Delårsrapport januari-mars 2015

Januari – mars 2015

  • Hyresintäkterna uppgick till 502 Mkr (513). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 9 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 350 Mkr (349). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 10 procent. Överskottsgraden ökade till 70 procent (68).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 168 Mkr (150).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 708 Mkr (295) och på räntederivat till -57 Mkr (-141). 
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 886 Mkr (330). Periodens resultat efter skatt uppgick till 705 Mkr (240), motsvarande 4:26 kr per aktie (1:45).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 12 Mkr (17) efter en större uthyrning till SBAB samt flera förvaltningsuthyrningar. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 14 procent.
  • Justerad soliditet uppgick till 39 procent och justerad belåningsgrad uppgick till 56 procent.

God utveckling under kvartalet

”Fabeges verksamhet har utvecklats väl under första kvartalet och vi ser nu en mer påtaglig hyrestillväxt i alla våra områden. Den starka marknaden har även bidragit till en god värdeförändring, och vi kan konstatera att avkastningskraven fortsätter att sjunka. Fabeges fastighetsportfölj motsvarar väl kundernas krav på moderna hållbara kontor i attraktiva, spårbundna lägen och vi ser framför oss en fortsatt god utveckling.”- säger Christian Hermelin, VD Fabege

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 23 april 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.