Aktiakoncernens jämförelsesiffror för delårsrapporterna 1.1.2012–30.6.2013 och bokslutet 1.1–31.12.2012

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
1.11.2013 kl. 11.00

Aktiakoncernens jämförelsesiffror för delårsrapporterna 1.1.2012–30.6.2013 och bokslutet 1.1–31.12.2012

Aktiakoncernens tidigare moderbolag, Aktia Abp, har 1.7.2013 fusionerats med sitt helägda dotterbolag Aktia Bank Abp. Efter fusionen utgör Aktia Bank Abp koncernens moderbolag. Fusionen är en del av Aktiakoncernens Handlingsprogram 2015, vars syfte är att förenkla Aktiakoncernens struktur och öka kostnadseffektiviteten inom förvaltning, processer och gemensamma funktioner.

Fusionens inverkan på koncernens finansiella ställning

Eftersom fusionen var koncernintern och Aktia Abp ägde 100 procent av aktierna i Aktia Bank Abp hade fusionen ingen direkt resultatinverkan på Aktiakoncernen. Fusionen hade heller ingen inverkan på Aktiakoncernens totala balansomslutning eller totala egna kapital.

Den nya koncernstrukturen med Aktia Bank Abp som moderbolag också för koncernens försäkringsverksamhet påverkade bankverksamhetens kapitaltäckningsgrad med -0,9 procentenheter och primärkapitalrelationen med -0,4 procentenheter per 1.7.2013.

Aktia Bank Abp -koncernens jämförelseuppgifter

Fusionen av koncernens tidigare moderbolag medförde inga väsentliga förändringar i Aktiakoncernens ekonomiska ställning eller operativa verksamhet.  Aktia Bank Abp -koncernens jämförelseuppgifter har ändrats så att den finansiella informationen för den nuvarande koncernen med Aktia Bank Abp som moderbolag jämförs mot den samma och helt jämförbara finansiella

information som under tidigare perioder publicerats med Aktia Abp som koncernens moderbolag. Från och med Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1-9/2013 ingår jämförelseuppgifterna enligt denna princip. Jämförelseuppgifterna avviker från de uppgifter som tidigare rapporterats av Aktia Bank Abp då Aktia Bank Abp inte under tidigare perioder varit moderbolag i Aktiakoncernen. 

Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2013 publiceras 7.11.2013.

I tabellerna nedan presenteras jämförelsesiffror för Aktia Bank Abp -koncernens resultaträkning, nyckeltal och balansräkning för tidigare perioder.

Aktia Bank -koncernens resultaträkning            
             
(mn euro) 1-3/2012 1-6/2012 1-9/2012 1-12/2012 1-3/2013 1-6/2013
Kvarvarande verksamheter            
Räntenetto 29,6 59,3 88,0 117,3 30,1 58,4
Dividender 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
   Provisionsintäkter 19,6 40,6 60,7 80,8 21,0 44,1
   Provisionskostnader -3,9 -7,6 -11,3 -15,5 -4,1 -8,6
Provisionsnetto 15,7 32,9 49,4 65,3 16,9 35,5
Livförsäkringsnetto 6,2 13,5 19,0 27,3 7,6 13,1
Nettoresultat från finansiella transaktioner 0,3 0,5 -0,2 2,9 2,2 4,1
Nettointäkter från förvaltningsfastigheter 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,4
Övriga rörelseintäkter 1,4 2,6 3,2 4,7 0,8 1,6
Rörelseintäkter totalt 53,2 109,0 159,5 217,9 57,5 113,2
             
Personalkostnader -18,6 -37,7 -55,3 -75,4 -19,2 -38,0
IT-kostnader -6,4 -12,9 -18,8 -31,4 -5,9 -14,0
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1,8 -3,5 -5,2 -7,2 -1,7 -3,4
Övriga rörelsekostnader -9,9 -20,1 -28,8 -40,3 -10,7 -21,3
Rörelsekostnader totalt -36,7 -74,2 -108,2 -154,2 -37,5 -76,8
             
Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar - - -1,8 -1,8 - -
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -1,9 -2,8 -4,6 -6,4 -1,1 -1,5
Andel av intresseföretagens resultat -0,3 0,2 0,8 0,5 0,6 -0,3
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter 14,3 32,2 45,6 56,0 19,5 34,6
Skatter från kvarvarande verksamheter -4,1 -8,2 -11,7 -15,8 -4,7 -8,8
Periodens vinst från kvarvarande verksamheter 10,2 24,0 33,9 40,3 14,8 25,8
             
Avvecklade verksamheter            
Periodens vinst från avvecklade verksamheter 9,3 9,8 9,8 9,8 - -
Periodens vinst 19,6 33,8 43,7 50,0 14,8 25,8
             
Hänförligt till:            
Aktieägare i Aktia Bank Abp 19,3 33,3 43,1 49,2 14,8 25,6
Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,5 0,6 0,8 0,0 0,2
Totalt 19,6 33,8 43,7 50,0 14,8 25,8
             
Aktia Bank -koncernens totalresultat            
             
(mn euro) 1-3/2012 1-6/2012 1-9/2012 1-12/2012 1-3/2013 1-6/2013
Kvarvarande verksamheter            
Periodens vinst från kvarvarande verksamheter 10,2 24,0 33,9 40,3 14,8 25,8
Övrigt totalresultat efter skatt:            
Förändring i värdering till verkligt värde för finansiella tillgångar som kan säljas 41,9 47,5 95,4 94,6 -3,3 -21,7
Förändring i värdering till verkligt värde för finansiella tillgångar som innehas till förfall - - 0,0 0,2 0,8 1,5
Förändring i värdering till verkligt värde för kassaflödessäkring -3,0 -4,3 -6,5 -3,3 -2,9 -5,9
Överfört till resultaträkningen för finansiella tillgångar som kan säljas 5,3 5,2 5,2 16,1 -1,5 -3,6
Överfört till resultaträkningen för kassaflödessäkring - - - -5,8 - -
Totalresultat från poster som kan överföras till resultaträkningen 44,3 48,5 94,1 101,8 -7,0 -29,7
Förmånsbaserade pensionsplaner - - - -0,6 - -
Totalresultat från poster som inte kan överföras till resultaträkningen - - - -0,6 - -
Periodens totalresultat från kvarvarande verksamheter 54,5 72,5 128,0 141,5 7,7 -3,9
             
Avvecklade verksamheter            
Periodens vinst från avvecklade verksamheter 9,3 9,8 9,8 9,8 - -
Övrigt totalresultat efter skatt:            
Förändring i värdering till verkligt värde för finansiella tillgångar som kan säljas 1,8 1,8 1,8 1,8 - -
Överfört till resultaträkningen för finansiella tillgångar som kan säljas -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 - -
Totalresultat från poster som kan överföras till resultaträkningen -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 - -
Periodens totalresultat från avvecklade verksamheter 4,9 5,3 5,3 5,3 - -
             
Periodens totalresultat 59,4 77,8 133,3 146,8 7,7 -3,9
             
Totalresultat hänförligt till:            
Aktieägare i Aktia Bank Abp 58,8 77,5 132,1 145,6 7,4 -4,7
Innehav utan bestämmande inflytande 0,5 0,4 1,2 1,2 0,3 0,8
Totalt 59,4 77,8 133,3 146,8 7,7 -3,9
             
Nyckeltal            
             
(mn euro) 1-3/2012 1-6/2012 1-9/2012 1-12/2012 1-3/2013 1-6/2013
             
Resultat per aktie (EPS), kvarvarande verksamheter, euro 0,15 0,35 0,50 0,59 0,22 0,38
Resultat per aktie (EPS), avvecklade verksamheter, euro 0,14 0,15 0,15 0,15 - -
Resultat per aktie (EPS), euro 0,29 0,50 0,65 0,74 0,22 0,38
Eget kapital per aktie (NAV), euro   1) 7,89 7,88 8,70 8,91 9,02 8,34
Avkastning på eget kapital (ROE), % 14,1 12,2 10,0 8,5 8,9 8,1
Totalresultat per aktie, euro 0,88 1,16 1,99 2,19 0,11 -0,07
Kapitaltäckningsgrad (finans- och försäkringskonglomeratet), %   1) 184,9 190,5 203,4 205,1 203,5 202,9
Genomsnittligt antal aktier, mn st.   2) 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,6
Antal aktier vid periodens utgång, mn st.   1) 66,5 66,5 66,5 66,5 66,6 66,6
Personal (heltidsresurser), genomsnittligt antal från årets början   1) 1 148 1 089 1 056 1 044 1 013 1 010
Koncerntillgångar   1) *) 2 813,8 2 443,3 2 817,0 2 955,0 2 814,9 3 379,7
             
Bankverksamhet (inkl. Privatbanken)            
Kostnads/intäktstal 0,68 0,69 0,69 0,74 0,67 0,68
Inlåning från allmänheten   1) 3 689,4 3 714,4 3 651,4 3 631,5 3 631,8 3 807,2
Utlåning till allmänheten   1) 7 183,8 7 217,8 7 251,6 7 201,6 7 132,6 6 984,9
Kapitaltäckningsgrad, %   1) 18,1 18,9 19,9 20,2 20,0 20,3
Primärkapitalrelation, %   1) 11,3 11,7 11,8 11,8 11,7 12,1
Riskvägda förbindelser   1) 3 767,3 3 742,0 3 727,9 3 611,2 3 683,7 3 625,3
             
Kapitalförvaltning & Livförsäkring            
Kundtillgångar   1)  **) 5 409,8 5 256,9 5 569,0 5 877,4 6 214,0 5 901,7
Premieinkomst före återförsäkrarens andel 30,0 49,7 71,6 111,2 46,1 83,5
Omkostnads - %   2) 93,4 94,4 93,1 90,8 95,6 95,0
Verksamhetskapital   1) 131,6 141,1 160,5 158,6 157,3 147,5
Solvensgrad, %   2) 22,8 24,7 27,9 27,4 27,2 25,3
Placeringar till verkligt värde   1) 960,6 950,3 987,9 1 020,7 1 034,2 1 050,1
Ansvarsskuld för räntebundna försäkringar   1) 532,3 523,2 517,5 519,9 517,0 512,2
Ansvarsskuld för fondförsäkringar   1) 317,8 315,1 337,7 358,5 400,5 410,3
             
1) Vid periodens slut            
2) Kumulativt från årets början            
             
*) Koncerntillgångar = bankkoncernens likviditetsportfölj samt livförsäkringsbolagets placeringsportfölj      
**) Kundtillgångar = förvaltade och förmedlade fonder samt förvaltade tillgånagr i Aktia Fondbolag, Aktia Invest, Aktia Asset Management och Aktia Banks privatbanksverksamhet och Aktia Livförsäkring
             
Beräkningsgrunder för nyckeltal finns i Aktia Abp:s årsredovisning 2012 sid. 18.        
             

 

Aktia Bank -koncernens balansräkning            
             
(mn euro) 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013
Tillgångar            
Kontanta medel 220,4 70,8 236,6 587,6 295,1 448,5
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 0,7 1,3 0,5 0,1 0,0 0,0
   Räntebärande värdepapper 2 588,7 2 360,0 2 558,3 2 011,7 2 158,2 2 549,3
   Aktier och andelar 87,8 88,6 97,1 95,0 98,8 98,3
Finansiella tillgångar som kan säljas 2 676,5 2 448,6 2 655,4 2 106,7 2 257,0 2 647,6
Finansiella tillgångar som innehas till förfall 19,3 15,8 10,1 350,0 362,5 355,7
Derivatinstrument 309,3 350,1 395,7 302,2 270,8 210,5
      Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut 131,0 551,5 167,8 158,7 129,0 109,6
      Utlåning till allmänheten och offentliga samfund 7 183,8 7 217,8 7 251,6 7 201,6 7 132,6 6 984,9
Lån och övriga fordringar 7 314,8 7 769,3 7 419,4 7 360,2 7 261,6 7 094,5
Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld 318,3 316,4 338,0 360,9 401,1 412,7
Placeringar i ägarintresseföretag 20,4 21,3 21,1 21,1 21,2 18,4
Immateriella tillgångar 14,0 14,5 14,3 14,2 14,5 15,0
Förvaltningsfastigheter 18,6 28,3 27,8 28,3 28,3 51,0
Övriga materiella tillgångar 6,7 6,5 6,0 5,7 5,4 5,3
      Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 85,4 74,0 81,2 75,0 70,8 70,5
      Övriga tillgångar 45,4 104,3 7,5 3,3 124,9 4,4
Övriga tillgångar totalt 130,8 178,3 88,7 78,3 195,7 74,9
      Inkomstskattefordringar 3,4 4,0 3,8 0,1 0,9 2,0
      Latenta skattefordringar 2,2 1,2 0,9 23,5 22,3 21,8
Skattefordringar 5,6 5,1 4,6 23,6 23,1 23,8
Tillgångar som innehas till försäljning 2,2 2,1 2,0 1,5 1,4 1,2
Tillgångar totalt 11 057,6 11 228,4 11 220,3 11 240,2 11 137,7 11 359,2
             
Skulder            
      Skulder till kreditinstitut 977,0 1 075,5 1 097,3 1 057,6 983,5 1 051,5
      Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3 689,4 3 714,4 3 651,4 3 631,5 3 631,8 3 807,2
Depositioner 4 666,4 4 789,9 4 748,7 4 689,0 4 615,2 4 858,7
Derivatinstrument 157,6 174,3 188,0 186,4 161,6 145,4
      Emitterade skuldebrev 3 889,0 3 930,5 3 871,3 3 878,9 3 888,1 4 065,9
      Efterställda skulder 251,6 263,6 265,4 268,2 274,2 269,7
      Övriga skulder till kreditinstitut 360,2 311,3 260,1 290,9 250,8 141,5
      Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund 65,1 108,1 162,8 146,7 128,7 51,1
Övriga finansiella skulder 4 565,9 4 613,5 4 559,5 4 584,7 4 541,8 4 528,2
      Ansvarsskuld för räntebundna försäkringar 532,3 523,2 517,5 519,9 517,0 512,2
      Ansvarsskuld för fondförsäkringar 317,8 315,1 337,7 358,5 400,5 410,3
Försäkringstekniska avsättningar 850,2 838,3 855,1 878,5 917,4 922,5
      Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 118,9 98,0 100,6 93,1 100,5 73,2
      Övriga skulder 66,2 77,5 59,2 55,2 39,8 142,7
Övriga skulder totalt 185,1 175,5 159,9 148,3 140,4 215,8
Avsättningar - - - 6,9 6,9 6,9
      Inkomstskatteskulder 3,4 1,5 2,7 23,3 24,1 1,0
      Latenta skatteskulder 45,6 47,3 62,4 65,5 64,8 60,5
Skatteskulder 49,0 48,8 65,1 88,8 88,9 61,5
Skulder för tillgångar som innehas till försäljning 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Skulder totalt 10 474,3 10 640,5 10 576,5 10 582,8 10 472,4 10 739,1
             
Eget kapital            
Bundet eget kapital 162,8 167,4 212,3 220,2 212,9 190,0
Fritt eget kapital 362,2 356,5 366,6 372,4 387,4 365,1
      Aktieägarnas andel av eget kapital 525,0 523,9 578,9 592,6 600,2 555,1
      Innehav utan bestämmande inflytande 58,3 64,0 64,8 64,8 65,1 64,9
Eget kapital 583,3 587,8 643,7 657,4 665,4 620,0
Skulder och eget kapital totalt 11 057,6 11 228,4 11 220,3 11 240,2 11 137,7 11 359,2

 

AKTIA BANK ABP

Ekonomidirektör, CFO Fredrik Westerholm, tfn 010 247 6505
IR Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, ir@aktia.fi

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier

www.aktia.fi

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på kontoren samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera