Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ)

Aktieägarna i Allgon AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 oktober 2016 kl. 10.00 att avhållas i Middlepoint Meetings lokaler, Kronborgsgränd 1, Kista

Deltagande och anmälan

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 oktober 2016. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 oktober 2016. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 20 oktober 2016 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post johan.gripmar@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på www.allgon.se. Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall skickas in före bolagsstämman

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 17 931 717 och det totala antalet röster uppgick till 17 931 717. Bolaget äger inte några egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. 1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. 2.     Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. 3.     Godkännande av dagordning
 4. 4.     Val av minst en justeringsman
 5. 5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. 6.     Beslut om emissionsbemyndigande
 7. 7.     Stämmans avslutande

Förslag till beslut

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

 1. 1.     Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 1. 2.     Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier i bolaget kunna öka med högst 400 000, vilket motsvarar en utspädning med cirka 2,2 procent.
 1. 3.     Teckningskursen för aktierna ska vara tolvkommafemtio (12,50) kronor per aktie.
 1. 4.     Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen möjlighet att erlägga betalning för förvärv av koncern i vilken Wireless System Integration Sweden AB, 556631-6609, är det rörelsedrivande bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 6 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag är fullständigt angivet i kallelsen.

ÖVRIGT

Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, samt på bolagets hemsida, www.allgon.se, den 5 oktober 2016. Kopior av dessa handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

____________

Allgon AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar