Fabege inleder det nya året starkt!

Periodens resultat efter skatt ökade till 705 Mkr (240), motsvarande 4:26 kr per aktie (1:45). Överskottsgraden ökade till 70 procent (68), vilket är rekordhögt för att vara ett första kvartal. Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och värdetillväxten i både förvaltningsportföljen och projektportföljen bidrog till det starka resultatet.

– Trenderna med hög efterfrågan på hyresmarknaden, låga marknadsräntor och stigande hyresnivåer har nu tilltagit i styrka och blivit ännu tydligare i inledningen av det nya året. Den aktivitet vi upplever på marknaden och de siffror vi nu redovisar visar på en fortsatt positiv utveckling för Fabege, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

På marknaden finns ett ökat intresse för fastighetsinvesteringar och god tillgång till kapital.

 Den starka fastighetsmarknaden sätter press på avkastningskraven, och jag är övertygad om att vi inom kort kommer att se rekordnivåer, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.02 den 23 april 2015.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar