Pensionsmyndigheten: Svenska myndigheter bör göra sig molnberedda

På regeringens uppdrag har Pensionsmyndigheten under hösten analyserat och värderat potentialen för användning av molntjänster i staten. Pensionsmyndigheten föreslår totalt åtta olika åtgärder som ska visa hur användning av molntjänster kan bidra till målet om en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

Pensionsmyndigheten har analyserat och värderat användningen av molntjänster i staten, men också tittat på vilka risker och hinder som kan finnas, säger Peder Sjölander, IT-chef på Pensionsmyndigheten. Många statliga verksamheter har olika storlek, uppdrag och behov, vilket gör frågan om hur man ska använda molnet komplex.

För att driva på och säkerställa att Sverige tillgodogör sig potentialen i molntjänster, föreslår Pensionsmyndigheten följande åtta åtgärder:

  1. Uppdra till svenska myn­dig­heter att analysera hur de kan använda molntjänster för att utveckla verk­samheten och att göra sig beredd att övergå till molntjänstleveranser – att bli ”molnberedda”.
  2. Inrätta ett kompetenscenter för anskaffning och användning av externa IT-tjänster, dit både verksamhetsföreträdare och upphandlare kan vända sig och där även frågor från privata aktörer kan besvaras.
  3. Analysera myndigheters digitala mognad. Undersök i vilken mån de har anlagt ett strategiskt perspektiv på molntjänster för sin egen verksamhet, grad av organisatorisk mognad och operativ beredskap för användning av molntjänster.
  4. Fördjupa analysen avseende statliga myndighetsmoln. Undersök intresse och förutsättningar för att inrätta ett eller flera separata myndighetsmolntjänster, s.k. ”gov cloud” Detta skulle kunna ge möjligheter att förenkla användningen av moln­tjänster även då det är sekretessbelagd information som hanteras.
  5. Utred närmare om det är lämpligt och ändamålsenligt att införa en lagreglerad och straffsanktionerad tystnadsplikt för privata leverantörer.
  6. Prioritera att se över myndigheternas registerförfattningar och genomför nödvändiga författningsförändringar för att säkerställa bättre förutsättningar för myndigheterna att utföra sina uppdrag på ett effektivt och rättsäkert sätt.
  7. Ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att genomföra en riskanalys av användning av molntjänster och andra externa IT-tjänster ur ett nationellt perspektiv, och att föreslå eventuella åtgärder.
  8. Intensifiera Sveriges närvaro i frågor som rör molntjänster i EU och andra internationella sammanhang. Ett tvärpolitiskt arbetssätt som stöder olika politikområden rekommenderas.

Ladda ner hela rapporten här

För vidare information

Peder Sjölander, IT-chef, 070-923 39 18

Max Hellström, Pressekreterare, 072-210 23 42

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 6,8 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/press
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera