Dela

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Kontakt

Citat

Vi vet av erfarenhet att det är många som funderar lite extra över sin pension i samband med att orange kuvert skickas ut i februari-mars och att Kuvertjakten därför är en uppskattad företeelse på de orter vi besöker
Pär Ahrling, enhetschef Pensionsmyndigheten
Varje år vid den här tiden översköljs vi alla av pensionsreklam från flera olika håll, inte minst från banker och försäkringsbolag. Det är många som säger åt oss vad vi ska tycka eller känna, och ofta handlar budskapet om hur vi ska spara och placera olika typer av fonder
Sten Eriksson, kommunikationschef
Vår kampanj har två syften. För det första vill få så många som möjligt att logga in på våra nya inloggade sidor som vi har skapat i samarbete med Min Pension.. Där kan man göra en pensionsprognos för hela pensionen men också ta del av anpassad pensionsinformation utifrån ålder och livssituation. Vi vill också fortsätta tjata om vad som är viktigast för pensionen: jobba, betala skatt och ha tjänstepension
Sten Eriksson, kommunikationschef
Hälften vet att det viktigaste är att ha inkomst under många år. Den andra hälften svarar fel eller vet inte. Detta trots att både ett eventuellt privat sparande och din premiepension kommer att vara de minsta delarna av din framtida pension
Sten Eriksson, kommunikationschef
Vi vill göra pensionsinformationen både mer relevant och lättare att ta till sig. Om du loggar in och registrerar dig på pensionsmyndighetens webbplats ser du hela din pension och erbjuds information både utifrån din ålder och utifrån ett antal val du kan göra på sidan.
Sten Eriksson, kommunikationschef
Att skydda sitt sparade tjänstepensionskapital genom ett återbetalningsskydd kommer alltid med en kostnad. Vår analys visar dock att många har efterlevandeskydd trots att de saknar förmånstagare.
Erik Ferm, analytiker Pensionsmyndigheten
Den allmänna pensionen är beroende av hur mycket företagaren betalat in i skatt på den lön eller det överskott denne haft under arbetslivet. Pensionens storlek beror också på de arbetsgivaravgifter eller egenavgifter som betalas in. Inkomsterna för varje enskilt år räknas med upp till ett tak
Erik Ferm, analytiker Pensionsmyndigheten
För ett långsiktigt sparande till pension passar en global aktiefond som kostar max 0,4 procent i förvaltningsavgift,
Monica Zettervall, pensionsexpert Pensionsmyndigheten
Det kan skilja väldigt mycket mellan olika grupper och vi har därför även i år valt att dela in pensionärerna i flera grupper när vi redovisar pensionernas utveckling. Den genomsnittliga höjningen är på mellan 106 kronor och 468 kronor efter skatt, och den genomsnittliga höjningen för hela kollektivet är 380 kronor per månad efter skatt
Hanna Linnér, statistikansvarig
För de pensionärer som har bostadstillägg ökar bostadstillägget med 200 kronor per månad i genomsnitt, men även där kan det skilja mycket. Den maximala höjningen av bostadstillägget för ensamboende är 470 kronor, medan motsvarande för sammanboende är 235 kronor per månad
Monica Zettervall, pensionsexpert
Köpstoppet gäller under den tid vår utredning slutförs, och innebär att fonderna inte går att välja på fondtorget
Ole Settergren, analyschef
Att vänta med att ta ut sin pension är ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter. Dels ökar pensionen av fortsatt arbete, på grund av att den intjänade pensionsrätten blir större. Men den enskilde betalar också lägre skatt
Stefan Granbom, analytiker
Vår förhoppning är att den som står inför ett val mellan att fortsätta jobba och ta ut pension kan få viss vägledning av dokumentet
Ann-Sofie Kraft Nilsson, verksamhetsutvecklare
De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att följa såväl avtalet med oss som gällande lagstiftning. I Advisors fall kan vi konstatera att bolaget återkommande inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg
Mikael Westberg, chefsjurist
Vi har som mål att premiepensionen ska behålla köpkraften, och att den därför bör öka med åtminstone cirka två procent per år. En sänkt förskottsränta ger lägre utbetalningsbelopp nu men leder till en högre ökningstakt framöver
Erland Ekheden, chefaktuarie Pensionsmyndigheten
Genom höjt bostadstillägg och sänkt skatt blir det en kraftig höjning av pensionen, netto efter skatt, för de med bostadstillägg och boendekostnad över 5000 kronor per månad. Det rör sig om höjningar netto på mellan 500 – 1000 kronor per månad, eller mellan fem och sju procent
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Eftersom invandrarnas livsinkomster förväntas vara betydligt lägre än övrigas kommer deras inkomstgrundade pensioner att behövas fyllas ut med grundtrygghetsförmåner. Men då majoriteten av de som kommer hit som asylinvandrare är förhållandevis unga, kommer det att dröja länge innan utgiftsökningen slår igenom helt
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Det råder av naturliga skäl en stor osäkerhet i dessa beräkningar. En integration som lyckas bättre eller sämre och som därigenom ökar eller minskar berörda individers livsinkomster kan självklart få stor påverkan på statens utgifter för grundskyddet
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Det är viktigt att kunna följa utvecklingen även inom detta område. För den del av befolkningen som är pensionärer utgör tjänstepensionen en viktig, och på sikt allt viktigare, källa till försörjning.
