Bokslutskommuniké 2012 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, 2012-10-01 – 2012-12-31

Nettoomsättningen uppgick till 26 258 tkr (28 446 tkr).

EBITDA uppgick till 13 185 tkr (21 681 tkr).

Rörelseresultatet uppgick till -3 473 tkr (10 030 tkr).

Produktionen för fjärde kvartalet uppgick till 48 667 MWh (51 505 MWh).

Genomsnittligt elpris per försåld MWh uppgick till 354 (339) kr/MWh.

Genomsnittligt pris för elcertifikat och ursprungsgarantier uppgick till 186 (214) kr/MWh.

Vindpark Årjäng SV om 13 vindkraftverk i Årjängs kommun har beviljats miljötillstånd.

Under fjärde kvartalet genomfördes en refinansiering av vindparkerna Hud och Töftedalsfjället.

De två första vindkraftverken i vindpark Dingle-Skogen Vind var i full produktion.

Räkenskapsåret, januari-december 2012

Produktionen från koncernens vindparker under januari-december uppgick till 159 785 (149 203) MWh.

Nettoomsättningen uppgick till 85 269 (91 207) tkr.

Genomsnittligt elpris per försåld MWh uppgick under januari-december 2012 till 364 (411) kr/MWh. Intäkten för elcertifikat har i snitt varit 167 (199) kr/elcertifikat under januari-december 2012.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 43 215 (71 617) tkr och rörelseresultatet (EBIT) till -7 619 (33 318) tkr.

Avskrivningarna uppgick till -50 834 (-38 299) tkr. Periodens resultat uppgick till -30 200 (3 895) tkr.

Under fjärde kvartalet genomfördes en refinansiering av vindparkerna Hud och Töftedalsfjället.

Rabbalshede Kraft genomförde i juni 2012 en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare vilken tillfört Bolaget 83,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden kom Bolaget tillhanda den 5 juli 2012. De aktier som tecknats i emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

I januari 2012 tecknade Rabbalshede Kraft avtal med DNB avseende bankfinansiering vilket säkerställde företagets utbyggnadsplaner av vindpark Dingle-Skogen Vind i Munkedals kommun samt en refinansiering av de befintliga vindparkerna Brattön och Kil.

Avtal tecknades i januari 2012 med Enercon om leverans av 14 vindkraftverk á 2,3 MW till vindpark Dingle-Skogen Vind i Munkedals kommun. I maj 2012 tecknades avtal med Göteborgs stift om att sälja två av dessa vindkraftverk och ett förskott om 30 Mkr erhölls, vilket påverkar kassaflödet positivt. De två första vindkraftverken driftsattes under december 2012. Hela vindparken beräknas vara produktionsklar under andra halvåret 2013 och då producera cirka 86 500 MWh per år varav Rabbalshede Krafts del i parken motsvarar 74 000 MWh per år.

Länsstyrelsen i Värmlands län har under året beviljat miljötillstånd för vindparkerna Årjäng NV om nio vindkraftverk och Årjäng SV om 13 vindkraftverk. Tillstånden har vunnit laga kraft. I båda tillstånden finns möjlighet att etablera vindkraftverk med totalhöjden 180 meter.

Härjedalens kommun har i augusti 2012 tillstyrkt projekt Lillhärdal Åndberg om 101 vindkraftverk. Detta är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd enligt miljöbalken.

Tillståndsansökan har lämnats in till Länsstyrelsen för projekt Ljungskile Hoven om fyra verk samt projekt Stenshult om sex verk i Uddevalla kommun.

Årsstämma för verksamhetsåret 2011 hölls den 3 maj 2012 i Göteborg.

Fredrik Samuelsson, Ekonomichef, påbörjade sin anställning under juli 2012 och ingår i samband med det i Bolagets ledning. Stefan Söderling, Finans och Business Controller, ingår från och med maj 2012 i Bolagets ledning.

Thomas Linnard, VD                      
Tel. 46 (0) 525-197 11, 46 (0) 706-100 120             
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Fredrik Samuelsson, Ekonomichef
Tel. 46 (0) 525-197 13, 46 (0) 703-01 20 49
fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Telefon 0525-197 00
E-post info@rabbalshedekraft.se
www.rabbalshedekraft.se
Org.nr. 556681-4652

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 14 verk under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver är Bolaget förberett för en ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar