Detta gör kommunerna och Arbetsförmedlingen i din region för att underlätta etableringen av nyanlända

PRESSINFORMATION

Under årets första kvartal undertecknade 241 av landets kommuner en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Samtliga dessa överenskommelser finns tillgängliga på hemsidan www.dua.se.

I överenskommelserna ska kommunen och Arbetsförmedlingen beskriva hur de avser att i samverkan effektivisera arbetet för att nyanlända ska få ett jobb eller påbörja reguljära studier. Bland annat ska beskrivas hur en sammanhållen process för en nyanländ arbetssökande ska se ut (se illustrationerna nedan).

En central del i överenskommelserna och i den sammanhålla processen är lokala jobbspår. Varje överenskommelse ska innehålla minst tre lokala jobbspår. Jobbspåren syftar till att möta arbetsgivarnas behov av kompetens samtidigt som nyanländas väg till arbete kortas. I jobbspåren kan det ingå främst olika utbildningar, men också praktik och subventionerade anställningar. När ett jobbspår skapas ska de arbetsgivare som deltar redan från början ha getts möjlighet att påverka till exempel vilka språk- och yrkeskunskaper som krävs för att klara jobbet. De kan också delta i urvalet av deltagare i spåren. Ett lokalt jobbspår ska i normalfallet leda till en anställning.

Förutom de överenskommelser som omfattar nyanlända har 287 kommuner överenskommelser som omfattar unga.  På www.dua.se kan den som vill se vilket arbete som bedrivs på basis av överenskommelserna i en kommun eller region enkelt hitta informationen.

Överenskommelserna är ett resultat av Delegationen för unga och nyanländas (Dua) arbete. Vårt uppdrag är att främja samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Vi gör det bland annat genom nämnda överenskommelser och genom att fördela statsbidrag för att främja samverkan. Under perioden april till september genomför Dua och Arbetsförmedlingen dialogmöten på närmare 40 orter. Datum för dessa dialoger finns på hemsidan.

Vill du veta mer om Dua eller om kommunernas och Arbetsförmedlingens gemensamma arbete för att underlätta nyanländas etablering, besök www.dua.se eller ring oss på telefon 08 405 10 00.

Modell för samverkan om nyanlända

Illustrationen nedan visar schematiskt den sammanhållna process för individen som överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanlända ska omfatta. Processen kan delas in i tre steg, eller tre ”moduler”, med olika syfte och bestående av olika insatser. Observera att modulerna har olika längd. Modulerna finns närmare beskrivna här.

Exempel på aktiviteter i ”modul 2”

Nedan ges exempel på jobbförberedande aktiviteter som kan ingå i modul två.

Modul 3, lokala jobbspår

Illustrationen nedan visar en mall för lokala jobbspår. Insatser kan ske parallellt. På den här sidan finns fler exempel på lokala jobbspår

Lil Ljunggren Lönnberg
Ordförande
08-405 42 74
lil.ljunggren.lonnberg@regeringskansliet.se

Linus Källander
Kommunikationsansvarig
08-405 14 12
linus.kallander@regeringskansliet.se

 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har i uppdrag att främja en fördjupad samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, för unga arbetslösa sedan 2015 och för nyanlända sedan drygt 2017. 287 kommuner har överenskommelser med Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten och drygt 240 kommuner har valt att samverka om att effektivisera etableringen av nyanlända och andra arbetslösa med behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden

Taggar:

Om oss

Delegationen för unga till arbete (A2014:06) verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag lokalt. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018. Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Information om lokala överenskommelser publiceras löpande på www.dua.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Arbetsförmedlingen har skrivit överenskommelser med 241 kommuner om fördjupad samverkan om nyanlända.
Twittra det här
Överenskommelserna omfattar totalt över 600 lokala jobbspår.
Twittra det här