Inger Johannisson, analytiker Pensionsmyndigheten
De variabler vi valt att ta med är relativt detaljerade och avsedda att ge en bättre förståelse för vilka uppgifter som bör inhämtas för att bygga upp ett gediget faktaunderlag för analyser av tjänstepensionsområdet
Inger Johannisson, analytiker Pensionsmyndigheten
Flexpensionen och en ökning av tjänstepensionen är i sig positivt. Det är bra att den som behöver gå tidigare ges möjlighet till det. Det finns dock en risk att flexpensionen används utan att arbetsmiljö och normer förbättras och istället som ett sätt att lättare bli av med äldre arbetskraft.
Erik Ferm, analytiker Pensionsmyndigheten
Köpstoppet gäller under den tid vår utredning pågår, och innebär att fonden inte går att välja på fondtorget. Det finns flera skäl till att vi tittar närmare på Advisor, bland annat två domar som nyligen meddelats av Patent- och marknadsdomstolen men också synpunkter som kommit till vår kundservice
Mats Öberg, chef fondenheten
Det är självklart positivt att pensionsspararna som haft Falcons fonder nu får tillbaka en del av de pengar som saknas. Det är dock väldigt stora belopp som fortfarande saknas och det är mycket allvarligt
Mikael Westberg, chefsjurist
Vår främsta prioritet är att få tillbaka så mycket som möjligt av spararnas pengar. Vi kommer också att göra allt som står i vår makt för att de personer som orsakat spararna denna skada får stå till svars
Mikael Westberg, chefsjurist
Under 2016 hade pensionssparare i AP7 Såfa en bättre utveckling än sparare med egen portfölj: 13,9 procent mot 9,5 procent. För de som valt någon typ av förvaltningstjänst var motsvarande utveckling 6,5 procent, säger Bengt Norrby, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten.
Bengt Norrby, statistikansvarig Pensionsmyndigheten
Det är inte rimligt att kräva av pensionsspararna att de i alla lägen ska vara pålästa och informerade om de olika aktörerna. Däremot är det viktigt att som sparare vara vaksam när man blir kontaktad av säljare som vill sälja in rådgivning eller förvaltning av premiepensionen. Lämna exempelvis aldrig ut dina personuppgifter och logga inte in med bank-ID på ditt premiepensionskonto eller bankkonto på uppmaning av någon annan
Monica Zettervall, pensionsexpert
I år får landets sju miljoner pensionssparare tillbaka 4,1 miljarder kronor i rabatter. Den kraftiga rabatten gör att premiepensionens fonder får mycket låga avgifter vilket bidrar till en högre pension för spararna.
Mats Öberg, fondchef Pensionsmyndigheten
De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen verka för pensionsspararnas bästa. I Allras fall förekommer det upplägg som vi inte kan tolka på annat sätt än att avsikten är att använda fonderna för att berika ägarna istället för pensionsspararna.
Katrin Westling Palm
Den sammantagna bedömningen visar att det finns företeelser och beteenden som inte är tillåtna enligt vårt samarbetsavtal. Därför avregistrerar vi fonderna och säger upp avtalet.
Mikael Westberg
Vi kan konstatera att ju mer denna härva nystas upp, desto tydligare blir det att vi tyvärr har haft rätt i frågan om att stora belopp har stulits och att detta är följden av flera personers agerande.
Mikael Westberg
De enda tillgångar som Falcon Funds äger, är de medel som finns i fonderna. Värdet av dessa tillgångar ska i så stor utsträckning som möjligt betalas tillbaka till fondspararna och inte slösas bort i en numera onödig rättsprocess.
Mikael Westberg
Vi vet att när det orange kuvertet landar i brevlådan,då är det fler än vanligt som börjar fundera på hur man ligger tillmed pensionen.Och då vill vi finnas där för att kunna svara på frågor och hjälpa till att göra pensionsprognoser över den totala pensionen.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Såväl ett eventuellt privat sparande som din premiepension kommer att vara de minsta delarna av din framtida pension. Så se först till att ha koll på det absolut viktigaste för din pension, vilket är att du jobbar, helst heltid, att du betalar skatt och har tjänstepension via din arbetsgivare.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Många tror att man ser hela sin pension i det orange kuvertet, men det stämmer inte.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Vår utredning visar att det kring bägge dessa fonder finns allvarliga problem med bakomliggande intressekonflikter. Dessutom finns tecken på att fonderna skaffat nya sparare på olämpligt vis. Sådant beteende hör inte hemma på premiepensionens fondtorg, och därför råder det ingen tvekan om att det här är rätt väg att gå.
Mikael Westberg, chefsjurist Pensionsmyndigheten
Det bästa sättet att få information om din egen pension är att göra en pensionsprognos på www.minpension.se. Av pensionsprognosen får du veta det viktigaste, nämligen hur mycket just du kan förvänta dig att få i total pension
Monica Zettervall, pensionsexpert
När avslutet är klart återinvesteras spararnas innehav, där värdet baseras på de nya, lägre kurserna, i förvalsalternativet AP7 Såfa eller i förekommande fall till den fondprofil sparare själva valt
Mats Öberg, chef för fondenheten
Samtliga Falcon Funds tre fonder får i samband med avslutet avsevärt lägre kurser än tidigare. Detta är tyvärr konsekvensen av att bolaget inte skött sina åtaganden på ett ansvarsfullt sätt
Mats Öberg, chef för fondenheten
Vi jobbar oförtrutet vidare, både i dialog med berörda myndigheter och med de rättsliga medel som står till buds. Varje ytterligare krona vi får tillbaka i den här processen kommer att komma spararna till del i form av kompensationsbelopp på deras pensionskonton
Mats Öberg, chef för fondenheten
I samband med att detta arbete har inletts så har vi fått fram uppgifter som gör att vi närmare behöver utreda om två fonder – GFG och Fondeum – kan vara kvar på fondtorget. Därför har vi köpstoppat fonderna
Mats Öberg, chef fondenheten
Sparare med innehav i dessa fonder får med anledning av köpstoppet ett brev hemskickat med information. Av brevet framgår att fonderna inte kan väljas för nya köp men att den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.
Mats Öberg, chef fondenheten
Det här är något som förmodligen inte ens den mest inbitne pensionsintresserade insett att hen alltid önskat sig.
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Det är för oss en viktig princip att de faktorer som ligger till grund för pensionssystemets olika beräkningar är tillgängliga och tillhandahålls på ett sätt som gör det lättare för andra att både analysera och använda.
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Genom att ta ut lön eller överskott och betala dina skatter och avgifter läggs en grund både för din allmänna pension och för andra förmåner inom socialförsäkringen. Om du dessutom kompenserar för den tjänstepension som ”vanliga” anställda får genom att spara minst 4,5 procent av lönen eller överskottet så är mycket vunnet
Monica Zettervall, pensionsexpert Pensionsmyndigheten
Ett generellt tips är att oavsett vilken sparprodukt du väljer så kan ett sparande i globala aktiefonder med låga avgifter, till exempel indexfonder, vara ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension. Glöm bara inte att ha koll på avgifterna – ett sådant sparade bör inte kosta mer än 0,4 procent
Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten
Det allra viktigaste för din pension som företagare är att du tar ut lön eller överskott från företaget och att du betalar dina skatter och avgifter. Om du har möjlighet att spara extra till din pension så är det också bra. Som företagare saknar du nämligen tjänstepension som de flesta anställda får från sina arbetsgivare
Monica Zettervall, pensionsexpert
För pensionärer ökar inkomst- och tilläggspensionen med 2,8 procent. För pensionsspararna blir räntan på inkomstpensionskontona 4,4 procent i nästa orange kuvert
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Som efterlevande kan det vara svårt att veta vilken myndighet som ansvarar för vad och vem man ska kontakta. Därför gör vi nu ett försök att samla informationen på en och samma webbplats. Fokus ligger på praktiska saker i samband med att någon dör, som information om vad det innebär att förvalta ett dödsbo eller göra en bouppteckning
Ingegerd Widell, Skatteverket
Vår gemensamma ambition är att det ska vara lätt att göra rätt, också för den som just förlorat en närstående. Med den här guiden vill vi bidra till att ge en överblick som många beskriver som svår att få på egen hand. Vi vill också ge en vägledning i vad man behöver prioritera och vad man kan vänta med – en nog så tuff utmaning att ta sig an när livet ställs på ända
Rebecca Belmonte, Försäkringskassan
Den respons vi har fått såväl internt på våra respektive myndigheter som av de som har testat sajten säger oss att det här är något som behövs. Vår förhoppning är att vi successivt kan knyta fler aktörer till efterlevandeguiden.se, så att den täcker så mycket som möjligt av det man som efterlevande måste ha koll på
Elenor Cacciatore, Pensionsmyndigheten
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp