ALLGON AB (PUBL ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING UNDER DET TREDJE KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 42,6 (29,7) MSEK, en ökning med 43 % jämfört med motsvarande period 2016.
  • Periodens EBITDA uppgick till 1,7 (-3,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-4,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,0 (-15,1) %.
  • Kvartalets resultat uppgick till -0,8(-4,6) MSEK.

Åkerströms beviljades den 3 juli ett anslag om 4 MSEK för utveckling av
”Smartare Elektroniksystem” en gemensam satsning av Vinnova, Formas och
Energimyndigheten. Projektet avser att ta fram nästa generation av skalbar,
modulär radiostyrning för industriellt bruk och kommer att bidra till digitaliseringen
av svensk industri. Projektet leds av Åkerströms tillsammans med
Högskolan Dalarna och Boliden AB. Projektet förväntas vara slutfört under 2019.

Allgon tecknade den 21 september avtal avseende förvärv av bolaget Industrial
Internet of X AB (”IIOX”). Förvärvet sker genom en apportemission. IIOX
utvecklar och säljer en molnbaserad Internet of Things plattform för företagstillämpningar.
Tjänsten samlar in, analyserar och förvandlar i realtid maskindata
till kommersiellt användbar information.

Januari  - September 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 150,2 (99,5) MSEK, en ökning med 51 % jämfört med motsvarande period 2016.
• Periodens EBITDA uppgick till 9,0 (-4,5) MSEK före transaktionskostnader för förvärvet av Satmission AB.
• Periodens EBITDA uppgick till 7,5 (-4,5) MSEK inklusive transaktionskostnader för förvärvet av Satmission AB
• Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (-9,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,6 (-9,2) %.
• Periodens resultat uppgick till 0,6 (-9,6) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,55) kr/aktie.

FOKUS PÅ FÖRVÄRV, NYA AFFÄRSOMRÅDEN OCH DIGITALISERING

Digitalisering och innovation spänner över alla branscher och vi ser dagligen hur tekniken effektiviserar och ökar kapaciteten
inom tung svensk och internationell industri. I takt med att vår omvärld digitaliseras och det ställs nya krav på säkra, tillförlitliga
tjänster och produkter som stöttar denna utveckling , ger det Allgonkoncernen nya affärsmöjligheter. För att på bästa sätt tillvarata dessa möjligheter är vi i färd med
att skapa ett ekosystem med smarta synergier mellan våra dotterbolag som bygger på en kombination av digital innovation, befintlig produktportfölj, långa kundrelationer och mångårig
expertis. Samtidigt har vi ett decentraliserat ansvar i våra dotterbolag som garanterar ett tydligt ägarskap över affären och som ger en flexibilitet att möta marknadens efterfrågan av respektive
bolags erbjudande.

Från att ha varit en verksamhet som specialiserat sig på kraftfulla och tåliga kvalitetsantenner med hög prestanda, blir Allgonkoncernen,
ett steg i taget, en konkurrenskraftig aktör med fokus på strategiskt viktiga segment inom industriell Internet of Things (IoT).
Allgon diskuterar kontinuerligt framtida affärsmodeller och tillämpningsområden. Med konkurrenskraftiga produkter som vi
säljer till stora kunder i höga volymer närmar sig Allgongruppen en omsättning på en kvarts miljard på rullande 12-månadersbasis.
Vår omsättningstillväxt om 43 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år är resultatet av vår strategi som fokuserar
på nya kompletterande förvärv. Omsättningen uppgick till 42,6 MSEK och resultatet för kvartalet uppgick till 1,7 MSEK på
EBITDA-nivå, vilket är i linje med koncernens förväntningar. Före de koncerngemensamma kostnaderna visar rörelserna ett resultat
på 3,1 MSEK på EBITDA-nivån. Resultat efter skatt uppgår till -0,8 MSEK för kvartalet. Det tredje kvartalet är som vanligt det
svagaste kvartalet för Allgonkoncernen och det är två faktorer som särskilt påverkar våra intäkter under perioden. Industrisemestern
i juli månad innebar en lägre aktivitet i de producerande bolagen och påverkar även antalet timmar vi kan debitera under
juli och augusti i konsultverksamheterna. Nya förvärv och ytterligare tillväxt Som vi meddelade den 21:e september har vi tecknat avtal om
att förvärva Industrial Internet of X AB (IIOX). Genom förvärvet får Allgonkoncernen ett bolag vars huvudaffär är att samla in,
bearbeta och presentera stora datamängder på ett lättillgängligt sätt. Vi ser att den typen av plattformar blir alltmer viktiga
för att stödja industrins digitaliseringsprocesser. IIOX har idag flera storkunder som E.ON, DeLaval och Riksbyggen. IIOX IoTplattform
kommer att stärka Allgon-bolagens kunderbjudande. Förvärvet av IIOX blir koncernens fjärde förvärv sedan starten av 2016.

Tekniken i fokus I september samlade vi alla bolag till en gemensam inspirationsdag, Allgon Tech Day. Syftet med dagen var att dotterbolagens
R&D-team fick möjlighet att träffas, utbyta idéer och diskutera utmaningar men också framtida lösningar och samarbeten.
Allgonkoncernens ambition är att anordna Allgon Tech Day med olika teman varje år och är en del i att utvinna synergier mellan
dotterbolagen i fråga om teknik och utveckling.

Summering och nästa steg

Under ännu ett kvartal har vi alltså lyckats ta tillvara på styrkornai dotterbolagens respektive verksamheter och tagit ytterligare
ett steg mot en ännu starkare marknadsposition. Vi har en tydlig strategi för hur vi ska fortsätta att öka lönsamheten i koncernen
och växa respektive bolags affärer samtidigt som vi fortsätter att investera i nya förvärv.
Vår förvärvsstrategi bygger på att de entreprenörer som grundat företagen stannar kvar i verksamheten. Det är viktigt för bolagskulturen,kundrelationerna och innovationskraften. Med stöd av
en stark och snabbrörlig entreprenörsmentalitet, svensk ingenjörskonst och med teknisk spjutspetskompetens som drivkrafter är Allgonkoncernen och dess dotterbolag mer än väl rustade
att ta nästa steg i utvecklingen. Vi ställer tydliga krav på våra förvärvskandidater som ska vara ledande inom sitt specialistområde,
ha potential att skapa nya affärer genom samverkan med övriga dotterbolag och bidra positivt till Allgongruppens tillväxt.
Vi ser därför fram emot ytterligare investeringar, som täcker hela värdekedjan inom radiokommunikation och industriell IoT.
Vid summeringen av det tredje kvartalet håller vi vår tidsplan och är på god väg att förverkliga strategin med satsningar på nya
förvärv. Genom förvärv kommer vår gemensamma overhead att fördelas på fler enheter samtidigt som vi får en större volym med
fler rörelsedrivande bolag i Allgongruppen. Med den resultatförbättring som visats under våra inledande kvartal i år finns en 
övertygelse om att vi når våra långsiktiga mål.

Johan Hårdén, VD
Stockholm, november 2017

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar