperin osalta.   
Hinnat pysyivät suurelta osin ennallaan päällystämättömässä           
aikakauslehtipaperissa, päällystetyssä hienopaperissa,             
kuluttajapakkauskartongissa ja joissakin teollisuuspakkaustuotteissa.      
Päällystetyn aikakauslehtipaperin, päällystämättömän hienopaperin,       
puolikemiallisen aallotuskartongin, hylsykartongin ja hylsyjen hinnat laskivat. 
Tuotannonrajoitukset ovat parantaneet selkeästi puutuotteiden kysynnän ja    
tarjonnan tasapainoa, mikä on tukenut hinnannousua, vaikkakin erittäin     
alhaisilta tasoilta. Aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin     
tuottajien varastot kasvoivat jonkin verran. Päällystämättömän hienopaperin   
varastot pysyivät muuttumattomina. Sanomalehtipaperin ja puutuotteiden varastot 
pienenivät.                                   

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä parani ja  
hinnat pysyivät vakaina.                            

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin  
kysyntä alkoi elpyä. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinnat laskivat ja 
päällystetyn hienopaperin hinnat nousivat.                   

Stora Enson toimitukset ja tuotanto                       
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 4-6 | 1-3/ | 4-6/ | 2008 | 1-6/ | 1-6/ | Muut | Muut | Muut |
|        | /09 |  09 |  08 |   |  09 |  08 | os % | os % | os % |
|        |   |   |   |   |   |   | 4-6 | 4-6 | 1-6 |
|        |   |   |   |   |   |   | /09 | /09 | /09 |
|        |   |   |   |   |   |   |  - |  - |  - |
|        |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/ |
|        |   |   |   |   |   |   |  08 |  09 |  08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja   |  2 |  2 |  2 |  11 |  4 |  6 | -16, | 6,7 | -19, |
| kartongin   | 500 | 343 | 993 | 836 | 843 | 019 |  5 |   |  5 |
| toimitukset  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1 000 tonnia) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja   |  2 |  2 |  2 |  11 |  4 |  6 | -17, | 4,1 | -20, |
| kartonkituotan | 460 | 363 | 966 | 746 | 823 | 028 |  1 |   |  0 |
| to (1 000   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tonnia)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoimit |  1 |  1 |  1 |  5 |  2 |  3 | -16, | 16,9 | -20, |
| ukset (1 000  | 301 | 113 | 563 | 893 | 414 | 030 |  8 |   |  3 |
| m3)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvitoim | 238 | 228 | 279 |  1 | 466 | 546 | -14, | 4,4 | -14, |
| itukset (milj. |   |   |   | 071 |   |   |  7 |   |  7 |
| m2)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet          
vertailutoimituksia vuoden 2009 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä    
verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen ja toiseen neljännekseen seuraavasti: Summan
tehtaan sulkeminen tammikuussa 2008 noin 39 000 tonnia sanomalehtipaperia ja  
8 000 tonnia aikakauslehtipaperia, Anjalan tehtaan uudelleenjärjestely vuoden  
2008 ensimmäisellä neljänneksellä noin 24 000 tonnia aikakauslehtipaperia,   
Baienfurtin tehtaan sulkeminen joulukuussa 2008 noin 72 000 tonnia kartonkia.  

Vuoden 2009 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 toiseen      
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 184,8 milj. euroa oli 687,0 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2008 
toisella neljänneksellä. Toimitukset vähenivät kaikissa segmenteissä. Hinnat  
paikallisissa valuutoissa nousivat sanomalehti- ja aikakauslehtipaperissa sekä 
kuluttajapakkauskartongissa, mutta laskivat hienopaperissa ja puutuotteissa.  
Avainluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 4-6/ | 1-3/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|      |  09 |  09 |  08 |  09 |  08 |   |  s % |  s % |  s % |
|      |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ |
|      |   |   |   |   |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|      |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 1-3/0 | 1-6/0 |
|      |   |   |   |   |   |   |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |  2 |  2 |  2 |  4 |  5 |  11 | -23,9 |  2,5 | -24,3 |
| o     | 184, | 130, | 871, | 315, | 703, | 028, |    |    |    |
|      |  8 |  5 |  8 |  3 |  6 |  8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA   | 190, | 134, | 262, | 324, | 561, |  1 | -27,5 | 41,8 | -42,2 |
| ilman   |  4 |  3 |  6 |  7 |  8 | 027, |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |  2 |    |    |    |
| eisia eriä |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ja käyvän |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| arvon   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 48,5 | 3,0 | 94,4 | 51,5 | 234, | 388, | -48,6 |  n/m | -78,0 |
| o ilman  |   |   |   |   |  5 |  4 |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia eriä |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ja käyvän |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| arvon   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 59,9 | -34, | 72,6 | 25,0 | 197, | 318, | -17,5 |  n/m | -87,3 |
| ilman   |   |  9 |   |   |  6 |  8 |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia eriä |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 2,7 | -1,6 | 2,5 | 0,6 | 3,5 | 2,9 |  8,0 |  n/m | -82,9 |
| ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -209 | -0,9 | 71,3 | -210 | 196, | -726 |  n/m |  n/m | -207, |
| (IFRS)   |  ,4 |   |   |  ,3 |  3 |  ,6 |    |    |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -9,6 | 0,0 | 2,5 | -4,9 | 3,4 | -6,6 |  n/m |  n/m | -244, |
| , %    |   |   |   |   |   |   |    |    |   1 |
| liikevaihd |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osta    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos   | 47,2 | -82, | 31,7 | -34, | 114, | 151, | 48,9 | 157,5 | -130, |
| ennen   |   |  1 |   |  9 |  8 |  6 |    |    |   4 |
| veroja ja |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| vähemmistö |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osuuksia  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia eriä |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos   | -370 | -48, | 30,4 | -418 | 113, | -893 |  n/m |  n/m |  n/m |
| ennen   |  ,6 |  1 |   |  ,7 |  5 |  ,8 |    |    |    |
| veroja ja |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| vähemmistö |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osuuksia  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 44,9 | -60, | 27,5 | -15, | 93,6 | 142, | 63,3 | 174,6 | -116, |
| tulos   |   |  2 |   |  3 |   |  8 |    |    |   3 |
| ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia eriä |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -368 | -36, | 28,6 | -404 | 94,7 | -679 |  n/m |  n/m |  n/m |
| tulos   |  ,3 |  1 |   |  ,4 |   |  ,0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien | 2,3 | 0,1 | 3,6 | 1,2 | 4,5 | 4,1 | -36,1 |  n/m | -73,3 |
| toimintoje |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n ROCE   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia eriä |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ja käyvän |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| arvon   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia, |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| %     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien | 2,8 | -1,6 | 2,8 | 0,6 | 3,8 | 3,4 |  0,0 |  n/m | -84,2 |
| toimintoje |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n ROCE   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | 0,06 | -0,0 | 0,04 | -0,0 | 0,12 | 0,18 | 50,0 | 175,0 | -116, |
| e (EPS)  |   |  8 |   |  2 |   |   |    |    |   7 |
| ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, EUR |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | -0,4 | -0,0 | 0,04 | -0,5 | 0,12 | -0,8 |  n/m |  n/m |  n/m |
| e, EUR   |  6 |  5 |   |  1 |   |  6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos | 0,24 | 0,10 | 0,26 | 0,34 | 0,56 | 0,99 | -7,7 | 140,0 | -39,3 |
| /osake   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (CEPS)   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluont |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eisia   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, EUR |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS, EUR | -0,2 | 0,12 | 0,26 | -0,1 | 0,56 | 0,94 | -211, |  n/m | -130, |
|      |  9 |   |   |  7 |   |   |   5 |    |   4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    | -26, | -2,6 | 1,5 | -14, | 2,5 | -10, |  n/m |  n/m |  n/m |
| pääoman  |  8 |   |   |  4 |   |  1 |    |    |    |
| tuotto   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (ROE), %* |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantum | 0,53 | 0,55 | 0,37 | 0,53 | 0,37 | 0,56 | 43,2 | -3,6 | 43,2 |
| isaste*  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 7,00 | 6,82 | 9,87 | 7,00 | 9,87 | 7,09 | -29,1 |  2,6 | -29,1 |
| pääoma/osa |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ke, EUR*  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisu | 47,0 | 45,1 | 52,8 | 47,0 | 52,8 | 46,2 | -11,0 |  4,2 | -11,0 |
| usaste, %* |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö |  29 |  29 |  34 |  29 |  34 |  33 | -15,8 | -1,9 | -15,0 |
| keskimääri | 116 | 695 | 574 | 305 | 474 | 815 |    |    |    |
| n     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| keskimäärä |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| inen määrä |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (milj.)  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausittain | 788, | 788, | 788, | 788, | 788, | 788, |   - |   - |   - |
| en     |  6 |  6 |  6 |  6 |  6 |  6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiiv | 788, | 788, | 788, | 788, | 788, | 788, |   - |   - |   - |
| inen    |  6 |  6 |  6 |  6 |  6 |  6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiiv | 788, | 788, | 788, | 788, | 788, | 788, |   - |   - |   - |
| inen,   |  6 |  6 |  6 |  6 |  6 |  6 |    |    |    |
| laimennett |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| u     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    
Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              
* Koko liiketoiminta                              

Liikevoiton täsmäytyslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 4-6 | 1-3 | 4-6/ | 2008 | 1-6/ | 1-6/ | Muut | Muut | Muut |
|         | /09 | /09 |  08 |   |  09 |  08 | os % | os % | os % |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6 | 4-6 | 1-6 |
|         |   |   |   |   |   |   | /09 | /09 | /09 |
|         |   |   |   |   |   |   |  - |  - |  - |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/ |
|         |   |   |   |   |   |   |  08 |  09 |  08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan tulos | 42, | -10 | 86,1 | 346, | 31,9 | 210, | -51, | n/m | -84, |
| ilman      |  2 | ,3 |   |  3 |   |  5 |  0 |   |  8 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityks | 6,3 | 13, | 8,3 | 42,1 | 19,6 | 24,0 | -24, | -52, | -18, |
| et,       |   |  3 |   |   |   |   |  1 |  6 |  3 |
| operatiivinen, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ilman käyvän  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| arvon muutoksia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 48, | 3,0 | 94,4 | 388, | 51,5 | 234, | -48, | n/m | -78, |
| ilman      |  5 |   |   |  4 |   |  5 |  6 |   |  0 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä ja käyvän |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| arvon muutoksia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon  | 11, | -37 | -21, | -69, | -26, | -36, | 152, | 130, | 28,2 |
| muutokset    |  4 | ,9 |  8 |  6 |  5 |  9 |  3 |  1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 59, | -34 | 72,6 | 318, | 25,0 | 197, | -17, | 271, | -87, |
| ilman      |  9 | ,9 |   |  8 |   |  6 |  5 |  6 |  3 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | -26 | 34, | -1,3 |  -1 | -235 | -1,3 | n/m | n/m | n/m |
| erät      | 9,3 |  0 |   | 045, |  ,3 |   |   |   |   |
| liiketuloksessa |   |   |   |  4 |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | -20 | -0, | 71,3 | -726 | -210 | 196, | -393 | n/m | -207 |
| (IFRS)     | 9,4 |  9 |   |  ,6 |  ,3 |  3 |  ,7 |   |  ,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2009 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 toiseen      
neljännekseen)                                 
(jatkuu)                                    
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia laski 45,9   
milj. euroa 48,5 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 18,6 milj. euroa     
kuluttajapakkauskartongissa ja parani jonkin verran sanomalehtipaperissa ja   
puutuotteissa mutta laski 23,8 milj. euroa hienopaperissa, 19,2 milj. euroa   
teollisuuspakkauksissa ja 8,8 milj. euroa aikakauslehtipaperissa. Puutuotteiden 
liiketappio oli 8,7 (10,9) milj. euroa ja hienopaperin liiketappio 4,1 milj.  
euroa (liikevoitto 19,7 milj. euroa). Muut-segmentin liiketappio ilman     
kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 24,3 (8,2) milj. euroa.   

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä konserni rajoitti paperin ja kartongin   
tuotantoaan 20 prosenttia, sellun tuotantoaan 28 prosenttia ja         
sahauskapasiteettiaan 31 prosenttia.                      

Korkeammat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa paransivat paperi- ja     
kartonkisegmenttien liikevoittoa 2 milj. euroa, lukuun ottamatta suljettujen  
tehtaiden vaikutusta. Alemmat myyntihinnat laskivat puutuotteiden liikevoittoa 
39 milj. eurolla aiheuttaen liiketappion. Alhaisemmat myyntimäärät pienensivät 
liikevoittoa 182 milj. euroa.                          

Raakapuun alentuneet kustannukset lisäsivät konsernin liikevoittoa noin 44 milj.
euroa. Puuta toimitettiin konsernin tehtaille 26 prosenttia vähemmän kuin vuotta
aiemmin eli 7,1 miljoonaa kuutiometriä. Kiinteät kustannukset laskivat 109 milj.
euroa, mikä johtui pääasiassa kustannustason parannustoimenpiteistä       
uudelleenjärjestelyt mukaan lukien.                       

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon  
muutoksia oli 6,3 (8,3) milj. euroa. Liikevoitto sisältää 11,4 milj. euron   
nettovaikutuksen (-21,8 milj. euroa), joka koostuu käyvän arvon muutoksista   
liittyen osakeperusteisten maksujen kirjaamiseen, optio-ohjelmien        
suojausinstrumentteihin, hiilidioksidin päästöoikeuksiin sekä pääasiassa    
osakkuusyritysten IAS 41:n mukaisen metsäomaisuuden arvostuksesta.       

Stora Enso on kirjannut NewPagen 19,9 prosentin omistusosuudestaan ja lainastaan
417,8 milj. euron (575 milj. Yhdysvaltain dollarin) kertaluonteisen       
arvonalennuksen vuoden 2009 toisen neljänneksen tulokseensa. Arvonalennus johtuu
markkinatilanteen heikoista näkymistä ja NewPagen suurimman osakkeenomistajan, 
Cerberus Capital Management, L.P.:n, tekemistä toimenpiteistä NewPagen     
pääomarakenteen uudelleenjärjestämiseksi. Alaskirjauksen oikaisu voidaan kirjata
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä, kun pääomarakenteen           
uudelleenorganisointi on valmis. Osakkeiden alaskirjauksella oli 269,3 milj.  
euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon ja lainan alaskirjauksella 148,5 milj.
euron negatiivinen vaikutus rahoituseriin.                   

Nettorahoituserät olivat -161,2 (-40,9) milj. euroa. Nettokorkokustannukset   
laskivat 40,9 milj. eurosta 22,8 milj. euroon lähinnä alentuneen korkotason   
vuoksi. Konserni pyrkii hallitsemaan korkoriskejä sovittamalla yhteen      
rahoituskustannukset ja operatiivisen toiminnan tuoton liiketoimintasyklin   
aikana. Tähän päästään vaihtamalla pitkäaikaisia kiinteitä korkoja       
lyhytaikaisiin vaihtuviin korkoihin. Nettovaluuttakurssivoitot lainoista,    
valuuttajohdannaisista ja pankkitileistä olivat 12,6 (4,2) milj. euroa, mikä  
johtui pääasiassa euromääräisistä lainoista Venäjällä. Nettotappio muista    
rahoituseristä oli -151,0 (-4,2) milj. euroa, joka sisältää -148,5 milj. euroa 
johtuen edellä kuvatusta NewPagen lainan arvonalentumisesta. Loput -2,5 milj.  
euroa sisältää 5,2 milj. euroa payment-in-kind-velkakirjoista,         
koronvaihtosopimusten -8,0 milj. euron negatiivisen käyvän arvon muutoksen,   
pitkäaikaisen velan 1,3 milj. euron positiivisen käyvän arvon muutoksen sekä  
muita kuluja -1,0 milj. euroa.                         

Konsernin sijoitettu pääoma 30.6.2009 oli 8 493,4 milj. euroa, jossa on     
nettomääräistä vähennystä 2 262,7 milj. euroa. Tämä johtui konsernin      
uudelleenjärjestelyistä, aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon
arvonalennuksista sekä Pohjolan Voiman ja NewPagen noteeraamattomien osakkeiden 
arvostuseristä ja pienentyneestä käyttöpääomasta.                

Tammi-kesäkuun 2009 tulos (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon)    
Liikevaihto 4 315,3 milj. euroa oli 1 388,3 milj. pienempi kuin edellisvuoden  
5 703,6 milj. euroa, mikä johtui vähentyneistä toimituksista.          

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 183,0 milj. euroa 
51,5 milj. euroon, sillä vähentyneet myyntimäärät ja energiakustannusten nousu 
ylittivät kiinteiden ja kuitukustannusten positiivisen vaikutuksen.       

Vuoden 2009 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen   
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 184,8 milj. euroa oli 54,3 milj. euroa suurempi kuin edellisen  
neljänneksen 2 130,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja   
arvostuseriä nousi 45,5 milj. euroa 48,5 milj. euroon, kun kustannusten -    
erityisesti energia- ja puukustannusten - vähentäminen useilla alueilla sekä  
jonkin verran lisääntyneet toimitukset enemmän kuin kompensoivat alhaisemmat  
myyntihinnat paikallisissa valuutoissa. Konsernin sijoitettu pääoma 30.6.2009  
oli 8 493,4 milj. euroa, jossa on nettomääräystä nousua 101,2 milj. euroa.   

Pääomarakenne                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR           | 30.6.200 | 31.3.2009 | 31.12.200 | 30.6.2008 |
|                |    9 |      |     8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiviset aineelliset ja | 6 593,7 |  6 648,8 |  6 853,7 |  8 572,8 |
| aineettomat hyödykkeet    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset       | 1 117,9 |  1 063,5 |  1 042,5 |  1 213,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma         | 1 540,6 |  1 435,4 |  1 674,7 |  1 921,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat   | - 482,6 |  - 491,1 |  - 513,6 |  - 414,0 |
| erät, netto          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma        | 8 769,6 |  8 656,6 |  9 057,3 | 11 293,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto       |  -276,2 |  -264,4 |  -282,8 |  -537,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma       | 8 493,4 |  8 392,2 |  8 774,5 | 10 756,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva | 5 518,8 |  5 382,3 |  5 594,0 |  7 782,5 |
| oma pääoma          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet      |   57,0 |   57,3 |   56,5 |   74,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat     |  2917,6 |  2 952,6 |  3 124,0 |  2898,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä       | 8 493,4 |  8 392,2 |  8 774,5 | 10 756,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitus vuoden 2009 toisella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2009      
ensimmäiseen neljännekseen)                           
Rahavirta oli 189,3 (263,6) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen 81,0 
(159,4) milj. euroa. Heikosta kannattavuudesta huolimatta rahavirta oli vakaa, 
mikä johtui tehokkaasta käyttöpääoman hallinnasta erityisesti varastojen osalta 
sekä kurinalaisista investointipäätöksistä. Jakson päättyessä konsernin     
korolliset nettovelat olivat 2 917,6 milj. euroa, jossa ei ole juurikaan    
muutosta vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä.               

Käyttämättömät luotot pysyivät muuttumattomina 1 400 milj. eurossa, ja rahavarat
ilman luottolimiittejä lisääntyivät 489 milj. eurosta 645 milj. euroon. Lisäksi 
Stora Ensolla on käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä yhteensä
700 milj. euroa. Stora Enso ilmoitti 14.5.2009 laskeneensa menestyksellisesti  
liikkeeseen 232 445 000 eurolla lisää kesäkuussa 2014 erääntyviä 517 555 000  
euron 5,125 prosentin joukkovelkakirjoja, minkä jälkeen joukkolainan määrä nousi
750 000 000 euroon. Uudet joukkovelkakirjat tarjottiin 12,25 prosentin tuotolla 
ja niiden hinta oli 74,099. Saatu rahamäärä oli yhteensä 181 milj. euroa.    

Velkaantumisaste 30.6.2009 oli 0,53 (0,55). Valuuttojen nettovaikutus omaan   
pääomaan oli 88 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen. Pääasiassa NewPagen
ja Pohjolan Voimaan liittyvä, myytävissä olevaan omaisuuteen sisältyvä     
noteeraamattomien osake- ja velkainstrumenttien arvostuserä lisäsi omaa pääomaa 
413 milj. eurolla.                               

Rahoitus vuoden 2009 toisella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2008 toiseen  
neljännekseen)                                 
Vuoden 2009 toisen neljänneksen lopussa Stora Ensolla oli 1 449,7 milj. euroa  
lyhytaikaisia lainoja verrattuna 819,9 milj. euroon vuoden 2008 toisen     
neljänneksen lopussa. Rahavaroja oli vuoden 2009 toisen neljänneksen lopussa 645
milj. euroa verrattuna 475 milj. euroon vuoden 2008 toisen neljänneksen lopussa.

Rahavirta                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 2008 | 1-6/ | 1-6/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|        | /09 | /09 | /08 |   |  09 |  08 |  s % |  s % |  s % |
|        |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ |
|        |   |   |   |   |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|        |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 1-3/0 | 1-6/0 |
|        |   |   |   |   |   |   |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -20 | -0, | 71, | -726 | -210 | 196, |  n/m |  n/m | -207, |
|        | 9,4 |  9 |  3 |  ,6 |  ,3 |  3 |    |    |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja  | 366 | 100 | 192 |  1 | 467, | 386, | 90,3 | 263,5 | 21,0 |
| muut     | ,8 | ,9 | ,7 | 443, |  7 |  6 |    |    |    |
| ei-kassavaiku |   |   |   |  2 |   |   |    |    |    |
| tteiset erät |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman | 31, | 163 | 81, | 31,8 | 195, | -264 | -61,1 | -80,5 | 173,9 |
| muutos    |  9 | ,6 |  9 |   |  5 |  ,4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | 189 | 263 | 345 | 748, | 452, | 318, | -45,3 | -28,2 | 42,2 |
| sta kertyneet | ,3 | ,6 | ,9 |  4 |  9 |  5 |    |    |    |
| rahavirrat  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | -10 | -10 | -19 | -704 | -212 | -328 | 44,3 | -3,9 | 35,3 |
|        | 8,3 | 4,2 | 4,3 |  ,7 |  ,5 |  ,3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta   | 81, | 159 | 151 | 43,7 | 240, | -9,8 | -46,6 | -49,2 |  n/m |
| investointien |  0 | ,4 | ,6 |   |  4 |   |    |    |    |
| jälkeen    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavist | 0,0 | 0,0 | 34, | 51,5 | 0,0 | 51,4 | -100, |  n/a | -100, |
| a       |   |   |  4 |   |   |   |   0 |    |   0 |
| toiminnoista |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertyneet   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| rahavirrat  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| investointie |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n jälkeen   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat  | 81, | 159 | 186 | 95,2 | 240, | 41,6 | -56,5 | -49,2 |  n/m |
| yhteensä   |  0 | ,4 | ,0 |   |  4 |   |    |    |    |
| investointien |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Investoinnit tammi-kesäkuussa 2009                       
Konsernin koko vuoden 2009 suunnitellut investoinnit ovat 400 milj. euroa.   
Vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon investoinnit sisältäen maahankinnat olivat  
yhteensä 212,5 milj. euroa, joka on 78 % vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon   
poistoista.                                   

Vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon tärkeimmät projektit olivat       
voimalaitokset ja energiaan liittyvät projektit nykyisillä tehtailla (85 milj. 
euroa), nykyisen tuotannon kehittäminen (34 milj. euroa) sekä puuviljelmät   
Etelä-Amerikassa ja Kiinassa (23 milj. euroa).                 

Vuoden 2009 arvonalentumistestaus                        
Vaikka toisen neljänneksen tulos parani vuoden 2009 ensimmäisestä        
neljänneksestä, konserni ei odota kysynnän kehittyvän olennaisesti, minkä vuoksi
se on päättänyt suorittaa vuoden 2009 testauksen raportoidakseen mahdollisista 
arvonalentumisista aiemmin kuin edeltävinä vuosina. Konserni raportoi      
arvonalentumistestauksen tuloksista kolmannella neljänneksellä, jos merkittäviä 
arvonalentumisia on tapahtunut.                         

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Pääasialliset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät      
maailmantalouden ja erityisesti Euroopan talouden jatkuvaan heikkenemiseen. Puun
hintojen äkillisillä voimakkailla nousuilla olisi myös negatiivinen vaikutus  
konserniin.                                   

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2009: 10 prosentin sähkön ja öljyn       
markkinahintojen muutoksen välitön vaikutus vuoden 2009 liikevoittoon on noin 18
milj. euron vuotuinen vaikutus suojausvaikutuksen jälkeen.           

Puukuidunherkkyysanalyysi vuodelle 2009: 10 prosentin puun hintojen muutoksen  
välitön vaikutus vuoden 2009 liikevoittoon on noin 160 milj. euron vuotuinen  
vaikutus.                                    

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Konsernin tuotteiden markkinoilla kilpailun odotetaan pysyvän haastavana, koska 
talouden välitöntä paranemista ei ole näkyvissä. Mainontamenojen ennusteita on 
korjattu edelleen alaspäin, sillä mainontaan käytetään yhä pienempi osa BKT:stä 
ja painettavat mainokset menettävät edelleen markkinaosuuttaan mainontaan    
käytettävästä kokonaisrahamäärästä.                       

Vaikka supistumisvauhti on hidastumassa, kysynnän odotetaan pysyvän       
edellisvuotta heikompana sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja      
hienopaperin osalta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Sanoma- ja     
aikakauslehtipaperimarkkinoiden kysynnän ennustetaan kuitenkin paranevan    
kausiluonteisesti jonkin verran kolmannella neljänneksellä edelliseen      
neljännekseen verrattuna. Nestepakkauskartongin kysynnän ennakoidaan pysyvän  
edellisvuoden tasolla, mutta muiden pakkaustuotteiden kysynnän odotetaan    
heikkenevän. Puutuotteiden kysyntänäkymät pysyvät heikkoina, mikä johtuu    
rakennusmarkkinoiden taantumasta kaikkialla Euroopassa, Japanissa ja      
Yhdysvalloissa.                                 

Euroopassa joihinkin graafisiin paperilaatuihin kohdistuu hintapaineita.    
Kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkausten hintojen odotetaan pysyvän  
suurelta osin muuttumattomina. Tuotannonrajoitukset ovat parantaneet      
puutuotteiden kysynnän ja tarjonnan välistä tasapainoa. Joidenkin puutuotteiden 
hintojen odotetaan nousevan.                          

Kiinassa talous elpyy ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän    
ennakoidaan olevan edellisvuotta vahvempaa. Päällystämättömän          
aikakauslehtipaperin hintojen odotetaan vakaantuvan. Päällystetyn hienopaperin 
markkinakysynnän ennustetaan paranevan edelleen ja hintojen jatkavan hidasta  
nousuaan. Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntään 
odotetaan kausiluonteista parannusta syksyllä. Hintojen odotetaan vakaantuvan. 

Stora Enso ennustaa edelleen kustannusdeflaationsa ilman sisäisiä toimenpiteitä 
olevan noin 4 % koko vuoden 2009 osalta, ja pääasiallisena edistäjänä ovat   
alentuneet kuituraaka-ainekustannukset (puu, keräyspaperi ja ostettu sellu).  

Toisen vuosineljänneksen tapahtumat                       
Huhtikuu                                    
Stora Enso ilmoitti 23.4.2009 aloittavansa Suomessa yt-neuvottelut, joiden   
tavoitteena on vähentää kapasiteettia Kiteen ja Varkauden sahoilla ja tehdä   
uudelleenjärjestelyjä Puumerkin toiminnoissa Suomessa ja Latviassa. Kesäkuun  
puolivälissä päättyneiden yt-neuvottelujen seurauksena työntekijöiden määrää  
vähennetään 35 henkilöllä ja vuotuista tuotantokapasiteettia yhteensä 120 000  
kuutiometriä.                                  

Stora Enso ilmoitti 23.4.2009 myös ostavansa Myllykoski Paperin 49 prosentin  
vähemmistöosuuden Sunilan sellutehtaasta 6 milj. eurolla. Stora Enso ilmoitti  
15.5.2009 saaneensa oston päätökseen saatuaan kaikki tarvittavat        
kilpailuviranomaisten hyväksynnät.                       

Stora Enso ilmoitti 23.4.2009 myös, että se suunnittelee organisoivansa     
toimintonsa uudelleen tavoitteena 250 milj. euron vuotuinen kustannussäästö.  
Suurin osa tavoitteesta saavutetaan vuoden 2009 aikana ja loput vuoden 2010   
loppuun mennessä. Toimenpiteet vaikuttavat noin 2 000 työntekijään, pääasiassa 
johtamisrakenteiden keventämisen ja karsimisen vuoksi. Lopullinen määrä riippuu 
yt-neuvottelujen tuloksesta.                          

Toukokuu                                    
Stora Enso ilmoitti 18.5.2009, että Stora Enso ja chileläinen Arauco, yksi   
Latinalaisen Amerikan suurimmista metsäteollisuusyrityksistä, olivat      
allekirjoittaneet sopimuksen noin 130 000 hehtaarin maa-alueiden ja       
puuviljelmien sekä 6 000 hehtaarin vuokramaiden ja muiden toimintojen      
ostamisesta tasaosuuksin espanjalaiselta selluntuottaja Grupo ENCE:lta Keski- ja
Länsi-Uruguayssa. Kaupan markkina-arvo on 344 milj. Yhdysvaltain dollaria (253 
milj. euroa) mukaan lukien 33 milj. Yhdysvaltain dollarin velkaosuus. Stora   
Enson osuus kaupan markkina-arvosta on 50 prosenttia. Kauppa Grupo ENCE:n kanssa
on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Stora Enson ja  
Araucon tarkoitus on yhdistää olemassa olevat omistuksensa Uruguayssa kaupan  
kohteena oleviin toimintoihin.                         

Stora Enso ilmoitti 20.5.2009 nimittäneensä Ulla Paajanen-Sainion yhtiön uudeksi
sijoittajasuhdejohtajaksi. Nimitys astui voimaan välittömästi. Hän seuraa    
tehtävässään Keith B Russellia, joka oli toiminut sijoittajasuhdejohtajana   
yhtiön Lontoon toimistossa ja jätti tehtävänsä Stora Ensossa toukokuun 2009   
lopussa. Ulla Paajanen-Sainion toimipaikka on Helsingissä ja hän raportoi    
talousjohtaja Markus Rauramolle.                        

Kesäkuu                                     
Stora Enso ja Neste Oil vihkivät 11.6.2009 Varkaudessa käyttöön koelaitoksen,  
jolla kehitetään liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa hakkuutähteistä.    
Yhtiöiden puoliksi omistama yhteisyritys, NSE Biofuels Oy on perustettu ensiksi 
kehittämään teknologiaa ja sen jälkeen tuottamaan uusiutuvan dieselin      
raaka-ainetta.                                 

Uudelleenjärjestelytoimenpiteet                         
Stora Enso ilmoitti 23.4.2009 organisoivansa toimintonsa uudelleen tavoitteena 
250 milj. euron vuotuinen kiinteiden kustannusten säästö, joka saavutetaan   
lähinnä hallinnossa tehtävillä säästötoimenpiteillä. Uudelleenorganisointi   
etenee aikataulun mukaisesti tavoiteltujen säästöjen saavuttamiseksi.      
Toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määrä riippuu yt-menettelyjen  
lopputuloksesta. Suurin osa yt-menettelyistä on suunniteltu saatettavan     
päätöksen vuoden 2009 aikana. Uusi kustannusleikkausohjelma sisältää aiemman  
hallinnon keventämisprojektin ja vuonna 2007 alkaneet taloushallinnon      
uudelleenjärjestelyt.                              

Veracel                                     
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008, että liittovaltion tuomari Brasiliassa oli    
antanut päätöksen, jonka mukaan Bahian liittovaltion Stora Enson        
Veracel-osakkuusyritykselle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi   
tuomari määräsi korjaavia toimenpiteitä, kuten luonnonmetsän istuttamisen osaan 
Veracelin istutetuista maista ja mahdollisen 20 milj. Brasilian realin (8 milj. 
euron) sakon. Veracel kiistää voimakkaasti oikeuden päätöksen ja on nostanut  
kanteen tuomiosta. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti, 
on suorittanut kattavan ympäristövaikutusten arvioinnin ja on saanut kaikki   
tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja     
puuviljelmille. Marraskuussa 2008 Bahiassa sijaitsevan Eunápoliksen kunnan   
liittotuomioistuin peruutti päätöksen vaikutukset väliaikaisena toimenpiteenä. 
Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten   
sakkojen varalle.                                

Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa pidetyn         
valamiesoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2007 todettiin, että Stora Enso ei ollut 
syyllistynyt toimintaan, josta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti sitä    
Yhdysvalloissa 2002 ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin    
myynnin osalta. Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut 
Yhdysvalloissa useiden vielä vireillä olevien joukkokanteiden kohteeksi.    

Suomen kilpailuvirasto on tutkinut raakapuun hankintaan liittyvää toimintaa   
Suomessa. Kilpailuvirasto on esittänyt markkinaoikeudelle, että Stora Ensolle  
määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu kilpailulakien rikkomisesta raakapuun  
hankinnassa vuosina 1997-2004. Markkinaoikeus käsittelee tapausta, ja sen    
päätöstä odotetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Stora Enso katsoo       
kilpailuviraston esityksen olevan perusteeton.                 

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollisia varauksia, joilla varauduttaisiin   
edellä mainittujen joukkokanteiden ja tutkimuksen kustannuksiin.        

Osakepääoma                                   
Vuosineljänneksen aikana kirjattiin kaupparekisteriin 347 A-osakkeen muunto   
R-osakkeiksi 12.6.2009.                             

30.6.2009 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 152 084 
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 386 415 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön   
osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.                     

Muutokset osakeomistuksissa                           
Huhtikuussa Norges Bankin (Norjan keskuspankki) omistamien osakkeiden osuus   
Stora Enso Oyj:ssä nousi yli 5 %:n Stora Enso Oyj:n osakepääomasta ja osakkeiden
määrästä.                                    

Toukokuussa Orbis Investment Management Limitedin, Orbis Asset Management    
Limitedin ja Orbis Portfolio Management (Europe) LLP:n hallinnoimien rahastojen 
omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä laski alle 5 %:n Stora Enso Oyj:n
osakepääomasta ja osakkeiden määrästä.                     

Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         
Stora Enso suoritti 3.7.2009 osittaisen takaisinoston vuoden 2009 3,875 %:n   
Swedish Medium-Term Note ‑joukkovelkakirjasta. Takaisinoston nimellisarvo oli  
867,2 milj. Ruotsin kruunua (80 milj. euroa) ja maksettu rahamäärä 892,4 milj. 
Ruotsin kruunua (82,6 milj. euroa), josta 18,5 milj. Ruotsin kruunua (1,7 milj. 
euroa) liittyi korkoon. Vuoden 2009 kolmannelle neljännekselle kirjataan 6,7  
milj. Ruotsin kruunun (0,6 milj. euron) tappio.                 

Stora Enso ilmoitti 22.7.2009 Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistaneen,  
että Stora Enso voi alentaa ylikurssirahastoaan ja että varojenjaon aikataulu on
vahvistettu.                                  


