Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Onsdagen den 25 april publicerade Högskoleverket det första resultatet från de kvalitetsutvärderingar som genomförs av nära två hundra utbildningar på 25 universitet och högskolor runt om i landet. 

Fram till 2014 ska Högskoleverket utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. De lärosäten som har bristande kvalitet har ett år på sig att rätta till problemen. De nu publicerade resultaten visar att ett antal lärosäten har bristande kvalitet vad gäller exempelvis ämnet nationalekonomi.

- Trots stora metodproblem i undersökningen så har Högskoleverket bedömt själva kvaliteten i utbildningen, istället för att som tidigare endast titta på processer kring lärosätenas kvalitetsarbete, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Det är väldigt positivt att Högskoleverkets utvärdering möjliggör för studenter att själva bilda sig en uppfattning om kvaliteten på sin utbildning. Sen kan man ju fråga sig om det var (o)taktiskt att släppa utvärderingen efter den 16 april som var sista ansökningsdatum för högskoleutbildningar, fortsätter Alexander Beck.

Civilekonomerna anser att dagens utvärdering där akademi, studenter och avnämare deltar vid granskningen är mer legitim än de tidigare granskningar när avnämarna inte fick delta när det gällde generella examina.

- Vår förhoppning är att Högskoleverket gör allvar av att dra in examenstillstånd för de lärosäten där förbättring inte sker samt att arbetet med att informera studenter om utbildningarnas kvalitet intensifieras, avslutar Alexander Beck

Den 24 maj inbjuder Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation till debatt med anledning av Högskoleverkets kvalitetsutvärdering.

För mer info:
Alexander Beck
Utredningschef, Civilekonomerna
Telefon: 070-642 41 76

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och civilekonomstudenter. Förbundet har ca 38 000 medlemmar varav ca 11 600 är studenter. Civilekonomerna arbetar med frågor som rör medlemmarnas arbetsvillkor, utbildning och yrkesutövning. Genom att vara ett förbund exklusivt för civilekonomer har vi till exempel den bästa lönestatistiken för civilekonomer liksom nätverk och kunskap om utbildningen.

Taggar:

Om oss

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Alexander Beck, utredningschef
Trots stora metodproblem i undersökningen så har Högskoleverket bedömt själva kvaliteten i utbildningen, istället för att som tidigare endast titta på processer kring lärosätenas kvalitetsarbete, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Det är väldigt positivt att Högskoleverkets utvärdering möjliggör för studenter att själva bilda sig en uppfattning om kvaliteten på sin utbildning. Sen kan man ju fråga sig om det var (o)taktiskt att släppa utvärderingen efter den 16 april som var sista ansökningsdatum för högskoleutbildningar, fortsätter Alexander Beck.