Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2018

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 17 maj 2018 i bolagets lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2017. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för år 2017. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.

Styrelse

Till styrelsen omvaldes Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich, och Göran Carlson och Alessandra Cama valdes som nya styrelseledamöter. Martin Bjäringer och Lotta de Champs hade undanbett sig omval. Det totala antalet ledamöter är sex. Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska väljas om till styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman höjt arvode till styrelsen, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 410 000 (tidigare 375 000) kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 175 000 (tidigare 150 000) kronor per ledamot. Stämman beslutade vidare oförändrat arvode för styrelseledamots utskottsarbete, vilket innebär 16 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kr till dess ordförande, respektive 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer

Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 29 maj 2018. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 21 juni 2018. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0011036839 och för ordinarie aktie SE0011036821.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt

VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelseledamot, mobil 0708-59 54 80 eller e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Stämmodokument för nedladdning finns här: https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2018/.

The Group owns the Björn Borg trademark and its core business is underwear and sportswear. It also offers footwear, bags and eyewear through licensees. Björn Borg products are sold in around twenty markets, of which Sweden and the Netherlands are the largest. The Björn Borg Group has operations at every level from branding to consumer sales in its own Björn Borg stores. Total sales of Björn Borg products in 2017 for about SEK 1,5 billion, excluding VAT, at consumer level. Group net sales amounted to SEK around 696 MSEK in 2017, with an average of 212 employees. The Björn Borg share has been listed on Nasdaq Stockholm since 2007.

Taggar:

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar