DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2018 ALLGON (PUBL)

KVARTALET I KORTHET

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,8 (50,6) MSEK, en minskning med 8 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Periodens EBITDA uppgick till 1,3 (2,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (0,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,2 (1,9) %.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,02) kr/aktie.
 • Wireless System Integration (WSI), ingick under det gångna kvartalet, partnerskap med Tele2 IoT. Partnerskapet innebär att bolagen nu stärkt sitt erbjudande inom Internet of Things (IoT), då de nu kan gå ut med ett gemensamt erbjudande som hjälper kunderna att på ett strukturerat och konkret sätt hitta de värden som IoT kan generera.
 • Under februari månad erhöll Åkerströms en order om 400 TSEK. Ordern kommer från en internationell ståltillverkare med verksamheter i 43 länder och rör ett utbyte av befintliga, äldre radiosystem till Åkerströms säkra och robusta Remotus Era system.
 • Åkerströms har under kvartalet även erhållit ytterligare en order för leverans av radiostyrningssystem till gruvindustrin. Ordern avser en omfattande infrastruktur till världens största guldgruva, Grasberg Mine, som ligger i Indonesien. Ordern uppgår till 500 TSEK.
 • Utöver ovanstående tog Åkerströms även hem en stor radiostyrningsorder för leverans till gruvindustrin. Radiostyrningen skall användas för kranstyrning i en
  av världens största privatägda koppargruvor, Escondida i Chile. Ordern uppgår till 1 MSEK och går via Åkerströms distributör i Chile.

 • Malmöbaserade IIOX har landat en affär med en aktör inom livsmedelsindustrin. Affären innebär att IIOX levererar en molnlösning som hanterar och övervakar
  produktion av livsmedel. IIOX mjukvara gör det möjligt att i realtid övervaka tillverkningsprocessen och hitta eventuella avvikelser, vilket ger hög kvalitet och mindre förluster då färre produkter behöver kasseras.

 • Allgon AB har bytt Certified Advisor från Redeye till FNCA Sweden AB. Förändringen trädde i kraft 29 januari.

VD HAR ORDET

De senaste två åren har Allgonkoncernen haft fokus på förvärv och därmed utvecklats i hög takt. Syftet har varit att uppnå en större volym i omsättning och en solid strukturell bas. Inledningsvis ges en översikt av vårt senaste avtal om att förvärva Tele Radio – en historisk milstolpe.Förvärvet av Tele Radio kommer att medföra att koncernen blir en kraftfull internationell spelare, med närmare 350 anställda och verksamheter i 15 länder. Med detta på plats får vi en väl etablerad plattform där vi kan fokusera på organisk tillväxt och att bli en ännu större internationell aktör. Vi bedömer att marknaden inom industriell radiostyrning uppgår till 5 miljarder SEK på global nivå, vilket innebär möjligheter att växa ytterligare. Vi ser dessutom potentiella synergieffekter på kostnadssidan med våra befintliga verksamheter om cirka 15 MSEK, som är planerade att realiseras över en treårsperiod. Affären är en av de större internationella affärerna som gjorts under senare tid inom detta segment.

Tele Radio, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter fler än 240 medarbetare. De har haft en stark historisk tillväxttakt i nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 12 procent sedan 1999. För räkenskapsåret 2017 hade Tele Radio en nettoomsättning om cirka 252 MSEK samt justerad EBITDA, inklusive bedömda IFRS-effekter, om 51 MSEK. Under första kvartalet 2018 hade Tele Radio en tillväxt på över 20 procent.Som del av förvärvslikviden kommer Allgon att emittera stamaktier till ett värde av cirka 66 MSEK till delar av Tele Radios ledning samt en av huvudägarna. Bolaget har för avsikt att finansiera förvärvet genom en företrädesemission och har därtill gett ABG Sundal Collier i uppdrag att utvärdera möjligheterna samt bedöma förutsättningarna att emittera skuldinstrument eller uppta annan lånefinansiering.

Köpeskillingen uppgår till 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis med en potentiell tilläggsköpeskilling om 50 MSEK, förutsatt att vissa finansiella mål för Tele Radio uppfylls. Vidare kommer Allgon i samband med genomförandet av transaktionen refinansiera vissa existerande lån. Förvärvsavtalet är villkorat av att Allgon erhåller erforderlig finansiering för genomförandet av förvärvet.

Allgonkoncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till 46,8 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK på EBITDA-nivå. Förklaringen till det lägre resultatet är den fluktuation som finns i Satmissions projektförsäljning. Detta påverkar resultatet för affärsområdet Connectivity under kvartalet och kan fortsättningsvis variera över helåret. Kassaflödet var negativt vilket beror på en kombination av kraftigt minskat leverantörsskulder samt ökade kundfordringar för kvartalet som helhet.

Åkerströms tar ett rejält kliv framåt och stärker sitt resultat väsentligt, jämfört med föregående år. Det första kvartalet gör bolaget ett rörelseresultat på EBITDA nivå på 3.0 MSEK vilket är näst intill en fördubbling jämfört med föregående år. Samtidigt har en del leveranser under det första kvartalet förskjutits till det andra kvartalet. En stor order till Ensconida, en av världens största gruvor, medför att bolaget stärker sin position ytterligare inom gruvindustrin. Inledningen av året visar på fortsatt stark tillväxt för Åkerströms.

Smarteq bidrar positivt resultatmässigt och är marknadsledande i Norden av antenner för smarta elmätare och laddstolpar för elfordon. Försäljningen till affärsområdet Energi, som är Smarteqs största affärsområde, ligger på en lägre nivå än föregående år på grund av att utrullningen av smarta elmätare i Norge går mot sitt slut, och den kommande utrullningen av smarta elmätare i Sverige beräknas komma igång med störrevolymer under nästa år. För att parera gapet i volym bearbetar Smarteq aktivt den europeiska marknaden inom dessa områden. Under årets första månader har Smarteq haft en stark efterfrågan på nya projekt från både nya och befintliga energi-,fordons- och industrikunder, där det finns goda möjligheter till nya affärer framöver.

Allgongruppen har en målsättning att bli en konkurrenskraftig aktör inom Internet of Things (IoT) för industrin. Förvärvet av IIOX var ett led i arbetet med att bredda koncernens kunderbjudande till att nu även omfatta behandling av kundernas data. Wireless System Integration (WSI) och IIOX har under kvartalet vunnit ny affär för leverans av en molnbaserad lösning för övervakning i produktion av livsmedel. WSI har även ingått partnerskap med Tele2 IoT, vilket innebär att vi nu gemensamt kan erbjuda kunderna helhetslösningar.

Framtidsutsikter
Förvärvet av Tele Radio är inriktad på en expansion internationellt där vi får en infrastruktur och försäljningsdriven verksamhet i mer än 15 länder. Allgonkoncernen tar därmed ett stort steg till att bli en av de ledande aktörerna inom radiostyrning för industriella och mobila applikationer. Vår huvudfokus kommer vara fortsatt internationell tillväxt och genom en väl etablerad affärsmodell kan vi skala upp befintliga verksamheter och fortsätta att öka försäljning och tillväxt under kommande år. Vi ser fram emot ett intensivt år med en spännande och unik möjlighet som öppnats genom vårt nya förvärv Tele Radio.

Johan Hårdén, VD
Stockholm, den 11 maj 2018

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj kl 08.30 2018

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar