Bokslutskommuniké januari –december 2013 för Smarteq AB (PUBL)

Fjärde kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,6 (11,4) MSEK, en ökning med 46 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0,2 (-4,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0 (-37) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02) SEK.
  • Periodens kassaflöde uppgick till 0,4 (-1,7) MSEK.
  • Nytt distributionsavtal med Solid State Supplies Ltd i UK.
  • Avtal tecknats för att ingå i Volvo SCF:s finansieringsprogram. 

Tolvmånadersperioden

  • Nettoomsättningen uppgick till 54,5 (50,1) MSEK, en ökning med 9 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till -4,4 (-6,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -8 (-12) %.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,04) SEK.
  • Periodens kassaflöde uppgick till 0,3 (0,4) MSEK.

VD har ordet

Positivt avslut av året och stark, ökad orderingång

Det fjärde kvartalet visar på en fortsatt positiv försäljningsut­veckling och förbättrat resultat jämfört med samma period föregående år. Under andra halvåret påbörjades leveranser till Volvo Lastvagnar av den nya multifunktionsantennen till lastvagnsserien FH. Renault Trucks presenterade under juni månad deras nya lastbilsprogram och har valt samma antenn­plattform. Leveranser till Renault Trucks påbörjades under andra halvåret och för både Volvo Lastvagnar och Renault Trucks sker en stegvis ökad produktionstakt under 2014.

Volkswagen-affären avseende spårning av fordon till den bra­silianska marknaden, är i ett avvaktande läge. Våra kunder och andra leverantörer med insyn i denna affär förutspår en produktionsstart under 2014. Vi är klara med tester och vän­tar närmare besked om när en leveransstart kan ske. Enligt vår bedömning är det så pass osäkert när start av produktion kom­mer i gång att vi därför av försiktighetsskäl valt att inte räkna med några större volymer under året.

Under andra halvåret har vi vunnit mindre affärer inom M2M vilket har påverkat omsättning och marginalen positivt. Vi ar­betar aktivt med att utöka vår s.k. kanalförsäljning mot distri­butörer. Smarteq tecknade i december ett nytt distributions­avtal med Solid State Supplies Ltd och förstärker därmed vår närvaro på den engelska marknaden inom affärsområdet M2M och Consumer.

Consumer Products, våra produkter inriktade mot mobilt bred­band för bättre täckning och hastighet, får ett allt större intres­se hos kunder på den nordiska marknaden. Vi fortsätter med aktiv bearbetning för att utvidga vårt kontaktnät och finna fler återförsäljare.

Vi står inför en fortsatt tillväxt vilket aktualiserat frågan om framtida finansiering. I december tecknades ett avtal med Vol­vo, där vi till en attraktiv finansieringskostnad kan ingå i det fi­nansieringsprogram (Supply Chain Finance) för små och med­elstora leverantörer till Volvo Lastvagnar. Genom programmet kan vi frigöra mer likviditet för den tillväxt som till stora delar kommer från Volvo affären.

Vi avslutade året positivt och har även påbörjat året med en god orderingång och vi ser fram emot ett lönsamt 2014.

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar