Hifab Groups nyemission om 53,2 MSEK övertecknades kraftigt

Nyemissionen i Hifab Group med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 12 januari 2016, har övertecknats. Samtliga 781 333 A-aktier tecknades med stöd av teckningsrätt och 97,8 procent av de erbjudna B-aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter. Resterande B-aktier har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits till ett belopp om cirka 68,2 MSEK och nyemissionen var därmed kraftigt övertecknad. Emissionsgarantierna har därför inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den 11 december 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom nyemissionen tillförs Hifab Group 53,2 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar med 3 041 945,60 SEK till 6 083 891,20 SEK. Antalet A-aktier ökar med 781 333 aktier till 1 562 666 aktier och antalet B-aktier ökar med 29 638 123 aktier till 59 276 246 aktier. Totalt antal aktier efter nyemissionen uppgår därmed till 60 838 912 st. BTA aktierna förväntas omvandlas till aktier (Nasdaq First North) under vecka 4, 2016. Under tiden sker handel med BTA. 


Vid frågor, vänligen kontakta:
CEO Elisabeth Brattlund
Hifab Group AB
Telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan som Hifab Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2016 kl. 10:45.

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North. Koncernen har ca 420 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 480 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Prenumerera