Kommuniké från extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) den 26 oktober 2016

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande villkor.

Styrelsens beslut om nyemission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med 400 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädning med cirka 2,2 procent.

Teckningskursen för aktierna ska vara 12,50 kronor per aktie.

Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning m.m.

Skälet för att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att erlägga betalning för förvärv av koncern i vilken Wireless System Integration Sweden AB, 556631-6609, är det rörelsedrivande bolaget.

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.seTaggar:

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar