Stora Enson osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2012

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS  20.7.2012 klo 13.00

 • Operatiivinen liikevoitto oli vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tasolla. 141 (239) milj. euron operatiivinen liikevoitto oli vuoden takaista pienempi johtuen pääasiassa myyntihintojen laskusta.
 • Liiketoiminnan rahavirta 246 (207) milj. euroa ja nettorahavarat 1 240 (996) milj. euroa, molemmat vahvistuivat vuoden takaisesta.
 • Kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus nettotulokseen 56 milj. euroa ja vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 0,07 euroa.
 • Printing and Reading- ja Building and Living -liiketoiminta-alueet suunnittelevat lisää kustannussäästöjä ja väliaikaisia tuotannonrajoituksia vuoden 2012 toisella puoliskolla.
 • Konsernin strategiset muutosinvestoinnit etenevät.
 • Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla ja operatiivisen liikevoiton samalla tasolla tai hieman suurempi kuin vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Yhteenveto toisen neljänneksen tuloksesta

    4–6/12 1–3/12 4–6/11
Liikevaihto Milj. EUR 2 720,4 2 673,3 2 817,1
Operatiivinen EBITDA Milj. EUR 248,1 262,1 357,6
Operatiivinen liikevoitto* Milj. EUR 141,2 147,4 239,1
Liiketulos (IFRS) Milj. EUR 152,7 123,9 180,5
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 31,8 101,0 177,6
Tulos ennen veroja Milj. EUR 85,9 89,9 145,9
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 13,5 80,2 164,1
Tilikauden tulos Milj. EUR 69,5 74,1 136,0
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,02 0,10 0,21
Tulos/osake EUR 0,09 0,09 0,17
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,20 0,28 0,39
Operatiivinen ROCE % 6,5 6,8 10,9

* Konserni on ottanut operatiivisen liikevoiton tärkeimmäksi ei-IFRS-perusteiseksi tunnusluvukseen vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Stora Enson toimitukset ja tuotanto

  4–6/12 1–3/
12
4–6/
11
2011 1–6/
12
1–6/
11
Muutos %
4–6/12–
4–6/11
Muutos %
4–6/12–
1–3/12
Muutos %
1–6/12–
1–6/11
Paperin ja kartongin toimitukset (1 000 tonnia) 2 574 2 549 2 609 10 330 5 123 5 115 -1,3 1,0 0,2
Paperi- ja kartonkituotanto
(1 000 tonnia)
2 610 2 576 2 630 10 346 5 186 5 248 -0,8 1,3 -1,2
Puutuotetoimitukset
 (1 000 m3)
1 292 1 154 1 423 5 072 2 446 2 661 -9,2 12,0 -8,1
Markkinasellun toimitukset
(1 000 tonnia)*
246 261 247 1 130 507 560 -0,4 -5,7 -9,5
Aaltopahvitoimitukset (milj, m2) 282 261 242 1 018 543 489 16,5 8,0 11,0

*Stora Enson markkinasellun myynti vuonna 2012 on noin 1 miljoona tonnia.

Liikevaihdon muutoksen jakauma 4–6/2011–4–6/2012

4–6/11, milj. EUR 2 817,1
Hinta ja jakauma, % -3
Valuutta, % 1
Volyymi, % -2
Muu liikevaihto*, % -
Yhteensä ennen rakennemuutoksia, % -4
Rakennemuutos**, % 1
Yhteensä, % -3
4–6/12, milj. EUR 2 720,4

*Raakapuu, energia, keräyspaperi, sivutuotteet jne.
**Tehtaiden sulkemiset, suuret investoinnit, yritysmyynnit ja -ostot

Avainluvut

Milj. EUR 4–6/12 1–3/12 4–6/11 1–6/12 1–6/11 2011 Muutos
%
4–6/12–
4–6/11
Muutos
%
4–6/12–1–3/12
Muutos
%
1–6/12–1–6/11
                   
Liikevaihto 2 720,4 2 673,3 2 817,1 5 393,7 5 544,0 10 964,9 -3,4 1,8 -2,7
Operatiivinen EBITDA 248,1 262,1 357,6 510,2 725,9 1 308,0 -30,6 -5,3 -29,7
Operatiivinen liikevoitto 141,2 147,4 239,1 288,6 497,4 866,7 -40,9 -4,2 -42,0
Operatiivinen liikevoitto, % 5,2 5,5 8,5 5,4 9,0 7,9 -38,8 -5,5 -40,0
Liiketulos (IFRS) 152,7 123,9 180,5 276,6 411,2 759,3 -15,4 23,2 -32,7
Liiketulos (IFRS), % 5,6 4,6 6,4 5,1 7,4 6,9 -12,5 21,7 -31,1
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 31,8 101,0 177,6 132,8 384,3 639,1 -82,1 -68,5 -65,4
Tulos ennen veroja 85,9 89,9 145,9 175,8 325,4 420,9 -41,1 -4,4 -46,0
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 13,5 80,2 164,1 93,7 339,4 498,2 -91,8 -83,2 -72,4
Tilikauden tulos 69,5 74,1 136,0 143,6 291,9 342,2 -48,9 -6,2 -50,8
                   
Investoinnit 154,2 62,2 85,4 216,4 142,7 453,3 80,6 147,9 51,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 140,9 142,7 140,1 283,6 275,5 554,9 0,6 -1,3 2,9
                   
Operatiivinen ROCE, % 6,5 6,8 10,9 6,7 11,4 10,0 -40,4 -4,4 -41,2
                   
                   
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,02 0,10 0,21 0,12 0,43 0,63 -90,5 -80,0 -72,1
Tulos/osake, EUR 0,09 0,09 0,17 0,18 0,37 0,43 -47,1 - -51,4
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,20 0,28 0,39 0,48 0,78 1,33 -48,7 -28,6 -38,5
CEPS, EUR 0,26 0,28 0,35 0,54 0,74 1,16 -25,7 -7,1 -27,0
                   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,8 5,0 8,6 4,9 9,3 5,6 -44,2 -4,0 -47,3
Velkaantumisaste 0,54 0,46 0,41 0,54 0,41 0,47 31,7 17,4 31,7
Oma pääoma/osake, EUR 7,05 7,49 7,90 7,05 7,90 7,45 -10,8 -5,9 -10,8
Omavaraisuus-
aste, %
43,3 45,6 48,5 43,3 48,5 45,8 -10,7 -5,0 -10,7
                   
Henkilöstö keskimäärin 29 226 29 041 27 019 28 817 26 623 27 958 8,2 0,6 8,2
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)                  
 kausittainen 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
 kumulatiivinen 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
kumulatiivinen,     laimennettu 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      

Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

Milj. EUR 4–6/
12
1–3/12 4–6/
11
2011 1–6/
12
1–6/
11
Muutos
%
4–6/12–4–6/11
Muutos %
4–6/12–1–3/12
Muutos %
1–6/12–1–6/11
Operatiivinen liikevoitto 141,2 147,4 239,1 866,7 288,6 497,4 -40,9 -4,2 -42,0
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* -33,1 1,2 -26,9 -27,5 -31,9 -27,3 -23,0 n/m -16,8
Kertaluonteiset erät 44,6 -24,7 -31,7 -79,9 19,9 -58,9 240,7 280,6 133,8
Liiketulos (IFRS) 152,7 123,9 180,5 759,3 276,6 411,2 -15,4 23,2 -32,7

*Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen)

Liikevaihto 2 720 milj. euroa oli 97 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Operatiivinen liikevoitto 141 milj. euroa oli 98 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Operatiivinen liikevoittoprosentti on näin ollen 5,2 (8,5).

Myyntihintojen selkeä lasku paikallisissa valuutoissa, pääasiassa paperi- ja sellulaaduissa, laski operatiivista liikevoittoa 83 milj. euroa. Toimitusten ja tuotannon hienoinen väheneminen heikensi operatiivista liikevoittoa 14 milj. euroa. Paperin ja kartongin tuotantoa rajoitettiin 7 % (6 %) ja sahatavaran tuotantoa 6 % (3 %) varastojen hallitsemiseksi.

Hieman korkeammat sahatukin ja kemikaalien hinnat kumosivat osittain sellun ja keräyspaperin kustannusten laskun vaikutuksen. Muuttuvien kustannusten kokonaisnettovaikutus paikallisissa valuutoissa oli 14 milj. euroa positiivinen. Kiinteät kustannukset pysyivät ennallaan. Euroopassa kiinteät kustannukset laskivat kustannussäästötoimien seurauksena. Näitä toimia olivat muun muassa Kopparforsin sahan pysyvä sulkeminen ja vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla käynnistetty hienopaperitoiminnan uudelleenjärjestelyohjelma. Kiinteät kustannukset kasvoivat pääasiassa Aasiassa, mikä johtui Inpacin ostosta sekä kartonki- ja sellutehdashankkeesta Kiinassa. 

Henkilöstön keskimääräinen määrä 29 200 oli 2 200 suurempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä kasvoi 2 800 henkilöllä lähinnä Aasiassa Inpacin oston myötä ja väheni 600 henkilöllä Euroopassa.

Valuuttakurssien nettovaikutus operatiiviseen liikevoittoon oli 16 milj. euroa negatiivinen suojausten jälkeen. Vuoden 2011 toisen neljänneksen tulos sisälsi merkittävän suotuisan vaikutuksen Ruotsin kruunumääräisistä suojauksista.

Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät olivat -33 (-27) milj. euroa. Konsernin kirjaamien kertaluonteisten erien vaikutus on 45 milj. euroa positiivinen liikevoittotasolla. Niihin sisältyivät 41 milj. euron positiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta Pohjolan Voimalta (PVO) saadusta verottomasta osingosta, 21 milj. euron positiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta Brasiliassa sijaitsevan Arapotin tehtaan arvonlisäverojen arvonalentumisen palautuksesta, 9 milj. euron negatiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta osakkuusyrityslaskentaan liittyvästä oikaisusta, ja 8 milj. euron negatiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta Printing and Reading -liiketoiminta-alueen toiminnan tehostamissuunnitelmista. Lisäksi konserni kirjasi rahoituseriin vaikuttavan 10 milj. euron positiivisen kertaluonteisen erän, joka on seurausta NewPagen Stevens Pointin tehtaaseen liittyvästä varauksen palautuksesta.

Nettorahoituserät olivat -67 (-35) milj. euroa. Nettokorkokustannukset nousivat 28 milj. eurosta 42 milj. euroon. Nettovaluuttakurssitappiot olivat 18 (1) milj. euroa. Nettotappio muista rahoituseristä oli 7 (6) milj. euroa sisältäen vaikutukseltaan positiivisen 10 milj. euron kertaluonteisen erän NewPagen vuokratakaukseen liittyvän varauksen palautuksesta. Jäljelle jäävä 17 milj. euron tappio liittyy pääasiassa korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksiin ja rahoitusmaksuihin.

Konsernin sijoitettu pääoma 30.6.2012 oli 8 647 milj. euroa, jossa on nettomääräistä laskua vuoden takaisesta 190 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman lasku johtui pääasiassa PVO-sijoituksen arvon 480 milj. euron laskusta lähinnä ennakoitua alhaisempien tulevaisuuden sähkön hintojen seurauksena, 60 milj. euroa investointien ollessa poistoja pienempiä ja käyttöpääoman 60 milj. euron laskusta. Nousu johtui pääasiassa Inpacin ostosta 70 milj. euron osalta ja osakkuus- ja yhteisyritysten arvon noususta 230 milj. eurolla lähinnä Montes del Platan sellutehdashankkeeseen tehdyn oman pääoman ehtoisen sijoituksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten voittojen seurauksena. Lisäksi valuuttakurssivaikutusten muutokset lisäsivät sijoitettua pääomaa 100 milj. euroa lähinnä Ruotsin kruunun, Kiinan renminbin ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen seurauksena, mikä osittain kumoutui Brasilian realin heikkenemisen myötä.

Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto oli 6,5 % (10,9 %).

Tammi–kesäkuun 2012 tulos (verrattuna tammi–kesäkuuhun 2011)

Liikevaihto laski 150 milj. euroa vuoden takaisesta. Operatiivinen liikevoitto laski 209 milj. euroa, mikä johtui hintojen laskusta paikallisissa valuutoissa ja toimitusmäärien vähenemisestä. Valuuttakurssien nettovaikutus operatiiviseen liikevoittoon oli negatiivinen suojausten jälkeen. Kiinteät ja muuttuvat kustannukset pysyivät ennallaan.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen)
Liikevaihto 2 720 milj. euroa oli hieman suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Operatiivinen liikevoitto oli 6 milj. euroa pienempi kuin edellisellä neljänneksellä eli 141 milj. euroa. Toimitusmäärät ja sellun myyntihinnat paikallisissa valuutoissa olivat hieman korkeammat ja paperin myyntihinnat paikallisissa valuutoissa hieman alhaisemmat kuin edellisellä neljänneksellä. Valuuttakurssien nettovaikutus operatiiviseen liikevoittoon oli positiivinen suojausten jälkeen. Kiinteät kustannukset kasvoivat, mikä johtui henkilöstökulujen kasvusta ja suunnitelluista huoltoseisokeista useilla eurooppalaisilla tehtailla.

Pääomarakenne

Milj. EUR 30.6.2012 31.3.2012 31.12.2011 30.6.2011
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 5 879,3 6 032,0 6 120,4 6 289,1
Osakkuus- ja yhteisyritykset 1 947,9 1 925,9 1 913,1 1 716,0
Käyttöpääoma, netto 1 587,3 1 529,6 1 504,6 1 653,0
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -453,8 -467,6 -486,1 -450,9
Sidottu pääoma 8 960,7 9 019,9 9 052,0 9 207,2
Verovelat, netto -313,7 -315,0 -346,4 -368,2
Sijoitettu pääoma 8 647,0 8 704,9 8 705,6 8 839,0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 560,9 5 906,7 5 872,7 6 229,2
Määräysvallattomien omistajien osuus 91,5 86,5 87,1 49,1
Korolliset nettovelat 2 994,6 2 711,7 2 745,8 2 560,7
Rahoitus yhteensä 8 647,0 8 704,9 8 705,6 8 839,0

Rahoitus vuoden 2012 toisella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen)

Liiketoiminnan rahavirta oli 246 (224) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 75 (111) milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat kasvoivat 283 milj. euroa 2 995 milj. euroon, mikä johtui lähinnä osingonmaksusta toisella neljänneksellä.

Käyttämättömät luotot yhteensä pysyivät muuttumattomina 700 milj. eurossa. Rahavarat vähennettynä käytetyillä luottolimiiteillä pysyivät vahvana 1 240 milj. eurossa, joka on 11 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Stora Ensolla on lisäksi käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 600 milj. euroon saakka.

Kesäkuussa 2012 Stora Enso laski liikkeelle kaksi yhteensä 1 700 milj. Ruotsin kruunun (193 milj. euroa) viisivuotista joukkovelkakirjalainaa osana EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmaansa. Uuteen velkaan ei liity finanssi- eikä change of control -kovenantteja.

Velkaantumisaste 30.6.2012 oli 0,54 (0,46). Nousu johtuu pääasiassa vuoden 2012 toisella neljänneksellä tehdystä 237 milj. euron osingonmaksusta ja PVO-sijoituksen arvon 138 milj. euron laskusta. Valuuttojen nettovaikutus omaan pääomaan oli 19 milj. euroa negatiivinen muuntoerojen suojausten jälkeen.

Rahavirta

Milj. EUR 4–6/
12
1–3/
12
4–6/11 2011 1–6/
12
1–6/
11
Muutos %
4–6/12–4–6/11
Muutos %
4–6/12–1–3/12
Muutos %
1–6/12–
1–6/11
Liiketulos 152,7 123,9 180,5 759,3 276,6 411,2 -15,4 23,2 -32,7
Poistot ja muut ei-kassavaikutteiset erät 152,1 111,6 186,7 492,0 263,7 297,8 -18,5 36,3 -11,5
Käyttöpääoman muutos -59,2 -11,8 -160,0 -217,0 -71,0 -338,9 63,0 n/m 79,0
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 245,6 223,7 207,2 1 034,3 469,3 370,1 18,5 9,8 26,8
Aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin investoidut rahavarat -127,6 -94,3 -85,4 -409,6 -221,9 -142,7 -49,4 -35,3 -55,5
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -43,5 -18,0 -11,0 -128,6 -61,5 -24,9 -295,5 -141,7 -147,0
Rahavirta investointien jälkeen 74,5 111,4 110,8 496,1 185,9 202,5 -32,8 -33,1 -8,2

Investoinnit tammi–kesäkuussa 2012
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla olivat yhteensä 216 milj. euroa, joka on 76 % saman jakson poistoista.

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Montes del Plata ‑yhteisyritykseen Uruguayssa olivat 62 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Montes del Platan sellutehtaasta on tällä hetkellä valmiina 60 %. Tehtaan odotetaan nyt käynnistyvän suunnilleen vuoden 2013 puolivälissä, kun alun perin sen oli suunniteltu käynnistyvän vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin tehdyillä investoinneilla oli 222 milj. euron rahavirtavaikutus vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla.

Konsernin koko vuoden 2012 investointiennuste pysyy ennallaan noin 700–750 milj. eurossa. Vuotuiset poistot tulevat olemaan noin 580 milj. euroa vuonna 2012. Lisäksi oman pääoman ehtoiset sijoitukset Montes del Plata -yhteisyritykseen Uruguayssa tulevat olemaan noin 150 milj. euroa vuonna 2012.

Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon tärkeimmät käynnissä olevat hankkeet olivat Montes del Plata, aaltopahvin raaka-ainetta tuottava kone Ostrołękassa ja Skoghallin puuvarastoinvestointi.

Lyhyen aikavälin näkymät
Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä konsernin liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla ja operatiivisen liikevoiton samalla tasolla tai hieman suurempi kuin vuoden 2012 toisella neljänneksellä muuttuvien ja kiinteiden kustannusten kehityksen seurauksena.

Segmentit vuoden 2012 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen

Printing and Reading

Printing and Reading -liiketoiminta-alueen laaja valikoima palvelee muun muassa kustantajia, mainostajia, painotaloja, toimistotarvikevalmistajia sekä paperi- ja toimistotarviketukkureita. Printing and Reading valmistaa sanomalehtipaperia, superkalenteroitua paperia, päällystettyjä paperilaatuja ja toimistopaperia.


Milj. EUR
4–6/12 1–3/12 4–6/11 2011 1–6/12 1–6/11 Muutos %
4–6/12–4–6/11
Muutos %
4–6/12–1–3/12
Muutos %
1–6/12–1–6/11
Liikevaihto 1 190,8 1 227,2 1 242,6 5 022,0 2 418,0 2 455,1 -4,2 -3,0 -1,5
Operatiivinen EBITDA 107,5 133,4 138,1 547,6 240,9 285,9 -22,2 -19,4 -15,7
Operatiivinen liikevoitto 41,7 67,3 72,2 285,3 109,0 157,4 -42,2 -38,0 -30,7
 % liikevaihdosta 3,5 5,5 5,8 5,7 4,5 6,4 -39,7 -36,4 -29,7
Operatiivinen ROOC, %* 5,5 8,9 9,2 9,2 7,1 10,0 -40,2 -38,2 -29,0
Paperin toimitukset,
1 000 t
1 762 1 783 1 788 7 219 3 545 3 495 -1,5 -1,2 1,4
Paperin tuotantomäärät,
1 000 t
1 803 1 809 1 832 7 228 3 612 3 599 -1,6 -0,3 0,4

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto/keskimääräinen sidottu pääoma

 • Alhaisemmat muuttuvat kustannukset eivät pystyneet täysin kompensoimaan vuoden takaista alhaisempia myyntihintoja paikallisissa valuutoissa ja jonkin verran pienempiä paperin toimituksia. Valuuttakurssien nettovaikutus liikevaihtoon ja kustannuksiin oli negatiivinen suojausten jälkeen.
 • Liiketoiminta-alue suunnittelee lisää kustannussäästöjä ja väliaikaisia tuotannonrajoituksia vuoden 2012 toiselle puoliskolle.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2012 verrattuna
4–6/ 2011
Kysyntä 4–6/2012 verrattuna
1–3/ 2012
Hinta 4–6/2012 verrattuna
4–6/2011
Hinta 4–6/2012 verrattuna 1–3/2012
Paperi Eurooppa Heikompi Jonkin verran heikompi Jonkin verran alhaisempi Vakaa

Biomaterials
Biomaterials tarjoaa paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille laajan valikoiman erilaisia sellulaatuja. Sellu on erinomainen raaka-aine: sitä valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista kestävällä tavalla  ja sitä voi käyttää moniin eri tarkoituksiin.


Milj. EUR
4–6/12 1–3/12 4–6/11 2011 1–6/12 1–6/11 Muutos %
4–6/12–4–6/11
Muutos %
4–6/12–1–3/12
Muutos
%
1–6/12–
1–6/11
Liikevaihto 246,5 241,7 268,6 1 092,0 488,2 560,2 -8,2 2,0 -12,9
Operatiivinen EBITDA 13,3 14,9 49,0 200,4 28,2 112,6 -72,9 -10,7 -75,0
Operatiivinen liikevoitto 14,7 7,2 31,2 169,2 21,9 84,7 -52,9 104,2 -74,1
 % liikevaihdosta 6,0 3,0 11,6 15,5 4,5 15,1 -48,3 100,0 -70,2
Operatiivinen ROOC, %* 4,1 2,0 9,5 12,0 3,0 12,7 -56,8 105,0 -76,4
Sellun toimitukset,
1 000 t**
439 459 447 1 851 898 925 -1,8 -4,4 -2,9

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto/keskimääräinen sidottu pääoma
** Sellun toimitukset vuosina 2010 ja 2011 on julkaistu osoitteessa www.storaenso.com/investors.

 • Suotuisat valuuttakurssit kompensoivat osittain vuoden takaista huomattavasti alhaisempien sellun markkinahintojen vaikutusta ja kohensivat myös osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksia.
 • Sellun tuotantomäärät laskivat, mikä johtui vuotuisista huoltoseisokeista Enocellin tehtaalla Suomessa ja Skutskärin tehtaalla Ruotsissa.
 • Liukosellun tuotanto jatkui onnistuneesti Enocellin tehtaalla.
 • Montes del Platan sellutehdashanke edistyy, ja tällä hetkellä rakennustöistä 60 % on saatu päätökseen. Tehtaan odotetaan käynnistyvän suunnilleen vuoden 2013 puolivälissä.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2012 verrattuna
4–6/ 2011
Kysyntä 4–6/2012 verrattuna
1–3/ 2012
Hinta 4–6/2012 verrattuna
4–6/2011
Hinta 4–6/2012 verrattuna
1–3/2012
Havusellu Eurooppa Vahvempi Vakaa Huomattavasti alhaisempi Jonkin verran korkeampi

Building and Living
Building and Living tarjoaa puuperäisiä tuotteita ja innovaatioita rakennus- ja sisustusalojen tarpeisiin sekä kiinteitä biopolttoaineita energiasektorille. Building and Living -tuotteet palvelevat rakentamisen, asumisen ja pakkaamisen tarpeita. Kaikki tuotteet ovat kierrätettäviä, ja ne valmistetaan uusiutuvista ja korkealaatuisista raaka-aineista, eurooppalaisesta männystä ja kuusesta.


Milj. EUR
4–6/12 1–3/12 4–6/11 2011 1–6/12 1–6/11 Muutos %
4–6/12–
4–6/11
Muutos %
4–6/12–
1–3/12
Muutos %
1–6/12–
1–6/11
Liikevaihto 443,7 381,2 465,4 1 671,1 824,9 875,1 -4,7 16,4 -5,7
Operatiivinen EBITDA 20,1 11,3 44,7 102,3 31,4 67,3 -55,0 77,9 -53,3
Operatiivinen liikevoitto 11,5 9,8 35,2 62,8 21,3 47,0 -67,3 17,3 -54,7
 % liikevaihdosta 2,6 2,6 7,6 3,8 2,6 5,4 -65,8 0,0 -51,9
Operatiivinen ROOC, %* 7,8 6,8 23,9 10,9 7,4 15,8 -67,4 14,7 -53,2
Toimitukset,
1 000 m3
1 254 1 109 1 379 4 920 2 363 2 578 -9,1 13,1 -8,3

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto / keskimääräinen sidottu pääoma

 • Volyymit ja myyntihinnat paikallisissa valuutoissa olivat alhaisemmat, kun taas raaka-aineiden hinnat pysyivät korkealla lopputuotteiden hintoihin verrattuna, erityisesti Keski-Euroopassa.
 • Myyntivolyymeja kohdennettiin Euroopan heikoilta markkinoilta muille markkinoille.
 • Meneillä olevien toimenpiteiden lisäksi koko liiketoiminta-alueella on suunnitteilla väliaikaisia kapasiteetin ja kulujen leikkauksia. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät suunnitelmien kohteena olevissa maissa.
 • Rakentamisen ratkaisut -liiketoiminta on vahvistanut asemaansa teollisen puurakentamisen edelläkävijänä ostamalla moduulituotantoyksikön Hartolasta heinäkuussa 2012.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/2012 verrattuna
4–6/ 2011
Kysyntä 4–6/2012 verrattuna
1–3/ 2012
Hinta 4–6/2012 verrattuna
4–6/2011
Hinta 4–6/2012 verrattuna
1–3/2012
Puutuotteet Eurooppa Heikompi Vahvempi Jonkin verran alhaisempi Jonkin verran korkeampi

Renewable Packaging
Renewable Packaging tarjoaa kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja innovatiivisia pakkausratkaisuja kuluttajatuotteita sekä teollisuuspakkauksia varten. Renewable Packaging toimii pakkaustuotannon arvoketjun kaikissa vaiheissa sellun tuotannosta kartongin ja pakkausten valmistamiseen ja kierrätykseen. Liiketoiminta-alueeseen sisältyy kolme liiketoimintayksikköä: Consumer Board, Packaging Solutions ja Packaging Asia.


Milj. EUR
4–6/12 1–3/12 4–6/11 2011 1–6/12 1–6/11 Muutos %
4–6/12–
4–6/11
Muutos %
4–6/12–
1–3/12
Muutos
 %
1–6/12–
1–6/11
Liikevaihto 826,8 779,3 829,6 3 194,6 1 606,1 1 637,4 -0,3 6,1 -1,9
Operatiivinen EBITDA 122,1 113,0 142,6 495,8 235,1 291,1 -14,4 8,1 -19,2
Operatiivinen liikevoitto 72,5 61,7 93,9 301,3 134,2 194,9 -22,8 17,5 -31,1
 % liikevaihdosta 8,8 7,9 11,3 9,4 8,4 11,9 -22,1 11,4 -29,4
Operatiivinen ROOC, %* 13,0 11,4 17,5 14,2 12,1 18,4 -25,7 14,0 -34,2
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t 812 766 821 3 111 1 578 1 620 -1,1 6,0 -2,6
Paperin ja kartongin tuotantomäärät,
1 000 t
807 767 798 3 118 1 574 1 649 1,1 5,2 -4,5
Aaltopahvin toimitukset, milj. m2 282 261 242 1 018 543 489 16,5 8,0 11,0
Aaltopahvin tuotantomäärät, milj. m2 275 257 242 1 006 532 491 13,6 7,0 8,4

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto/keskimääräinen sidottu pääoma

 • Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä toteutetun Inpacin oston tukema aaltopahvipakkausten volyymien kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan keskimäärin alhaisempia myyntihintoja paikallisissa valuutoissa ja kartongin toimitusten vähentymistä. Valuuttakurssien nettovaikutus liikevaihtoon ja kustannuksiin oli negatiivinen suojausten jälkeen.
 • Kiinteät kustannukset kasvoivat pääasiassa Aasiassa, mikä johtui Inpacin ostosta sekä kartonki- ja sellutehdashankkeesta Kiinassa.
 • Puuviljelmiä hyödyntävä integroitu kartonki- (450 000 tonnia vuodessa) ja sellutehdas (kokonaiskapasiteetti 900 000 tonnia vuodessa) Beihain kaupungissa Guangxissa eteläisessä Kiinassa edistyy suunnitellusti. Rakennustyöt alkavat, kun tarvittavat luvat ja hyväksynnät on saatu. Hankkeet Ostrołękassa ja Skoghallissa etenevät suunnitellusti.
 • Aiemmin ilmoitetut suunnitelmat Skoghallissa, Forsissa, Pátyssa ja Barcelonassa kustannusten nousun hillitsemiseksi ja kapasiteetin sopeuttamiseksi alhaisempaan kysyntään etenevät suunnitellusti, ja niiden odotetaan vähentävän työvoimaa noin 200 henkilöllä ja vuotuisia kustannuksia noin 12 milj. euroa asteittain vuoden 2012 lopusta lähtien.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä
4–6/2012 verrattuna
4–6/ 2011
Kysyntä
4–6/2012 verrattuna
1–3/ 2012
Hinta
4–6/2012
verrattuna
4–6/2011
Hinta
4–6/2012 verrattuna
1–3/2012
Kuluttajapakkaus-
kartonki
Eurooppa Jonkin verran heikompi Vakaa Vakaa Vakaa
Aaltopahvi-
pakkaukset
Eurooppa Jonkin verran vahvempi Jonkin verran vahvempi Alhaisempi Vakaa

Muut
Segmentti Muut käsittää pohjoismaisten metsien osakkuusyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, Pohjoismaiden tehtaiden puunhankinnan sekä konsernin yhteiset palvelut ja hallinnon.


Milj. EUR
4–6/12 1–3/12 4–6/11 2011 1–6/12 1–6/11 Muutos %
4–6/12–4–6/11
Muutos %
4–6/12–1–3/12
Muutos
%

 1–6/12–
1–6/11
Liikevaihto 662,2 703,4 700,1 2 700,5 1 365,6 1 419,2 -5,4 -5,9 -3,8
Operatiivinen EBITDA -14,9 -10,5 -16,8 -38,1 -25,4 -31,0 11,3 -41,9 18,1
Operatiivinen liikevoitto 0,8 1,4 6,6 48,1 2,2 13,4 -87,9 -42,9 -83,6
% liikevaihdosta 0,1 0,2 0,9 1,8 0,2 0,9 -88,9 -50,0 -77,8
 • Toimitusmäärät laskivat Bergvik Skogissa ja Tornatorissa.
 • Kustannukset pienenivät konsernin yhteisissä palveluissa ja hallinnossa.
 • Sisäisen palvelutarjonnan uudelleen määrittelyn suunnittelu etenee.

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Keskeiset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät Euroopan taloudelliseen tilanteeseen ja tiettyjen maiden kykyyn uudelleenrahoittaa liialliset velat sekä Euroopan paperimarkkinoiden epätasapainon lisääntymiseen edelleen.

Energiaherkkyysanalyysi: sähkön, lämmön, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liikevoittoon olisi negatiivinen noin 28 milj. euroa suojausvaikutuksen jälkeen.

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi: puun hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liikevoittoon olisi negatiivinen noin 204 milj. euroa.

Kemikaalien ja täyteaineiden herkkyysanalyysi: kemikaalien ja täyteaineiden hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liikevoittoon olisi negatiivinen noin 51 milj. euroa.

Energian, puuraaka-aineen tai kemikaalien ja täyteaineiden hintojen laskun vaikutus olisi vastakkainen.

Valuuttakurssien herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistuminen suhteessa euroon vaikuttaisi välittömästi vuotuiseen operatiiviseen liikevoittoon positiivisesti noin 120 milj. euroa. Ruotsin kruunun vaikutus olisi 92 milj. euroa negatiivinen ja Englannin punnan 60 milj. euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Luvut ovat ennen suojausvaikutusta ja olettaen, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.

Veracel
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008 liittovaltion tuomarin Brasiliassa antamasta päätöksestä, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson Veracel-yhteisyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (9 milj. euron) sakko. Veracel kiistää päätöksen ja on tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet. Osavaltion ympäristöviranomaisen laatima dokumentaatio tukee Veracelin asemaa.

Joukkokanteet Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa vuosina 2002 ja 2003 tapahtuneen aikakauslehtipaperimyynnin yhteydessä Stora Enso joutui useiden joukkokanteiden (ja muiden siviilikanteiden) kohteeksi Yhdysvalloissa. Niissä useat eri aikakauslehtipaperin ostajat vaativat vahingonkorvauksia väitetyistä kartellirikkomuksista. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin antoi 14.12.2010 ns. summary judgement -päätöksen, jota Stora Enso oli vaatinut suorien ostajien joukkokanteiden hylkäämiseksi. Päätös, josta kantajat ovat valittaneet, merkitsee, että oikeus on tehnyt päätöksen Stora Enson eduksi ja katsonut suorien ostajien joukkokanteiden olevan vailla oikeudellista perustetta. Lisäksi suurin osa epäsuorien ostajien kanteista on hylätty ratkaisulla, joka kuitenkin voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn, jos kantajien valitus suorien ostajien tapauksessa menee läpi. Jos valitus ei mene läpi, päätös on myös vahva oikeusperuste kaikkien jäljellä olevien siviiliprosessien lopulliseksi hylkäämiseksi. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Oikeudenkäyntimenettelyt Suomessa
Markkinaoikeus määräsi 3.12.2009 Stora Ensolle seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta Suomen raakapuumarkkinoilla 1997–2004. Stora Enso ei valittanut päätöksestä.

Metsähallitus käynnisti 31.3.2011 oikeudenkäyntimenettelyn Stora Ensoa, UPM:ää ja Metsäliittoa vastaan. Se vaatii korvauksia vahingoista, joiden väitetään syntyneen kilpailulain rikkomisesta. Kokonaiskorvausvaatimus kaikkia vastaajia vastaan on noin 159 milj. euroa ja liitännäisvaade Stora Ensoa vastaan noin 87 milj. euroa.

Lisäksi jotkin suomalaiset kunnat ja yksityiset metsänomistajat ovat käynnistäneet vastaavanlaisia oikeusmenettelyitä. Kokonaiskorvausvaatimus kaikilta vastaajilta on noin 72 milj. euroa sekä liitännäisvaateet ja vaateet yksin Stora Ensoa vastaan noin 26 milj. euroa.

Stora Enso kiistää Metsähallituksen sekä muiden asianosaisten kärsineen minkäänlaisia vahinkoja ja puolustaa määrätietoisesti itseään. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Osakepääoma

Vuosineljänneksen aikana A-osakkeita ei muunnettu R-osakkeiksi.

30.6.2012 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 147 772 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 390 727 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta, joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.

Muutokset osakeomistuksissa

Norjan keskuspankki (Norges Bank, The Central Bank of Norway) antoi lainaksi Stora Enson osakkeita, minkä seurauksena Norjan keskuspankin omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä oli väliaikaisesti kahtena ajanjaksona huhtikuussa ja toukokuussa 2012 alle 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä. Norjan keskuspankki teki kaksi samankaltaista osakelainausta, joista jälkimmäinen päätyi osakkeiden lainauksen palautukseen ja lisäosakkeiden ostoon.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2012 tehtyjä päätöksiä
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg ja hallituksen uudeksi jäseneksi Hock Goh samaksi toimikaudeksi.

Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja (d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemiseen.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen.

Birgitta Kantola (puheenjohtaja), Gunnar Brock ja Juha Rantanen jatkavat edelleen talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseninä. Gunnar Brock (puheenjohtaja), Hans Stråberg ja Matti Vuoria jatkavat edelleen palkitsemisvaliokunnan jäseninä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Stora Enson konsernihallinnointiohjeen mukaisesti talousjohtaja toimii myös toimitusjohtajan sijaisena siten kuin on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtajan sijainen on siten Karl-Henrik Sundström 1.8.2012 alkaen.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 20. heinäkuuta 2012
Stora Enso Oyj
Hallitus

Osavuosikatsaus

Yleistä
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin ja konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Uusia EU:n hyväksymiä standardeja tai tulkintoja ei ole tullut voimaan 1.1.2012 lähtien. IASB on julkaissut yhden muutoksen, joka astui voimaan 1.1.2012. Sillä ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Uusi liiketoiminta-aluerakenne
Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Stora Enso organisoi uudelleen liiketoiminta-alueensa ja raportointisegmenttinsä markkina-alueiden ja asiakkuuksien mukaisesti.
Uudet raportointisegmentit ovat Printing and Reading, Biomaterials, Building and Living, Renewable Packaging ja Muut.

Printing and Reading -liiketoiminta-alue käsittää aiemmat Sanomalehti- ja kirjapaperin, Aikakauslehtipaperin ja Hienopaperin raportointisegmentit. Biomaterials-liiketoiminta-alue sisältää pääasiassa puuviljelmiä, konsernin omistusyhteisyritysten sellutehtaat Veracelin ja Montes del Platan sekä itsenäiset sellutehtaat Pohjoismaissa. Puutuotteet-liiketoiminta-alueen uudeksi nimeksi tuli Building and Living. Renewable Packaging -liiketoiminta-alue sisältää aiemmat Kuluttajapakkauskartonki- ja Teollisuuspakkausraportointisegmentit sekä Guangxin puuviljelmät Kiinassa. Segmentti Muut käsittää pohjoismaisten metsien osakkuus- ja yhteisyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, Pohjoismaiden tehtaiden puunhankinnan sekä konsernihallinnon. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti.

Osakkuus- ja yhteisyritysten uudelleenluokitus
Stora Enso muutti osakkuus- ja yhteisyritystensä esittämistapaa ja niihin liittyviä vertailutietoja vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä nettotuloksesta on esitetty yhdellä rivillä Stora Enson liiketuloksessa. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten veroista on poistettu veromenoista. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti.

Operatiivinen liikevoitto uusi tärkein tunnusluku
Konserni otti vuoden 2011 viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien operatiivisen liikevoiton tärkeimmäksi ei-IFRS-perusteiseksi tunnusluvukseen aiemmin seuratun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia -tunnusluvun sijaan. Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti.

Inpacin hankinta
Stora Enso osti 51 % Inpac Internationalista 28.7.2011. Inpac on kiinalainen pakkausyhtiö, jolla on tuotantoa Kiinassa ja Intiassa sekä palvelutoimintoja Koreassa. Yhtiö on erikoistunut valmistamaan kuluttajapakkauksia erityisesti globaaleille elektroniikkatuotteiden ja muiden kuluttajatuotteiden valmistajille.

Alustava kauppahinta oli 45 milj. euroa. Liiketoimintojen yhdistämistä koskevat luvut on määritelty alustavina vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa. Tarvittavia käyvän arvon muutoksia ja muita laskelmia ei ole saatettu loppuun, ja ne perustuvat johdon parhaaseen arvioon. Lisätietoja vuoden 2011 tilinpäätöksen liitteessä 4, Yritysostot ja -myynnit.

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR 4–6/12 1–3/12 4–6/11 1–6/12 1–6/11 2011 Muutos %
4–6/12–
4–6/11
Muutos %
4–6/12–
1–3/12
Muutos %
1–6/12–
1–6/11
                   
Liikevaihto 2 720,4 2 673,3 2 817,1 5 393,7 5 544,0 10 964,9 -3,4 1,8 -2,7
Liiketoimin-
nan muut tuotot
80,0 43,5 57,1 123,5 114,1 208,9 40,1 83,9 8,2
 Materiaalit ja palvelut -1 737,5 -1 729,8 -1 757,2 -3 467,3 -3 425,4 -6 971,9 1,1 -0,4 -1,2
 Toimituskulut ja komissiot -250,3 -242,0 -262,5 -492,3 -519,6 -1 018,9 4,6 -3,4 5,3
 Henkilöstö-
kulut
-373,0 -342,1 -370,5 -715,1 -713,7 -1 393,9 -0,7 -9,0 -0,2
Liiketoimin-
nan muut kulut
-139,9 -148,9 -165,6 -288,8 -308,9 -575,2 15,5 6,0 6,5
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -6,1 14,7 2,2 8,6 15,7 118,0 n/m -141,5 -45,2
 Poistot ja arvonalentu-
miset
-140,9 -144,8 -140,1 -285,7 -295,0 -572,6 -0,6 2,7 3,2
Liiketulos 152,7 123,9 180,5 276,6 411,2 759,3 -15,4 23,2 -32,7
 Nettorahoitus-
erät
-66,8 -34,0 -34,6 -100,8 -85,8 -338,4 -93,1 -96,5 -17,5
Tulos ennen veroja 85,9 89,9 145,9 175,8 325,4 420,9 -41,1 -4,4 -46,0
 Tuloverot -16,4 -15,8 -9,9 -32,2 -33,5 -78,7 -65,7 -3,8 3,9
Tilikauden tulos 69,5 74,1 136,0 143,6 291,9 342,2 -48,9 -6,2 -50,8
                   
                   
Jakaantumi-
nen:
                 
Emoyhtiön omistajille 65,8 72,9 135,7 138,7 291,3 339,7 -51,5 -9,7 -52,4
Määräysval-
lattomille omistajille
3,7 1,2 0,3 4,9 0,6 2,5 n/m 208,3 n/m
  69,5 74,1 136,0 143,6 291,9 342,2 -48,9 -6,2 -50,8
                   
Osakekohtai-
nen tulos
                 
Tulos/osake, EUR 0,09 0,09 0,17 0,18 0,37 0,43 -47,1 - -51,4
Tulos/osake (laimennettu), EUR 0,09 0,09 0,17 0,18 0,37 0,43 -47,1 - -51,4

Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. EUR 4–6/12 1–3/12 4–6/11 1–6/12 1–6/11 2011
             
Tilikauden tulos 69,5 74,1 136,0 143,6 291,9 342,2
             
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot                   -                   -  -  -  - -55,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat -131,2 -68,5 29,5 -199,7 37,6 -240,5
Valuutta- ja hyödykesuojaukset -18,3 24,0 -60,1 5,7 -63,2 -128,4
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus -9,8 -1,9 - -11,7 3,0 -19,4
Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset -17,8 17,7 -21,0 -0,1 -73,2 -76,2
Määräysvallattomien omistajien osuuden valuuttamuunnon muutokset 1,3 -1,8 0,3 -0,5 -1,6                   -
Nettosijoituksen suojaukset -1,2 -6,3 11,2 -7,5 14,7 6,0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero 3,3 -3,9 13,0 -0,6 13,3 40,8
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -173,7 -40,7 -27,1 -214,4 -69,4 -473,5
             
Laaja tulos yhteensä -104,2 33,4 108,9 -70,8 222,5 -131,3
             
Laajan tuloksen jakaantuminen:            
Emoyhtiön omistajille -109,2 34,0 108,3 -75,2 223,5 -133,8
Määräysvallattomille omistajille 5,0 -0,6 0,6 4,4 -1,0 2,5
  -104,2 33,4 108,9 -70,8 222,5 -131,3

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj. EUR 1–6/12 1–6/11
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 276,6 411,2
Suojaustulos laajasta tuloksesta 5,5 -63,1
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 263,7 297,8
Nettokäyttöpääoman muutos -47,6 -334,0
Liiketoiminnan rahavirrat 498,2 311,9
Maksetut nettorahoituserät -96,8 -74,7
Maksetut tuloverot -72,9 -73,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 328,5 163,8
     
Investointien rahavirta    
Konserniyritysten hankinta, vähennettynä hankituilla rahavaroilla -3,3 0,1
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -61,5 -24,9
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä, vähennettynä myydyillä rahavaroilla 2,5 17,3
Investoinnit -221,9 -142,7
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos -31,3 -19,3
Investointeihin käytetyt nettorahavarat -315,5 -169,5
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 853,0 18,7
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -436,8 -52,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos -81,5 132,2
Maksetut osingot -236,6 -197,2
Osinko määräysvallattomille omistajille -0,2 -1,7
Rahoitustoiminnasta kertyneet / rahoitustoimintaan käytetyt nettorahavarat 97,9 -100,4
     
Rahavarojen nettomuutos 110,9 -106,1
Muuntoerot -5,5 -1,3
Nettorahavarat tilikauden alussa 1 134,3 1 103,1
Nettorahavarat tilikauden lopussa 1 239,7 995,7
     
Rahavarat tilikauden lopussa 1 248,6 1 025,3
Käytössä olevat luottolimiitit tilikauden lopussa -8,9 -29,6
Nettorahavarat tilikauden lopussa 1 239,7 995,7
     
     
Konserniyritysten hankinta    
 Rahavarat ilman luottolimiittiä 1,1 -
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,4 -
 Käyttöpääoma -1,2 -
 Verosaamiset ja verovelat 0,1 -
Hankitun omaisuuden käypä arvo 0,4 -
  Määräysvallattomien omistajien osuus (suhteellisena osuutena) -0,2 -
 Liikearvo (alustava vuodelle 2012) 0,1 -0,1
Yritysostot yhteensä 0,3 -0,1
Vähennettynä hankittujen yritysten rahavaroilla -1,1 -
Nettokauppahinta -0,8 -0,1
     
Konserniyritysten hankinta 3,3 -0,1
Maksu vuoden 2011 keskeneräisestä hankinnasta -4,1 -
Nettokauppahinta -0,8 -0,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

Milj. EUR 1–6/12 2011 1–6/11
 Tilanne kauden alussa 5 480,2 5 565,8 5 565,8
 Konserniyritysten hankinta 0,5 63,3 -0,1
  Lisäykset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 208,8 436,1 134,4
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin 7,6 17,2 8,3
 Päästöoikeuksien muutos -3,7 2,0 24,6
 Vähennykset -1,8 -13,4 -11,1
 Poistot ja arvonalentumiset -285,7 -572,6 -295,0
 Muuntoero ja muut 38,6 -18,2 -56,3
Yhteensä 5 444,5 5 480,2 5 370,6

Korolliset lainat

Milj. EUR 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
Pitkäaikaiset lainat 3 838,3 3 339,4 3 282,5
Lyhytaikaiset lainat 892,8 1 034,0 803,1
  4 731,1 4 373,4 4 085,6
       
  1–6/12 2011 1–6/11
Tilanne kauden alussa 4 373,4 4 011,2 4 011,2
Uusien tytäryritysten velat - 5,4  -
Lainojen nostot (netto) 330,1 331,6 113,5
Muuntoero ja muut 27,6 25,2 -39,1
Yhteensä 4 731,1 4 373,4 4 085,6

Lyhennetty konsernin tase

Milj. EUR   30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat        
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet O 5 186,7 5 224,6 5 116,8
 Biologiset hyödykkeet O 218,6 212,6 188,3
 Päästöoikeudet O 39,2 43,0 65,5
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O 1 947,9 1 913,1 1 716,0
 Myytävissä olevat: korolliset I 92,8 82,0 80,3
 Myytävissä olevat: korottomat O 434,8 640,2 918,5
 Pitkäaikaiset lainasaamiset I 209,8 125,3 145,1
 Laskennalliset verosaamiset T 133,1 121,9 96,9
 Muut pitkäaikaiset varat O 45,3 26,6 47,6
    8 308,2 8 389,3 8 375,0
         
Lyhytaikaiset varat        
 Vaihto-omaisuus O 1 550,0 1 528,7 1 609,8
 Verosaamiset T 19,9 6,2 6,9
 Korottomat saamiset O 1 748,3 1 654,6 1 677,8
 Korolliset saamiset I 185,3 281,5 274,2
 Rahavarat I 1 248,6 1 138,8 1 025,3
    4 752,1 4 609,8 4 594,0
         
         
Varat yhteensä   13 060,3 12 999,1 12 969,0
Oma pääoma ja velat        
         
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   5 560,9 5 872,7 6 229,2
 Määräysvallattomien omistajien osuus   91,5 87,1 49,1
Oma pääoma yhteensä   5 652,4 5 959,8 6 278,3
         
Pitkäaikaiset velat        
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 331,7 333,1 316,3
 Muut varaukset O 140,6 147,7 145,3
 Laskennalliset verovelat T 421,2 401,0 380,3
 Korollinen pitkäaikainen velka I 3 838,3 3 339,4 3 282,5
 Muut pitkäaikaiset velat O 26,8 31,9 36,9
    4 758,6 4 253,1 4 161,3
Lyhytaikaiset velat        
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 213,5 250,0 192,2
 Korolliset velat I 679,3 784,0 610,9
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 711,0 1 678,7 1 634,6
 Verovelat T 45,5 73,5 91,7
    2 649,3 2 786,2 2 529,4
         
         
Velat yhteensä   7 407,9 7 039,3 6 690,7
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   13 060,3 12 999,1 12 969,0

O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan. I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan.

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Milj. EUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto ja vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Vaiheittaisen hankinnan uudelleen-
arvostuksen ylijäämä
Myytä-
vissä olevat rahoitus-varat
Valuutta- ja hyödyke-
suojaukset
Muut laajan tuloksen erät osakkuus- ja yhteis-
yrityksissä
Kertyneet muuntoerot ja nettoinves-
tointien suojaukset
Kerty-
neet voitto-varat
Jakaantu-
minen emoyhtiön omistajille
Määräys-
vallatto-
mien omista-
jien osuus
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5 6 202,9 51,8 6 254,7
Tilikauden tulos - - - - - - - - - 291,3 291,3 0,6 291,9
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 37,6 -63,2 3,0 -58,5 - -81,1 -1,6 -82,7
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,4 16,7 - -3,8 - 13,3 - 13,3
Laaja tulos yhteensä - - - - - 38,0 -46,5 3,0 -62,3 291,3 223,5 -1,0 222,5
Maksetut osingot - - - - - - - - - -197,2 -197,2 -1,7 -198,9
Oma pääoma 30.6.2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 818,0 31,4 -6,8 41,4 3 299,6 6 229,2 49,1 6 278,3
Tilikauden tulos - - - - - - - - - 48,4 48,4 1,9 50,3
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -278,1 -65,2 -22,4 -11,7 -55,8 -433,2 1,6 -431,6
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,7 16,6 - 2,3 7,9 27,5 - 27,5
Laaja tulos yhteensä - - - - - -277,4 -48,6 -22,4 -9,4 0,5 -357,3 3,5 -353,8
Maksetut osingot - - - - - - - - - - - -1,9 -1,9
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - - - - - 37,2 37,2
Voitto määräysvallattomien omistajien osuuden ostosta - - - - - - - - - 0,8 0,8 -0,8 -
Oma pääoma 31.12.2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 540,6 -17,2 -29,2 32,0 3 300,9 5 872,7 87,1 5 959,8
Tilikauden tulos - - - - - - - - - 138,7 138,7 4,9 143,6
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -199,7 5,7 -11,7 -7,6 - -213,3 -0,5 -213,8
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - -1,5 -1,0 - 1,9 - -0,6 - -0,6
Laaja tulos yhteensä - - - - - -201,2 4,7 -11,7 -5,7 138,7 -75,2 4,4 -70,8
Maksetut osingot - - - - - - - - - -236,6 -236,6 -0,2 -236,8
Yritysostot - - - - - - - - - - - 0,2 0,2
Oma pääoma 30.6.2012 1 342.2 76.6 633.1 -10.2 3.9 339.4 -12.5 -40.9 26.3 3 203.0 5 560.9 91.5 5 652.4

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. EUR 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
Omasta puolesta annetut vakuudet      
 Pantit 1,0 1,3 -
 Kiinnitykset 9,6 9,7 7,7
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 500,2 390,2 316,1
Muiden puolesta annetut vakuudet      
 Takaukset 5,0 5,0 100,3
Muut omat vastuut      
  Muut vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n aikana 62,7 66,1 48,6*
  Muut vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n jälkeen 526,2 525,8 488,0*
 Eläkevastuut 0,4 0,4 0,4
 Muut vastuut 5,2 5,1 55,0*
Yhteensä 1 110,3 1 003,6 1 016,1*
       
 Pantit 1,0 1,3 -
 Kiinnitykset 9,6 9,7 7,7
 Takaukset 505,2 395,2 416,4
 Muut vuokrasopimukset 588,9 591,9 536,6*
 Eläkevastuut 0,4 0,4 0,4
 Muut vastuut 5,2 5,1 55,0*
Yhteensä 1 110,3 1 003,6 1 016,1*

* Stora Enso on lopettanut sitovien ostosopimusten raportoinnin kulutushyödykkeiden ja palveluiden osalta vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Tämän seurauksena sitoumukset 30.6.2011 on uudelleenluokiteltu vastaamaan raportoinnin muutoksia.

Pääomasitoumukset
Konsernin suorat investointisopimukset ilman yritysostoja olivat 200 milj. euroa 30.6.2012 (verrattuna 218 milj. euroon 30.6.2011 ja 214 milj. euroon 31.12.2011).

Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten investointisopimuksista ilman yritysostoja oli 322 milj. euroa 30.6.2012 (verrattuna 436 milj. euroon 30.6.2011 ja 436 milj. euroon 31.12.2011), josta Stora Enso on taannut 189 milj. euroa (verrattuna 189 milj. euroon 30.6.2011 ja 189 milj. euroon 31.12.2011).

Johdannaisten käyvät arvot

Milj. EUR 30.6.2012   31.12.2011 30.6.2011
  Käyvän
arvon
ylittävät
Käyvän
arvon
alittavat
Käyvät arvot, netto   Käyvät arvot, netto Käyvät
arvot,
netto
Koronvaihtosopimukset 115,6 -52,7 62,9   95,8 86,2
Korko-optiot - -55,0 -55,0   -51,0 -33,2
Termiinisopimukset 15,7 -23,5 -7,8   4,8 18,0
Valuuttaoptiot 20,4 -27,8 -7,4   -16,1 27,5
Hyödykesopimukset 12,5 -19,8 -7,3   -2,1 5,5
Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS) - -2,2 -2,2   -22,6 -9,3
Yhteensä 164,2 -181,0 -16,8   8,8 94,7

Johdannaisten nimellisarvot

Milj. EUR 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
Korkojohdannaiset      
Koronvaihtosopimukset      
 Erääntyy alle 1 vuodessa  35,7  61,6  81,3
 Erääntyy 2–5 vuodessa 2 083,3 2 073,3 1 721,1
 Erääntyy 6–10 vuodessa  250,0  250,0  200,0
  2 369,0 2 384,9 2 002,4
Korko-optiot  532,4  522,8  540,9
Yhteensä 2 901,4 2 907,7 2 543,3
       
Valuuttajohdannaiset      
 Termiinisopimukset 2 327,8 1 750,2 2 050,3
 Valuuttaoptiot 2 873,5 2 669,4 2 710,1
Yhteensä 5 201,3 4 419,6 4 760,4
       
Hyödykejohdannaiset      
 Hyödykesopimukset  268,2  236,7  248,2
Yhteensä  268,2  236,7  248,2
       
Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit      
 Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS)  55,2  73,3  88,7
Yhteensä  55,2  73,3  88,7

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/12 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading 1 190,8 1 227,2 5 022,0 1 283,8 1 283,1 1 242,6 1 212,5
Biomaterials 246,5 241,7 1 092,0 255,4 276,4 268,6 291,6
Building and Living 443,7 381,2 1 671,1 382,0 414,0 465,4 409,7
Renewable Packaging 826,8 779,3 3 194,6 756,6 800,6 829,6 807,8
Muut 662,2 703,4 2 700,5 643,9 637,4 700,1 719,1
Segmenttien välinen liikevaihto -649,6 -659,5 -2 715,3 -640,1 -672,2 -689,2 -713,8
Yhteensä 2 720,4 2 673,3 10 964,9 2 681,6 2 739,3 2 817,1 2 726,9

Operatiivinen liikevoitto segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/12 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading 41,7 67,3 285,3 55,6 72,3 72,2 85,2
Biomaterials 14,7 7,2 169,2 27,2 57,3 31,2 53,5
Building and Living 11,5 9,8 62,8 6,0 9,8 35,2 11,8
Renewable Packaging 72,5 61,7 301,3 32,8 73,6 93,9 101,0
Muut 0,8 1,4 48,1 23,3 11,4 6,6 6,8
Operatiivinen liikevoitto 141,2 147,4 866,7 144,9 224,4 239,1 258,3
 Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* -33,1 1,2 -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4
Kertaluonteiset erät 44,6 -24,7 -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2
Liiketulos (IFRS) 152,7 123,9 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7
Nettorahoituserät -66,8 -34,0 -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2
Tulos ennen veroja 85,9 89,9 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5
Tuloverot -16,4 -15,8 -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6
Tilikauden tulos 69,5 74,1 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9

*Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Kertaluonteiset erät segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/12 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading 12,9 -9,6 -29,1 3,7 - -27,5 -5,3
Biomaterials - - 12,6 7,5 - -1,9 7,0
Building and Living - - -33,5 -4,6 - - -28,9
Renewable Packaging - -15,1 -8,9 -6,6 - -2,3 -
Muut 31,7 - -21,0 -21,0 - - -
Liiketuloksen kertaluonteiset erät 44,6 -24,7 -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2
Rahoituserien kertaluonteiset erät 9,5 13,6 -138,3 -10,1 -128,2 - -
Verojen kertaluonteiset erät 1,9 5,0 62,2 50,8 - 3,6 7,8
Tilikauden tuloksen kertaluonteiset erät 56,0 -6,1 -156,0 19,7 -128,2 -28,1 -19,4

Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/12 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading -0,4 -1,0 -7,9 2,0 -0,3 -9,2 -0,4
Biomaterials -22,8 -4,6 -18,5 2,7 -11,6 -5,4 -4,2
Building and Living -0,1 -2,2 -1,8 - - -1,8 -
Renewable Packaging                   - -0,7 -6,6 - - -6,6 -
Muut -9,8 9,7 7,3 40,9 -33,9 -3,9 4,2
Liiketuloksen käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät -33,1 1,2 -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4

*Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/12 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading 54,2 56,7 248,3 61,3 72,0 35,5 79,5
Biomaterials -8,1 2,6 163,3 37,4 45,7 23,9 56,3
Building and Living 11,4 7,6 27,5 1,4 9,8 33,4 -17,1
Renewable Packaging 72,5 45,9 285,8 26,2 73,6 85,0 101,0
Muut 22,7 11,1 34,4 43,2 -22,5 2,7 11,0
Liiketulos (IFRS) 152,7 123,9 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7
Nettorahoituserät -66,8 -34,0 -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2
Tulos ennen veroja 85,9 89,9 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5
Tuloverot -16,4 -15,8 -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6
Tilikauden tulos 69,5 74,1 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9

Euron vaihtokurssit

1 euro on Päätöskurssi Keskikurssi
  30.6.2012 31.12.2011 30.6.2012 31.12.2011
SEK 8,7728 8,9120 8,8815 9,0307
USD 1,2590 1,2939 1,2968 1,3922
GBP 0,8068 0,8353 0,8225 0,8678

Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.6.2012

Milj. EUR USD GBP SEK
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta 1 200 600 -920
Transaktioriskin suojaukset 30.6.2012 -600 -270 450
Suojausprosentti 30.6.2012 seuraaville 12 kuukaudelle 50 % 45 % 49 %

Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan lisäsuojaukset 13–16 kuukaudelle kasvattavat suojausprosenttia dollarin osalta 4 % ja punnan osalta 7 %.

Valuuttakurssimuutosten vaikutus operatiiviseen liikevoittoon

Operatiivinen liikevoitto: valuuttakurssivaikutus 10 % vahvistuminen Milj. EUR
   
USD 120
SEK -92
GBP 60

Herkkyys perustuu liiketoiminnan nettorahavirtaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen.

Stora Enson osakkeet

Vaihtomäärä Helsinki Tukholma
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Huhtikuu 48 452 101 315 371 55 280 22 197 822
Toukokuu 51 443 92 275 901 55 870 24 039 446
Kesäkuu 52 915 78 477 950 55 271 19 127 758
Yhteensä 152 810 272 069 222 166 421 65 365 026

Päätöskurssi
Helsinki, EUR Tukholma, SEK
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Huhtikuu 6,59 5,15 56,95 46,85
Toukokuu 5,86 4,39 50,35 39,31
Kesäkuu 5,85 4,84 52,00 42,57

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto, operatiivinen ROCE (%) 100  x Operatiivinen liikevoitto
Sijoitettu pääoma 1) 2)
Sidotun pääoman operatiivinen tuotto, operatiivinen ROOC (%) 100  x Operatiivinen liikevoitto  
Sidottu pääoma 2)
Oman pääoman tuotto,
ROE (%)
100  x Tulos ennen veroja ja
 määräysvallattomien omistajien osuutta – verot

Oma pääoma yhteensä 2)
Omavaraisuusaste (%) 100  x Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma
Korolliset nettovelat   Korolliset velat – korolliset saamiset
Velkaantumisaste   Korolliset nettovelat
Oma pääoma
      Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
Kassatulos/osake   Tilikauden tulos 3) – poistot ja arvonalentumiset
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Tulos/osake   Tilikauden tulos 3)
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Operatiivinen liikevoitto                                                      Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon
muutoksia sekä Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvonmuutoksia

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka
2) Tilikauden keskiarvo
3) Jakaantuminen emoyhtiön omistajille

  Lisätietoja:

Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Lauri Peltola, yritysvastuu- ja viestintäjohtaja, p. 02046 21380

Stora Enson vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 23.10.2012 kello 13.00.

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio isännöivät tänään klo 14.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia +44 (0)20 3140 8286
Suomi +358 (0)9 6937 9543
Ruotsi +46 (0)8 5352 6408
USA +1 646 254 3366
Koodi 4495930

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Tilaa

Liitteet & linkit