Rättelse: Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 9 april 2018

Vid Fabege AB:s årsstämma den 9 april 2018 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2017 med 4:50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 11 april 2018. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 april 2018.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Anna Engebretsen , Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Pär Nuder, Mats Qviberg samt nyval av Per-Ingemar Persson. Till ny styrelseordförande valdes Jan Litborn.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 190 000 kr att fördelas enligt följande: 500 000 kr till styrelsens ordförande, 220 000 kr till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget, samt 150 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2019 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2019 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa

årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Årsstämman beslutade att ändra § 5 i bolagsordningen så att antalet aktier skall vara lägst 133 600 000 och högst 534 400 000. Vidare beslutades om en uppdelning av bolagets aktier genom en s.k. aktiesplit 2:1 varigenom varje aktie delas upp i två aktier. Bolaget kommer efter genomförd split att ha sammanlagt 330 783 144 aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Årsstämman beslutade vidare att § 13 i bolagsordning ändras så att lydelsen stämmer överens med det nya namnet på lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar