Dela

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Anna Johansson är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Kontakt

 • Näringsdepartementet
  103 33 Stockholm
  08-405 10 00
  http://www.regeringen.se/naring
 • Ann Wolgers

  Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg


  08-405 11 84
  072-543 87 07
  http://www.regeringen.se/sb/d/1684
 • Citat

  Det är angeläget med en bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige. Samtidigt är det nödvändigt att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. Regeringens uppfattning är att de båda intressena ska gå att förena.
  Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
  Säkra och utvecklade kommunikationslösningar är av vital betydelse för Sveriges säkerhet. Detta gäller i synnerhet ur ett totalförsvarsperspektiv.
  Peter Hultqvist, försvarsminister
  Att tänka digitalt först innebär ett perspektivskifte där vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka samhällsnyttan. Vi vill med uppdraget främja en digital förnyelse så att konsumenter till exempel kan göra medvetna val och på ett enklare sätt få information om vad deras mat innehåller.
  Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
  Kopplingen mellan Digitalt först och den kommande livsmedelsstrategin är tydlig. Digitaliseringen är en effektiviseringsmöjlighet, och i många fall en nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft i livsmedelskedjan. För att det ska ske behöver vi innovativa företag i livsmedelskedjan som tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Det ska bli väldigt spännande och nyttigt att kunna vara med under denna mässa. Jag vet att jag stolt kommer gå runt på mässan och där träffa många svenska it-företag. Sverige ligger långt fram vad gäller innovationer inom IT, och vi har några av de ledande företagen inom branschen.
  Mehmet Kaplan, it-minister
  Den svenska nyckelhålsmärkningen är mycket bra och har med framgång exporterats till Danmark, Norge, Island, Litauen och nu senast till Makedonien. Jag ser fram mot att få prata om hur märkningen i Sverige positivt har påverkat livsmedelsindustrin.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  - Uppdraget ger en större möjlighet till samverkan mellan myndigheter, företag och kommuner. Utvecklandet av olika digitala lösningar inom plan- och byggprocessen ska leda till effektivisering och transparens så att kommuner enklare kan öka byggtakten av bostäder.
  Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
  Idag saknar cirka 80 procent av landets kommuner e-tjänster för företag. Så det är klart att det här uppdraget att ta fram nya gemensamma digitala lösningar som även inkluderar kommunernas alla tillstånd, anmälningar och bilagor gentemot företagare, kommer att spara tid och göra det lättare för företagen.
  Mehmet Kaplan, it-minister
  Digitalisering och smarta tjänster ger här en förenklad service som underlättar för både kommuner och företagare. Kommunerna kan korta sina handläggningstider och det blir enklare för företagarna i kontakterna med myndigheterna.
  Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL
  Inom restaurangbranschen finns en stor tillväxtvilja och här skapas många viktiga jobb. Min förhoppning är att vi med digitalisering som verktyg och med närmare samarbete mellan myndigheter på olika nivåer ska kunna göra stor skillnad för alla som startar och driver restaurang. Genom att lägga mindre tid på att administrera regelverken kan de istället ägna sig åt att driva och utveckla sin verksamhet.
  Mikael Damberg, näringsminister
  Ett fungerande och tryggt boende är nödvändigt för att människor ska få en bra start i livet och i samhället, länsstyrelsernas uppdrag har därför ett särskilt fokus på familjer med barn.
  Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
  Bredbandskoordinatorerna är viktiga för att säkerställa att fler aktörer på alla nivåer är med och bidrar både till bredbandsutbyggnad och till digitalisering. Jag är väldigt glad över att vi nu kan utöka resurserna för deras viktiga arbete.
  Mehmet Kaplan, it-minister
  Regeringen inser vikten av att utreda och utveckla kronhjortsförvaltningen. Vi ser ett behov av att öka samordningen med älgskötselområden samt förhindra uppkomst av för stora tätheter av kronhjort för att minska skador på skog och gröda. Jag ser fram emot remissinstansernas svar på hur vi kan förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Vår ambition är tydlig. Sverige ska bli ledande i världen inom digital förvaltning. Genom att tillsätta detta råd samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra satsningen på e-förvaltning som vi kallar ”digitalt först”.
  Mehmet Kaplan, it-minister
  Jag är glad att vi i dag tar ett steg framåt när det gäller småviltjakten. Regeringen väljer att lägga fram detta förslag bland annat för att komma till rätta med det ökade jakttrycket.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Det här är en viktig reform för att den som vill sätta igång ett bygg­projekt som kräver en anmälan ska kunna lita på att startbeskedet inte dröjer längre än nödvändigt.
  Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
  Det är inspirerande att vara med under detta första möte inom ramen för ABC-initiativet. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att lyckas nå målet med att den globala uppvärmningen inte stiger mer än 2 grader. För att minimera påverkan på klimatet måste vi se till att byggsektorn bygger och renoverar smart.
  Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
  Dagens samtal är ytterligare ett tillfälle att förutsättningslöst diskutera för- och nackdelar med olika finansieringsmodeller. Regeringen vill öka investeringarna i infrastruktur, men statens finanser är hårt ansträngda. Statliga anslag kommer därför inte att vara tillräckliga för att bygga Sverige starkt för framtiden. Vi måste även se över hur och om vi kan öka den privata finansieringen av ny infrastruktur.
  Anna Johansson, infrastrukturminister
  Digitaliseringen ger oss förutsättningar att skapa ett mer demokratiskt, klimatsmart och jämställt samhälle. Fattar vi de avgörande besluten idag kan Sverige bli världsledande på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
  Mehmet Kaplan, it-minister
  Sverige ska bli ett fossilfritt land och skogen är en nyckel när vi med hjälp av det gröna guldet ska övergå till att bli en biobaserad ekonomi. Jag ser fram emot att träffa alla engagerade deltagare på plats i Karlstad för att få ta del av deras tankar och idéer kring skogen.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Det är viktigt att arbetet för att stärka EU:s konkurrenskraft fortsätter. För att öka tillväxten, sysselsättningen och få en effektiv inre marknad krävs det att all lagstiftning är ändamålsenlig, effektiv, anpassad till digitaliseringen och utan onödiga bördor.
  Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
  Det är med glädje jag tar emot beskedet att Sverige blivit återvalt i IMOs råd. Med vår starka miljöprofil och vårt fokus på innovationer och nya lösningar kan vi nu fortsätta att vara en stark röst för en framtidsinriktad och positiv utveckling inom den internationella sjöfarten. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet.
  Anna Johansson, infrastrukturminister
  E-legitimationer är avgörande för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Det handlar om integritet och trygghet på nätet, men även om effektivisering av myndigheterna.
  Mehmet Kaplan, it-minister
  E-legitimationsnämnden har ett viktigt uppdrag att lösa i samverkan med andra myndigheter. Därför utser vi nu en ny sammansättning av myndighetens ledning, där de myndigheter som är stora användare av e-legitimationer finns representerade.
  Mehmet Kaplan, it-minister
  Jag är stolt och glad att ha fått regeringens förtroende. Arbetet med att gå över till en ny modell för e-legitimationer har pågått under en tid men det finns fortfarande en del utmaningar att ta tag i. Jag är övertygad om att vi myndigheter löser detta inom ramen för den samverkanskultur som byggts upp under lång tid i svensk förvaltning.
  Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket och ny ordförande för E-legitimationsnämnden
  Ett väl utbyggt bredband är en grundförutsättning för att man, oavsett var man bor i landet, ska vara en del av det digitaliserade samhället. Det nya lagförslaget gör att vi minskar antalet tillfällen då marken behöver grävas upp och kan på så vis sänka kostnaderna för utbyggnaden. Det gör det billigare att bygga ut bredbandet, vi får helt enkelt mer bredband för pengarna.
  Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
  Ett effektivt, hållbart och väl fungerande transportsystem är en viktig del i regeringens politik för att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
  Infrastrukturminister Anna Johansson
  - Bredbandsforum har en viktig roll att spela i att identifiera centrala frågor som kan effektivisera och påskynda bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det är viktigt att centrala aktörer kan komma samman och gemensamt diskutera viktiga utmaningar och möjligheter.
  Mehmet Kaplan, it-minister
  Genom att tänka Digitalt först skapar vi nya möjligheter. Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu med digitaliseringens hjälp kan förenkla och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.
  Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
  För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället. Därför är det viktigt att vi nu genomför en satsning som ska kunna göra att läns- och kommuntaltidningar kan nå ännu fler.
  Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
  Nu växlar vi upp arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Det skapar bland annat viktiga möjligheter och förutsättningar för ett mer klimatsmart samhälle, fler arbetstillfällen och snabbare planprocesser för fler bostäder. För att tillvarata dessa samhällsvinster måste vi tänka digitalt först.
  Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
  Ska vi skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning måste vi på allvar prioritera den digitala förnyelsen. Vi måste tänka digitalt först.
  Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
  Nya Zeeland har en bostadssituation som liknar den i Sverige och det är ett område där lösningar kan hittas genom samarbete och erfarenhetsutbyte. Sverige ligger långt fram när det gäller hållbar stadsutveckling, men kan likväl ha mycket att lära av hur man arbetar i andra länder.
  Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
  Jag är glad att vi nu tar ett gemensamt ansvar så att vi är på god väg mot ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön. Detta kommer gynna vår fiskerinäring, våra kustsamhällen och tillhandahålla hälsosamma livsmedel både för oss och för framtida generationer. Även om Sverige hade velat gå längre anser jag att detta är en bra kompromiss. Vi kommer självklart att fortsätta arbeta för att vi ska nå hela vägen mot ett hållbart fiske.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Som en särskild framgång vill jag lyfta fram kvoten för lax i Östersjön som är en prioriterad fråga för Sverige. I syfte att bland annat skydda de svaga laxbestånden har rådet tagit ett ansvarsfullt beslut om att inte öka kvoten för lax. Detta är något som vi har arbetat hårt för så jag är väldigt nöjd med just detta beslut.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Kapital för utveckling och expansion av små företag är centralt för förnyelse i det svenska näringslivet. Därför är det glädjande att en ny riskkapitalfond i Skåne och Blekinge kommer att förse fler företag med kapital under de kommande åren. Detta är en ny kraftfull förstärkning av tillgången till riskvillig finansiering i Skåne-Blekinge som tillsammans med privat medfinansiering kommer att bidra till utveckling av expansiva företag.
  Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
  Riskkapitalfonderna kommer att lägga grunden för en regional infrastruktur med riskvilligt kapital. På sikt innebär det goda förutsättningar för hållbar regional tillväxt i form av fler nya jobb och konkurrenskraftiga företag. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag i tidiga skeden.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Små företag står för en allt större del av tillväxten i Sverige. Samtidigt upplever vissa snabbväxande små företag svårigheter att få tag på riskvilligt kapital.
  Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
  Jag är glad att skogsnationen Sverige bjudits in för att ta en plats i styrkommittén. Sverige har lång erfarenhet av en långsiktig skogspolitik och har mycket att bidra med. Vi kan nu på olika sätt lyfta viktiga skogsfrågor och kraftfullt verka för att skogen ses som en viktig del i en biobaserad ekonomi.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Jag ser fram emot att få prata om regeringens arbete med det nationella skogsprogrammet och skogens roll i en växande bioekonom..
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Regeringen ser allvarligt på mjölkböndernas situation och i den kris som råder är det angeläget att stärka företagens likviditet så snabbt som möjligt. Därför väljer vi nu att skjuta till den nationella tilläggsfinansiering som EU-kommissionens beslut medger. Det innebär drygt 150 miljoner till svenska mjölkproducenter.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Vår gemensamma slutsats är idag att den statliga garantin riskerar att försätta lantbrukaren i ett sämre läge om denna hamnar på obestånd. Regeringen delar därför bankernas analys om att vi inte bör gå vidare med kreditgarantin. Kreditgarantin blev tyvärr inte den hjälp vi hade önskat mjölkföretagen och det är skälet till att nu inte går vidare den.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  - Vi ser att flexibiliteten i hanteringen av företagens skulder minskar, med en statlig kreditgaranti. Vid en eventuell obeståndssituation kan detta minska möjligheten att göra en rekonstruktion eller en ordnad avveckling. Detta riskerar också att begränsa lantbrukarens möjligheter att starta om.
  Per Skargren, Swedbank
  Samarbetsavtalet mellan våra två länder innebär att vi kan arbeta nära för att utveckla gemensamma lösningar inom miljöteknik och digitala lösningar för en hållbar och smart stadsutveckling. I och med min resa tar vi nu nästa steg för att fördjupa samarbetet.
  Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
  Vår drickvattensförsörjning är oerhört viktig. Ämnen som kan utsöndras i dricksvatten, till exempel bly och bisfenol, kan ha allvarliga hälsoeffekter. Nu ger vi Boverket i uppdrag att ta fram en strategi som i förlängningen syftar till att vårt dricksvatten även i framtiden ska vara rent.
  Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
  Det här är regeringens femte initiativ det senaste halvåret för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder i Sverige. Genom att förbättra och implementera systemet Geokalkyl tar vi ett steg till för att digitalisera planprocessen.
  Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
  Den gemensamma jordbrukspolitiken innebär en fantastisk möjlighet för att hantera de utmaningar som idag finns för svenskt och europeiskt jordbruk och landsbygd. För att förhindra den tidsnöd som uppstod inför den nuvarande programperioden inleder jag redan nu arbetet med CAP 2021. Det är viktigt att vara väl förberedd i syfte att kunna främja jordbruksnäringen.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Det är viktigt att arbetet med det nationella skogsprogrammet sker i bred dialog med olika aktörer. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under hösten vill jag samla på mig idéer och förslag från hela landet. Det ska vara en öppen process där alla känner sig välkomna att delta.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Det är viktigt att arbetet med det nationella skogsprogrammet sker i bred dialog med olika aktörer. Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under hösten vill jag samla på mig idéer och förslag från hela landet. Det ska vara en öppen process där alla känner sig välkomna att delta.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Med dagens beslut stimulerar regeringen till minskade utsläpp av växthusgaser och produktion av förnybar energi som kan ersätta fossil energi. Med ökad rötning av stallgödsel nås på så sätt dubbla miljöfördelar.
  Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera