Granskning av sommarstängd akutmottagning i Lund visar inga avvikelser

IVO har granskat resultatet av att Skånes universitetssjukhus i Lund stängde akutmottagningen nattetid för ambulanser under sommaren 2015. IVO:s tillsyn har inte identifierat några kända vårdskador och avslutas därmed.  

Skånes universitetssjukhus (SUS) förändrade arbetssättet vid akutmottagningarna i Lund och Malmö under sommaren 2015. Bland annat stängdes, med vissa undantag, akutmottagningen i Lund för ambulanser under nätterna och dessa omdirigerades till Malmö. Skälet var att inte tillräckligt många sjuksköterskor med larmkompetens fanns tillgängliga i Lund under sommaren.

IVO har i sin tillsyn bland annat granskat sjukhusets riskanalys och avvikelse-rapporteringen från SUS respektive ambulanssjukvården. Sjukhuset har också vid en inspektion redogjort för hur sommaren förflutit.

IVO konstaterar att inga avvikelser som direkt rörde det förändrade arbetssättet har rapporterats.

-        Det är bra att inga hittills kända vårdskador har identifierats som kan relateras till det förändrade arbetssättet. Omdirigeringen av ambulanser från Lund till Malmö har medfört att regionala vårdkedjor har skärpts upp. Enligt vårdgivaren ska arbetet med detta fortsätta, säger Eva Hansson, enhetschef.

IVO bedömer att Region Skånes skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen, att erbjuda en god hälso- och sjukvård till de medborgare som behöver det, har uppnåtts under sommaren, även med det förändrade arbetssättet. Ärendet avslutas därmed. 

Till beslutet 

Kontaktpersoner:

Inspektör Kajus Pajaujis, tel 010-788 5312

Kommunikatör Cecilia Holm, tel 010-788 5815

Om oss

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården, dess personal och verksamheter inom socialtjänstområdet. Genom bland annat 2 500 inspektioner varje år granskar vi att den vård och omsorg som ges i Sverige är säker och av god kvalitet. Våra iakttagelser och analyser samt den vägledning vi ger i vår tillsyn bidrar till ett fortlöpande lärande inom vården och omsorgen. IVO prövar även ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS. www.ivo.se.