Årsredovisning för Allgon AB(Publ) 2015

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 115,2 (86,1) MSEK, en ökning med 34 % jämfört med 2014.
  • Årets EBITDA uppgick till 21,4 (9,2) MSEK.
  • Årets resultat uppgick till 9,0 (5,2) MSEK en resultatförbättring med 3,8 MSEK jämfört med 2014.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (0,01) kr/aktie.
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,3 (5,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,0 (6,8) %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,7 (20,8) MSEK.
  • Allgon förvärvade rättigheterna till Kathreins Aftermarket verksamhet och tillträde skedde den första maj. Förvärvet innebar att Allgon tog över försäljning om ca 15 MSEK på årsbasis. Förvärvet innebar också att Allgon fick tillgång till ett europeiskt distributionsnätverk för befintliga och framtida produkter samt utökade produktportföljen med cirka 40 nya produkter. Köpeskillingen uppgick till 8,7 MSEK, att betala i tre rater 2015, 2016 och 2017
  • Den 30 november offentliggjordes förvärvet av Åkerströms.
  • Utfasningen av leveranser till Volvo Lastvagnar slutfördes i december. Årets resultat har belastats med av och nedskrivningar om 9,6 MSEK avseende Volvoplattformen.
  • Under året har 5 nya produkter lanserats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan www.allgon.se under rubriken "investerare" och rapporter. 

VD ord

2015 är på fler än ett sätt ett historiskt år. Till att börja med gör Smarteq ett av de bästa resultaten någonsin historiskt sett. Resultatet efter skatt uppgick till 9,7 MSEK och Smarteq gör ett resultat före avskrivningar på 22 MSEK (EBITDA-nivå). Då Volvo projektet i sin helhet avslutats har vi valt att skriva av den för Volvo utvecklade plattformen i sin helhet vilket belastat årets resultat med 9,6 MSEK.

Den 28 april 2015 annonserades förvärvet av Kathreins Aftermarket verksamhet som blev ett viktigt tillskott i försäljningen och början till att skapa ett stabilare Smarteq. Ett Smarteq som inte är beroende av en dominerande kund.  Över 150 nya kunder och framförallt 14 nya europeiska distributörer adderades till Smarteqs kundstock samtidigt som bolaget tog över en produktportfölj med 40 olika produkter. De nya distributörerna är helt inriktade på antennförsäljning och besitter expertkunskap inom området vilket har öppnat nya möjligheter för merförsäljning av Smarteqs produkter på nya marknader. Det är möjligt att fler liknande förvärv kan genomföras för att öka Smarteqs omsättning ytterligare under kommande år.

Utöver integrationen av Kathrein affären har vi utvecklat nya produkter och haft en ökande försäljning som bidragit till att balansräkningen förstärkts väsentligt under året. Vi har bearbetat kunder inför den kommande installationsfasen av avläsningsbara elmätare i Norge och där vi under kommande år kommer att se en ökande försäljning.

Den 30 november 2015 offentliggjorde vi förvärvet av Åkerströms och samtidigt aviserades om avsikten att byta namn på moderbolaget Smarteq AB (publ) till Allgon AB (publ).

Allgon som varumärke är internationellt känt och det har hela tiden funnits en ambition att skapa en företagsgrupp inriktad mot trådlösa produkter och system. Grundtanken är att samla flera bolag under ett och samma paraply och att bolagen behåller sitt varumärke och DNA. Det pågår en het diskussion om de möjligheter digitaliseringen medför inom industri och generellt kan vi nog alla se framför oss en allt mer uppkopplad värld vilket talar för ett nyskapande av Allgongruppen med vår inriktning.

Åkerströms som nu ingår i Allgongruppen, har anor sedan 1918 och är ett välkänt starkt varumärke. Åkerströms producerar produkter och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Med en omsättning på 80 MSEK och nya framtagna produkter, samt en växande marknad internationellt, ser vi en bra möjlighet till tillväxt både organiskt och oorganiskt. Åkerströms har idag cirka 50 medarbetare.

Förvärvet av Åkerströms var ett första steg i ett arbete med att bygga en framgångsrik företagsgrupp inriktad på trådlösa produkter och system genom flera förvärv. Åkerströms produktion finns I staden Tianjin och under vårt inledande arbete kommer vi att utvärdera strategin för framtida produktion och vi har påbörjat en uppbyggnad av Allgon Asia som är tänkt att utgöra ett center för främst försäljning, projekt styrning, teknisk kundsupport/service och inköp för våra partners och leverantörer i Asien.

Vi har idag en etablerad försäljningskanal för Åkerströms produkter och under året kommer vi att arbeta vidare med försäljning av antenner där vi ser en positiv efterfrågan av svenska produkter på den kinesiska marknaden.

Allgon har genom förvärvet fått nya huvudägare Verdane Capital VI K/S och VI B K/S och med Tibia koncernen som näst största ägare, har vi starka ägare som aktivt kan bidra till den fortsatta utvecklingen.

Framför mig ser jag en koncern som består av ett flertalet bolag med god lönsamhet och nischade verksamheter inom trådlösa produkter och system. I system ingår även mjukvara och plattformar för uppkopplade enheter.  Vår gemenskap har vi genom att alla bolag verkar inom trådlösa produkter och system inriktade mot industrisegment där en digitalisering ständigt sker. Allgongruppens bolag har flera värdefulla distributionskanaler och vi exporterar till fler än 40 länder. En flexibel och skalbar logistikprocess gör att Allgongruppen kan anpassa kostnader och vara snabbfotad i en global föränderlig ekonomi. Vi eftersträvar inte snabba synergier utan fokuserar på att bibehålla värdefull DNA i bolagen, försäljningen och att vara en attraktiv arbetsgivare. En platt och enkel organisation med fokus på entreprenörskapet och drivkraften framåt gör att Allgongruppen är en intressant möjlighet för bolag som vill vara med på resan och byggandet av företagsgruppen. Vi ska utöver dessa operativa värden skapa och eftersträva ett ökat aktieägarevärde.

Vi har framför oss ett intensivt år med en del omställningar i dotterbolagen och parallellt fokus på kompletterande förvärv. Det finns ett väldigt starkt engagemang från personal, ledning och styrelse vilket gör att jag känner en stark optimism inför framtiden.

Vi har nu lagt grunden för ett nytt Allgon. En ny resa har börjat.

Johan Hårdén

Tfn. 0733 859219

johan.harden@allgon.se

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media