LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018

JANUARI MARS 2018

 • I februari tecknade LightLab en avsiktsförklaring med en vitvarudivision inom Midea kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i produkter från den världsledande tillverkaren av bl a konsumentprodukter.

 • I mars genomfördes den företrädesemission som beslutats av extra bolagsstämma 21 februari. Genom företrädesemissionen tillfördes LightLab brutto cirka 67,3 MSEK före emissionskostnader och kvittning av utnyttjad del av den kreditram som beviljades från Östersjöstiftelsen den 8 november 2017 om cirka 10,2 MSEK.

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).

 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 685 (-4 096). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 313 (-1 821).

 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 901 (-4 149).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) sek.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 760 (-2 087).

  HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Likviden från nyemissionen reglerades vilken tillförde bolaget likvida medel om netto ca 52 mkr efter kvittning och betalning av emissionskostnader. Aktierna registrerades hos Bolagsverket 10 april 2018.

 • NTU Singapore och LightLab kom överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från någon av parterna. 

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Torkel Elgh, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) Mobil: 070-621 04 80 

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 07:30 CET. 

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.