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     

Helsingissä 23. päivänä heinäkuuta 2009                     
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    
Segmentit vuoden 2009 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2008 toiseen  
neljännekseen                                  


Sanomalehti- ja kirjapaperi                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 2008 | 1-6/ | 1-6/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | /09 | /09 | /08 |    |  09 |  08 |  s % |  s % |  s % |
|       |   |   |   |    |   |   | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ |
|       |   |   |   |    |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|       |   |   |   |    |   |   | 4-6/0 | 1-3/0 | 1-6/ |
|       |   |   |   |    |   |   |   8 |   9 |  08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 327 | 308 | 389 |   1 | 636, | 775, | -15,8 |  6,1 | -18,0 |
|       | ,5 | ,7 | ,0 | 594,7 |  2 |  5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 57, | 48, | 55, | 255,2 | 106, | 110, |  3,9 | 19,6 | -4,1 |
| ennen    |  9 |  4 |  7 |    |  3 |  9 |    |    |    |
| poistoja   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
| (EBITDA)*  |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos* | 31, | 21, | 27, | 140,8 | 52,6 | 54,3 | 11,5 | 44,7 | -3,1 |
|       |  1 |  5 |  9 |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 9,5 | 7,0 | 7,2 |  8,8 | 8,3 | 7,0 | 31,9 | 35,7 | 18,6 |
| liikevaihdos |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 10, | 7,6 | 9,5 | 12,1 | 9,2 | 9,2 | 14,7 | 43,4 |  0,0 |
|       |  9 |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 610 | 546 | 702 | 2 870 |  1 |  1 | -13,1 | 11,7 | -18,2 |
| 1 000 t   |   |   |   |    | 156 | 413 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 600 | 573 | 687 | 2 808 |  1 |  1 | -12,7 |  4,7 | -16,3 |
| ät, 1 000 t |   |   |   |    | 173 | 402 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 327,5 milj. euroa, joka oli 16 %  
pienempi kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä, mikä johtui vähentyneistä  
toimituksista. Liikevoitto oli 31,1 milj. euroa, joka oli 11 % suurempi kuin  
vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Tämä johtui alentuneista          
tuotantokustannuksista, tuotteiden korkeammista hinnoista ja Ruotsin kruunun  
arvon alentumisesta.                              

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Kysyntä Euroopassa pysyi huomattavasti edellisvuotta heikompana, mikä johtui  
talouden taantumasta ja sen seurauksena mainontaan käytettävien varojen     
merkittävästä laskusta. Sopimushinnat nousivat Euroopassa vuoden alussa, mutta 
Euroopan ulkopuolella hinnat laskivat selvästi.                 

Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Kysynnän heikkeneminen jatkui kaikkialla Euroopassa, tosin heikkenemisessä oli 
joitakin maakohtaisia eroja. Kausiluonteiset tekijät vauhdittivat hieman    
toimituksia. Tällaisia tekijöitä oli esimerkiksi tilausten viivästyminen    
ensimmäisen neljänneksen pitkittyneiden neuvottelujen vuoksi.          

Aikakauslehtipaperi                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 2008 | 1-6/ | 1-6/0 | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | /09 | /09 | /08 |   |  09 |   8 |  s % |  s % |  s % |
|       |   |   |   |   |   |    | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ |
|       |   |   |   |   |   |    | 09 - | 09 - | 09 - |
|       |   |   |   |   |   |    | 4-6/0 | 1-3/0 | 1-6/0 |
|       |   |   |   |   |   |    |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 396 | 380 | 540 |  2 | 776, |   1 | -26,7 |  4,0 | -28,6 |
|       | ,0 | ,8 | ,5 | 177, |  8 | 087,8 |    |    |    |
|       |   |   |   |  0 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 33, | 27, | 48, | 223, | 61,2 | 108,9 | -29,5 | 24,2 | -43,8 |
| ennen    |  9 |  3 |  1 |  5 |   |    |    |    |    |
| poistoja   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| (EBITDA)*  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos* | 5,7 | -0, | 14, | 88,8 | 5,6 | 41,7 | -60,7 |  n/m | -86,6 |
|       |   |  1 |  5 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 4,1 | 0,7 |  3,8 | -48,1 |  n/a | -81,6 |
| liikevaihdos |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 1,6 | 0,0 | 3,7 | 6,0 | 0,8 |  5,4 | -56,8 |  n/a | -85,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 512 | 487 | 698 |  2 | 999 | 1 389 | -26,6 |  5,1 | -28,1 |
| 1 000 t   |   |   |   | 786 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 503 | 501 | 696 |  2 |  1 | 1 424 | -27,7 |  0,4 | -29,5 |
| ät, 1 000 t |   |   |   | 774 | 004 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 396,0 milj. euroa, joka oli 27 % pienempi 
kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa kysynnän    
heikkenemisestä. Liikevaihto laski myös Kemijärven ja Norrsundetin       
sellutehtaiden vuonna 2008 tapahtuneet pysyvän sulkemisen vuoksi. Liikevoitto  
oli 5,7 milj. euroa, joka oli 61 % pienempi kuin vuoden 2008 toisella      
neljänneksellä, sillä tuotteiden korkeammat hinnat ja alentuneet        
tuotantokustannukset eivät pystyneet kompensoimaan toimitusten vähenemistä.   
Kuitukustannukset olivat alhaisemmat mutta energiakustannukset suuremmat kuin  
edellisvuonna.                                 

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa talouden taantuma vähensi aikakauslehtipaperien ja erityisesti    
päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntää merkittävästi. Laajat        
tuotannonrajoitukset auttoivat pitämään tuottajien varastot vuoden 2008 tason  
alapuolella, vaikka markkinoilla olikin vielä ylitarjontaa. Aikakauslehtipaperin
hinnat olivat korkeammat.                            

Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa kysyntä oli heikompaa ja hinnat      
alhaisempia.                                  

Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa päällystetyn ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä    
heikkeni jonkin verran, mutta laskuvauhti näyttää olevan hidastumassa. Tämä   
johtuu osittain siitä, että kuvastokausi piristi tilauksia jonkin verran. Hinnat
pysyivät vakaina, mutta niihin kohdistui paineita tarjonnan ylittäessä edelleen 
kysynnän.                                    

Latinalaisessa Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä kasvoi, kun asiakkaat  
normalisoivat varastojaan toisen neljänneksen alussa. Hinnat säilyivät vakaina. 
Kausiluonteisuuteen liittyvät tilauskannat näyttävät ensimmäisiä merkkejä    
kysynnän kääntymisestä kasvuun.                         

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä on parantunut tasaisesti
vuoden alusta lähtien, mutta jatkuva ylitarjonta kilpailevassa päällystetyssä  
aikakauslehtipaperissa aiheutti vielä hintapaineita.              

Hienopaperi                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 2008 | 1-6/ | 1-6/0 | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | /09 | /09 | /08 |   |  09 |   8 |  s % |  s % |  s % |
|       |   |   |   |   |   |    | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ |
|       |   |   |   |   |   |    | 09 - | 09 - | 09 - |
|       |   |   |   |   |   |    | 4-6/0 | 1-3/0 | 1-6/0 |
|       |   |   |   |   |   |    |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 450 | 431 | 537 |  2 | 882, |   1 | -16,3 |  4,3 | -18,5 |
|       | ,4 | ,9 | ,8 | 111, |  3 | 083,0 |    |    |    |
|       |   |   |   |  7 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 25, | 22, | 57, | 219, | 47,8 | 131,0 | -55,9 | 11,5 | -63,5 |
| ennen    |  2 |  6 |  2 |  8 |   |    |    |    |    |
| poistoja   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| (EBITDA)*  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos* | -4, | -5, | 19, | 80,4 | -9,8 | 57,0 | -120, | 28,1 | -117, |
|       |  1 |  7 |  7 |   |   |    |   8 |    |   2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | -0, | -1, | 3,7 | 3,8 | -1,1 |  5,3 | -124, | 30,8 | -120, |
| liikevaihdos |  9 |  3 |   |   |   |    |   3 |    |   8 |
| ta      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | -1, | -1, | 4,3 | 5,3 | -1,5 |  6,5 | -130, | 23,5 | -123, |
|       |  3 |  7 |   |   |   |    |   2 |    |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 638 | 590 | 688 |  2 |  1 | 1 414 | -7,3 |  8,1 | -13,2 |
| 1 000 t   |   |   |   | 730 | 228 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 625 | 591 | 694 |  2 |  1 | 1 390 | -9,9 |  5,8 | -12,5 |
| ät, 1 000 t |   |   |   | 707 | 216 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Hienopaperin liikevaihto oli 450,4 milj. euroa, joka oli 16 % pienempi kuin   
vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Tämä johtui vähentyneistä toimituksista,  
päällystämättömän hienopaperin alhaisemmista myyntihinnoista ja epäedullisista 
valuuttakurssimuutoksista. Liiketappio 4,1 milj. euroa oli 23,8 milj. euroa   
suurempi kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä, kun päällystämättömän    
hienopaperin alhaisemmat myyntihinnat ja kaikkien hienopaperilaatujen      
vähentyneet toimitukset ylittivät yleisesti alentuneiden kustannusten      
vaikutuksen, mukaan lukien kiinteiden kustannusten vähennyksen.         

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli edellisvuotta paljon heikompaa,
mikä johtui talouden taantumasta ja sen negatiivisesta vaikutuksesta mainontaan 
käytettäviin varoihin. Myös päällystämättömän hienopaperin toimitukset olivat  
yhä selkeästi vähäisempiä, vaikka tilausten määrät lähenivät edellisvuoden   
tasoa. Päällystetyn hienopaperin hinnat pysyivät selvästi korkeampina ja    
päällystämättömän hienopaperin hinnat alhaisempina kuin edellisvuonna.     
Teollisuuden varastot olivat pienemmät molempien paperilaatujen osalta.     

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli edellisvuoden tasolla, mutta   
hinnat olivat selvästi alhaisempia.                       

Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä pysyi alhaisemmalla tasolla.    
Päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli puolestaan yhä jonkin verran     
heikompaa kuin edellisellä neljänneksellä. Euroopassa päällystämättömän     
hienopaperin hinnat laskivat ja päällystettyjen laatujen hinnat pysyivät samalla
tasolla. Teollisuuden varastot olivat jonkin verran suuremmat päällystetyn   
hienopaperin osalta ja pysyivät muuttumattomina päällystämättömän hienopaperin 
osalta.                                     

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi ja hinnat nousivat.      

Kuluttajapakkauskartonki                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 2008 | 1-6/ | 1-6/0 | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | /09 | /09 | /08 |   |  09 |   8 |  s % |  s % |  s % |
|       |   |   |   |   |   |    | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ |
|       |   |   |   |   |   |    | 09 - | 09 - | 09 - |
|       |   |   |   |   |   |    | 4-6/0 | 1-3/0 | 1-6/0 |
|       |   |   |   |   |   |    |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 460 | 459 | 587 |  2 | 920, |   1 | -21,6 |  0,1 | -20,8 |
|       | ,3 | ,9 | ,3 | 231, |  2 | 161,7 |    |    |    |
|       |   |   |   |  9 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 71, | 44, | 59, | 242, | 116, | 138,6 | 20,2 | 61,2 | -15,9 |
| ennen    |  9 |  6 |  8 |  0 |  5 |    |    |    |    |
| poistoja   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| (EBITDA)*  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos* | 41, | 15, | 23, | 107, | 57,1 | 65,5 | 80,9 | 168,4 | -12,8 |
|       |  6 |  5 |  0 |  3 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 9,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 6,2 |  5,6 | 130,8 | 164,7 | 10,7 |
| liikevaihdos |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 13, | 4,9 | 5,5 | 7,2 | 9,2 |  7,8 | 145,5 | 175,5 | 17,9 |
|       |  5 |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 545 | 529 | 643 |  2 |  1 | 1 279 | -15,2 |  3,0 | -16,0 |
| 1 000 t   |   |   |   | 442 | 074 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 551 | 509 | 626 |  2 |  1 | 1 286 | -12,0 |  8,3 | -17,6 |
| ät, 1 000 t |   |   |   | 437 | 060 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 460,3 milj. euroa, joka oli 22 %   
pienempi kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa    
markkinasellun laskeneista hinnoista ja vähentyneistä toimituksista, kartongin 
toimitusten vähentymisestä Baienfurtin tehtaan sulkemisen jälkeen vuoden 2008  
lopussa sekä tuotannonrajoituksista. Liikevoitto oli 41,6 milj. euroa, joka oli 
81 % suurempi kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä, mikä johtui kartongin  
yleisesti korkeammista myyntihinnoista ja alhaisemmista muuttuvista ja     
kiinteistä kustannuksista.                           

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Kuluttajapakkauskartongin kysyntä oli edellisvuotta heikompaa. Euromääräiset  
myyntihinnat olivat keskimääräistä korkeammat.                 

Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Nestepakkaus- ja elintarvikekartongin kysyntä parani kausiluonteisesti Kiinan  
kysynnän kasvun tukemana, mutta kotelokartongin kysyntä pysyi muuttumattomana. 
Hinnat olivat vakaat.                              

Teollisuuspakkaukset                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 200 | 1-6 | 1-6/ | Muut | Muuto | Muuto |
|         | /09 | /09 | /08 |  8 | /09 |  08 | os % |  s % |  s % |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6 | 4-6/ | 1-6/ |
|         |   |   |   |   |   |   | /09 | 09 - | 09 - |
|         |   |   |   |   |   |   |  - | 1-3/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ |   9 |   8 |
|         |   |   |   |   |   |   |  08 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 194 | 197 | 285 |  1 | 391 | 560, | -32, | -1,6 | -30,3 |
|         | ,0 | ,2 | ,4 | 076 | ,2 |  9 |  0 |    |    |
|         |   |   |   | ,5 |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen | 12, | 15, | 35, | 132 | 28, | 77,1 | -63, | -15,1 | -63,6 |
| poistoja     |  9 |  2 |  5 | ,7 |  1 |   |  7 |    |    |
| (EBITDA)*    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*   | 0,9 | 3,5 | 20, | 73, | 4,4 | 47,7 | -95, | -74,3 | -90,8 |
|         |   |   |  1 |  9 |   |   |  5 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 0,5 | 1,8 | 7,0 | 6,9 | 1,1 | 8,5 | -92, | -72,2 | -87,1 |
|         |   |   |   |   |   |   |  9 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 0,6 | 2,4 | 10, | 11, | 1,5 | 13,2 | -94, | -75,0 | -88,6 |
|         |   |   |  9 |  2 |   |   |  5 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja    | 195 | 191 | 262 |  1 | 386 | 524 | -25, |  2,1 | -26,3 |
| kartongin    |   |   |   | 008 |   |   |  6 |    |    |
| toimitukset,   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1 000 t     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja    | 181 | 189 | 263 |  1 | 370 | 526 | -31, | -4,2 | -29,7 |
| kartongin    |   |   |   | 020 |   |   |  2 |    |    |
| tuotantomäärät, |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1 000 t     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin   | 238 | 228 | 279 | 107 | 466 | 546 | -14, |  4,4 | -14,7 |
| toimitukset,   |   |   |   |  1 |   |   |  7 |    |    |
| milj. m2     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin   | 239 | 226 | 279 | 106 | 465 | 544 | -14, |  5,8 | -14,5 |
| tuotantomäärät, |   |   |   |  6 |   |   |  3 |    |    |
| milj. m2     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 194,0 milj. euroa, joka oli 32 % pienempi 
kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa toimitusten  
vähenemisestä kaikissa tärkeimmissä segmenteissä. Liikevoitto, 0,9 milj. euroa, 
oli 96 % pienempi kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä, mikä johtui myös  
toimitusten vähenemisestä ja alhaisemmista hinnoista.              

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Teollisuuspakkausten kysyntä oli edelleen selvästi heikompaa ja hinnat     
alhaisempia kuin edellisvuonna. Laminaattipaperin kysyntä rakentamiseen     
liittyvään loppukäyttöön oli erityisen heikkoa.                 

Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Useimpien tuotteiden kysyntä vahvistui jonkin verran. Aaltopahvin, aaltopahvin 
raaka-aineen ja laminaattipaperin hinnat olivat vakaat, mutta puolikemiallisen 
aallotuskartongin, hylsyjen ja hylsykartongin hinnat laskivat.         

Puutuotteet                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 2008 | 1-6/ | 1-6/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | /09 | /09 | /08 |    |  09 |  08 |  s % |  s % |  s % |
|       |   |   |   |    |   |   | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ |
|       |   |   |   |    |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|       |   |   |   |    |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/ |
|       |   |   |   |    |   |   |  08 |  09 |  08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 315 | 272 | 409 |   1 | 587, | 788, | -22,9 | 16,1 | -25,4 |
|       | ,8 | ,0 | ,8 | 503,3 |  8 |  4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -1, | -14 | 1,8 | -19,4 | -15, | -8,9 | -161, | 92,3 | -73,0 |
| ennen    |  1 | ,3 |   |    |  4 |   |   1 |    |    |
| poistoja   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
| (EBITDA)*  |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos* | -8, | -23 | -10 | -67,5 | -32, | -34, | 20,2 | 63,3 |  5,5 |
|       |  7 | ,7 | ,9 |    |  4 |  3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | -2, | -8, | -2, | -4,5 | -5,5 | -4,4 | -3,7 | 67,8 | -25,0 |
| liikevaihdos |  8 |  7 |  7 |    |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | -5, | -15 | -5, | -9,8 | -10, | -8,9 | -5,4 | 62,4 | -21,3 |
|       |  9 | ,7 |  6 |    |  8 |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, |  1 |  1 |  1 | 5 893 |  2 |  3 | -16,8 | 16,9 | -20,3 |
| 1 000 m3   | 301 | 113 | 563 |    | 414 | 030 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Puutuotteiden liikevaihto oli 315,8 milj. euroa, joka oli 23 % pienempi kuin  
vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Syynä tähän olivat pääasiassa alhaisemmat 
myyntihinnat ja vähentyneet toimitukset. Liiketappio oli 8,7 milj. euroa, joka 
oli 2,2 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä, sillä  
kustannussäästötoimenpiteet, alentuneet raaka-ainekustannukset ja pienemmät   
poistot kompensoivat alhaisempien myyntihintojen ja toimitusten vähenemisen   
vaikutuksen.                                  

Rajuja tuotannonrajoituksia jatkettiin vaikeaan markkinatilanteeseen      
sopeutumiseksi. Kiteen ja Varkauden sahojen sekä itävaltalaisen Ybbsin sahan  
tuotantokapasiteettia vähennettiin pysyvästi, ja Swietajnon saha Puolassa    
suljettiin pysyvästi. Puumerkin toiminnot Suomessa ja Latviassa järjesteltiin  
uudelleen.                                   

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Kysyntä ja hinnat olivat selkeästi edellisvuotta alhaisempia, mikä johtui    
rakennustoiminnan jyrkästä laskusta useimmilla markkinoilla.          

Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Vaikka kysyntä pysyi yleisesti heikkona, kausiluonteinen vahvistuminen ja    
tarjonnan supistuminen tukivat hintojen nousua koko tuotevalikoimassa. Hintojen 
nousu ei kuitenkaan ollut riittävää toiminnan palauttamiseksi kestävän     
kannattavuuden tasolle.                             Tilinpäätös                                   

Yleistä                                     
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan 
IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja konsernin vuoden 2008        
vuosikertomuksen mukaisesti lukuun ottamatta alla kuvattujen standardien    
käyttöönotosta aiheutuneita vaikutuksia:                    

IFRS 8 Toimintasegmentit                            
Konsernin raportoitavat segmentit pysyvät muuttumattomina aiemmissa       
osavuosikatsauksista raportoiduista. Tämän standardin käyttöönotto ei ole    
vaikuttanut konsernin raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan.    

IAS 1 (muutettu 2007) Tilinpäätöksen esittäminen                
Muutetussa standardissa on tehty terminologiamuutoksia ja muutettu       
pääasiallisten laskelmien otsikoita. Tämän standardin käyttöönotto ei ole    
kuitenkaan vaikuttunut konsernin raportoituun tulokseen tai taloudelliseen   
asemaan.                                    

Lopetetut toiminnot                               
Tukkuriliiketoimintasegmentin myynti vuonna 2008 on kirjattu lopetettuna    
toimintona. Tuloslaskelmat on esitetty uudelleen siten, että lopetettujen    
toimintojen tulos esitetään erikseen, mutta tase ja rahavirtalaskelma on    
esitetty aiemmin raportoidun mukaisesti.                    

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 4-6/ | 1-3/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 2008 | Muut | Muut | Muuto |
|       |  09 |  09 |  08 |  09 |  08 |   | os % | os % |  s % |
|       |   |   |   |   |   |   | 4-6 | 4-6 | 1-6/ |
|       |   |   |   |   |   |   | /09 | /09 | 09 - |
|       |   |   |   |   |   |   |  - |  - | 1-6/0 |
|       |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ |   8 |
|       |   |   |   |   |   |   |  08 |  09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| toiminnot  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  2 |  2 |  2 |  4 |  5 |  11 | -23, | 2,5 | -24,3 |
|       | 184, | 130, | 871, | 315, | 703, | 028, |  9 |   |    |
|       |  8 |  5 |  8 |  3 |  6 |  8 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminn | 31,4 | 51,8 | -1,6 | 83,2 | 44,9 | 120, | n/m | -39, | 85,3 |
| an muut   |   |   |   |   |   |  2 |   |  4 |    |
| tuotot    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit |  -1 |  -1 |  -1 |  -2 |  -3 |  -6 | 20,8 | 0,6 | 21,0 |
| ja palvelut | 363, | 371, | 720, | 735, | 462, | 905, |   |   |    |
|       |  4 |  6 |  4 |  0 |  5 |  0 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulu | -196 | -211 | -286 | -408 | -568 |  -1 | 31,2 | 6,7 | 28,3 |
| t ja     |  ,9 |  ,1 |  ,1 |  ,0 |  ,7 | 127, |   |   |    |
| komissiot  |   |   |   |   |   |  1 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstöku | -325 | -376 | -454 | -701 | -902 |  -1 | 28,4 | 13,4 | 22,3 |
| lut     |  ,6 |  ,0 |  ,7 |  ,6 |  ,4 | 669, |   |   |    |
|       |   |   |   |   |   |  1 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminn | -401 | -114 | -177 | -515 | -307 | -752 | -126 | -249 | -67,9 |
| an muut   |  ,1 |  ,7 |  ,1 |  ,8 |  ,2 |  ,7 |  ,5 |  ,7 |    |
| kulut    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    | 6,0 | 19,4 | 12,4 | 25,4 | 36,3 | 0,7 | -51, | -69, | -30,0 |
| osakkuusyrit |   |   |   |   |   |   |  6 |  1 |    |
| ysten    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tuloksesta  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja  | -144 | -129 | -173 | -273 | -347 |  -1 | 16,4 | -11, | 21,3 |
| arvonalentum |  ,6 |  ,2 |  ,0 |  ,8 |  ,7 | 422, |   |  9 |    |
| iset     |   |   |   |   |   |  4 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -209 | -0,9 | 71,3 | -210 | 196, | -726 | n/m | n/m | -207, |
|       |  ,4 |   |   |  ,3 |  3 |  ,6 |   |   |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoitu | -161 | -47, | -40, | -208 | -82, | -167 | n/m | -241 | -151, |
| serät    |  ,2 |  2 |  9 |  ,4 |  8 |  ,2 |   |  ,5 |   7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | -370 | -48, | 30,4 | -418 | 113, | -893 | n/m | n/m |  n/m |
| veroja    |  ,6 |  1 |   |  ,7 |  5 |  ,8 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  | 2,3 | 12,0 | -1,8 | 14,3 | -18, | 214, | 227, | -80, | 176,1 |
|       |   |   |   |   |  8 |  8 |  8 |  8 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista  | -368 | -36, | 28,6 | -404 | 94,7 | -679 | n/m | n/m |  n/m |
| toiminnoista |  ,3 |  1 |   |  ,4 |   |  ,0 |   |   |    |
| kertynyt   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tilikauden  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tulos    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| toiminnot  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista |  - |  - | -1,8 |  - | 3,3 | 4,3 | n/m | n/a | -100, |
| toiminnoista |   |   |   |   |   |   |   |   |   0 |
| kertynyt   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tilikauden  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tulos    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| verojen   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| jälkeen   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | -368 | -36, | 26,8 | -404 | 98,0 | -674 | n/m | n/m |  n/m |
| tulos    |  ,3 |  1 |   |  ,4 |   |  ,7 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantumine |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| n:      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  | -367 | -38, | 23,3 | -406 | 93,8 | -673 | n/m | n/m |  n/m |
| omistajille |  ,9 |  2 |   |  ,1 |   |  ,4 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön | -0,4 | 2,1 | 3,5 | 1,7 | 4,2 | -1,3 | -111 | -119 | -59,5 |
| osuudet   |   |   |   |   |   |   |  ,4 |  ,0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | -368 | -36, | 26,8 | -404 | 98,0 | -674 | n/m | n/m |  n/m |
|       |  ,3 |  1 |   |  ,4 |   |  ,7 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtain |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| en tulos   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | -0,4 | -0,0 | 0,03 | -0,5 | 0,12 | -0,8 | n/m | n/m |  n/m |
| EUR     |  6 |  5 |   |  1 |   |  5 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | -0,4 | -0,0 | 0,03 | -0,5 | 0,12 | -0,8 | n/m | n/m |  n/m |
| (laimennettu |  6 |  5 |   |  1 |   |  5 |   |   |    |
| ), EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| toimintojen |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| osakekohtain |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| en tulos   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | -0,4 | -0,0 | 0,04 | -0,5 | 0,12 | -0,8 | n/m | n/m |  n/m |
| EUR     |  6 |  5 |   |  1 |   |  6 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | -0,4 | -0,0 | 0,04 | -0,5 | 0,12 | -0,8 | n/m | n/m |  n/m |
| (laimennettu |  6 |  5 |   |  1 |   |  6 |   |   |    |
| ), EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin laaja tuloslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR         | 4-6/ | 1-3/0 | 4-6/0 | 1-6/09 | 1-6/08 |  2008 |
|              |  09 |   9 |   8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos      | -368 | -36,1 | 26,8 | -404,4 |  98,0 | -674,7 |
|              |  ,3 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten      |  - |   - |   - |   - |   - | -12,7 |
| eläkejärjestelyiden    |   |    |    |    |    |    |
| vakuutusmatemaattiset   |   |    |    |    |    |    |
| voitot ja tappiot     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuuksien osto |  - |   - |   - |   - |   - |  -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaiheittaisen hankinnan  | 3,9 |   - |   - |  3,9 |   - |   - |
| omaisuuserän        |   |    |    |    |    |    |
| uudelleenarvostus     |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     | 334, | -183, | 515,5 | 150,9 | 385,6 | -398,0 |
| rahoitusvarat       |  4 |   5 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja        | 103, |  2,3 | 95,7 | 105,6 |  42,1 | -312,2 |
| hyödykesuojaukset     |  3 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muiden  | 2,2 | -12,6 |  7,2 | -10,4 |  6,9 |  -9,5 |
| laajan tuloksen erien   |   |    |    |    |    |    |
| osuus           |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman        | 85,0 | 18,5 | 89,3 | 103,5 |  29,7 | -310,2 |
| nettoinvestointien     |   |    |    |    |    |    |
| valuuttamuunnon muutokset |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoituksen      | 21,0 |  4,5 | -14,4 |  25,5 |  6,1 |  0,6 |
| suojaukset         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan ja     | -13, |   - | -10,6 | -13,0 | -10,6 | -32,4 |
| tuloslaskelmaan kirjatut  |  0 |    |    |    |    |    |
| määrät           |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen   | -32, | -4,0 | -55,5 | -36,3 | -11,1 |  89,7 |
| eriin liittyvä tulovero  |  3 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät | 504, | -174, | 627,2 | 329,7 | 448,7 | -985,4 |
| verojen jälkeen      |  5 |   8 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos yhteensä    | 136, | -210, | 654,0 | -74,7 | 546,7 |   -1 |
|              |  2 |   9 |    |    |    | 660,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen      |   |    |    |    |    |    |
| jakaantuminen:       |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | 136, | -211, | 648,4 | -75,2 | 543,8 |   -1 |
|              |  5 |   7 |    |    |    | 644,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet    | -0,3 |  0,8 |  5,6 |  0,5 |  2,9 | -15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 136, | -210, | 654,0 | -74,7 | 546,7 |   -1 |
|              |  2 |   9 |    |    |    | 660,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma                     
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                   |    1-6/09 |    1-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                  |    -210,3 |     207,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaustulos laajasta tuloksesta       |    113,4 |     18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut     |    467,7 |     398,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos           |    255,9 |    -352,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |    626,7 |     271,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut nettorahoituserät          |    -91,6 |    -145,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot              |     -4,2 |     -74,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat   |    530,9 |     52,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta          |     -8,3 |     -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten hankinta          |     -0,1 |     -25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien      |     62,5 |     206,8 |
| hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                 |    -212,5 |    -330,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos     |    -36,4 |     -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat    |    -194,8 |    -165,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |    223,0 |     61,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      |    -98,8 |     -63,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos        |    -178,7 |     73,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |      - |    -354,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus ja vähemmistöosuuksien    |     -6,0 |     -2,7 |
| osinko                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat     |    -60,5 |    -285,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos            |    275,6 |    -399,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat myydyissä yrityksissä        |      - |     -8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa yrityksissä       |     4,4 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                  |     -8,1 |      3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa          |    372,6 |     879,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa       |    644,5 |     474,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa         |    647,8 |     489,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa      |     -3,3 |     -14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa       |    644,5 |     474,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                  |     4,4 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet    |     14,4 |      4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                |     20,4 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset ja verovelat          |     15,1 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat              |    -40,0 |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet             |     -2,1 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo             |     12,2 |      3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo                  |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto suoraan omaan pääomaan toteutetusta  |     -3,9 |       - |
| vaiheittaisesta hankinnasta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä             |     8,3 |      3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten myynnit           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                  |      - |      8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet    |     0,1 |     299,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                |     0,2 |     165,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat              |      - |    -230,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                  |      - |     -25,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen yhtiöiden nettovarat         |     0,3 |     217,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloslaskelman myyntivoitot         |      - |      4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit yhteensä            |     0,3 |     221,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              |   1-6/09 |   1-6/08 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden alussa       |  5 899,4 |   7 232,4 |   7 232,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta    |    14,4 |     4,2 |     3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit           |   192,9 |    304,5 |    648,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin |    19,6 |    26,2 |    58,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos      |   -26,5 |    80,6 |    61,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähennykset            |   -24,1 |    -48,5 |    -54,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten myynnit     |    -0,1 |   -299,7 |   -281,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset,    |   -273,8 |   -347,7 |  -1 422,4 |
| jatkuvat toiminnot         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset,    |     - |    -22,1 |    -46,1 |
| lopetetut toiminnot         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut         |    10,3 |     6,9 |   -300,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |  5 812,1 |   6 936,8 |   5 899,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Korolliset lainat                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              | 30.6.2009 | 31.12.2008 |  30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat        |  2 500,9 |   3 007,8 |   3 161,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset lainat        |  1 449,7 |   1 068,3 |    819,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  3 950,6 |   4 076,1 |   3 981,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   1-6/09 |    2008 |   1-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilanne kauden alussa        |  4 076,1 |   4 441,4 |   4 441,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusien tytäryritysten velat     |    40,0 |     1,0 |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen tytäryritysten velat    |     - |   -230,4 |   -230,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot (netto)       |   -151,2 |    -59,7 |   -217,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja muut          |   -14,3 |    -76,2 |    -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilanne kauden lopussa       |  3 950,6 |   4 076,1 |   3 981,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lyhennetty konsernin tase                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            |   | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat    | O |  5 617,6 |  5 698,8 |  6 748,7 |
| hyödykkeet            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet     | O |   154,0 |   133,6 |   102,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet         | O |    40,5 |    67,0 |    85,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä  | O |  1 117,9 |  1 042,5 |  1 213,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat julkisesti   | I |    58,0 |   154,9 |   194,1 |
| noteeratut osakkeet       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat muut osakkeet | O |   781,6 |   954,3 |  1 636,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset  | I |   167,1 |   130,3 |   139,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset  | T |   143,1 |    74,5 |    65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat    | O |    19,6 |    16,2 |    25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  8 099,4 |  8 272,1 |  10 210,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus        | O |  1 491,5 |  1 693,6 |  1 888,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset          | T |    35,0 |    25,0 |    42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korottomat saamiset      | O |  1 437,4 |  1 583,2 |  1 988,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset      | I |   160,1 |   251,1 |   260,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat           | I |   647,8 |   415,8 |   489,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  3 771,8 |  3 968,7 |  4 668,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |  |  11 871,2 |  12 240,8 |  14 879,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |  |  5 518,8 |  5 594,0 |  7 782,5 |
| oma pääoma            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet      |  |    57,0 |    56,5 |    74,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |  |  5 575,8 |  5 650,5 |  7 857,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen      | O |   300,9 |   299,0 |   300,9 |
| jälkeisiin etuuksiin liittyvät  |  |      |      |      |
| varaukset            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut varaukset         | O |   179,3 |   202,3 |   117,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat    | T |   318,0 |   277,5 |   571,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollinen pitkäaikainen velka | I |  2 500,9 |  3 007,8 |  3 161,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat    | O |    22,0 |    28,5 |    21,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  3 321,1 |  3 815,1 |  4 172,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten velkojen       | I |  1 067,0 |   437,4 |   265,2 |
| lyhennyserät           |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat        | I |   382,7 |   630,9 |   554,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat velat | O |  1 388,3 |  1 602,1 |  1 955,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat           | T |   136,3 |   104,8 |    74,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  2 974,3 |  2 775,2 |  2 849,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |  |  6 295,4 |  6 590,3 |  7 022,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |  |  11 871,2 |  12 240,8 |  14 879,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.           
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.       
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät verovelkaan.               

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Mil | Os | Yl | Va | Om | Va | Myy | Val | Osa | Ker | Ker | Jak | Väh | Yht |
| j. | ak | i- | ra | at | ih | tä- | uut | k-k | ty- | ty- | aan | em- |  . |
| EUR | e- | ku | -r | os | ei | vis | ta- | uus | nee | nee | -tu | mis |   |
|   | pä | rs | ah | ak | t- | sä | ja | -yr |  t |  t | min | tön |   |
|   | äo | si | as | -k | ta | ole | hyö | ity | muu | voi | en | osu |   |
|   | ma | - | to | ee | is | vat | dyk | kse | nto | tto | emo | ude |   |
|   |  | ra |  | t | en | rah | esu |  t | -er | -va | -yh |  t |   |
|   |  | ha |  |  | ha | oit | oja |   | ot | rat | tiö |   |   |
|   |  | st |  |  | nk | usv | uk- |   | ja |   |  n |   |   |
|   |  | o |  |  | in | ara | set |   | net |   | omi |   |   |
|   |  |  |  |  | -n |  t |   |   | to- |   | sta |   |   |
|   |  |  |  |  | an |   |   |   | inv |   | -ji |   |   |
|   |  |  |  |  | uu |   |   |   | es- |   | lle |   |   |
|   |  |  |  |  | de |   |   |   | toi |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | l- |   |   |   | nti |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | le |   |   |   | en |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | en |   |   |   | suo |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | -a |   |   |   | jau |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | rv |   |   |   | k-s |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | os |   |   |   | et |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | tu |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | ks |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | en |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | yl |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | i- |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | jä |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | äm |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | ä |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 1 | 2 | 23 | -1 | 0, | 899 | 62, | -1, | -11 |  3 |  7 | 71, |  7 |
| pää | 34 | 03 | 8, | 0, | 0 | ,1 |  4 |  1 | 5,6 | 140 | 593 |  9 | 665 |
| oma | 2, | 7, | 9 | 2 |  |   |   |   |   | ,4 | ,6 |   | ,5 |
| 31. | 2 | 5 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Til | - | - | - | - | - |  - |  - |  - |  - | 93, | 93, | 4,2 | 98, |
| ika |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  8 |  8 |   |  0 |
| ude |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voi |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tto |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| /ta |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ppi |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| o  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | - | - | - | - | - | 385 | 42, | 6,9 | 26, |  - | 461 | -1, | 459 |
| t  |  |  |  |  |  | ,6 |  1 |   |  5 |   | ,1 |  3 | ,8 |
| laa |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jan |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oks |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| enn |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ver |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oja |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mui | - | - | - | - | - | 2,6 | -12 |  - | -1, |  - | -11 |  - | -11 |
| hin |  |  |  |  |  |   | ,1 |   |  6 |   | ,1 |   | ,1 |
| laa |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jan |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oks |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eri |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| in |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lii |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tty |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| vä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ove |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ro |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kir | - | - | - | - | - | 388 | 30, | 6,9 | 24, | 93, | 543 | 2,9 | 546 |
| jat |  |  |  |  |  | ,2 |  0 |   |  9 |  8 | ,8 |   | ,7 |
| ut |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tuo |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tot |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ut |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| yht |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| een |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mak | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35 | -35 | 0,0 | -35 |
| set |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 4,9 | 4,9 |   | 4,9 |
| ut |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osi |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ngo |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (0, |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eur |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oa/ |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osa |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ke) |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 1 | 2 | 23 | -1 | 0, |  1 | 92, | 5,8 | -90 |  2 |  7 | 74, |  7 |
| pää | 34 | 03 | 8, | 0, | 0 | 287 |  4 |   | ,7 | 879 | 782 |  8 | 857 |
| oma | 2, | 7, | 9 | 2 |  | ,3 |   |   |   | ,3 | ,5 |   | ,3 |
| 30. | 2 | 5 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 008 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Til | - | - | - | - | - |  - |  - |  - |  - | -76 | -76 | -5, | -77 |
| ika |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 7,2 | 7,2 |  5 | 2,7 |
| ude |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tap |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| pio |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | - | - | - | - | - | -78 | -35 | -16 | -35 | -13 | -1 | -12 | -1 |
| t  |  |  |  |  |  | 3,6 | 4,3 | ,4 | 4,4 | ,4 | 522 | ,8 | 534 |
| laa |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | ,1 |   | ,9 |
| jan |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oks |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| enn |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ver |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oja |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mui | - | - | - | - | - | 6,9 | 95, |  - | 1,3 | -3, | 100 |  - | 100 |
| hin |  |  |  |  |  |   |  9 |   |   |  3 | ,8 |   | ,8 |
| laa |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jan |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oks |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eri |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| in |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lii |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tty |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| vä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ove |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ro |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kir | - | - | - | - | - | -77 | -25 | -16 | -35 | -78 | -2 | -18 | -2 |
| jat |  |  |  |  |  | 6,7 | 8,4 | ,4 | 3,1 | 3,9 | 188 | ,3 | 206 |
| ut |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | ,5 |   | ,8 |
| tuo |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tot |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ut |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| yht |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| een |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 1 | 2 | 23 | -1 | 0, | 510 | -16 | -10 | -44 |  2 |  5 | 56, |  5 |
| pää | 34 | 03 | 8, | 0, | 0 | ,6 | 6,0 | ,6 | 3,8 | 095 | 594 |  5 | 650 |
| oma | 2, | 7, | 9 | 2 |  |   |   |   |   | ,4 | ,0 |   | ,5 |
| 31. | 2 | 5 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Til | - | - | - | - | - |  - |  - |  - |  - | -40 | -40 | 1,7 | -40 |
| ika |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 6,1 | 6,1 |   | 4,4 |
| ude |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tap |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| pio |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | - | - | - | - | 3, | 150 | 105 | -10 | 117 | -  | 367 | -1, | 366 |
| t  |  |  |  |  | 9 | ,9 | ,6 | ,4 | ,2 |   | ,2 |  2 | ,0 |
| laa |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jan |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oks |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| enn |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ver |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oja |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mui | - | - | - | - | - | -3, | -26 |  - | -6, | -  | -36 |  - | -36 |
| hin |  |  |  |  |  |  1 | ,6 |   |  6 |   | ,3 |   | ,3 |
| laa |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jan |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oks |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eri |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| in |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lii |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tty |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| vä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ove |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ro |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kir | 0, | 0, | 0, | 0, | 3, | 147 | 79, | -10 | 110 | -40 | -75 | 0,5 | -74 |
| jat | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ,8 |  0 | ,4 | ,6 | 6,1 | ,2 |   | ,7 |
| ut |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tuo |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tot |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kul |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ut |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| yht |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| een |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sä |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 1 | 2 | 23 | -1 | 3, | 658 | -87 | -21 | -33 |  1 |  5 | 57, |  5 |
| pää | 34 | 03 | 8, | 0, | 9 | ,4 | ,0 | ,0 | 3,2 | 689 | 518 |  0 | 575 |
| oma | 2, | 7, | 9 | 2 |  |   |   |   |   | ,3 | ,8 |   | ,8 |
| 30. | 2 | 5 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 009 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            |  30.6.2009 |  31.12.2008 |  30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut     |       |       |       |
| vakuudet            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit            |     0,8 |     0,8 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset         |     72,5 |     62,0 |     81,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta   |       |       |       |
| annetut vakuudet        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    193,0 |    180,5 |    221,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut     |       |       |       |
| vakuudet            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    127,9 |    156,3 |    149,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut seuraavien 12  |     25,2 |     28,9 |     28,4 |
| kk:n aikana           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut seuraavien 12  |     84,8 |     95,0 |    104,7 |
| kk:n jälkeen          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut         |     0,2 |     0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut         |    160,7 |     40,4 |     26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    665,1 |    564,1 |    613,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit            |     0,8 |     0,8 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset         |     72,5 |     62,0 |     81,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    320,9 |    336,8 |    371,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut        |    110,0 |    123,9 |    133,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut         |     0,2 |     0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut         |    160,7 |     40,4 |     26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    665,1 |    564,1 |    613,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sitovat ostosopimukset                             
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR           |     Suunnitellut sopimusmaksut     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi        | Sopimuks | 7-12/0 | 2010-1 | 2012-1 | 2014+ |
|                |    ia |   9 |   1 |   3 |    |
|                | yhteensä |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuitu           | 1 305,1 | 106,3 | 307,1 | 292,0 | 599,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Energia          | 1 819,6 | 201,7 | 604,0 | 298,4 | 715,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuljetus          |  509,5 |  33,5 | 130,4 | 100,5 | 245,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut tuotantokustannukset |  710,5 |  87,8 | 121,9 |  69,3 | 431,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |              | 4 344,7 | 429,3 |   1 | 760,2 |   1 |
| |              |     |    | 163,4 |    | 991,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         |  176,0 |  96,4 |  79,6 |  0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä     | 4 520,7 | 525,7 |   1 | 760,2 | 1 991, |
| 30.6.2009           |     |    | 243,0 |    |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdannaisten käyvät arvot                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     |      | 30.6.20 |      |   | 31.12.20 | 30.6.200 |
|          |     |  09  |     |  |    08 |    8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  Käyvän | Käyvän | Käyvät |  |  Käyvät |  Käyvät |
|          |  arvon |  arvon | arvot, |  |  arvot, |  arvot, |
|          | ylittäv | alitta |  netto |  |  netto |  netto |
|          |    ät |   vat |     |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimuk |  213,1 |  -34,0 |  179,1 |  |  227,2 |   19,8 |
| set        |     |     |     |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot    |    - |  -26,9 |  -26,9 |  |  -38,0 |   -9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset |   15,6 | -139,8 | -124,2 |  |  -73,9 |  -31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot   |   33,7 |  -26,7 |   7,0 |  |  -14,6 |   17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykesopimukset |   25,2 |  -74,5 |  -49,3 |  |  -90,7 |  136,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset    |   0,9 |  -31,4 |  -30,5 |  |  -57,4 |  -114,2 |
| osakevaihtosopimuk |     |     |     |  |     |     |
| set (TRS) ja    |     |     |     |  |     |     |
| osakeoptiot    |     |     |     |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |  288,5 | -333,3 |  -44,8 |   |  -47,4 |   18,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisten nimellisarvot                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR           |   30.6.2009 |  31.12.2008 |  30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset     |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa   |    1 262,5 |     592,8 |    76,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa    |    2 412,5 |    1 683,4 |   2 084,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa    |     874,3 |    2 341,6 |   2 257,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |    4 549,3 |    4 617,8 |   4 418,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot          |     343,4 |     394,3 |    349,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    4 892,7 |    5 012,1 |   4 768,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset      |    2 721,7 |    3 049,4 |   3 102,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot        |    2 025,3 |    1 438,9 |   1 994,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    4 747,0 |    4 488,3 |   5 097,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykesopimukset      |     482,5 |     604,6 |    352,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     482,5 |     604,6 |    352,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät   |        |        |       |
| suojausinstrumentit      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset          |     104,7 |     158,2 |    217,2 |
| osakevaihtosopimukset (TRS)  |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Synteettiset osakeoptiot   |       - |     22,0 |    21,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     104,7 |     180,2 |    239,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 4-6/09 | 1-3/09 |  2008 | 10-12/ | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 |
|        |    |    |    |   08 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | 327,5 | 308,7 |   1 | 414,0 | 405,2 | 389,0 | 386,5 |
| ja      |    |    | 594,7 |    |    |    |    |
| kirjapaperi  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti | 396,0 | 380,8 |   2 | 544,3 | 544,9 | 540,5 | 547,3 |
| paperi    |    |    | 177,0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi  | 450,4 | 431,9 |   2 | 484,8 | 543,9 | 537,8 | 545,2 |
|        |    |    | 111,7 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk | 460,3 | 459,9 |   2 | 506,3 | 563,9 | 587,3 | 574,4 |
| auskartonki  |    |    | 231,9 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak | 194,0 | 197,2 |   1 | 242,5 | 273,1 | 285,4 | 275,5 |
| kaukset    |    |    | 076,5 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet  | 315,8 | 272,0 |   1 | 348,7 | 366,2 | 409,8 | 378,6 |
|        |    |    | 503,3 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | 507,8 | 682,5 |   3 | 794,6 | 857,0 | 947,7 | 987,6 |
|        |    |    | 586,9 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien  | -467,0 | -602,5 |   -3 | -732,7 | -831,5 | -825,7 | -863,3 |
| välinen    |    |    | 253,2 |    |    |    |    |
| liikevaihto  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   2 |   2 |   11 |   2 |   2 |   2 |   2 |
| toiminnot   | 184,8 | 130,5 | 028,8 | 602,5 | 722,7 | 871,8 | 831,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   |   - |   - | 708,7 |  -1,8 |  0,4 | 180,5 | 529,6 |
| toiminnot   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien  |   - |   - | -179,3 |  0,9 |  0,0 | -45,8 | -134,4 |
| välinen    |    |    |    |    |    |    |    |
| liikevaihto  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   2 |   2 |   11 |   2 |   2 |   3 |   3 |
|        | 184,8 | 130,5 | 558,2 | 601,6 | 723,1 | 006,5 | 227,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR       | 4-6/ | 1-3/0 | 2008 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|            |  09 |   9 |    |  /08 |   8 |   8 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja    | 31,1 | 21,5 | 140,8 | 53,0 | 33,5 | 27,9 | 26,4 |
| kirjapaperi      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi  | 5,7 | -0,1 | 88,8 | 19,7 | 27,4 | 14,5 | 27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi      | -4,1 | -5,7 | 80,4 | -9,7 | 33,1 | 19,7 | 37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskarto | 41,6 | 15,5 | 107,3 |  4,3 | 37,5 | 23,0 | 42,5 |
| nki          |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset | 0,9 |  3,5 | 73,9 |  6,2 | 20,0 | 20,1 | 27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet      | -8,7 | -23,7 | -67,5 | -18,9 | -14,3 | -10,9 | -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         | -24, | -21,3 | -77,4 | -48,2 | -7,8 | -8,2 | -13,2 |
|            |  3 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      | 42,2 | -10,3 | 346,3 |  6,4 | 129,4 | 86,1 | 124,4 |
| segmenteittäin ilman  |   |    |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia eriä |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         | 6,3 | 13,3 | 42,1 | 22,0 | -3,9 |  8,3 | 15,7 |
| osakkuusyritysten   |   |    |    |    |    |    |    |
| tuloksesta ilman   |   |    |    |    |    |    |    |
| käyvän arvon     |   |    |    |    |    |    |    |
| muutoksia       |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman   | 48,5 |  3,0 | 388,4 | 28,4 | 125,5 | 94,4 | 140,1 |
| kertaluonteisia eriä |   |    |    |    |    |    |    |
| ja käyvän arvon    |   |    |    |    |    |    |    |
| muutoksia*      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon     | 11,4 | -37,9 | -69,6 | -47,9 | 15,2 | -21,8 | -15,1 |
| muutokset*      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman   | 59,9 | -34,9 | 318,8 | -19,5 | 140,7 | 72,6 | 125,0 |
| kertaluonteisia eriä |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | -269 | 34,0 |  -1 | -764, | -279, | -1,3 |   - |
|            |  ,3 |    | 045,4 |   7 |   4 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)   | -209 | -0,9 | -726, | -784, | -138, | 71,3 | 125,0 |
|            |  ,4 |    |   6 |   2 |   7 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät   | -161 | -47,2 | -167, | -61,4 | -23,0 | -40,9 | -41,9 |
|            |  ,2 |    |   2 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja | -370 | -48,1 | -893, | -845, | -161, | 30,4 | 83,1 |
| vähemmistön osuuksia |  ,6 |    |   8 |   6 |   7 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       | 2,3 | 12,0 | 214,8 | 191,0 | 42,6 | -1,8 | -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista      | -368 | -36,1 | -679, | -654, | -119, | 28,6 | 66,1 |
| toiminnoista kertynyt |  ,3 |    |   0 |   6 |   1 |    |    |
| tulos         |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot  |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista     |  - |   - |  4,3 |  0,1 |  0,9 | -1,8 |  5,1 |
| toiminnoista kertynyt |   |    |    |    |    |    |    |
| tilikauden tulos   |   |    |    |    |    |    |    |
| verojen jälkeen    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   | -368 | -36,1 | -674, | -654, | -118, | 26,8 | 71,2 |
|            |  ,3 |    |   7 |   5 |   2 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
* Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja  
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              

Kertaluonteiset erät segmenteittäin                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 4-6/09 | 1-3/09 |  2008 | 10-12/ | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 |
|        |    |    |    |   08 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- |   - |  29,0 | -15,2 |  -5,0 |  -7,8 |  -2,4 |   - |
| ja      |    |    |    |    |    |    |    |
| kirjapaperi  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti |   - |   - | -60,4 | -19,1 | -38,7 |  -2,6 |   - |
| paperi    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi  |   - |   - | -394,2 | -399,7 |  -1,5 |  7,0 |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk |   - |   - | -301,4 | -118,9 | -178,2 |  -4,3 |   - |
| auskartonki  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak |   - |   - | -64,6 | -45,4 | -18,2 |  -1,0 |   - |
| kaukset    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet  |   - |   - | -88,0 | -80,0 |  -8,0 |   - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -269,3 |  5,0 | -121,6 | -96,6 | -27,0 |  2,0 |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton  | -269,3 |  34,0 |   -1 | -764,7 | -279,4 |  -1,3 |   - |
| kertaluonteis |    |    | 045,4 |    |    |    |    |
| et erät    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserien | -148,5 |   - |   - |   - |   - |   - |   - |
| kertaluonteis |    |    |    |    |    |    |    |
| et erät    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verojen    |  4,6 |  -9,9 | 223,6 | 177,3 |  43,9 |  2,4 |   - |
| kertaluonteis |    |    |    |    |    |    |    |
| et erät    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovoiton  | -413,2 |  24,1 | -821,8 | -587,4 | -235,5 |  1,1 |   - |
| kertaluonteis |    |    |    |    |    |    |    |
| et erät    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   |    |    |    |    |    |    |    |
| toiminnot   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen |   - |   - |  -4,5 |   - |   - |  -4,5 |   - |
| toimintojen  |    |    |    |    |    |    |    |
| kertaluonteis |    |    |    |    |    |    |    |
| et erät    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevoitto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 4-6/0 | 1-3/0 |  2008 | 10-12/ | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 |
|        |   9 |   9 |    |   08 |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | 31,1 | 50,5 | 125,6 |  48,0 |  25,7 |  25,5 |  26,4 |
| ja      |    |    |    |    |     |     |    |
| kirjapaperi  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti |  5,7 | -0,1 |  28,4 |  0,6 |  -11,3 |  11,9 |  27,2 |
| paperi    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi  | -4,1 | -5,7 | -313,8 | -409,4 |  31,6 |  26,7 |  37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk | 41,6 | 15,5 | -194,1 | -114,6 | -140,7 |  18,7 |  42,5 |
| auskartonki  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak |  0,9 |  3,5 |  9,3 | -39,2 |   1,8 |  19,1 |  27,6 |
| kaukset    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet  | -8,7 | -23,7 | -155,5 | -98,9 |  -22,3 |  -10,9 | -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -281, | -60,3 | -227,2 | -133,5 |  -25,1 |  -32,1 | -36,5 |
|        |   9 |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |  6,0 | 19,4 |  0,7 | -37,2 |   1,6 |  12,4 |  23,9 |
| osakkuusyrity |    |    |    |    |     |     |    |
| sten     |    |    |    |    |     |     |    |
| tuloksesta  |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -209, | -0,9 | -726,6 | -784,2 | -138,7 |  71,3 | 125,0 |
| (IFRS)    |   4 |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoitus | -161, | -47,2 | -167,2 | -61,4 |  -23,0 |  -40,9 | -41,9 |
| erät     |   2 |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  | -370, | -48,1 | -893,8 | -845,6 | -161,7 |  30,4 |  83,1 |
| veroja ja   |   6 |    |    |    |     |     |    |
| vähemmistöosu |    |    |    |    |     |     |    |
| uksia     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |  2,3 | 12,0 | 214,8 | 191,0 |  42,6 |  -1,8 | -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista  | -368, | -36,1 | -679,0 | -654,6 | -119,1 |  28,6 |  66,1 |
| toiminnoista |   3 |    |    |    |     |     |    |
| kertynyt   |    |    |    |    |     |     |    |
| tulos     |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   |    |    |    |    |     |     |    |
| toiminnot   |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista |   - |   - |  4,3 |  0,1 |   0,9 |  -1,8 |  5,1 |
| toiminnoista |    |    |    |    |     |     |    |
| kertynyt   |    |    |    |    |     |     |    |
| tilikauden  |    |    |    |    |     |     |    |
| tulos verojen |    |    |    |    |     |     |    |
| jälkeen    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | -368, | -36,1 | -674,7 | -654,5 | -118,2 |  26,8 |  71,2 |
| tulos     |   3 |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------Euron vaihtokurssit                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro  |     Päätöskurssi     |     Keskikurssi      |
| on     |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  30.6.2009  | 31.12.2008  |  30.6.2009  |  31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK     |  10,8125  |  10,8700  |  10,8601  |   9,6280   |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD     |  1,4134   |  1,3917   |  1,3344   |   1,4710   |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP     |  0,8521   |  0,9525   |  0,8939   |   0,7972   |
--------------------------------------------------------------------------------

Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.6.2009             
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              |  USD |   GBP |   SEK |   JPY |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan |  500 |   500 | -1 000 |   30 |
| nettorahavirta            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin suojaukset     |  300 |   325 |  -675 |   20 |
| 30.6.2009              |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausprosentti 30.6.2009      |  60% |   65% |   68% |   67% |
| seuraavalle 12 kuukaudelle      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto: valuuttakurssivaikutus +/- 10 %          |  Milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                              |     50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                              |    -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                              |     50 |
--------------------------------------------------------------------------------
Herkkyys perustuu vuoden 2009 oletettuun liiketoiminnan nettorahavirtaan.    
Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että    
ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.         

Stora Enson osakkeet                              

Vaihtomäärä                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|      |      Helsinki      |      Tukholma       |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A-osake  |  R-osake  |  A-osake   |  R-osake   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huhtikuu  |  224 296  | 201 094 101 |  308 735   |  48 289 726  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toukokuu  |  114 294  | 113 918 693 |  223 213   |  29 308 029  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesäkuu  |  88 067   | 80 136 412  |  167 611   |  23 917 659  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  426 657  | 395 149 206 |  699 559   | 101 515 414  |
--------------------------------------------------------------------------------

Päätöskurssi                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|    |     Helsinki, EUR     |      Tukholma, SEK      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |  A-osake   |  R-osake   |   A-osake   |   R-osake   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huhtik |   5,35   |   4,36   |   54,50   |   45,90   |
| uu   |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toukok |   4,87   |   4,22   |   53,25   |   45,40   |
| uu   |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesäku |   4,73   |   3,76   |   52,25   |   40,90   |
| u   |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                        

Sijoitetun pääoman tuotto, 		                         
ROCE (%) 	100 x 	Liikevoitto____                        
		Sijoitettu pääoma 1) 2)                            

Sidotun pääoman tuotto,	100 x	Liikevoitto                   
ROOC (%)		Sidottu pääoma 1) 2)                         

	                                        
Oman pääoman tuotto,	100 x	Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta - verot   
ROE (%) 		Oma pääoma yhteensä 2)                        
 		                                       

Omavaraisuusaste (%) 	100 x	Oma pääoma yhteensä                
		Taseen loppusumma                               
		                                       

		                                       
Korolliset nettovelat 		Korolliset velat - korolliset saamiset         

Velkaantumisaste		Korolliset nettovelat                     
		Oma pääoma                                  

	                                        

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka             
2) Tilikauden keskiarvo                             


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, puh. 02046 21380                
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242         

Stora Enson vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 22.10.2009.  


Lehdistötilaisuus Helsingissä                          
Aika: 	11.30 paikallista aikaa tänään                      
Paikka:	Stora Enso Oyj                             
Osoite:	Kanavaranta 1                              
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
	Markus Rauramo, talousjohtaja                         
                                         
Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus 
Rauramolle esityksen jälkeen.                          

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät   
tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös    
verkkolähetyksenä (webcast).                          

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:                       
Suomi 			09 8171 0318                              
Kansainvälinen/Iso-Britannia 		+44 (0)20 8609 1270               
Ruotsi 			08 5661 9353                             
Yhdysvallat			+1 (703) 621 9128                         

Koodi			267250#                                 

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors.                          

Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.              


Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset               
tuotekehityksessä, konsernin                          
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,     
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset 
konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä    
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet,
kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden  
markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät     
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja      
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien   
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3)    
yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä     
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa

Liitteet & linkit