Delårsrapport januari-mars 2018 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Serviceverksamheten tecknade den 6 mars ett nytt avtal om ekonomisk förvaltning av sju turbiner. Rabbalshede Kraft förvaltar totalt 181 turbiner varav 93 är i egna eller samägda

Affärsutveckling förvärvade den 27 mars två vindkraftprojekt, Gärdshyttan och Lönhult. Gärdshyttan omfattar ett miljötillstånd på fem vindkraftverk med 190 meters totalhöjd, beläget i Askersunds kommun, Örebro län. Lönhult omfattar fem vindkraftverk med 210 meters totalhöjd, beläget i Aneby kommun, Jönköpings län. Förvärvet av Lönhult är villkorat av att miljötillståndet ska vinna laga kraft · Den 27 mars vann projekt Lursäng laga kraft för tre turbiner med en högsta höjd på 200 meter · Under perioden hölls samråd gällande uppdateringar av tillståndet för projekt Årjäng NV etapp II.

Produktionen för bolagets egna parker uppgick till 115 528 MWh (138 059 MWh), produktionen påverkades negativt av svaga vindförhållanden. Bolaget hade under perioden en hög tillgänglighet på närmare 98 procent

Nyckeltal

tkr Q1 2018  Q1 2017 Helår 2017
Elproduktion MWh 115 528 138 059 509 535
Nettoomsättning 60 277 60 672 234 163
Rörelseresultat -273 2 852 3 081
Resultat före skatt -10 694 -13 798 -100 114
Periodens resultat -10 694 -13 798 -100 114
Skuldsättningsgrad 0,6 0,7 0,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 011 7 203 18 264
Eget Kapital 1 286 153 1 346 743 1 295 784
Balansomslutning 2 197 576 2 368 139 2 201 881


Händelser efter periodens utgång

Den 1 maj vann projekt Femstenaberg laga kraft för åtta turbiner med en totalhöjd på 200 meter
Den 9 maj
förvärvades två turbiner, Modell Vestas V90, 2MW, från Magni Invest, en i Hjo och en i Skara
Den 15 maj förvärvade en turbin i Väby utanför Falkenberg, Modell Vestas V90, 2 MW

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Britta Erman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18,
britta.ersman@rabbalshedekraft.se                                                                                       

 

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar