Bokslutskommuniké för Allgon AB

Fjärde kvartalet 2015 

• Nettoomsättningen uppgick till 32,2 (23,5) MSEK, en ökning med 37 % jämfört med motsvarande kvartal 2014.

• Kvartalets EBITDA uppgick till 4,5 (3,1) MSEK.

• Kvartalets resultat uppgick till -0,6 (1,9) MSEK en resultatförsämring med 2,5 MSEK jämfört med   motsvarande kvartal 2014. Kvartalets resultat har belastats med slutgiltig nedskrivning av Volvo-projektets utvecklingskostnader om 2,4 MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) kr/aktie.

• Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (1,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,6 (8,2) %

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,3 (5,7) MSEK.

• Utfasning av Volvo Lastvagnar är avslutad. 

Januari–december 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 115,2 (86,1) MSEK, en ökning med 34 % jämfört med motsvarande period 2014.

• Periodens EBITDA uppgick till 21,9 (9,2) MSEK.

• Periodens resultat uppgick till 9,4 (5,2) MSEK en resultatförbättring med 4,2 MSEK jämfört med motsvarande period 2014.

• Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,01) kr/aktie.

• Rörelseresultatet uppgick till 9,7 (5,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,4 (6,8) %.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,7 (20,8) MSEK.

• Allgon förvärvade rättigheterna till Kathreins Aftermarket verksamhet och tillträde skedde den första maj. Förvärvet innebar att Allgon tog över försäljning om ca 15 MSEK på årsbasis. Förvärvet innebar också att Allgon fick tillgång till ett europeiskt distributionsnätverk för befintliga och framtida produkter samt utökade produktportföljen med cirka 40 nya produkter. Köpeskillingen uppgick till 8,7 MSEK, att betala i tre rater 2015, 2016 och 2017.

Efter räkenskapsårets utgång

• Allgon förvärvar Åkerströms. Likvid erläggs i huvudsak genom emission av nya aktier villkorat av beslut på extra bolagsstämma. Köpeskillingen uppgår till ca 73 MSEK.

• Extra bolagsstämma den fjärde januari 2016 beslöt att emittera 405 169 687 aktier och 24 369 231 teckningsoptioner att användas som betalning av Åkerströms Intressenter AB med dotterbolag. Åkerströms tillträddes den tolfte januari.

• Extra bolagsstämman beslöt att ändra Smarteqs firma till Allgon AB (publ). Bytet av bolagets firma registrerades den sjunde januari 2016

• Extra bolagstämman valde Per Nordlander och Göran Strandberg till nya styrelseledamöter.

• Till ny VD för Åkerströms har Tommy Larsson utsetts och till ny VD för Allgon Asia har Christian Olsson utsetts.

VD har ordet 

Året avslutas med en omsättning under det fjärde kvartalet om 32 MSEK. Resultatmässigt ger kvartalet en förlust då resultatet belastas av nedskrivning av Volvo plattformen, kostnader förknippade med namnbytet till Allgon och Åkerströmsaffären. Resultatet för 2015 blir ändå det bästa i Smarteqs historia, ett resultat efter skatt om 9,4 MSEK. Fjärde kvartalet visar ett resultat på EBITDA- nivå på 4.5 MSEK. På helåret når Smarteq ett EBITDA resultat på 22 MSEK. Då Volvo projektet i sin helhet avslutats har vi valt att skriva av hela resterande del av plattformen vilket belastar det fjärde kvartalet med 2.4 MSEK.

Under fjärde kvartalet har vi arbetat vidare med integratio­nen av vårt förvärv, Kathrein Automotive Aftermarket. De nya kunderna och distributörerna har nu helt styrt om sina inköpsprocesser till Smarteq. Vi har direkt försäljning av Kathreins produkter samtidigt som vi introducerar Smarteqs produktportfölj. Ett viktigt framtida värde för Smarteq är kompetensen hos de nya distributörerna i att sälja antenner och ge teknisk support till kunderna. Vi har deltagit på den år­liga mässan European Utility Week, som riktar sig till aktörer verksamma inom s.k. Smart Meetering.

Förutom Norge som står närmast på tur för installationer av elmätare, har Österrike påbörjat förfrågningar och mindre piloter för utvärdering pågår. En annan intressant marknad som nu kommer i repris är Sverige som tidigt var ute med fjärravlästa installationer av elmätare. Elbolagen avser att uppgradera en stor del av sina nuvarande installationer kom­mande år. Sammantaget öppnar det möjligheter för Smarteq och vi avser att avsätta mer resurser för området Smart Meetering där även gas och vatten ingår.

Tack vare vår positiva resultatutveckling de senaste åren har Smarteq etablerat en stabilare grund vilket gör att vi kan skifta från det tidigare beroendet av en enskild stor kund till att skapa en bredare kundbas för antennförsäljningen. Med vår skalbarhet, kostnadsstyrning och vårt väl sammansatta team är ökad försäljning och fler kundbesök det absolut viktigaste att prioritera under 2016.

Den 30 november 2015 offentliggjorde vi förvärvet av Åker­ströms och samtidigt aviserades om avsikten att byta namn på moderbolaget Smarteq AB (publ) till Allgon AB (publ). Ar­betet med förvärvet av Åkerströms inleddes under februari 2015 och utmynnade i att vi tillsammans återskapar ett nytt Allgon med inriktning på trådlösa produkter och system.

Åkerströms har anor sedan 1918 och är ett välkänt starkt varumärke. Åkerströms producerar produkter och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Med en omsättning på 80 MSEK och en ny framtagen produktfamilj, samt en växande marknad internationellt, ser vi en bra möjlighet till tillväxt både organiskt och oorganiskt. Åkerströms har idag cirka 45 medarbetare i Björbo och yt­terligare 15 medarbetare i Kina.

Vi har intentionen att etablera en central enhet för Kina där Allgon Asia skall kunna utgöra ett centralt nav för både försäljning och tillverkning för hela Allgon gruppen. Genom att Åkerströms har en etablerad verksamhet i staden Tianjin möjliggörs detta. Allgon gruppen kommer således att bestå av två helägda dotterbolag. Smarteq Wireless AB och Åker­ströms AB med dotterbolaget Allgon Asia Tianjin. Förvärvet av Åkerströms är ett första steg i ett arbete att bygga en framgångsrik företagsgrupp inriktad på trådlösa produkter och system. Vår strategi är att växa organiskt och att förvärva etablerade och utvecklingsbara företag som tillverkar och säljer trådlösa produkter och system.

Allgon får genom förvärvet en helt ny huvudägare Verdane Capital VI K/S och VI B K/S och med Tibia koncernen som näst största ägare, har vi därmed två starka huvudägare som aktivt kan bidra till den fortsatta utvecklingen.

Det har varit ett intensivt 2015 och jag är mycket nöjd med personalens och styrelsens insatser som tillsammans har skapat en helt ny möjlighet och framtid. Vi välkomnar de nya ägarna och styrelseledamöterna, när vi nu startar en ny resa under namnet Allgon.

Samtidigt som hela teamet arbetar intensivt med att utveckla Smarteq Wireless och Åkerströms affärer så pågår ett aktivt letande efter lämpliga bolag att förvärva och komplettera Allgongruppen med.

Kista den 18 februari 2016

Johan Hårdén

Johan Hårdén

Tfn. 0733 859219

johan.harden@allgon.se

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar