ALLGON AB (PUBL)BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 JANUARI–DECEMBER

KVARTALET I KORTHET

  • Nettoomsättningen uppgick till 40,2 (32,2) MSEK, en ökning med 25 % jämfört med motsvarande period 2015
  • Kvartal 4 har belastats med flera kostnadsposter som inte hör till den löpande rörelseverksamheten: transaktionskostnader 2,6 MSEK,extra lagernedskrivningar 2,1 MSEK samt omstruktureringsreserv i Åkerströms om 3,6 MSEK, d v s totalt 8,3 MSEK. I kvartal 4 2015 fanns följande kostnadsposter som inte hör till den löpande rörelseverksamheten: extra av- och nedskrivningar kopplat till antennplattformen för Volvo Lastvagnar om 3,4 MSEK samt transaktionskostnader om 0,7 MSEK, d v s totalt 4,1 MSEK
  • Kvartalets EBITDA exklusive ovan poster uppgick till -5 (8,6) MSEK.
  • Kvartalets EBITDA inklusive ovan poster uppgick till -13,3 (4,5) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,8 (-0,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -36,9 (-1,6) %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (10,3) MSEK
  • Dotterbolaget Smarteq Wireless AB har valts till antennleverantör för Aidons pågående utrullning av nya elmätare i Norge. Fram till 2019 kommer totalt 2,9 miljoner elmätare för fjärravläsning av elförbrukning att installeras i Norge.Smarteq Wireless AB är vald leverantör för både antenner och kablage och affären beräknas för bolaget omsätta 30 MSEK fram till 2019.
  • Allgon AB har förvärvat Wireless System Integration Sweden AB (WSI), ett snabbväxande bolag inom IoT (Internet of Things). I samband med detta har Allgongruppen skapat ett nytt affärsområde för industriell IoT där ytterligare potentiella förvärv kan adderas framöver.Förvärvet genomfördes den 14:e november 2016.
  • Nettoomsättningen uppgick till 139,7 (115,2) MSEK, en ökning med 21 % jämfört med motsvarande period 2015.
  • Periodens EBITDA exklusive ovan poster uppgick till -9,5 (21,4) MSEK


VD HAR ORDET

Allgongruppen avslutar 2016 med en försäljning i fjärde kvartalet om 40 MSEK. Året har till stor del präglats av ett omfattande omställnings- och förändringsprogram för att säkerställa ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet för samtliga bolag i Allgongruppen. Som Allgon aviserade innan bokslutskommunikén har bolaget reserverat ytterligare kostnader vilket påverkar kvartalet negativt. Resultatmässigt lämnar vi ett tufft år bakom oss men genom de vidtagna åtgärderna har vi skapat en strukturell och strategisk plattform i Allgon vilken gör oss rustade för framtiden.

Året inleddes med tillträde till vårt förvärv av Åkerströms Björbo AB och vi driftsatte första fasen av det offensiva program för omstrukturering som pågått under hela 2016. Syftet var att anpassa verksamheten i Åkerströms kinesiska produktionsbolag i Tianjin, men även verksamheten lokalt i Björbo, till befintlig och förväntad framtida efterfrågan på företagets produkter. Från starten av 2016 har vi arbetat intensivt med att stabilisera och renodla produktionen i Kina och Björbo och har även tillsatt ny ledning både i Åkerströms Björbo samt i det kinesiska dotterbolaget. Parallellt med denna omställning har vi lyckats behålla en stabil försäljning under hela året och har även vunnit nya affärer. Dean avslutande etappen i omstruktureringsprogrammet innebar en förflyttning av produktionen av standardprodukter från Åkerströms i Björbo till det kinesiska dotterbolaget med konsekvensen att antalet anställda i Björbo minskade med 15 personer. Till följd av detta belastas det fjärde kvartalet av en omstruktureringsreserv avseende personal om 3,6 MSEK samt en nedskrivning av lagret efter renodling och konsolidering av produktsortiment samt utgående reservdelar. Den årliga besparingseffekten av dessa åtgärder uppgår till 5 MSEK.

Därmed har Allgon skapat en god position inför 2017 som redan inletts med en bra orderingång och fullt fokus på försäljning och utveckling av våra försäljningskanaler i Åkerströms. Allgon har goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom industriell radiostyrning.

I bolaget Smarteq Wireless anställdes en ny VD under tredje kvartalet. Under slutet av fjärde kvartalet märktes tydligt effekten av att Norge har högsta fart inom installationer av automatiska avläsningsbara elmätare. Smarteq hade som mål att nå 30 procent av marknaden i Norge och genom den större affären med vår kund Aidon har vi nu nått detta mål. Totalt är det närmare 2,9 miljoner elmätare som ska installeras fram till år 2019. Samtidigt satsar Smarteq ännu mer på energisegmentet då Sverige ska uppgradera närmare fyra miljoner befintliga elmätare.  Detta innebär en bra möjlighet till nya affärer kommande år.  Smarteq har därutöver ett antal spännande kunder inom laddningsstationer i krävande miljöer vilket passar våra produkter väl. Vidare kommer laddningsbara fordon  att kräva robusta och tillförlitliga antennlösningar som en del av infrastrukturen.    

Den 29 september 2016 offentliggjorde Allgon förvärvet av IoT bolaget Wireless System Integration Sweden AB (WSI). Genom förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning på närmare 50 MSEK samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott. För Allgon innebar det även en strategisk förflyttning och ett nytt affärsområde för Industriell IoT bildades. Det nya affärsområdet blir ett viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga affärsområden. WSI erbjuder sina kunder helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av IoT applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom många olika branscher.

Tillskottet av WSI ligger helt i linje med Allgons ambition att förvärva utvecklingsbara bolag inom trådlösa produkter och system och genom förvärvet har Allgon tagit steget mot att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar inom växande IoT. Smarteq Wireless har under många år haft ett samarbete med WSI och nu kompletteras båda bolagens erbjudande så att antennsystem erbjuds med både elektronik och mjukvara.  Dessutom finns tydliga mervärden som WSI kan erbjuda Åkerströms kundbas med nära 20 000 installerade system inom industrin.

Under slutet av fjärde kvartalet beslutades att ytterligare tydliggöra strukturen genom att bilda bolaget Allgon Supply AB. Huvudskälet är att under 2017 kunna påvisa vår tidigare uttalade transparens i kostnadsstrukturen och koncernens segmentredovisning för områdena antenner, radiostyrning och Industriell IoT. Allgon Supply är inte ett eget affärsområde utan har till huvuduppgift att ansvara för inköp, logistik och processer avseende produktion för hela Allgongruppen. Genom samordning och samverkan skapas ett tydligt mervärde för hela företagsgruppen.

Inför 2017 ser Allgon en god möjlighet att växa både organiskt och genom förvärv. Den gemensamma kundmassan i Allgongruppen betingar ett högt värde. En stor del av de internationella kunderna står inför nya digitala utmaningar och Allgongruppen kan ta en viktig roll att vara mer drivande i dialogen med våra kunder kring deras behov.

2017 har inletts bra med ett starkt fokus på tillväxt. Under året har Allgon lagt grunden för en stark entreprenörskultur, där alla bolag har styrka att tillsammans driva Allgon framåt - den kulturen kommer att utvecklas vidare under 2017 i takt med nya affärer.

Kista den 20 februari 2017

Johan Hårdén

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar