Getinges styrelse föreslår utdelning av affärsområdet Patient & Post-Acute Care till Getinges aktieägare

Styrelsen för Getinge AB (”Getinge”) har idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i Getinge ska besluta att dela ut affärsområdet Patient & Post-Acute Care (”PPAC”, f.d. Extended Care) genom en utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo AB (publ), org.nr 559092-8064 (”Arjo”), inklusive den underliggande koncernen till Getinges aktieägare. Förslaget innefattar att samtliga aktier i Arjo delas ut, varvid en aktie av serie A i Getinge berättigar till en aktie av serie A i Arjo och en aktie av serie B i Getinge berättigar till en aktie av serie B i Arjo. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 4 december 2017. Givet att aktieägarna beslutar i enlighet med utdelningsförslaget avses Arjo noteras på Nasdaq Stockholm den 12 december 2017.

”Styrelsen anser att förslaget att dela upp koncernen i två noterade bolag, Getinge och Arjo, ökar möjligheten att framgångsrikt utveckla respektive verksamhet, vilket därmed ökar värdet för såväl kunderna som aktieägarna”, säger Carl Bennet huvudägare och styrelseordförande i Getinge. 

Getinge offentliggjorde den 18 oktober 2016 att bolaget genomfört en strategisk översyn för att förtydliga den långsiktiga inriktningen för koncernen och säkerställa en hållbar och lönsam tillväxt. Mot bakgrund av denna översyn meddelade styrelsen även sin avsikt att affärsområdet PPAC och det relaterade området spoldesinfektion, numera Arjo, skulle delas ut till Getinges aktieägare. Det förberedande arbetet inför separationen och utdelningen av Arjo har fortlöpt med hög aktivitetsnivå under 2017. Getinges styrelse har idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 4 december 2017 ska besluta om en utdelning av samtliga aktier i Arjo till aktieägarna i Getinge. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 8 december 2017. Under förutsättning att aktieägarna beslutar att utdelningen genomförs förväntas första dag för handel med Arjos aktier av serie B på Nasdaq Stockholm att vara den 12 december 2017. 

”Jag ser fram emot en spännande och framgångsrik utveckling av Arjo”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef. ”Arjo verkar på en marknad med en stabil och växande efterfrågan där jag ser goda möjligheter för oss att återta en marknadsledande position inom långtidsvården och samtidigt befästa våra starka marknadspositioner inom akutsjukvården”, avslutar Joacim Lindoff.

Om Arjo

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Under 2016 uppgick Arjos omsättning till 7 808 Mkr och bolaget var verksamt i över 60 länder. Framöver kommer Arjo att fokusera på att skapa värde i en marknad som präglas av stora tillväxtmöjligheter, bland annat på grund av den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre och sjuka, liksom en ökad förekomst av vällevnadssjukdomar. Målet är att vara med och bidra till ett hållbart sjukvårdssystem genom att befästa Arjos ledande position inom akutvård och samtidigt etablera en marknadsledande position inom långtidsvård - för de segment där bolaget är verksamt. För att uppnå detta har Arjo utvecklat en affärsplan som kallas Arjo 2020. Planen utgörs av ett antal övergripande fokusområden och aktiviteter för att skapa ökat värde för Arjos kunder, stärka bolagets kommersiella fokus samt öka den operativa flexibiliteten och effektiviteten. För att förverkliga Arjos strategi och nå de uppsatta målen arbetar bolaget aktivt för att hela verksamheten ska genomsyras av en gemensam värdegrund, där arbetsmiljö och affärsrelationer präglas av Arjos kärnvärden Passion, Samarbete, Öppenhet, Professionellt genomförande och Ägarskap.

Som tidigare offentliggjorts kommer Arjo att ledas av VD Joacim Lindoff. Joacim Lindoff har en lång erfarenhet från Getinge, senast som tillförordnad VD för Getinge-koncernen från augusti 2016 till mars 2017 och dessförinnan som affärsområdeschef för Surgical Workflows. Styrelseordförande för Arjo är Johan Malmquist som mellan 1997 och 2015 var VD och koncernchef för Getinge. De övriga styrelseledamöterna är Carl Bennet, Ulf Grunander, Eva Elmstedt, Carola Lemne och Joacim Lindoff samt även fyra arbetstagarrepresentanter.

Arjo - finansiell översikt

Utgångspunkten för Arjos historiska finansiella information är den information som presenterats i Getinges koncernredovisningar för affärsområdet Extended Care, och senare PPAC, med tillägg av det relaterade området spoldesinfektion samt med vissa ytterligare justeringar. Majoriteten av de funktioner och processer som etablerats i syfte att göra Arjo till ett självständigt bolag, fristående från Getinge-koncernen, har gradvis etablerats under 2017. Detta medför att den historiska finansiella informationen inte är fullt representativ avseende de kostnader som är relaterade till nya funktioner och processer. Bolaget bedömer att 2018 är första helåret då kostnader relaterade till nya funktioner och processer får fullt genomslag.

Arjo - finansiell översikt

Mkr Jan-sep   2017 Jan-sep   2016 2016 2015 2014
Försäljningsmått                
Nettoomsättning  5 620  5 634  7 808  8 115  7 568 
Nettoomsättningstillväxt, %  -0,2 %  -  -3,8 %  7,2 %  - 
Organisk försäljningstillväxt, %  -2,4 %  -  -2,6 %  -2,3 %  - 
     
Resultatmått      
Rörelseresultat (EBIT)   315  640  781 540 953
EBITDA 854  1 135  1 536 1 221 1 588
EBITDA justerad  1 006 1 188 1 610  1 411  1 672 
Resultat per aktie, kronor 0,68   1,51   1,80 1,13 2,27
     
Marginalmått      
Bruttomarginal, % 45,0 %  43,5 %  44,1 % 44,3 % 47,0 %
Rörelsemarginal, % 5,6 %  11,4 %  10,0 % 6,7 % 12,6 %
EBITDA-marginal, % 15,2 %  20,1 %  19,7 % 15,0 % 21,0 %
EBITDA-marginal justerad, %  17,9 % 21,1 % 20,6 %  17,4 %  22,1 % 
     
Kassaflödes- och avkastningsmått      
Cash conversion, % 46,5 %  63,7 %  59,8 %  66,4 %  60,4 % 
Avkastning på arbetande kapital, % 7,5 %  -   8,5 % 6,5 % 9,7 %
     
Övrigt      
Antal aktier, st 272 369 573  272 369 573  272 369 573  272 369 573  272 369 573 
Antal anställda, medel 5 717  5 402  5 763 5 339 5 294

Principerna för allokeringen av nettoskulden mellan Arjo och Getinge bygger på att Arjo ska ha en liknande skuldsättningsnivå som Getinge-koncernen (inklusive Arjo), mätt som räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA före integrations- och omstruktureringskostnader. Detta medför att Arjo kommer att ha en nettoskuld om cirka 4 400 Mkr vid noteringstillfället med vissa justeringar.[1]

Arjos styrelse har antagit nedan finansiella mål på medellång sikt:

 • Genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt om 2-4 procent.
 • Genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt över 10 procent.
 • Cash conversion över 70 procent.[2]

[1] Den allokerade nettoskulden är baserad på Getinge koncernens rapporterade nettoskuld per den 30 september 2017. Baserat på detta beslutades att allokera 4 400 Mkr till Arjo. Således kommer Arjos nettoskuld vid noteringen att vara 4 400 Mkr justerat för det kassaflöde som genererats från den 1 oktober 2017 till första dag för handel, samt med justeringar för eventuella valutakurseffekter.

[2] Definerat som kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till EBITDA

Vid fastställandet av de finansiella målen har styrelsen och ledningen bland annat utgått från tillväxten på Arjos huvudsakliga marknader. Vidare förväntas tillväxten att drivas av strategiska initiativ på bland annat den amerikanska marknaden, samt det ökade verksamhetsfokus som utdelningen, och separeringen från Getinge-koncernen, medför.

Förslag till utdelning 

Aktierna i Arjo föreslås delas ut till Getinges aktieägare i proportion 1:1 utifrån varje aktieägares ägande i Getinge på avstämningsdagen för utdelningen, varvid aktieägare för varje aktie av serie A i Getinge erhåller en (1) aktie av serie A i Arjo och för varje aktie av serie B i Getinge erhåller en (1) aktie av serie B i Arjo. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Getinge på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Arjo. Avstämningsdag för utdelningen föreslås vara den 8 december 2017.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 4 december kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Se vidare separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman. Sista dag för handel i Getinges aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Arjo är den 6 december 2017. Det innebär att från och med den 7 december 2017 kommer Getinge-aktien att handlas utan rätt till utdelning och kursen på Getinge-aktien kommer att justeras därefter.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att godkänna att Arjos aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa sedvanliga noteringsvillkor uppfylls. Första dag för handel i Arjos aktier av serie B beräknas bli den 12 december 2017. Arjos aktier av serie B kommer att handlas under kortnamnet ARJO B med ISIN-kod SE0010468116. Likt Getinges aktier av serie A kommer Arjos aktier av serie A inte att noteras.

Prospekt för noteringen av aktier av serie B i Arjo beräknas offentliggöras den 10 november 2017. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Getinges hemsida (www.getinge.com) samt på SEB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses).

En informationsbroschyr om förslaget att dela ut samtliga aktier i Arjo och noteringen av aktierna av serie B i Arjo kommer att hållas tillgänglig på Getinges hemsida (www.getinge.com) från och med den 13 november 2017.

Preliminär tidplan

 • 10 november. Prospektet beräknas offentliggöras.
 • 13 november. Informationsbroschyren beräknas offentliggöras.
 • 28 november. Sista dag för att anmäla deltagande på Getinges extra bolagsstämma
 • 4 december. Extra bolagsstämma i Getinge för beslut om utdelning av samtliga aktier Arjo.
 • 6 december. Sista dag för handel i Getinges aktier med rätt att erhålla aktier i Arjo.
 • 7 december. Första dag för handel i Getinges aktier utan rätt att erhålla aktier i Arjo.
 • 8 december 2017. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Arjo.                                
 • 12 december 2017. Beräknad första dag för handel med Arjos aktier av serie B på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Finansiell rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av Arjo på Nasdaq Stockholm är SEB Corporate Finance. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare.

Telefonkonferens

En telefonkonferens med Getinges VD och koncernchef, Mattias Perjos och Arjos VD och koncernchef, Joacim Lindoff, kommer att hållas 09:00-10:00 den 10 november 2017. Se telefonnummer nedan för att delta i konferensen.

Sverige: +46 (0)8 5065 3942 

UK: +44 (0)330 336 9435

USA: +1 323 794 25 51

Kod: 3769823

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1170039 

Vänligen anslut till konferensen 5-10 minuter innan den börjar. För att delta behöver du uppge en konfirmationskod.

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1170039


Kontakt

Lars Mattsson, Getinge
Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Kornelia Rasmussen, Arjo
Executive Vice President
Marketing Communication and Public Relations
Telefon: +46 (0)10 335 58 10
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com 


Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar