Nytt återköpsmandat mellan 17 maj och 30 juni 2018

Styrelsen i Eastnine AB (publ) har, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 24 april 2018, beslutat att förnya det sedan 2016 pågående återköpsprogram varvid återköp av egna aktier får göras av en bank eller värdepappersinstitut för bolagets räkning så länge som aktien handlas med en rabatt mot senast publicerade substansvärde i EUR. Syftet med återköpen är att sätta ned bolagets aktiekapital.

Under perioden från den 17 maj 2018 till den 30 juni 2018 kommer Eastnine att genomföra återköp i enlighet med safe harbour-bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”MAR”), vilket innebär att återköpen förvaltas av ett kreditinstitut som fattar diskretionära handelsbeslut inom ramen för följande villkor:

-             Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av    Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR:s safe harbour-bestämmelser.

-             Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

-             Bolaget får inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.

-             Återköp får göras för maximalt 30 MSEK under perioden.

-             Återköp får inte göras till ett högre pris än det som motsvarar bolagets senast publicerade substansvärde per aktie i EUR, översatt till SEK[1].

-             Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Hittills har Eastnine genom programmet som fortlöpt sedan 2016 återköpt sammanlagt 5,8 miljoner egna aktier för 402 MSEK. Bolaget äger per den 16 maj inga egna aktier. Det totala antalet aktier och röster i Eastnine uppgår till 22 370 261.

Styrelsen ämnar föreslå att aktiekapitalet i Eastnine sätts ned genom indragning av de aktier som har återköpts under detta program, vilket kan ske vid en extra bolagsstämma eller senast vid årsstämman 2019.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 238,1 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 15:00 CET.


[1] Enligt den SEK/EUR-kurs som visas på Bloomberg som föregående dags CLOSE.

Prenumerera