Rabbalshede Kraft beslutar om företrädesemission om högst 359 MSEK

Styrelsen för Rabbalshede Kraft AB (publ) har, med stöd av det bemyndigande som gavs vid extra bolagsstämman den 16 november 2015, fattat beslut att bolagets aktiekapital ska öka med lägst 299 299 722 kronor och högst 359 159 664 kronor genom nyemission av lägst 49 883 287 och högst 59 859 944 aktier av serie B i bolaget. 

Rabbalshede Kraft har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av Bolagets B-aktier. Prospektet kommer att offentliggöras senast onsdagen den 2 december och kommer att kunna laddas ner på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp mellan 299 299 722 kronor och högst 359 159 664 kronor genom nyemission av lägst 49 883 287 och högst 59 859 944 aktier av serie B till en kurs om 6 SEK per aktie
  • Avstämningsdag för att erhålla företrädesrätter är den 2 december 2015
  • Teckning av aktier sker under perioden 4 december–18 december 2015
  • Teckningsrätter ges ut och det kommer erbjudas möjlighet till handel med teckningsrätter
  • Aktieägare har företrädesrätt att teckna åtta nya aktier av serie B för var tionde aktie som aktieägare innehar i bolaget. Tio stycken på avstämningsdagen innehavda aktier, av såväl serie A som serie B, berättigar till åtta nya aktier av serie B
  • Aktieägare kan anmäla intresse om överteckning dvs. teckna fler aktier än vad respektive aktieägare kan teckna med företrädesrätt

Finansiella och juridiska rådgivare

Swedbank är finansiell rådgivare och MAQS Law Firm är juridisk rådgivare till Rabbalshede Kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, IR Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail;
britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar