Vägen till tillväxt går via förnyelse

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
Fritt för publicering måndag 23.11.2015 kl. 11.30

 

Under hösten har oron över den kinesiska ekonomin och osäkerheten i anknytning till centralbankernas förändrade politik styrt den internationella finansmarknaden.  Den senaste tiden har dock rädslan för en kraftig avmattning av den ekonomiska tillväxten i Kina minskat. Det ser ut som om centralbankerna äntligen skulle börja förändra sin politik. Den amerikanska centralbanken Fed förväntas höja räntan i december, medan det av Europeiska centralbanken förväntas ytterligare stimulans.

Det är sannolikt att vi kommer att se en differentiering av de stora centralbankernas politiker under vintern”, säger Aktias chefsekonom Heidi Schauman. "ECB:s extra stimulansåtgärder kommer att säkerställa att euriborräntorna hålls nära sin nuvarande nivå under hela nästa år".

Den globala tillväxten kommer 2016 att öka till nästan 3 ½ %. Enligt vår prognos tilltar den ekonomiska tillväxten i både de utvecklade ekonomierna och tillväxtekonomierna. Också 2016 kommer konsumtionen att vara lokomotivet för världsekonomin. I euroområdet är den ekonomiska tillväxten fortfarande mycket beroende av hushållens konsumtionsefterfrågan. "Sysselsättningen och lönerna måste utvecklas i positiv riktning även nästa år för att tillväxten ska upprätthållas i euroområdet, trots att utrikeshandeln och investeringarna förutspås återhämta sig", konstaterar Schauman.

I Finland medförde hösten ingen vändning mot det bättre i ekonomin. Hushållens konsumtionsefterfrågan är fortsatt dämpad. Inkomstutvecklingen för hushållen är svag då sysselsättningen minskat och lönepåslagen varit små. På den senaste tiden har hushållens förtroende för både den egna och den finska ekonomin återigen minskat.

Den finska BNP-tillväxten stannar i år på noll. 2016 kommer BNP- och exporttillväxten att få stöd av den prognostiserade återhämtningen i den internationella handeln. Problemen med kostnadskonkurrenskraften och den ringa efterfrågan på investeringsvaror på den globala marknaden håller dock exportökningen blygsam. Hemmamarknaden stöder inte den ekonomiska tillväxten. Den finska BNP-tillväxten stannar 2016 på 0,5 %.

Den offentliga skuldsättningen kommer att fortsätta. ”I och med den svaga ekonomiska tillväxten kommer det statliga underskottet inte att minska alls 2016”, säger Schauman. Anpassningsåtgärdernas effekter på balansen i statsekonomin urvattnas då arbetsinkomstavdraget ökar och regeringens spetsprojekt startas.

Regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas försök att förnya den finska arbetsmarknaden har inte lett till lösningar. "Finland befinner sig i en situation där bara förnyelse kan leda landet tillbaka till tillväxtbanan", konstaterar Schauman. När det gäller att förnya arbetsmarknaden borde man bygga upp ett helhetspaket av snabba konkurrenskraftshöjande åtgärder, återhållsamma lönekrav, ökat lokalt beslutsfattande och andra långsiktiga förändringar, som avveckling av flitfällor. På lång sikt skall målet vara en permanent god konkurrenskraft och en hög sysselsättningsgrad.

"Vi får inte nöja oss med enskilda dellösningar. De stöter ofta på motstånd och leder i regel inte till bästa möjliga resultat med tanke på hela ekonomin", säger Schauman.

 

Mera information:

Chefsekonom Heidi Schauman                                                                                                   
Tfn 010 247 6708, 050 328 1229, e-post heidi.schauman@aktia.fi

Prenumerera

Dokument & länkar